IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files

by GokiSoft.com - 10:11 07/09/2021 16,005 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nén file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hoàng Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 19:09 04/05/2020
package lesson4;

import java.util.Scanner;

public class Book {
  private String name,author,publish_date,publisher;
  private double price;

  public Book() {
  }

  public Book(String name, String author, String publish_date, String publisher, double price) {
    this.name = name;
    this.author = author;
    this.publish_date = publish_date;
    this.publisher = publisher;
    this.price = price;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public String getPublish_date() {
    return publish_date;
  }

  public void setPublish_date(String publish_date) {
    this.publish_date = publish_date;
  }

  public String getPublisher() {
    return publisher;
  }

  public void setPublisher(String publisher) {
    this.publisher = publisher;
  }

  public double getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(double price) {
    this.price = price;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "name=" + name + ", author=" + author + ", publish_date=" + publish_date + ", publisher=" + publisher + ", price=" + price + '}';
  }
  
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter book's name: ");
    this.name = scan.nextLine();
    System.out.println("Enter book's author: ");
    this.author = scan.nextLine();
    System.out.println("Enter book's published date: ");
    this.publish_date = scan.nextLine();
    System.out.println("Enter book's publisher: ");
    this.publisher = scan.nextLine();
    System.out.println("Enter book's price: ");
    this.price = Double.parseDouble(scan.nextLine());
  }
  
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }
}
-------------------------------------------------------------------------------------

package lesson4;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import lesson2.Main;

public class Main_Book {

  static List<Book> booklist = new ArrayList<>();

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    File file = new File("D://C1907L//data.txt");
    File file_obj = new File("D://C1907L//data.obj");
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          addBook();
          break;
        case 2:
          showBook();
          break;
        case 3:
          sortByAuthor();
          break;
        case 4:
          saveToFileObj(file_obj);
          break;
        case 5:
          saveToFileText(file);
          break;
        case 6:
          deflaterFile(file);
          break;
        case 7:
          readObjFile(file_obj);
          break;
        case 8:
          System.out.println("Exit");
          break;
      }
    } while (choose != 8);
  }

  public static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt");
    System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
    System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("8. Thoát");
    System.out.println("Lựa chọn của bạn: ");
  }

  public static void addBook() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập số lượng sách cần thêm: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Book book = new Book();
      book.input();
      booklist.add(book);
    }
  }

  public static void showBook() {
    booklist.forEach((book) -> {
      book.output();
    });
  }

  public static void sortByAuthor() {
    for (int i = 0; i < booklist.size() - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < booklist.size(); j++) {
        if (booklist.get(i).getAuthor().compareTo(booklist.get(j).getAuthor()) > 0) {
          Collections.swap(booklist, i, j);
        }
      }
    }
  }

  public static void saveToFileObj(File file) {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream(file, true);
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
//      oos.writeObject(studentList);
      for (Book book : booklist) {
        oos.writeObject(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  

  public static void saveToFileText(File file_output) {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream(file_output, true);

      String line;
      byte[] b;
      for (Book book : booklist) {
        line = book.getName() + "," + book.getAuthor() + "," + book.getPrice() + ","
            + book.getPublish_date() + "," + book.getPublisher()+ "\n";
        b = line.getBytes();
        fos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void deflaterFile(File file){
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(file);
      dis = new DeflaterInputStream(fis);

      fos = new FileOutputStream("D://data.zip");

      int code;
      while ((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (dis != null) {
        try {
          dis.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();

        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void readObjFile(File file){
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream(file);
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      Object obj = null;
      while((obj = ois.readObject()) != null) {
        Book book = (Book) obj;
        System.out.println(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main_Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }  
  
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 17:55 03/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.io.Serializable;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Book implements Serializable{
  String name,author,publisher;
  float price;
  Date publishDate;

  public Book() {
  }

  public Book(String name, String author, String publisher, float price, Date publishDate) {
    this.name = name;
    this.author = author;
    this.publisher = publisher;
    this.price = price;
    this.publishDate = publishDate;
  }
  
