IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File

by GokiSoft.com - 16:34 24/03/2021 11,923 Lượt Xem

Tạo 1 file students.txt chứa thông tin sinh viên. Mỗi sinh viên được lưu trên 1 dòng gồm các thuộc tính : Họ tên, giới tính, rollNo, email, địa chỉ

Thiết kế phần mềm có giao diện như sau

Khi người dùng nhấn vào button search thực hiện task vụ sau

- Nếu RollNo : để trống thì hiển thị message yêu cầu nhập rollno cần tìm kiếm

- Nếu RollNo : khác rỗng -> thực hiện tìm kiếm sinh viên trong file students.txt và hiển thị ra các trường trong form

Khi người dùng click reset thì xoá toàn bộ dữ liệu sv trong form

Khi người dùng click vào update thì cập nhật dữ liệu trong students.txt và xoá tất cả các dữ liệu trong form.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 13:45 26/03/2021package javaapplication49;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author Admin
 */
public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {

  int currentIndex = -1;
  ArrayList<Student> stdlist = new ArrayList<>();

  /**
   * Creates new form NewJFrame
   */
  public NewJFrame() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    Search = new javax.swing.JButton();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    gender = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    rollno = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    email = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    address = new javax.swing.JTextField();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    name = new javax.swing.JTextField();
    Update = new javax.swing.JButton();
    Delete = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    Search.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    Search.setText("Search");
    Search.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        SearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    jLabel2.setText("Gioi tinh");

    gender.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N

    jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    jLabel3.setText("Roll No");

    rollno.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N

    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    jLabel4.setText("Email");

    email.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N

    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    jLabel5.setText("Dia chi");

    address.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N

    jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    jLabel6.setText("Ho va ten");

    name.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N

    Update.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    Update.setText("Update");
    Update.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        UpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    Delete.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N
    Delete.setText("Delete");
    Delete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        DeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(23, 23, 23)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(name, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 440, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(email, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 440, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(rollno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 440, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(gender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 440, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(address, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 440, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(Update, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 96, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(Delete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 96, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(216, 216, 216)))))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(Search, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 96, Short.MAX_VALUE)
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(62, 62, 62)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Search, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(name, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(gender, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 33, Short.MAX_VALUE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(rollno, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 30, Short.MAX_VALUE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(email, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 30, Short.MAX_VALUE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(address, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 30, Short.MAX_VALUE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Update, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(Delete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(61, 61, 61))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 3, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void SearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    if (rollno.getText().equals("")) {
      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Nhap Rollno !");
    } else {

      FileInputStream fis = null;
      InputStreamReader rd = null;
      BufferedReader bfr = null;
      try {
        fis = new FileInputStream("student.txt");
        rd = new InputStreamReader(fis, StandardCharsets.UTF_8);
        bfr = new BufferedReader(rd);
        String line;
        try {
          while ((line = bfr.readLine()) != null) {
            Student std = new Student();
            std.cu_phap(line);
            stdlist.add(std);
          }
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }

      } catch (FileNotFoundException ex) {
        Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      } finally {
        if (fis != null) {
          try {
            fis.close();
          } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
          }
        }
        if (rd != null) {
          try {
            rd.close();
          } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
          }
        }
        if (bfr != null) {
          try {
            bfr.close();
          } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
          }
        }
      }
      for (Student student : stdlist) {
        System.out.println(student.getRollno() + " - " + rollno.getText().trim());
        if (student.getRollno().trim().equalsIgnoreCase(rollno.getText().trim())) {
          System.out.println("Thanh cong");
          name.setText(student.getHo_va_ten());
          gender.setText(student.getGioi_tinh());
          rollno.setText(student.getRollno());
          email.setText(student.getEmail());
          address.setText(student.getDia_chi());
          break;
        }
      }

    }

//      for (Student s : stdlist) {
//        if (rollno.getText().equalsIgnoreCase(s.getRollno())) {
//          i++;
//          name.setText(s.getHo_va_ten());
//          gender.setText(s.getGioi_tinh());
//          rollno.setText(s.getRollno());
//          email.setText(s.getEmail());
//          address.setText(s.getDia_chi());
//          currentIndex = i;
//        }
//      }

