IMG-LOGO
Trang Chủ Chủ Đề Bài tập ôn tập String - Lập trình C
× 1) Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C 2) Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C 3) Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C 4) Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C 5) Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C 6) Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C 7) Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C 8) Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C 9) Fibonacci - Lập trình C 10) Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C 11) Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C 12) Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C 13. Bài tập ôn tập String - Lập trình C 14) Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C 15) Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C 16) Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C 17) Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C 18) Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C 19) Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C 20) Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C

Bài tập ôn tập String - Lập trình C

by TRẦN VĂN ĐIỆP - 20:16 15/10/2020 2,026 Lượt Xem

Bài 1 : Nhập vào chuỗi -> in ra độ dại của chuỗi đó 

Bài 2 : Nhập vào 2 chuỗi s1, s2 -> Thực hiện nối chuỗi s2 vào s1 -> In ra độ dài của chuỗi s1

Bài 3 : Nhập vào chuỗi str -> in ra màn hình mỗi ký tự trong chuỗi trên 1 dòng

Ví dụ : chuỗi nhập : gokisoft.com

Kết quả in :

g

o

k

i

s

o

f

t

.

c

o

m

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:34 01/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	char str1[20], str2[20];
	int i, l1, l2;
	printf("\nNhap chuoi 1: ");
	gets(str1);
	//in ra do dai cua chuoi
	l1 = strlen(str1);
	printf("\nChieu dai chuoi 1 la : %d", l1);
	//noi 2 chuoi
	printf("\nNhap chuoi 2: ");
	gets(str2);
	l2 = strlen(str2);
	printf("\nChieu dai chuoi 2 la: %d", l2);
	
	strcat(str1,str2);
	l1 = strlen(str1);
	printf("\nChieu dai chuoi 1 sau khi noi str1 va str2 la: %d", l1);
	
	for(i=0;i<l1;i++) {
		printf("\n%c", str1[i]);
	}
			
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 13:37 30/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char s1[20];
	printf("\nNhap chuoi s1: ");
	gets(s1);
	char s2[10]; 
	printf("\nNhap chuoi s2: ");
	gets(s2);
	
	strcat(s1,s2);
	printf("\nChuoi noi: %s", s1); 
	int len=strlen(s1);
	printf("\nDo dai that cua chuoi s1 la:%d", len);
	int length = strlen(s1);
	int i;	
	printf("\nHien thi str:");
	for(i=0;i<length;i++) {
		printf("\n%c", s1[i]);
	}
	return 0;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 13:49 21/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char str[50];//50 -> max length -> do dai max
	printf("\nNhap STR: ");
	gets(str);
	
	int length = strlen(str);
	int i;
	
	printf("\nHien thi str:");
	for(i=0;i<length;i++) {
		printf("\n%c", str[i]);
	}
	
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:45 21/09/2020#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
	char s1[10];
	char s2[10];
	printf("\nNhap chuoi s1:");
	gets(s1);
	int len=strlen(s1);
	printf("\nDo dai that cua chuoi s1 la:%d", len);
	
	printf("\nNhap chuoi s2:");
	gets(s2);
	strcat(s1,s2);
	printf("\nnoi chuoi la:");
	puts(s1);
	return 0;
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 13:43 21/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	//bai 2;
	 
	char s1[20];
	
	printf("\nNhap chuoi s1: ");
	gets(s1);
	
	char s1[10]; 
	
	printf("\nNhap chuoi s2: ");
	gets(s2);
	
	strcat(s1,s1);
	printf("\nChuoi noi: %s", s1); 
	
	strlen(s1);
	printf("\nDo dai cua chuoi s1 = %d", s1);
	
    

	
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Danh Sách Bài Học

Quick Quizzz!!!

User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User ImageUser ImageUser Image
User Image
User ImageUser ImageUser Image
>> Hiển Thị Quizzz
Đã sao chép!!!