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input book name:");
    name = inp.nextLine();
    System.out.println("Input author name");
    author = inp.nextLine();
    System.out.println("Input publisher");
    publisher = inp.nextLine();
    System.out.println("Input price");
    price = Float.parseFloat(inp.nextLine());
    System.out.println("Input publish date (format dd/MM/yyyy)");
    try {
      publishDate = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").parse(inp.nextLine());
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(Book.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "name=" + name + ", author=" + author + ", publisher=" + publisher + ", price=" + price + ", publishDate=" + publishDate + '}';
  }
  
  public void output() {
    System.out.println(this);
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public String getPublisher() {
    return publisher;
  }

  public void setPublisher(String publisher) {
    this.publisher = publisher;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  public Date getPublishDate() {
    return publishDate;
  }

  public void setPublishDate(Date publishDate) {
    this.publishDate = publishDate;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class dataMgr {

  List<Book> bookList = null;
  private static dataMgr instance;

  public dataMgr() {
    bookList = new ArrayList<>();
  }

  public static synchronized dataMgr getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new dataMgr();
    }
    return instance;
  }

  public List<Book> getBookList() {
    return bookList;
  }

  public void setBookList(List<Book> bookList) {
    this.bookList = bookList;
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.io.EOFException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class MenuController {

  private static MenuController instance = null;

  private MenuController() {

  }

  public synchronized static MenuController getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new MenuController();
    }
    return instance;
  }

  public void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quyển sách trên một dòng");
    System.out.println("6. Nén file data.txt thành file data.dfl");
    System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("8. Thoát");
  }

  public void inputInfo() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Input number of book(s)");
    int n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Input information for book number" + (i + 1));
      Book newBook = new Book();
      newBook.input();
      dataMgr.getInstance().getBookList().add(newBook);
    }
  }

  public void outputInfo() {
    if (dataMgr.getInstance().getBookList().isEmpty()) {
      return;
    }
    dataMgr.getInstance().getBookList().forEach((book) -> {
      book.output();
    });
  }

  public void sortByAuthor() {
    for (int i = 0; i < dataMgr.getInstance().getBookList().size() - 1; i++) {
      for (int j = i + 1; j < dataMgr.getInstance().getBookList().size(); j++) {
        if (dataMgr.getInstance().getBookList().get(i).getAuthor().compareTo(dataMgr.getInstance().getBookList().get(j).getAuthor()) > 0) {
          Collections.swap(dataMgr.getInstance().getBookList(), i, j);
        }
      }
    }
  }

  public void saveInfoToFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.obj");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      for (Book book : dataMgr.getInstance().getBookList()) {
        oos.writeObject(book);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public void saveInfoToTextFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.txt");
      for (Book book : dataMgr.getInstance().getBookList()) {
        fos.write((book.toString() + "\n").getBytes());
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public void deflateTextDataFile() {

    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      fos = new FileOutputStream("data.dfl");
      int code;
      while((code = dis.read()) != -1) {
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (dis != null) {
        try {
          dis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public void readFromObjFile() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois =null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      Object obj = null;
      while (true) {
        try {
          obj = ois.readObject();
          Book book = (Book) obj;
          book.output();
        } catch (EOFException e) {
          break;
        }
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(MenuController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bookMgr;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    do {
      MenuController.getInstance().showMenu();
      choose = Integer.parseInt(inp.nextLine());
      switch(choose) {
        case 1:
          MenuController.getInstance().inputInfo();
          break;
        case 2:
          MenuController.getInstance().outputInfo();
          break;
        case 3:
          MenuController.getInstance().sortByAuthor();
          break;
        case 4:
          MenuController.getInstance().saveInfoToFile();
          break;
        case 5:
          MenuController.getInstance().saveInfoToTextFile();
          break;
        case 6:
          MenuController.getInstance().deflateTextDataFile();
          break;
        case 7:
          MenuController.getInstance().readFromObjFile();
          break;
        case 8:
          System.out.println("Bye !");
          break;
        default:
          System.out.println("Invalid input");
      }
    } while (choose != 8);
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 18:23 30/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april30inflaterbook;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class main {

  public static void menu() {
    System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
    System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
    System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
    System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
    System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt");
    System.out.println("6. Exit");

