IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập - CRUD Quản lý sách - Kết nối CSDL - Lập trình Java nâng cao

Bài tập - CRUD Quản lý sách - Kết nối CSDL - Lập trình Java nâng cao

by GokiSoft.com - 17:00 29/10/2021 1,901 Lượt Xem

Thiết kế database đặt tên library gồm các bảng sau

- Book: gồm các column -> id tự tăng, bookName, price, authorName

Viết menu chương trình sau

1. Thêm 1 sách vào CSDL

2. Sửa 1 sách theo id trong CSDL

3. Hiển thị toàn bộ sách trong CSDL

4. Xoá sách trong CSDL

5. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 11:25 16/09/2021


#BaseDAO.java


import java.sql.*;

public class BaseDAO {
  static Connection conn = null;
  static PreparedStatement statement = null;
  static void openConnection() {
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME,Config.PASSWORD);
    } catch (SQLException throwables) {
      throwables.printStackTrace();
    }
  }
  static void closeConnection(){
    if(statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException throwables) {
        throwables.printStackTrace();
      }
    }
    if(conn != null) {
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException throwables) {
        throwables.printStackTrace();
      }
    }
  }
}


#Book.java


import java.util.Scanner;

public class Book {
  int id, price;
  String bookName, authorName;

  public Book() {
  }

  public Book(int id, int price, String bookName, String authorName) {
    this.id = id;
    this.price = price;
    this.bookName = bookName;
    this.authorName = authorName;
  }


  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getAuthorName() {
    return authorName;
  }

  public void setAuthorName(String authorName) {
    this.authorName = authorName;
  }

  public Scanner getScanner() {
    return new Scanner(System.in);
  }

  public void input() {
    System.out.println("Nhap ten sach");
    this.bookName = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Nhap price");
    this.price = getScanner().nextInt();
    System.out.println("Nhap ten tac gia:");
    this.authorName = getScanner().nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" +
        "id=" + id +
        ", price=" + price +
        ", bookName='" + bookName + '\'' +
        ", authorName='" + authorName + '\'' +
        '}';
  }
}


#BookDAO.java


import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class BookDAO extends BaseDAO {
  public static List<Book> getBookList() {
    openConnection();
    List<Book> data = new ArrayList<>();
    String sql = "select * from book";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      while (resultSet.next()) {
        Book book = new Book(
            resultSet.getInt("id"),
            resultSet.getInt("price"),
            resultSet.getString("bookName"),
            resultSet.getString("authorName")
        );
        data.add(book);
      }
    } catch (SQLException throwables) {
      throwables.printStackTrace();
    }
    closeConnection();
    return data;
  }
  public static void insert(Book book) {
    openConnection();
    try {
      String sql = "insert into book(bookName,price,authorName)" + "values(?,?,?)";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1,book.getBookName());
      statement.setInt(2,book.getPrice());
      statement.setString(3, book.getAuthorName());
      statement.execute();
    } catch (SQLException throwables) {
      throwables.printStackTrace();
    }
    closeConnection();
  }

  public static void update(Book book) {
    openConnection();

    String sql = "update book set bookName = ?, price = ?, authorName = ? where id = ?";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1,book.getBookName());
      statement.setInt(2,book.getPrice());
      statement.setString(3, book.getAuthorName());
      statement.setInt(4,book.getId());
      statement.execute();
    } catch (SQLException throwables) {
      throwables.printStackTrace();
    }
    closeConnection();
  }

  public static void delete(int id) {
    openConnection();
    String sql = "delete from book where id = ?";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setInt(1, id);
      statement.execute();
    } catch (SQLException throwables) {
      throwables.printStackTrace();
    }
    closeConnection();
  }
}


#Config.java


public interface Config {
  String DATANAME = "library";
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost/" + DATANAME;
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


