IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2




Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com - 10:11 07/09/2021 16,016 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nén file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Bình luận



Chia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:21 09/09/2021


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson04.bt1091;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  static List<Book> bookList;
  static Scanner scan;
  
  public static void main(String[] args) {
    bookList = new ArrayList<>();
    scan = new Scanner(System.in);
    
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          input();
          break;
        case 2:
          display();
          break;
        case 3:
          sortByAuthorName();
          display();
          break;
        case 4:
          saveObjectFile();
          break;
        case 5:
          saveTextFile();
          break;
        case 6:
          readObjectFile();
          break;
        case 7:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 7);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N quyen sach");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin");
    System.out.println("3. Sap xep theo ten tac gia (A-Z)");
    System.out.println("4. Luu data.obj");
    System.out.println("5. Luu data.txt");
    System.out.println("6. Doc du lieu data.obj");
    System.out.println("7. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void input() {
    System.out.println("Nhap so sach can them N = ");
    int N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      Book b = new Book();
      b.input();
      
      bookList.add(b);
    }
  }

  private static void display() {
    System.out.println("+++ Hien thi thong tin sach");
    bookList.forEach(book -> {
      book.display();
    });
  }

  private static void sortByAuthorName() {
    Collections.sort(bookList, new Comparator<Book>() {
      @Override
      public int compare(Book o1, Book o2) {
        return o1.getAuthorName().compareToIgnoreCase(o2.getAuthorName());
      }
    });
  }

  private static void saveObjectFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.obj");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      oos.writeObject(bookList);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private static void saveTextFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.txt");
      
      for (Book book : bookList) {
        String line = book.getFileLine();
        byte[] data = line.getBytes("utf8");
        
        fos.write(data);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private static void readObjectFile() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      
      List<Book> dataList = (List<Book>) ois.readObject();
      
      dataList.forEach(book -> {
        bookList.add(book);
      });
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


#Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson04.bt1091;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Book implements Serializable{
  String bookName, authorName, publishDate, manufacturerName;
  int price;

  public Book() {
  }

  public Book(String bookName, String authorName, String publishDate, String manufacturerName, int price) {
    this.bookName = bookName;
    this.authorName = authorName;
    this.publishDate = publishDate;
    this.manufacturerName = manufacturerName;
    this.price = price;
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getAuthorName() {
    return authorName;
  }

  public void setAuthorName(String authorName) {
    this.authorName = authorName;
  }

  public String getPublishDate() {
    return publishDate;
  }

  public void setPublishDate(String publishDate) {
    this.publishDate = publishDate;
  }

  public String getManufacturerName() {
    return manufacturerName;
  }

  public void setManufacturerName(String manufacturerName) {
    this.manufacturerName = manufacturerName;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
  }

  public String getFileLine() {
    return bookName + "," + authorName + "," + price + "," + publishDate + "," + manufacturerName + "\n";
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return "bookName=" + bookName + ", authorName=" + authorName + ", publishDate=" + publishDate + ", manufacturerName=" + manufacturerName + ", price=" + price;
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    bookName = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap ten tac gia: ");
    authorName = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Ngay xuat ban (dd/MM/yyyy): ");
    publishDate = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap nha san xuat: ");
    manufacturerName = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap gia: ");
    price = Integer.parseInt(scan.nextLine());
  }
}


GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:25 16/08/2021


#Utility.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson03.bt1091;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Utility {
  public static int scanInt(Scanner scan) {
    int value;
    while(true) {
      try {
        value = Integer.parseInt(scan.nextLine());
        break;
      } catch(NumberFormatException e) {
        System.out.println("Nhap lai: ");
      }
    }
    return value;
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson03.bt1091;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Utility.scanInt(scan);
      
      switch(choose) {
        case 1:
          DataController.getInstance().input();
          break;
        case 2:
          DataController.getInstance().display();
          break;
        case 3:
          DataController.getInstance().sortByAuthorName();
          DataController.getInstance().display();
          break;
        case 4:
          DataController.getInstance().saveBinaryFile();
          break;
        case 5:
          DataController.getInstance().saveTextFile();
          break;
        case 6:
          DataController.getInstance().zipFile();
          break;
        case 7:
          DataController.getInstance().readBinaryFile();
          DataController.getInstance().display();
          break;
        case 8:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!");
          break;
      }
    } while(choose != 8);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N sach");
    System.out.println("2. Hien thi");
    System.out.println("3. Sap xep theo tac gia");
    System.out.println("4. Luu thong tin data.obj");
    System.out.println("5. Luu thong tin data.txt");
    System.out.println("6. Nen file data.txt thanh data.dfl");
    System.out.println("7. Doc du lieu tu data.obj va hien thi");
    System.out.println("8. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}


