IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com - 10:11 07/09/2021 16,015 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nén file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 12:31 27/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLySach;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class Book {
  private String tensach, tacgia, giaban, ngayxb, nhasx;

  public Book() {
  }

  public Book(String tensach, String tacgia, String giaban, String ngayxb, String nhasx) {
    this.tensach = tensach;
    this.tacgia = tacgia;
    this.giaban = giaban;
    this.ngayxb = ngayxb;
    this.nhasx = nhasx;
  }

  public String getTensach() {
    return tensach;
  }

  public void setTensach(String tensach) {
    this.tensach = tensach;
  }

  public String getTacgia() {
    return tacgia;
  }

  public void setTacgia(String tacgia) {
    this.tacgia = tacgia;
  }

  public String getGiaban() {
    return giaban;
  }

  public void setGiaban(String giaban) {
    this.giaban = giaban;
  }

  public String getNgayxb() {
    return ngayxb;
  }

  public void setNgayxb(String ngayxb) {
    this.ngayxb = ngayxb;
  }

  public String getNhasx() {
    return nhasx;
  }

  public void setNhasx(String nhasx) {
    this.nhasx = nhasx;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "tensach=" + tensach + ", tacgia=" + tacgia + ", giaban=" + giaban + ", ngayxb=" + ngayxb + ", nhasx=" + nhasx + '}';
  }
  public void viewBook(){
    System.out.println(toString());
  }
  public void input(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    tensach = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten tac gia: ");
    tacgia = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia ban: ");
    giaban = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay xuat ban: ");
    ngayxb = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap nha xuat ban: ");
    nhasx = sc.nextLine();
  }

  String getLine() {
    return tensach + "," + tacgia + "," + giaban + "," + ngayxb + "," + nhasx + "\n";
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLySach;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class BookList {

  ArrayList<Book> lstbook;

  public BookList() {
    this.lstbook = new ArrayList<>();
  }

  public void addBook(Book book) {
    this.lstbook.add(book);
  }

  public void hienthi() {
    for (Book book : lstbook) {
      book.viewBook();
    }
  }

  public void sapxep() {
    Collections.sort(lstbook, new Comparator<Book>() {

      @Override
      public int compare(Book o1, Book o2) {
        return o1.getTacgia().compareToIgnoreCase(o2.getTacgia());
      }
    });
  }

  public void save() throws IOException {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(new File("C:\\Users\\FATE STORE\\Documents\\NetBeansProjects\\java01\\src\\QuanLySach\\data.obj"));
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      oos.writeObject(lstbook);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (fos != null) {
        fos.close();
      }
      if (oos != null) {
        oos.close();
      }
    }
  }

  public void read() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(new File("C:\\Users\\FATE STORE\\Documents\\NetBeansProjects\\java01\\src\\QuanLySach\\data.obj"));
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      lstbook = (ArrayList<Book>) (List<Book>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public void saveFiledata() {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      String filename = "C:\\Users\\FATE STORE\\Documents\\NetBeansProjects\\java01\\src\\QuanLySach\\data.txt";
      fos = new FileOutputStream(filename);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      //ghi du lieu vao file
      for (Book book : lstbook) {
        String line = book.getLine();
        try {
          byte[] b = line.getBytes("utf8");
          bos.write(b);

        } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
          Logger.getLogger(BookList.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IOException e) {
          Logger.getLogger(BookList.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
        }

      }

    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {

      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();

        }
      } catch (IOException e) {
        Logger.getLogger(BookList.class
            .getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
      }
    }

  }

  public void nenfile() {
    String filename = "C:\\Users\\FATE STORE\\Documents\\NetBeansProjects\\java01\\src\\QuanLySach\\data.txt";
    FileInputStream fis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(filename);
      DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);
      String newfile = "C:\\data.dfl";
      fos = new FileOutputStream(newfile);
      int count;
      while ((count = dis.read()) != -1) {
        fos.write(count);

      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLySach;

import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Main main = new Main();
    BookList bookList = new BookList();
    int sw;
    do{
      main.menu();
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      sw = sc.nextInt();
      sc.nextLine();
      switch(sw){
        case 1:
          System.out.println("Nhap so cuon sach muon nhap vao: ");
          int n = sc.nextInt();
          sc.nextLine();
          for(int i = 0; i<n;i++){
            Book book = new Book();
            book.input();
            bookList.addBook(book);
          }
          break;
        case 2:
          bookList.hienthi();
          break;
        case 3:
          bookList.sapxep();
          break;
        case 4:
          bookList.save();
          break;
        case 5:
          bookList.saveFiledata();
          break;
        case 6:
          bookList.nenfile();
          break;
        case 7:
          bookList.read();
          bookList.hienthi();
        default:
          System.out.println("Nhap lai: ");
          break;
      }
    }
    while(sw!=8);
  }
  public void menu(){
    System.out.print("=========================================\n1: Nhap thong tin N cuon sach: \n2: Hien thi thong tin sach: \n3: Sap xep theo ten tac gia: \n4: Luu thong tin sach vao file data.obj: \n5: Luu thong tin moi cuon sach vao file data.txt: \n6: Nen file data.txt thanh file data.dfl: \n7: Doc du lieu file data.obj va hien thi: \n8: Thoat: ");
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!