IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip

Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip

by GokiSoft.com - 10:11 09/09/2021 12,458 Lượt Xem

Bài 1 :

Tìm 1 file text có kích cỡ lớn sau đó nén dữ liệu vào 1 file khác đặt tên là : vidu.data & Viết giải thuật giải nén file.

Bài 2:

Liệt kê tất cả các file trong 1 thư mục -> Vẽ cấu trúc cây folder

Ví dụ: Nhập vào folder tên là ABC -> Kết quả sẽ như sau

ABC

-- a.txt

-- b.txt

-- AB

---- bb.txt

---- BB

------ cc.png

------ dd.jpg

-- k.doc

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Vũ Việt Đức [C1907L]

Ngày viết: 20:51 29/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterOutputStream;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Bai1 {
  public static void main(String[] args) {
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterOutputStream dos = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("vidu.txt");
      fos = new FileOutputStream("vidu.zip");
      dos = new DeflaterOutputStream(fos);
      
      int code;
      while((code = fis.read()) != -1){
        dos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Bai1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Bai1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null){
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Bai1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(fos != null){
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Bai1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 14:08 15/04/2020package Bt;

import java.io.File;

public class b2 {
  public static void main(String[] args) {
   File file = new File("d:/Java2");
   String[] fileList = file.list();
   
     for (int i=0; i< fileList.length; i++) {
      System.out.println(fileList[i]);
     }
   
  }
}package Bt;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.InflaterInputStream;


public class Inflater {
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    FileInputStream fis = new FileInputStream("d:/Java2/Test.def");
    
    InflaterInputStream iis = new InflaterInputStream(fis);
    
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream("d:/Java2/Test1.txt");
    int code;
    while ((code = iis.read()) != -1 ) {      
      fos.write(code);
    }
    
  }
}package Bt;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;


public class Deflater {
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    DeflaterInputStream dis;
    FileOutputStream fos;
    try (FileInputStream fis = new FileInputStream("d:/Java2/Test.txt")) {
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      fos = new FileOutputStream("d:/Java2/Test.def");
      int code ;
      while ((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    }
    dis.close();
    fos.close();
    System.out.println(" End deflater !!! >>>>");
    
    
  }
  
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 18:39 26/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BufferReader;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class ChuyendataSangFile {

  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException, IOException {
    String filename = "D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BufferReader\\student.txt";
    
    FileInputStream fis = new FileInputStream(filename);
    
    DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);
    
    String newfile = "D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BufferReader\\student2.def";
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(newfile);
   
    int code;
    while ((code = dis.read()) != -1) {
      fos.write(code);
    }
    fos.close();
    dis.close();
    fis.close();
    System.out.println("Finish chuyen file");
  }
}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 18:34 26/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BTVeFile;

import java.io.File;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class ShowFile {

  public static void main(String[] args) {

    String folder = "D:\\baitapjava";
    File file = new File(folder);
    //in ten folder ra man hinh
    System.out.println(file.getAbsoluteFile());
    
    File[] children = file.listFiles();
    System.out.println("Danh sach cac file trong thu muc \n");
    
    for (File children1 : children) {
      System.out.println(children1);
    }

  }
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 10:53 26/03/2020package java2_Advanced.BaiTapNgay25_3_2020.GiaiNen_File.Bai1;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import java.util.zip.InflaterInputStream;

public class ZipFile {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    deflaterFile();
    intlaterFile();
  }

  static void deflaterFile() throws IOException {
    FileInputStream fis = new FileInputStream("D://FPT.txt");
    DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream("d:/vidu.data");

    int a;
    while ((a = dis.read()) != -1) {
      fos.write(a);
    }

    fis.close();
    dis.close();
    fos.close();

    System.out.println("Nen file ket thuc.");
  }

  static void intlaterFile() throws IOException {
    FileInputStream fis = new FileInputStream("d:/vidu.data");
    InflaterInputStream iis = new InflaterInputStream(fis);
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream("D://FPT.txt");

    int a;
    while ((a = iis.read()) != -1) {
      fos.write(a);
    }

    fis.close();
    iis.close();
    fos.close();

    System.out.println("Giai nen file ket thuc.");
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!