IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com - 10:11 07/09/2021 16,013 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nén file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:14 07/09/2021


#Book.java


import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

public class Book implements Serializable {
  private String nameBook, author, producer, mfgDate;
  private float price;

  public Book() {
  }

  public Book(String nameBook, String author, String producer, String mfgDate, float price) {
    this.nameBook = nameBook;
    this.author = author;
    this.producer = producer;
    this.mfgDate = mfgDate;
    this.price = price;
  }

  public String getNameBook() {
    return nameBook;
  }

  public Scanner getScanner() {
    return new Scanner(System.in);
  }

  public void setNameBook(String nameBook) {
    this.nameBook = nameBook;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public String getMfgDate() {
    return mfgDate;
  }

  public void setMfgDate(String mfgDate) {
    this.mfgDate = mfgDate;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  public void input() {
    System.out.println("Enter name of book:");
    this.nameBook = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter author:");
    this.author = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter price");
    this.price = getScanner().nextFloat();
    System.out.println("Enter Manufacturing Date");
    this.mfgDate = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter producer");
    this.producer = getScanner().nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return
        nameBook + '\'' +
        author + '\'' +
        price + '\'' +
        mfgDate + '\'' +
        producer;
  }
}


#Main.java


import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion;
import java.io.*;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.*;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import java.util.zip.ZipOutputStream;

public class Main {
  public static void main(String [] args){
    List<Book> bookList = new ArrayList<>();
    int x;
    do {
      System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
      System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
      System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
      System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
      System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt");
      System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
      System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
      System.out.println("8. Thoát");
      System.out.println("Your choice:");
      x = (new Scanner(System.in)).nextInt();
      switch (x) {
        case 1: {
          System.out.println("Enter n:");
          int n = (new Scanner(System.in)).nextInt();

          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Book book = new Book();
            book.input();
            bookList.add(book);
          }
          break;
        }
        case 2: {
          for (Book book : bookList) {
            System.out.println(book.toString());
          }
          break;
        }
        case 3: {
          Collections.sort(bookList, new Comparator<Book>() {
            @Override
            public int compare(Book o1, Book o2) {
              return o1.getAuthor().compareToIgnoreCase(o2.getAuthor());
            }
          });
          for (Book book : bookList) {
            System.out.println(book);
          }
          break;
        }
        case 4: {
          FileOutputStream fos = null;
          ObjectOutputStream oos = null;

          try {
            fos = new FileOutputStream("data.obj");
            oos = new ObjectOutputStream(fos);
            oos.writeObject(bookList);
          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          } finally {
            if (fos != null) {
              try {
                fos.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
            if (oos != null) {
              try {
                oos.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
          }
          break;
        }
        case 5: {
          FileOutputStream fos = null;
          try {
             fos = new FileOutputStream("data.txt");
            for(Book book : bookList) {
              String line = book.toString() + "\n";
              byte[] data = line.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
              fos.write(data);
            }
          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          } finally {
            if(fos != null) {
              try {
                fos.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
          }
          break;

        }
        case 6: {
          FileInputStream fis = null;
          FileOutputStream fos = null;
          DeflaterInputStream dis = null;

          try {
            fis = new FileInputStream("data.txt");
            dis = new DeflaterInputStream(fis);
            fos = new FileOutputStream("data.dfl");

            int a;
            while ((a = dis.read()) != -1) {
              fos.write(a);
            }

          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          } finally {
            if (fos != null) {
              try {
                fos.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
            if (dis != null) {
              try {
                dis.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
            if (fis != null) {
              try {
                fis.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
          }
          break;
        }
        case 7: {
          FileInputStream fis = null;
          ObjectInputStream ois = null;
          try {
            fis = new FileInputStream("data.obj");
            ois = new ObjectInputStream(fis);
            bookList = (List<Book>) ois.readObject();
            for(Book book : bookList) {
              System.out.println(book.toString());
            }

          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } finally {
            if(fis!=null) {
              try {
                fis.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
            if(ois!=null) {
              try {
                ois.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }

          }
          break;
        }
        case 8: {
          return;
        }
      }


    }while(x>=1 && x<=8);
  }
}Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!