  }

  public static void addBook(List<Book> bookList) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while (true) {
      Book book = new Book();
      book.input();
      bookList.add(book);
      System.out.println("Countine Y/N ?");
      String y = input.nextLine();
      if (y.equalsIgnoreCase("n")) {
        break;
      }
    }
  }

  public static void showBook(List<Book> bookList) {
    for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
      bookList.get(i).display();
    }
  }

  public static void sortBookAuthor(List<Book> bookList) {
    for (int i = 0; i < bookList.size(); i++) {
      for (int j = i + 1; j < bookList.size(); j++) {
        if (bookList.get(i).Author.compareTo(bookList.get(j).Author) > 0) {
          Book temp;
          temp = bookList.get(i);
          bookList.set(i, bookList.get(j));
          bookList.set(j, temp);
        }
      }
    }
  }

  public static void saveFileObject(List<Book> bookList) {
    ObjectOutputStream oos = null;
    File file = new File("data.obj");
    if (!file.exists()) {
      try {
        file.createNewFile();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    try {
      oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("data.obj",true));
      oos.writeObject(bookList);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    if (oos != null) {
      try {
        oos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  public static void saveFile(List<Book> bookList) {
    FileOutputStream fos = null;
    File file = new File("data.txt");
    if (!file.exists()) {
      try {
        file.createNewFile();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.txt",true);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }

    for (Book value : bookList) {
      String line = value.toString() + "\n";
      byte[] b = line.getBytes();
      try {
        fos.write(b);
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(fos != null){
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }

  }

  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    List<Book> bookList = new ArrayList<>();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while (true) {
      menu();
      int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          addBook(bookList);
          break;
        case 2:
          showBook(bookList);
          break;
        case 3:
          sortBookAuthor(bookList);
          break;
        case 4:
          saveFileObject(bookList);
          break;
        case 5:
          saveFile(bookList);
          break;
        case 6:
          return;

      }
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package april30inflaterbook;

import java.io.Serializable;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Scanner;


/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Book implements Serializable{

  String BookName, Author, Manufacturer;
  float Price;
  String PublishingDate;

  public Book() {
  }

  public String getBookName() {
    return BookName;
  }

  public String getAuthor() {
    return Author;
  }

  public String getManufacturer() {
    return Manufacturer;
  }

  public float getPrice() {
    return Price;
  }

  public void setBookName(String BookName) {
    this.BookName = BookName;
  }

  public void setAuthor(String Author) {
    this.Author = Author;
  }

  public void setManufacturer(String Manufacturer) {
    this.Manufacturer = Manufacturer;
  }

  public void setPrice(float Price) {
    this.Price = Price;
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter book name : ");
    BookName = input.nextLine();
    System.out.println("Enter author name : ");
    Author = input.nextLine();
    System.out.println("Enter manufacture name : ");
    Manufacturer = input.nextLine();
    System.out.println("Enter book price : ");
    Price = Float.parseFloat(input.nextLine());
    System.out.println("Enter publishing date : ");
    String inputDate = input.nextLine();
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    Date date = new Date();

    try {
      date = formatter.parse(inputDate);
      PublishingDate = formatter.format(date);
    } catch (ParseException ex) {
      date.toInstant();
      PublishingDate = formatter.format(date);
    }

  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
    return "Book :" + "BookName=" + BookName + ", Author=" + Author + ", Manufacturer=" + Manufacturer + ", Price=" + Price + ", PublishingDate=" + PublishingDate;
  }

}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 23:15 29/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April29ZipFile;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Book implements Serializable{
  String Name,Author,Date,NXB;
  Float Price;

  public Book() {
  }

  public Book(String Name, String Author, String Date, String NXB, Float Price) {
    this.Name = Name;
    this.Author = Author;
    this.Date = Date;
    this.NXB = NXB;
    this.Price = Price;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public String getAuthor() {
    return Author;
  }

  public void setAuthor(String Author) {
    this.Author = Author;
  }

  public String getDate() {
    return Date;
  }

  public void setDate(String Date) {
    this.Date = Date;
  }

  public String getNXB() {
    return NXB;
  }

  public void setNXB(String NXB) {
    this.NXB = NXB;
  }

  public Float getPrice() {
    return Price;
  }

  public void setPrice(Float Price) {
    this.Price = Price;
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insert Name: ");
    Name = input.nextLine();
    System.out.print("Insert Author: ");
    Author = input.nextLine();
    System.out.print("Insert Price: ");
    Price = Float.parseFloat(input.nextLine());
    System.out.print("Insert Date: ");
    Date = input.nextLine();
    System.out.print("Insert NXB: ");
    NXB = input.nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return Name + ", " + Author + ", " + Price + ", " + Date + ", " + NXB;
  }
  
