IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập - Nhập thông tin sinh viên từ JSON vào CSDL - Lập trình Java nâng cao.

Bài tập - Nhập thông tin sinh viên từ JSON vào CSDL - Lập trình Java nâng cao.

by GokiSoft.com - 14:52 26/09/2021 1,311 Lượt Xem

Tạo CSDL đặt tên là: quanlysinhvien gồm 1 bảng students gồm các bảng (id tự tăng, rollno, fullname, phone, email, address, status (giá trị là: PENDING, LEARNING, DROPOUT), father_name, father_phone, mother_name, mother_phone

Tạo file json gồm ít nhất 5 bản ghi chứa các thông tin sinh viên như trên

Viết tools: gồm các button

Import JSON to CSDL -> Thực hiện nhập dữ liệu sv vào database theo rollno (Nếu ko tồn tại thêm mới, nếu tồn tại update)

Export CSDL to XML -> Xuất thông tin sinh viên ra file XML

Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Chia sẻ từ lớp học

Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 10:10 26/09/2021


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2429;

import com.formdev.flatlaf.FlatDarkLaf;
import com.google.gson.Gson;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import javax.swing.JFileChooser;
import org.json.JSONObject;
import org.json.XML;

/**
 *
 * @author inter
 */
public class Main extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form Main
   */
  public Main() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jButton1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18)); // NOI18N
    jButton1.setText("Import JSON to CSDL");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18)); // NOI18N
    jButton2.setText("Export CSDL to XML");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(51, 51, 51)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 297, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 297, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(52, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(53, 53, 53)
        .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 63, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 63, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(103, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton2ActionPerformed
    Gson gson = new Gson();
    String json = "{\"studentsList\":" + gson.toJson(new studentsList(db.studentsModify.SELECT())) + "}";
    System.out.println(json);
    JSONObject obj = new JSONObject(json);
    String xml_data = XML.toString(obj);
    System.out.println(xml_data);
    Utility.FileUtf8.SaveFile(xml_data, "quanlysinhvien.xml");
  }//GEN-LAST:event_jButton2ActionPerformed

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton1ActionPerformed
    JFileChooser file = new JFileChooser("./");

    if (file.showOpenDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {

      Gson gson = new Gson();
      String json = Utility.FileUtf8.ReadFile(file.getSelectedFile().toPath().toString());
      
      HashMap<Integer, students> list = getMap(db.studentsModify.SELECT());

      studentsList studentlist = gson.fromJson(json, studentsList.class);
      for (int i = 0; i < studentlist.student.size(); i++) {
        students get = studentlist.student.get(i);
        if (list.get(get.id)==null) {
          db.studentsModify.INSERT(get);
        }else{
          db.studentsModify.UPDATE(get);
        }
      }
    }

  }//GEN-LAST:event_jButton1ActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {

    FlatDarkLaf.setup();

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Main().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables

  private HashMap<Integer, students> getMap(ArrayList<students> SELECT) {
    HashMap<Integer, students> tmp = new HashMap();
    for (int i = 0; i < SELECT.size(); i++) {
      students get = SELECT.get(i);
      tmp.put(get.id, get);
    }
    return tmp;
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 22:03 25/09/2021


#FileUtf8.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Utility;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class FileUtf8 {

  public static String ReadFile(String path) {
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    FileReader Reader = null;
    BufferedReader Buffered = null;
    try {
      Reader = new FileReader(path);
      Buffered = new BufferedReader(Reader);

      String line;
      while ((line = Buffered.readLine()) != null) {
        result.append(line);
      }
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileUtf8.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (Reader != null) {
        try {
          Reader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileUtf8.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (Buffered != null) {
        try {
          Buffered.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileUtf8.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return result.toString();
  }

  public static void SaveFile(String content, String path) {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream(path, false);
      fos.write(content.getBytes());
      System.out.println("Save File " + path + " success!");
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(FileUtf8.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileUtf8.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileUtf8.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


#Main.form


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.3" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
 <Properties>
  <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
 </Properties>
 <SyntheticProperties>
  <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
  <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
 </SyntheticProperties>
 <AuxValues>
  <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
  <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier" type="java.lang.Integer" value="2"/>
 </AuxValues>

 <Layout>
  <DimensionLayout dim="0">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <EmptySpace min="-2" pref="51" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
         <Component id="jButton2" min="-2" pref="297" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jButton1" min="-2" pref="297" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace pref="52" max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
  <DimensionLayout dim="1">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <EmptySpace min="-2" pref="53" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jButton1" min="-2" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jButton2" min="-2" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace pref="103" max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
 </Layout>
 <SubComponents>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton1">
   <Properties>
    <Property name="font" type="java.awt.Font" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">
     <Font name="Segoe UI" size="18" style="1"/>
    </Property>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Import JSON to CSDL"/>
   </Properties>
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="jButton1ActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton2">
   <Properties>
    <Property name="font" type="java.awt.Font" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">
     <Font name="Segoe UI" size="18" style="1"/>
    </Property>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Export CSDL to XML"/>
   </Properties>
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="jButton2ActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
 </SubComponents>
</Form>