  }                   

  private void UpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    int t = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Ban co muon luu sinh vien nay khong");
    Student std = new Student();
    if (t == 0) {
      std.setHo_va_ten(name.getText());
      std.setGioi_tinh(gender.getText());
      std.setRollno(rollno.getText());
      std.setEmail(email.getText());
      std.setDia_chi(address.getText());
      stdlist.add(std);
      FileOutputStream fos = null;
      try {
        fos = new FileOutputStream("student.txt");
        for (Student s : stdlist) {
          String line = s.getline();
          byte[] b = line.getBytes("utf8");
          fos.write(b);
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      } finally {
        if (fos != null) {
          try {
            fos.close();
          } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
          }
        }
      }
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Da luu xong !");
      name.setText("");
      gender.setText("");
      rollno.setText("");
      email.setText("");
      address.setText("");
    } else {
      name.setText("");
      gender.setText("");
      rollno.setText("");
      email.setText("");
      address.setText("");
    }
  }                   

  private void DeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    name.setText("");
    gender.setText("");
    rollno.setText("");
    email.setText("");
    address.setText("");
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new NewJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton Delete;
  private javax.swing.JButton Search;
  private javax.swing.JButton Update;
  private javax.swing.JTextField address;
  private javax.swing.JTextField email;
  private javax.swing.JTextField gender;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JTextField name;
  private javax.swing.JTextField rollno;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication49;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student {

  String Ho_va_ten, Gioi_tinh, Rollno, Email, Dia_chi;

  public Student() {
  }

  public Student(String Ho_va_ten, String Gioi_tinh, String Rollno, String Email, String Dia_chi) {
    this.Ho_va_ten = Ho_va_ten;
    this.Gioi_tinh = Gioi_tinh;
    this.Rollno = Rollno;
    this.Email = Email;
    this.Dia_chi = Dia_chi;
  }

  public String getHo_va_ten() {
    return Ho_va_ten;
  }

  public void setHo_va_ten(String Ho_va_ten) {
    this.Ho_va_ten = Ho_va_ten;
  }

  public String getGioi_tinh() {
    return Gioi_tinh;
  }

  public void setGioi_tinh(String Gioi_tinh) {
    this.Gioi_tinh = Gioi_tinh;
  }

  public String getRollno() {
    return Rollno;
  }

  public void setRollno(String Rollno) {
    this.Rollno = Rollno;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public String getDia_chi() {
    return Dia_chi;
  }

  public void setDia_chi(String Dia_chi) {
    this.Dia_chi = Dia_chi;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Ho_va_ten=" + Ho_va_ten + ", Gioi_tinh=" + Gioi_tinh + ", Rollno=" + Rollno + ", Email=" + Email + ", Dia_chi=" + Dia_chi;
  }

  public String getline() {
    return Ho_va_ten + "," + Gioi_tinh + "," + Rollno + "," + Email + "," + Dia_chi + "\n";
  }

  public void cu_phap(String line) {
    String[] str = line.split(",");
    Ho_va_ten = str[0];
    Gioi_tinh = str[1];
    Rollno = str[2];
    Email = str[3];
    Dia_chi = str[4];

  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 11:47 25/03/2021


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson6.QuanLySinhVien;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Student {
  String name, gender, rollNo, email, address;

  public Student() {
  }

  public Student(String name, String gender, String rollNo, String email, String address) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.rollNo = rollNo;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  public String getLine(){
    return name + "," + gender + "," + rollNo + "," + email + "," + address + "\n";
  }
}


#StudentFrame.form


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.3" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
 <Properties>
  <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
 </Properties>
 <SyntheticProperties>
  <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
  <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
 </SyntheticProperties>
 <AuxValues>
  <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
  <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier" type="java.lang.Integer" value="2"/>
 </AuxValues>