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April29ZipFile;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class BookSave {
  static List<Book> bookList = new ArrayList<>();
  public static void main(String[] args) {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while(true){
      showMenu();
      int choose = input.nextInt();
      switch(choose){
        case 1:
          addBook();
          break;
        case 2:
          showBook();
          break;
        case 3:
          sortBook();
          break;
        case 4:
          saveObjectBook();
          break;
        case 5:
          saveInfoBook();
          break;
        case 6:
          zipFile();
          break;
        case 7:
          readFile();
          break;
        default:
          System.exit(0);
          break;
      }
    }
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.print("1. Nhập thông tin N quấn sách\n" +
      "2. Hiển thị thông tin sách\n" +
      "3. Sắp xếp theo tên tác giả\n" +
      "4. Lưu thông tin sách vào file data.obj\n" +
      "5. Lưu thông tin mỗi quyển sách vào file data.txt\n"+
      "6. Nén file data.txt thành file data.dfl\n" + 
      "7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình\n" + 
      "8. Thoát\n" + 
      "\t Choose: ");
  }
  
  static void addBook(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter number of book: ");
    int n= Integer.parseInt(input.nextLine());
    for(int i=0;i<n;i++){
      System.out.println("Book number: "+(i+1));
      Book book= new Book();
      book.input();
      bookList.add(book);
    }
  }
  
  static void showBook(){
    for (Book book : bookList) {
      book.output();
    }
  }
  
  static void sortBook(){
    for (int i=0;i<bookList.size()-1;i++) {
      for (int j = i+1; j < bookList.size(); j++) {
        if((bookList.get(i).getAuthor().compareTo(bookList.get(j).getAuthor()))!=-1){
          Collections.swap(bookList, i, j);
        }
      }
    }
  }
  
  static void saveObjectBook(){
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream("data.obj",true);
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      oos.writeObject(bookList);
      System.out.println("Save success.");
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  static void saveInfoBook(){
    FileOutputStream fos =null;
    byte[] b;
    
    try {
      fos =new FileOutputStream("data.txt");
      for (Book book : bookList) {
        String line = book.toString()+"\n";
        b = line.getBytes();
        fos.write(b);
      }
      System.out.println("Save success.");
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null ){
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  static void zipFile(){
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      fos = new FileOutputStream("data.dfl");
      
      int code;
      while((code = dis.read())!=-1){
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null){
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(dis != null){
        try {
          dis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(fos != null){
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  static void readFile(){
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      
      List<Book> bkl = (List<Book>) ois.readObject();
      for (Book bk : bkl) {
        System.out.println(bk);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null){
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(ois != null){
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookSave.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 12:31 27/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLySach;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class Book {
  private String tensach, tacgia, giaban, ngayxb, nhasx;

  public Book() {
  }

  public Book(String tensach, String tacgia, String giaban, String ngayxb, String nhasx) {
    this.tensach = tensach;
    this.tacgia = tacgia;
    this.giaban = giaban;
    this.ngayxb = ngayxb;
    this.nhasx = nhasx;
  }

  public String getTensach() {
    return tensach;
  }

  public void setTensach(String tensach) {
    this.tensach = tensach;
  }

  public String getTacgia() {
    return tacgia;
  }

  public void setTacgia(String tacgia) {
    this.tacgia = tacgia;
  }

  public String getGiaban() {
    return giaban;
  }

  public void setGiaban(String giaban) {
    this.giaban = giaban;
  }

  public String getNgayxb() {
    return ngayxb;
  }

  public void setNgayxb(String ngayxb) {
    this.ngayxb = ngayxb;
  }

  public String getNhasx() {
    return nhasx;
  }

  public void setNhasx(String nhasx) {
    this.nhasx = nhasx;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "tensach=" + tensach + ", tacgia=" + tacgia + ", giaban=" + giaban + ", ngayxb=" + ngayxb + ", nhasx=" + nhasx + '}';
  }
  public void viewBook(){
    System.out.println(toString());
  }
  public void input(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    tensach = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten tac gia: ");
    tacgia = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia ban: ");
    giaban = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay xuat ban: ");
    ngayxb = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap nha xuat ban: ");
    nhasx = sc.nextLine();
  }