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2429;

import com.formdev.flatlaf.FlatDarkLaf;
import com.google.gson.Gson;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import javax.swing.JFileChooser;
import org.json.JSONObject;
import org.json.XML;

/**
 *
 * @author inter
 */
public class Main extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form Main
   */
  public Main() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jButton1.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18)); // NOI18N
    jButton1.setText("Import JSON to CSDL");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 1, 18)); // NOI18N
    jButton2.setText("Export CSDL to XML");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(51, 51, 51)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 297, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 297, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(52, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(53, 53, 53)
        .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 63, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 63, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(103, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton2ActionPerformed
    Gson gson = new Gson();
    String json = "{\"studentsList\":" + gson.toJson(new studentsList(db.studentsModify.SELECT())) + "}";
    System.out.println(json);
    JSONObject obj = new JSONObject(json);
    String xml_data = XML.toString(obj);
    System.out.println(xml_data);
    Utility.FileUtf8.SaveFile(xml_data, "quanlysinhvien.xml");
  }//GEN-LAST:event_jButton2ActionPerformed

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton1ActionPerformed
    JFileChooser file = new JFileChooser("./");

    if (file.showOpenDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {

      Gson gson = new Gson();
      String json = Utility.FileUtf8.ReadFile(file.getSelectedFile().toPath().toString());
      
      HashMap<Integer, students> list = getMap(db.studentsModify.SELECT());

      studentsList studentlist = gson.fromJson(json, studentsList.class);
      for (int i = 0; i < studentlist.student.size(); i++) {
        students get = studentlist.student.get(i);
        System.out.println(get);
        if (list.get(get.id)!=null) {
          db.studentsModify.INSERT(get);
        }else{
          db.studentsModify.UPDATE(get);
        }
      }
    }

  }//GEN-LAST:event_jButton1ActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {

    FlatDarkLaf.setup();

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Main().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables

  private HashMap<Integer, students> getMap(ArrayList<students> SELECT) {
    HashMap<Integer, students> tmp = new HashMap();
    for (int i = 0; i < SELECT.size(); i++) {
      students get = SELECT.get(i);
      tmp.put(get.id, get);
    }
    return tmp;
  }
}


#Status.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2429;

/**
 *
 * @author inter
 */
public enum Status {
  PENDING, LEARNING, DROPOUT;
}


#students.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2429;

/**
 *
 * @author inter
 */
public class students {

  int id;
  Status status;
  String rollno, fullname, phone, email, address, father_name, father_phone, mother_name, mother_phone;

  public students() {
  }

  public students(int id, Status status, String rollno, String fullname, String phone, String email, String address, String father_name, String father_phone, String mother_name, String mother_phone) {
    this.id = id;
    this.status = status;
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.phone = phone;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.father_name = father_name;
    this.father_phone = father_phone;
    this.mother_name = mother_name;
    this.mother_phone = mother_phone;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getStatus() {
    return status.toString();
  }

  public void setStatus(Status status) {
    this.status = status;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getFather_name() {
    return father_name;
  }

  public void setFather_name(String father_name) {
    this.father_name = father_name;
  }

  public String getFather_phone() {
    return father_phone;
  }

  public void setFather_phone(String father_phone) {
    this.father_phone = father_phone;
  }

  public String getMother_name() {
    return mother_name;
  }

  public void setMother_name(String mother_name) {
    this.mother_name = mother_name;
  }

  public String getMother_phone() {
    return mother_phone;
  }

  public void setMother_phone(String mother_phone) {
    this.mother_phone = mother_phone;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "students{" + "id=" + id + ", status=" + status + ", rollno=" + rollno + ", fullname=" + fullname + ", phone=" + phone + ", email=" + email + ", address=" + address + ", father_name=" + father_name + ", father_phone=" + father_phone + ", mother_name=" + mother_name + ", mother_phone=" + mother_phone + '}';
  }

}


#studentsList.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2429;

import com.google.gson.annotations.SerializedName;
import java.util.ArrayList;

/**
 *
 * @author inter
 */
public class studentsList {
  
  @SerializedName("student")
  ArrayList<students> student;

  public studentsList(ArrayList<students> student) {
    this.student = student;
  }
  
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package db;

/**
 *
 * @author inter
 */
public interface Config {
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien";
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


#Modify.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package db;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 * @Modify ObjectClass
 * @author inter
 */
class Modify {

  static Connection conn = null;
  static PreparedStatement statement = null;

  static void connection() {
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Modify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  static void close() {
    if (conn != null) {
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Modify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if (statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Modify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