 <Layout>
  <DimensionLayout dim="0">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" attributes="0">
       <EmptySpace min="36" pref="36" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
         <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
           <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
             <Component id="jLabel3" min="-2" pref="73" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="jLabel4" min="-2" pref="73" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="jLabel5" min="-2" pref="73" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="jLabel6" min="-2" pref="73" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <EmptySpace min="-2" pref="29" max="-2" attributes="0"/>
           <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
             <Component id="txtRollNo" min="-2" pref="308" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtGender" min="-2" pref="308" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtEmail" alignment="0" min="-2" pref="308" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtAddress" alignment="0" min="-2" pref="308" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
         </Group>
         <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
           <Component id="jLabel2" min="-2" pref="73" max="-2" attributes="0"/>
           <EmptySpace min="-2" pref="29" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtName" min="-2" pref="308" max="-2" attributes="0"/>
           <EmptySpace pref="43" max="32767" attributes="0"/>
           <Component id="btnSearch" min="-2" pref="73" max="-2" attributes="0"/>
           <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
       </Group>
     </Group>
     <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
       <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
         <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
           <Component id="jLabel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <EmptySpace min="-2" pref="187" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
           <Component id="btnUpdate" min="-2" pref="66" max="-2" attributes="0"/>
           <EmptySpace min="-2" pref="44" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnReset" min="-2" pref="68" max="-2" attributes="0"/>
           <EmptySpace min="-2" pref="222" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
       </Group>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
  <DimensionLayout dim="1">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
         <Group type="102" attributes="0">
           <EmptySpace min="-2" pref="48" max="-2" attributes="0"/>
           <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
             <Component id="jLabel2" alignment="3" min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtName" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
         </Group>
         <Group type="102" attributes="0">
           <EmptySpace min="-2" pref="57" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnSearch" min="-2" pref="38" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
       </Group>
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="txtGender" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jLabel3" alignment="3" min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="25" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="txtRollNo" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jLabel4" alignment="3" min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="30" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="txtEmail" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jLabel5" alignment="3" min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="28" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
         <Component id="txtAddress" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jLabel6" alignment="3" min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="35" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="0" max="-2" attributes="0">
         <Component id="btnUpdate" pref="34" max="32767" attributes="0"/>
         <Component id="btnReset" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace min="-2" pref="44" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jLabel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace pref="60" max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
 </Layout>
 <SubComponents>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel2">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Ho Ten:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtName">
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="txtNameActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel3">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Gioi tinh:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtGender">
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="txtGenderActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Roll No:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtRollNo">
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="txtRollNoActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtEmail">
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="txtEmailActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel5">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Email:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel6">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Dia chi:"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtAddress">
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="txtAddressActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="java.awt.Button" name="btnSearch">
   <Properties>
    <Property name="label" type="java.lang.String" value="Search"/>
   </Properties>
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnSearchActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="java.awt.Button" name="btnReset">
   <Properties>
    <Property name="label" type="java.lang.String" value="Reset"/>
   </Properties>
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnResetActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
  <Component class="java.awt.Button" name="btnUpdate">
   <Properties>
    <Property name="label" type="java.lang.String" value="Update"/>
   </Properties>
   <Events>
    <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnUpdateActionPerformed"/>
   </Events>
  </Component>
 </SubComponents>
</Form>


#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson6.QuanLySinhVien;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {
  List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  int currentIndex = -1;
  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
    FileInputStream fis = null;
    InputStreamReader reader = null;
    BufferedReader bReader = null;
    try {
      fis = new FileInputStream("students.txt");
      reader = new InputStreamReader(fis);
      bReader = new BufferedReader(reader);
      String line;
      while((line = bReader.readLine()) != null){
        String[] array = line.split(",");
        Student std = new Student();
        std.name = array[0];
        std.gender = array[1];
        std.rollNo = array[2];
        std.email = array[3];
        std.address = array[4];
        studentList.add(std);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if(fis != null){
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      } 
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtName = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtGender = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtRollNo = new javax.swing.JTextField();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    txtAddress = new javax.swing.JTextField();
    btnSearch = new java.awt.Button();
    btnReset = new java.awt.Button();
    btnUpdate = new java.awt.Button();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel2.setText("Ho Ten:");

    txtName.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtNameActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Gioi tinh:");

    txtGender.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtGenderActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setText("Roll No:");

    txtRollNo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtRollNoActionPerformed(evt);
      }
    });

    txtEmail.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtEmailActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel5.setText("Email:");

    jLabel6.setText("Dia chi:");

