IMG-LOGO
Trang Chủ Lập Trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C
×

Lý Thuyết

01 - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C 02.Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C 03. Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C 04. Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C 05. Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C 06. Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C 07. Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C 08. Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C 09. Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C 10. Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C 11. Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C 12. Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C 15. Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C 14. Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C 13. Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C 16. Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C 17. Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C 18. Struct trong C - Lập Trình C 1000 Bài tập C - Lập Trình C BT02 - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C BT03. Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động BT04. Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

Bài Tập

Bài tập - Chuyển flowchart sang code - Lập trình C Bài tập - Ôn tập biến + kiểu dữ liệu + scanf & printf - Lập trình C Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 2 - Lập trình C Bài tập - Giải hệ phương trình bậc nhất nhất 2 ẩn - Lập trình C Bài tập - Tìm min & max - số lớn nhất & nhỏ nhất - Lập trình C Loop - Viết chương trình Reserve chuỗi - Lập trình C Loop - Switch case - Chương trình quản lý sinh viên - Lập trình C Fibonacci - Lập trình C Ôn tập While, Do .. While, For lập trình C - Lập trình C Tính tổng mảng N phần tử - Lập trình C Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C Bài tập ôn tập String - Lập trình C Bài tập ôn luyện Function - Lập trình C Tách phần tử chẵn + lẻ trong C - Lập trình mảng trong C - Lập trình C Bài toán sắp xếp trong C - Lập trình C Bài toán pointer đầu tiên - Hello pointer - Lập trình C Bài tập pointer nâng cao - cấp phát động - Lập trình C Bài tập - Quản lý hình chữ nhật - struct trong C - Lập trình C Tìm kiếm chuỗi trong chuỗi - Lập trình C Bài tập FILE - Lập trình C Bài tập - ôn tập nhật xuất và biểu tức toán học - Lập trình C Bài tập - Giải phương trình bậc 1 - giải phương trình bậc nhất - Lập trình C Ôn tập function - viết chương trình máy tính - Lập trình C Bài tập tổng quát - quản lý mảng số nguyên - Lập trình C Bài tập nâng cao pointer - Lập trình C

Examination & Test

[Test] Kiểm tra 60 phút - if, else, switch, loop trong C - Lập trình C [Test] Kiểm tra 60 phút - Lập trình C

Tài Liệu Học

C - Basic Syntax(Cú pháp cơ bản)
Bài tập ôn tập String - Lập trình C

by GokiSoft.com - 09:34 16/12/2020 8,264 Lượt Xem

Bài 1 : Nhập vào chuỗi -> in ra độ dại của chuỗi đó 

Bài 2 : Nhập vào 2 chuỗi s1, s2 -> Thực hiện nối chuỗi s2 vào s1 -> In ra độ dài của chuỗi s1

Bài 3 : Nhập vào chuỗi str -> in ra màn hình mỗi ký tự trong chuỗi trên 1 dòng

Ví dụ : chuỗi nhập : gokisoft.com

Kết quả in :

g

o

k

i

s

o

f

t

.

c

o

m

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Hữu Hiếu [T2008A]

Ngày viết: 11:34 01/10/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	
	char str1[20], str2[20];
	int i, l1, l2;
	printf("\nNhap chuoi 1: ");
	gets(str1);
	//in ra do dai cua chuoi
	l1 = strlen(str1);
	printf("\nChieu dai chuoi 1 la : %d", l1);
	//noi 2 chuoi
	printf("\nNhap chuoi 2: ");
	gets(str2);
	l2 = strlen(str2);
	printf("\nChieu dai chuoi 2 la: %d", l2);
	
	strcat(str1,str2);
	l1 = strlen(str1);
	printf("\nChieu dai chuoi 1 sau khi noi str1 va str2 la: %d", l1);
	
	for(i=0;i<l1;i++) {
		printf("\n%c", str1[i]);
	}
			
	return 0;
}


Trần Thị Khánh Huyền [T2008A]

Ngày viết: 13:37 30/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char s1[20];
	printf("\nNhap chuoi s1: ");
	gets(s1);
	char s2[10]; 
	printf("\nNhap chuoi s2: ");
	gets(s2);
	
	strcat(s1,s2);
	printf("\nChuoi noi: %s", s1); 
	int len=strlen(s1);
	printf("\nDo dai that cua chuoi s1 la:%d", len);
	int length = strlen(s1);
	int i;	
	printf("\nHien thi str:");
	for(i=0;i<length;i++) {
		printf("\n%c", s1[i]);
	}
	return 0;
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 13:49 21/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	char str[50];//50 -> max length -> do dai max
	printf("\nNhap STR: ");
	gets(str);
	
	int length = strlen(str);
	int i;
	
	printf("\nHien thi str:");
	for(i=0;i<length;i++) {
		printf("\n%c", str[i]);
	}
	
	return 0;
}


An Văn Minh [T2008A]

Ngày viết: 13:45 21/09/2020#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
	char s1[10];
	char s2[10];
	printf("\nNhap chuoi s1:");
	gets(s1);
	int len=strlen(s1);
	printf("\nDo dai that cua chuoi s1 la:%d", len);
	
	printf("\nNhap chuoi s2:");
	gets(s2);
	strcat(s1,s2);
	printf("\nnoi chuoi la:");
	puts(s1);
	return 0;
}


Nguyễn đình quân [T2008A]

Ngày viết: 13:43 21/09/2020#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

int main(int argc, char *argv[]) {
	//bat dau code;
	//bai 2;
	 
	char s1[20];
	
	printf("\nNhap chuoi s1: ");
	gets(s1);
	
	char s1[10]; 
	
	printf("\nNhap chuoi s2: ");
	gets(s2);
	
	strcat(s1,s1);
	printf("\nChuoi noi: %s", s1); 
	
	strlen(s1);
	printf("\nDo dai cua chuoi s1 = %d", s1);
	
    

	
	//ket thuc code;
	return 0;
}


Phân Loại Bài Viết

Đã sao chép!!!