  String getLine() {
    return tensach + "," + tacgia + "," + giaban + "," + ngayxb + "," + nhasx + "\n";
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLySach;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class BookList {

  ArrayList<Book> lstbook;

  public BookList() {
    this.lstbook = new ArrayList<>();
  }

  public void addBook(Book book) {
    this.lstbook.add(book);
  }

  public void hienthi() {
    for (Book book : lstbook) {
      book.viewBook();
    }
  }

  public void sapxep() {
    Collections.sort(lstbook, new Comparator<Book>() {

      @Override
      public int compare(Book o1, Book o2) {
        return o1.getTacgia().compareToIgnoreCase(o2.getTacgia());
      }
    });
  }

  public void save() throws IOException {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(new File("C:\\Users\\FATE STORE\\Documents\\NetBeansProjects\\java01\\src\\QuanLySach\\data.obj"));
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      oos.writeObject(lstbook);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (fos != null) {
        fos.close();
      }
      if (oos != null) {
        oos.close();
      }
    }
  }

  public void read() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(new File("C:\\Users\\FATE STORE\\Documents\\NetBeansProjects\\java01\\src\\QuanLySach\\data.obj"));
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      lstbook = (ArrayList<Book>) (List<Book>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(BookList.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public void saveFiledata() {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      String filename = "C:\\Users\\FATE STORE\\Documents\\NetBeansProjects\\java01\\src\\QuanLySach\\data.txt";
      fos = new FileOutputStream(filename);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      //ghi du lieu vao file
      for (Book book : lstbook) {
        String line = book.getLine();
        try {
          byte[] b = line.getBytes("utf8");
          bos.write(b);

        } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
          Logger.getLogger(BookList.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IOException e) {
          Logger.getLogger(BookList.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
        }

      }

    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {

      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();

        }
      } catch (IOException e) {
        Logger.getLogger(BookList.class
            .getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
      }
    }

  }

  public void nenfile() {
    String filename = "C:\\Users\\FATE STORE\\Documents\\NetBeansProjects\\java01\\src\\QuanLySach\\data.txt";
    FileInputStream fis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(filename);
      DeflaterInputStream dis = new DeflaterInputStream(fis);
      String newfile = "C:\\data.dfl";
      fos = new FileOutputStream(newfile);
      int count;
      while ((count = dis.read()) != -1) {
        fos.write(count);

      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(BookList.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLySach;

import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Main main = new Main();
    BookList bookList = new BookList();
    int sw;
    do{
      main.menu();
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      sw = sc.nextInt();
      sc.nextLine();
      switch(sw){
        case 1:
          System.out.println("Nhap so cuon sach muon nhap vao: ");
          int n = sc.nextInt();
          sc.nextLine();
          for(int i = 0; i<n;i++){
            Book book = new Book();
            book.input();
            bookList.addBook(book);
          }
          break;
        case 2:
          bookList.hienthi();
          break;
        case 3:
          bookList.sapxep();
          break;
        case 4:
          bookList.save();
          break;
        case 5:
          bookList.saveFiledata();
          break;
        case 6:
          bookList.nenfile();
          break;
        case 7:
          bookList.read();
          bookList.hienthi();
        default:
          System.out.println("Nhap lai: ");
          break;
      }
    }
    while(sw!=8);
  }
  public void menu(){
    System.out.print("=========================================\n1: Nhap thong tin N cuon sach: \n2: Hien thi thong tin sach: \n3: Sap xep theo ten tac gia: \n4: Luu thong tin sach vao file data.obj: \n5: Luu thong tin moi cuon sach vao file data.txt: \n6: Nen file data.txt thanh file data.dfl: \n7: Doc du lieu file data.obj va hien thi: \n8: Thoat: ");
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!