IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com - 10:11 07/09/2021 16,002 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nén file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 18:32 26/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BTQuanliSach;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Book implements Serializable {

  String tenSach, tenTg, gia, nhaXB, ngaySx;

  public Book() {
  }

  public Book(String tenSach, String tenTg, String gia, String ngayXb, String ngaySx) {
    this.tenSach = tenSach;
    this.tenTg = tenTg;
    this.gia = gia;
    this.nhaXB = ngayXb;
    this.ngaySx = ngaySx;
  }

  public String getTenSach() {
    return tenSach;
  }

  public void setTenSach(String tenSach) {
    this.tenSach = tenSach;
  }

  public String getTenTg() {
    return tenTg;
  }

  public void setTenTg(String tenTg) {
    this.tenTg = tenTg;
  }

  public String getGia() {
    return gia;
  }

  public void setGia(String gia) {
    this.gia = gia;
  }

  public String getNgayXb() {
    return nhaXB;
  }

  public void setNgayXb(String ngayXb) {
    this.nhaXB = ngayXb;
  }

  public String getNgaySx() {
    return ngaySx;
  }

  public void setNgaySx(String ngaySx) {
    this.ngaySx = ngaySx;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "tenSach=" + tenSach + ", tenTg=" + tenTg + ", gia=" + gia + ", ngayXb=" + nhaXB + ", ngaySx=" + ngaySx + '}';
  }

  public void input() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten:");
    tenSach = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten Tac Gia:");
    tenTg = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia ban");
    gia = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay san xuat");
    ngaySx = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap nha xuat ban");
    nhaXB = sc.nextLine();
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String getLine() {
    return tenSach + "," + tenTg + "," + gia + "," + ngaySx + "," + nhaXB + "\n";
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BTQuanliSach;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutput;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class BookManage {

  private List<Book> listbook = new ArrayList<>();

  public BookManage() {
  }

  public void addbook() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N thong tin quan sach:");
    int n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Book bk = new Book();
      bk.input();
      listbook.add(bk);
    }
  }
 public void sortbyName() {
    Collections.sort(listbook, new Comparator<Book>() {

      @Override
      public int compare(Book o1, Book o2) {
        return o1.getTenTg().compareToIgnoreCase(o2.getTenTg());
      }
    });
  }
  public void hienthi() {
    for (Book listbook1 : listbook) {
      listbook1.display();
    }
  }

  public void save() throws IOException {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(new File("D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.obj"));
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      oos.writeObject(listbook);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (fos != null) {
        fos.close();
      }
      if (oos != null) {
        oos.close();
      }
    }
  }

  public void read() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(new File("D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.obj"));
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      listbook = (List<Book>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookManage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  //save file data
   public void saveFiledata() {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      String filename = "D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.txt";
      fos = new FileOutputStream(filename);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      //ghi du lieu vao file
      for (Book book1 : listbook) {
        String line = book1.getLine();
        try {
          byte[] b = line.getBytes("utf8");
          bos.write(b);

        } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
          Logger.getLogger(BookManage.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IOException e) {
          Logger.getLogger(BookManage.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
        }

      }

    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {

      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();

        }
      } catch (IOException e) {
        Logger.getLogger(BookManage.class
            .getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
      }
    }

  }
   
   public void nenfile() {
    String filename = "D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.txt";
    FileInputStream fis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(filename);
      DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);
      String newfile = "D:\\baitapjava\\BT1\\src\\BTQuanliSach\\data.dfl";
      fos = new FileOutputStream(newfile);
      int count;
      while ((count = dis.read()) != -1) {
        fos.write(count);

      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookManage.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BTQuanliSach;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BookManage bkManage = new BookManage();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int choose;
    do {
      showmenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          bkManage.addbook();

          break;
        case 2:
          bkManage.hienthi();
          break;
        case 3:
          bkManage.sortbyName();
          break;
        case 4:
          bkManage.save();
          break;
        case 5:
          bkManage.saveFiledata();
          break;
        case 6:
          bkManage.nenfile();
          break;
        case 7:
          bkManage.read();
          bkManage.hienthi();
          break;
        case 8:
          System.out.println("Thoat thanh cong");
          break;
        default:
          System.err.println("Chon lai di");
          break;
      }

    } while (choose != 8);
  }

  public static void showmenu() {
    System.out.println("1:Nhap thong tin N quan sach");
    System.out.println("2:Hien thi thong tin sach");
    System.out.println("3:Sap xep theo ten tac gia");
    System.out.println("4:Luu thong tin vao file data.obj");
    System.out.println("5:Luu thong tin vao file data.txt theo dinh dang");
    System.out.println("6:Nen file data.txt thanh file data.dfl");
    System.out.println("7:Doc du lieu tu file data.obj va hien thi ra man hinh");
    System.out.println("8: Thoat");
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!