#DataController.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson03.bt1091;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 * Singleton
 * @author Diep.Tran
 */
public class DataController {
  List<Book> bookList;
  
  private static DataController instance = null;
  
  private DataController() {
    bookList = new ArrayList<>();
  }
  
  public static DataController getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new DataController();
    }
    return instance;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap so sach can them: ");
    int N = Utility.scanInt(scan);
    
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      Book book = new Book();
      book.input();
      
      bookList.add(book);
    }
  }
  
  public void display() {
    System.out.println("Thong tin sach: ");
    
    bookList.forEach(book -> {
      book.display();
    });
  }
  
  public void sortByAuthorName() {
    Collections.sort(bookList, new Comparator<Book>() {
      @Override
      public int compare(Book o1, Book o2) {
        return o1.getAuthorName().compareToIgnoreCase(o2.getAuthorName());
      }
    });
  }
  
  public void saveBinaryFile() {
    //Thiet lap trang thai luu file.
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Lua chon cach ghi");
    System.out.println("1. Luu moi");
    System.out.println("2. Ghi bo sung");
    System.out.println("Chon: ");
    int choose = Utility.scanInt(scan);
    
    boolean status = true;
    
    if(choose == 1) {
      status = false;
    }
    
    //Thuc hien luu file
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.obj", status);
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      //oos.writeObject(bookList);//Luu theo List -> doc theo List
      for (Book book : bookList) {
        oos.writeObject(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public void saveTextFile() {
    //Thiet lap trang thai luu file.
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Lua chon cach ghi");
    System.out.println("1. Luu moi");
    System.out.println("2. Ghi bo sung");
    System.out.println("Chon: ");
    int choose = Utility.scanInt(scan);
    
    boolean status = true;
    
    if(choose == 1) {
      status = false;
    }
    
    //Thuc hien luu file
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.txt", status);
      
      for (Book book : bookList) {
        String line = book.getFileLine();
        
        byte[] data = line.getBytes("utf8");
        
        fos.write(data);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public void zipFile() {
    
  }
  
  public void readBinaryFile() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      
      while(true) {
        Book book = null;
        try {
          book = (Book) ois.readObject();
        } catch(Exception e) {
          break;
        }
        
        bookList.add(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


#Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson03.bt1091;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Book implements Serializable{
  String name, authorName, nxb, manufacturerName;
  int price;

  public Book() {
  }

  public Book(String name, String authorName, String nxb, String manufacturerName, int price) {
    this.name = name;
    this.authorName = authorName;
    this.nxb = nxb;
    this.manufacturerName = manufacturerName;
    this.price = price;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAuthorName() {
    return authorName;
  }

  public void setAuthorName(String authorName) {
    this.authorName = authorName;
  }

  public String getNxb() {
    return nxb;
  }

  public void setNxb(String nxb) {
    this.nxb = nxb;
  }

  public String getManufacturerName() {
    return manufacturerName;
  }

  public void setManufacturerName(String manufacturerName) {
    this.manufacturerName = manufacturerName;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "name=" + name + ", authorName=" + authorName + ", nxb=" + nxb + ", manufacturerName=" + manufacturerName + ", price=" + price + '}';
  }
  
  public String getFileLine() {
    return name + ", " + authorName + ", " + price + ", " + nxb + ", " + manufacturerName + "\n";
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tac gia: ");
    authorName = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap ngay xuat ban: ");
    nxb = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap ten nha san xuat: ");
    manufacturerName = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap gia tien: ");
    price = Utility.scanInt(scan);
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!