#Main.java


import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String [] args) {
    int choice;
    Book book = new Book();
    List<Book> data = BookDAO.getBookList();
    do {
      menu();
      choice = (new Scanner(System.in)).nextInt();
      switch (choice) {
        case 1:
          book.input();
          BookDAO.insert(book);
          break;
        case 2:
          System.out.println("Nhap id muon sua:");
          int idUpdate = (new Scanner(System.in)).nextInt();
          Book b = data.get(idUpdate-1);
          b.input();
          BookDAO.update(b);
          System.out.println("Update thanh cong");
          break;
        case 3:
          for(Book book1 : data) {
            System.out.println(book1.toString());
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhap id muon xoa");
          int idDelete = (new Scanner(System.in)).nextInt();
          BookDAO.delete(idDelete);
          System.out.println("xoa thanh cong!");
          break;
        case 5:
          return;
      }
    }while (choice>=1 && choice<=5);
  }
  static void menu() {
      System.out.println("1. Thêm 1 sách vào CSDL");
      System.out.println("2. Sửa 1 sách theo id trong CSDL");
      System.out.println("3. Hiển thị toàn bộ sách trong CSDL");
      System.out.println("4. Xoá sách trong CSDL");
      System.out.println("5. Thoát");
      System.out.println("So ban chon");
  }
}


Võ Như Việt [C2010L]

Ngày viết: 10:51 25/08/2021


#Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2Buoi6;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Book {

  int id;
  String bookName,authorName;
  int price;

  public Book() {
  }

  public Book(int id, String bookName, int price, String authorName) {
    this.id = id;
    this.price = price;
    this.bookName = bookName;
    this.authorName = authorName;
  }

  public Book(int price, String bookName, String authorName) {
    this.price = price;
    this.bookName = bookName;
    this.authorName = authorName;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(int price) {
    this.price = price;
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getAuthorName() {
    return authorName;
  }

  public void setAuthorName(String authorName) {
    this.authorName = authorName;
  }
  
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten sach: ");
    bookName = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia tien: ");
    price = Utility.scanInt(scan);
    System.out.println("Nhap ten tac gia: ");
    authorName = scan.nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "id=" + id + ", price=" + price + ", bookName=" + bookName + ", authorName=" + authorName + '}';
  }
  
  public void display(){
    System.out.println(this);
  }
}


#BookCSDL.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2Buoi6;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class BookCSDL {

  public static void insert(Book book) {
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
      
      String sql = "insert into book(bookName,price,authorName) value (?,?,?)";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, book.getBookName());
      statement.setInt(2, book.getPrice());
      statement.setString(3, book.getAuthorName());
      
      statement.execute();
      
      System.out.println("Insert thanh cong");
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    
      
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void update(Book book) {
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
      
      String sql = "update book set bookName = ? , price = ?, authorName = ? where id = ?";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, book.getBookName());
      statement.setInt(2, book.getPrice());
      statement.setString(3, book.getAuthorName());
      statement.setInt(4, book.getId());
      
      statement.execute();
      
      System.out.println("update thanh cong");
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    
      
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void delete(int id) {
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
      
      String sql = "delete from book where id = ?";
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setInt(1, id);
      
      statement.execute();
      
      System.out.println("delete thanh cong");
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    
      
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static List<Book> getBookList() {
    List<Book> booksList = new ArrayList<>();
    
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
      
      String sql = "select * from book";
      
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      
      while (resultSet.next()) {        
        Book b = new Book(
            resultSet.getInt("id"),
            resultSet.getString("bookName"),
            resultSet.getInt("price"),
            resultSet.getString("authorName")
        );
        booksList.add(b);
      }
      
      System.out.println("hien thi thanh cong");
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    
      
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookCSDL.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      return booksList;
    }
  }
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2Buoi6;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public interface Config {
  String DB_NAME = "library";
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/" + DB_NAME ;
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
  
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2Buoi6;

import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Main {
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String args[]) {
    Book book = new Book(); 
    
    int choose;
    
    do {      
      showMenu();
      choose = Utility.scanInt(scan);
      
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.println("Nhap thong tin quyen sach can them: ");
          book.input();
          BookCSDL.insert(book);
          break;
        case 2:
          System.out.println("Nhap ID can chinh sua: ");
          int checkId = Utility.scanInt(scan);
          book.setId(checkId);
          System.out.println("Nhap thong tin quyen sach: ");
          book.input();
          BookCSDL.update(book);
          break;
        case 3:
          System.out.println("Danh sach thong tin cac quyen sach");
          List<Book> bookslist = BookCSDL.getBookList();
          
          for (Book book1 : bookslist) {
            book1.display();
          }
          break;
        case 4:
          System.out.println("Nhap ID quyen sach can xoa: ");
          int delID = Utility.scanInt(scan);
          BookCSDL.delete(delID);
          break;
        case 5:
          System.out.println("Thoat chuong trinh....");
          break;
        default:System.out.println("Choose....");
         break;
      }
    } while (choose != 5);
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Them 1 quyen sach vao CSDL: ");
    System.out.println("2.Sua 1 quyen sach theo id trong CSDL: ");
    System.out.println("3.Hien thi toan bo sach trong CSDL: ");
    System.out.println("4.Xoa 1 quyen sach theo id trong CSDL: ");
    System.out.println("5.Thoat!!!");
    System.out.println("Lua Chon: ");
  }
}


