IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com - 10:11 07/09/2021 16,003 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nén file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 17:55 03/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.io.Serializable;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Book implements Serializable{
  String name,author,publisher;
  float price;
  Date publishDate;

  public Book() {
  }

  public Book(String name, String author, String publisher, float price, Date publishDate) {
    this.name = name;
    this.author = author;
    this.publisher = publisher;
    this.price = price;
    this.publishDate = publishDate;
  }
  
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input book name:");
    name = inp.nextLine();
    System.out.println("Input author name");
    author = inp.nextLine();
    System.out.println("Input publisher");
    publisher = inp.nextLine();
    System.out.println("Input price");
    price = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Input publish date (format dd/MM/yyyy)");
    try {
      publishDate = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").parse(inp.nextLine());
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "name=" + name + ", author=" + author + ", publisher=" + publisher + ", price=" + price + ", publishDate=" + publishDate + '}';
  }
  
  public void output() {
    System.out.println(this);
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public String getPublisher() {
    return publisher;
  }

  public void setPublisher(String publisher) {
    this.publisher = publisher;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  public Date getPublishDate() {
    return publishDate;
  }

  public void setPublishDate(Date publishDate) {
    this.publishDate = publishDate;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class dataMgr {

  List<Book> bookList = null;
  private static dataMgr instance;

  public dataMgr() {
    bookList = new ArrayList<>();
  }

  public static synchronized dataMgr getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new dataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public List<Book> getBookList() {
    return bookList;
  }

  public void setBookList(List<Book> bookList) {
    this.bookList = bookList;
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.io.EOFException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class MenuController {

  private static MenuController instance = null;

  private MenuController() {

  }

  public synchronized static MenuController getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new MenuController();
    }
    return instance;
  }

  public void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng");
    System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
    System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("8. Thoát");
  }

  public void inputInfo() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input number of book(s)");
    int n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Input information for book number" + (i + 1));
      Book newBook = new Book();
      newBook.input();
      dataMgr.getInstance().getBookList().add(newBook);
    }
  }

  public void outputInfo() {
    if (dataMgr.getInstance().getBookList().isEmpty()) {
      return;
    }
    dataMgr.getInstance().getBookList().forEach((book) -> {
      book.output();
    });
  }

  public void sortByAuthor() {
    for (int i = 0; i < dataMgr.getInstance().getBookList().size() - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < dataMgr.getInstance().getBookList().size(); j++) {
        if (dataMgr.getInstance().getBookList().get(i).getAuthor().compareTo(dataMgr.getInstance().getBookList().get(j).getAuthor()) > 0) {
          Collections.swap(dataMgr.getInstance().getBookList(), i, j);
        }
      }
    }
  }

  public void saveInfoToFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.obj");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      for (Book book : dataMgr.getInstance().getBookList()) {
        oos.writeObject(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public void saveInfoToTextFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.txt");
      for (Book book : dataMgr.getInstance().getBookList()) {
        fos.write((book.toString() + "\n").getBytes());
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public void deflateTextDataFile() {

    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      fos = new FileOutputStream("data.dfl");
      int code;
      while((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (dis != null) {
        try {
          dis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public void readFromObjFile() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois =null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      Object obj = null;
      while (true) {
        try {
          obj = ois.readObject();
          Book book = (Book) obj;
          book.output();
        } catch (EOFException e) {
          break;
        }
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    do {
      MenuController.getInstance().showMenu();
      choose = Integer.parseInt(inp.nextLine());
      switch(choose) {
        case 1:
          MenuController.getInstance().inputInfo();
          break;
        case 2:
          MenuController.getInstance().outputInfo();
          break;
        case 3:
          MenuController.getInstance().sortByAuthor();
          break;
        case 4:
          MenuController.getInstance().saveInfoToFile();
          break;
        case 5:
          MenuController.getInstance().saveInfoToTextFile();
          break;
        case 6:
          MenuController.getInstance().deflateTextDataFile();
          break;
        case 7:
          MenuController.getInstance().readFromObjFile();
          break;
        case 8:
          System.out.println("Bye !");
          break;
        default:
          System.out.println("Invalid input");
      }
    } while (choose != 8);
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!