/*
public class ObjectClassModify extends Modify {
  
  public static ArrayList<ObjectClass> SELECT() {
    ArrayList<ObjectClass> data = new ArrayList<>();
    connection();

    String sql = null;
    sql = "SELECT";
    try {

      statement = conn.prepareStatement(sql);
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      while (resultSet.next()) {
        data.add(new ObjectClass(
            resultSet.getString("")
            
        ));
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(ObjectClassModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    close();
    return data;
  }

  public static ArrayList<ObjectClass> SELECT(String like) {
    ArrayList<ObjectClass> data = new ArrayList<>();
    connection();

    String sql = null;
    sql = "SELECT";
    sql += "WHERE Something LIKE \"%" + like + "%\";";
    try {

      statement = conn.prepareStatement(sql);
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      while (resultSet.next()) {
        data.add(new ObjectClass(
            resultSet.getString("")
            
        ));
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(ObjectClassModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    close();
    return data;
  }

  public static void INSERT(ObjectClass item) {
    connection();
    String sql = null;
    sql = "INSERT";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);

      statement.setString(1, item.get);
      statement.setString(2, item.get);
      statement.setString(3, item.get);
      statement.setString(4, item.get);
      statement.setString(5, item.get);
      statement.setString(6, item.get);
      statement.setString(7, item.get);
      statement.setString(8, item.get);

      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(ObjectClassModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    close();
  }

  public static void UPDATE(ObjectClass item) {
    connection();
    String sql = null;
    sql = "UPDATE";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);

      statement.INSERT

      statement.setString(8, item.get);

      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(ObjectClassModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    close();
  }

  public static void DELETE(ObjectClass item) {
    connection();
    String sql = null;
    sql = "DELETE";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);

      statement.setString(1, item.get);

      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(ObjectClassModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    close();
  }
}  
*/

}


#studentsModify.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package db;

import java.util.ArrayList;
import pkg2429.students;
import java.sql.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import pkg2429.Status;

/**
 *
 * @author inter
 */
public class studentsModify extends Modify {

  public static ArrayList<students> SELECT() {
    ArrayList<students> data = new ArrayList<>();
    connection();

    String sql = null;
    sql = "SELECT * FROM `students`";
    try {

      statement = conn.prepareStatement(sql);
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      while (resultSet.next()) {
        data.add(new students(
            resultSet.getInt("id"),
            status(resultSet.getString("status")),
            resultSet.getString("rollno"),
            resultSet.getString("fullname"),
            resultSet.getString("phone"),
            resultSet.getString("email"),
            resultSet.getString("address"),
            resultSet.getString("father_name"),
            resultSet.getString("father_phone"),
            resultSet.getString("mother_name"),
            resultSet.getString("mother_phone")
        ));
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(studentsModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    close();
    return data;
  }
  
  public static void UPDATE(students item) {
    connection();
    String sql = null;
    sql = "UPDATE `students` SET `status` = ?, `rollno` = ?, `fullname` = ?, `phone` = ?, `email` = ?, `address` = ?, `father_name` = ?, `father_phone` = ?, `mother_name` = ?, `mother_phone` = ? WHERE `students`.`id` = ?;";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);

      statement.setString(1, item.getStatus());
      statement.setString(2, item.getRollno());
      statement.setString(3, item.getFullname());
      statement.setString(4, item.getPhone());
      statement.setString(5, item.getEmail());
      statement.setString(6, item.getAddress());
      statement.setString(7, item.getFather_name());
      statement.setString(8, item.getFather_phone());
      statement.setString(9, item.getMother_name());
      statement.setString(10, item.getMother_phone());

      statement.setInt(11, item.getId());

      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(studentsModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    close();
  }
  
  public static void INSERT(students item) {
    connection();
    String sql = null;
    sql = "INSERT INTO `students` (`status`, `rollno`, `fullname`, `phone`, `email`, `address`, `father_name`, `father_phone`, `mother_name`, `mother_phone`) VALUES (?,?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);

      statement.setString(1, item.getStatus());
      statement.setString(2, item.getRollno());
      statement.setString(3, item.getFullname());
      statement.setString(4, item.getPhone());
      statement.setString(5, item.getEmail());
      statement.setString(6, item.getAddress());
      statement.setString(7, item.getFather_name());
      statement.setString(8, item.getFather_phone());
      statement.setString(9, item.getMother_name());
      statement.setString(10, item.getMother_phone());

      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(studentsModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    close();
  }


  private static Status status(String status) {
    switch (status) {
      case "PENDING" -> {
        return Status.PENDING;
      }
      case "LEARNING" -> {
        return Status.LEARNING;
      }
      case "DROPOUT" -> {
        return Status.DROPOUT;
      }
    }
    return null;
  }

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!