#Utility.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2Buoi6;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author ADMIN
 */
public class Utility {

  public static int scanInt(Scanner scan){
    int value;
    while (true) {      
      try {
        value = Integer.parseInt(scan.nextLine());
        return value;
      } catch (NumberFormatException e) {
        System.out.println("Nhap sai, nhap lai....");
      }
    }
    
  }
}


Đào Mạnh Dũng [C2010L]

Ngày viết: 21:45 24/08/2021


#Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package pkg2374;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class Book {
  public int id;
  public String bookName;
  public float price;
  public String authorName;

  public Book() {
  }

  public Book(int id, String bookName, float price, String authorName) {
    this.id = id;
    this.bookName = bookName;
    this.price = price;
    this.authorName = authorName;
  }
  
  public void input(){
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap bookName");
    this.bookName = scanner.nextLine();
    System.out.println("nhap price");
    this.price = Float.parseFloat(scanner.nextLine());
    System.out.println("nhap authorName");
    this.authorName = scanner.nextLine();
  }

  void inputId() {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap id");
    this.id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
  }

  void inputFull() {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("nhap id");
    this.id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    System.out.println("nhap bookName");
    this.bookName = scanner.nextLine();
    System.out.println("nhap price");
    this.price = Float.parseFloat(scanner.nextLine());
    System.out.println("nhap authorName");
    this.authorName = scanner.nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "id=" + id + ", bookName=" + bookName + ", price=" + price + ", authorName=" + authorName + '}';
  }
  
  
  
}


#BookDB.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package pkg2374;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class BookDB {

  public static List<Book> Sql(Book book, String act) {
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
      String sql = null;
      if (act.equals("insert")) {
        sql = "insert into book(bookName, price, authorName) values (?, ?, ?)";
      }
      if (act.equals("Update")) {
        sql = "update book set bookName = ?, price = ?, authorName = ? where id = ?";
      }
      if (act.equals("delete")) {
        sql = "delete from book where id = ?";
      }
      if (act.equals("select")) {
        sql = "select * from book";
      }
      statement = conn.prepareStatement(sql);

      if (act.equals("insert") || act.equals("Update")) {
        statement.setString(1, book.bookName);
        statement.setFloat(2, book.price);
        statement.setString(3, book.authorName);
      }
      if (act.equals("delete") || act.equals("Update")) {
        statement.setInt(act.equals("delete")?1:4, book.id);
      }
      
      
      if (act.equals("select")) {
        ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
        List<Book> list = new ArrayList<>();
        while(resultSet.next()) {
          list.add(new Book(
              resultSet.getInt("id"),
              resultSet.getString("bookName"),
              resultSet.getFloat("price"),
              resultSet.getString("authorName")
          ));
        }
        return list;
      }
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BookDB.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookDB.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(BookDB.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return null;
  }
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package pkg2374;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public interface Config {
  String DB_NAME = "library";
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/" + DB_NAME;
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package pkg2374;

import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Đào Dũng
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    while (true) {      
      menu();
      switch(Integer.parseInt(scanner.nextLine())){
        case 1 ->{
            Book book = new Book();
            book.input();
            BookDB.Sql(book,"insert");
        }
        case 2 ->{
            Book book = new Book();
            book.inputFull();
            BookDB.Sql(book,"Update");
        }
        case 3 ->{
            
           List<Book> list = BookDB.Sql(null,"select");
          for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
            System.out.println(list.get(i));
          }
  
        }
        case 4 ->{
            Book book = new Book();
            book.inputId();
            BookDB.Sql(book,"delete");
        }
        case 5 ->{
          System.exit(0);
        }
      }
    }
    
  }

  private static void menu() {
      System.out.print("1. Thêm 1 sách vào CSDL\n" +
                "\n" +
                "2. Sửa 1 sách theo id trong CSDL\n" +
                "\n" +
                "3. Hiển thị toàn bộ sách trong CSDL\n" +
                "\n" +
                "4. Xoá sách trong CSDL\n" +
                "\n" +
                "5. Thoát\n\nChon : ");
  }

}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!