    txtAddress.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtAddressActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSearch.setLabel("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setLabel("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnUpdate.setLabel("Update");
    btnUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(36, 36, 36)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(29, 29, 29)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 308, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 308, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 308, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 308, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(29, 29, 29)
            .addComponent(txtName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 308, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 43, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(btnSearch, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 73, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(33, 33, 33))))
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1)
            .addGap(187, 187, 187))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btnUpdate, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 66, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(44, 44, 44)
            .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 68, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(222, 222, 222))))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(48, 48, 48)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(57, 57, 57)
            .addComponent(btnSearch, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txtGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(25, 25, 25)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(30, 30, 30)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(btnUpdate, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 34, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addGap(44, 44, 44)
        .addComponent(jLabel1)
        .addContainerGap(60, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void txtNameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtNameActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_txtNameActionPerformed

  private void txtGenderActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtGenderActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_txtGenderActionPerformed

  private void txtRollNoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtRollNoActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_txtRollNoActionPerformed

  private void txtEmailActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtEmailActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_txtEmailActionPerformed

  private void txtAddressActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_txtAddressActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_txtAddressActionPerformed

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnSearchActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    if("".equals(txtRollNo.getText())){
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Nhap rollNo de tim kiem");
      return;
    }
    int check = 0;
    int index = -1;
    for (Student student : studentList) {
      index++;
      if(txtRollNo.getText().equalsIgnoreCase(student.getRollNo())){
        txtName.setText(student.getName());
        txtGender.setText(student.getGender());
        txtRollNo.setText(student.getRollNo());
        txtEmail.setText(student.getEmail());
        txtAddress.setText(student.getAddress());
        currentIndex = index;
        check++;
        break;
      }
    }
    if(check == 0){
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong tim thay sinh vien nao");
      btnResetActionPerformed(evt);
    }
  }//GEN-LAST:event_btnSearchActionPerformed

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    txtName.setText("");
    txtGender.setText("");
    txtRollNo.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtAddress.setText("");
  }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed

  private void btnUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnUpdateActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    if(currentIndex == - 1){
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Lua chon sinh vien can update");
    }else{
      studentList.get(currentIndex).name = txtName.getText();
      studentList.get(currentIndex).gender = txtGender.getText();
      studentList.get(currentIndex).rollNo = txtRollNo.getText();
      studentList.get(currentIndex).email = txtEmail.getText();
      studentList.get(currentIndex).address = txtAddress.getText();
      FileOutputStream fos = null;
      try {
        fos = new FileOutputStream("students.txt");
        for (Student student : studentList) {
          byte[] b = student.getLine().getBytes();
          fos.write(b);
        }
      } catch (FileNotFoundException ex) {
        Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }finally{
        if(fos != null){
          try {
            fos.close();
          } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
          }
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Update thanh cong!!");
        currentIndex = -1;
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    }
  }//GEN-LAST:event_btnUpdateActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private java.awt.Button btnReset;
  private java.awt.Button btnSearch;
  private java.awt.Button btnUpdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JTextField txtAddress;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtGender;
  private javax.swing.JTextField txtName;
  private javax.swing.JTextField txtRollNo;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 07:21 06/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaswingfile;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class jframe extends javax.swing.JFrame {

  ArrayList<Student> studentlist = new ArrayList<>();
  /**
   * Creates new form jframe
   */
  public jframe() {
    initComponents();
     setLocationRelativeTo(this);
    
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullname = new javax.swing.JTextField();
    txtGender = new javax.swing.JTextField();
    txtRollno = new javax.swing.JTextField();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    txtAddress = new javax.swing.JTextField();
    Search = new javax.swing.JButton();
    Update = new javax.swing.JButton();
    Reset = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Ho Ten :");

    jLabel2.setText("Gioi tinh :");

    jLabel3.setText("Roll No :");

    jLabel4.setText("Email :");

    jLabel5.setText("Dia chi :");

    txtFullname.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtFullnameActionPerformed(evt);
      }
    });

    Search.setText("Search");
    Search.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        SearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    Update.setText("Update");
    Update.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        UpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    Reset.setText("Reset");
    Reset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        ResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(23, 23, 23)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(jLabel5))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 153, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(txtEmail)
          .addComponent(txtRollno)
          .addComponent(txtGender)
          .addComponent(txtFullname))
        .addGap(36, 36, 36)
        .addComponent(Search)
        .addGap(28, 28, 28))
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(63, 63, 63)
        .addComponent(Update)
        .addGap(77, 77, 77)
        .addComponent(Reset)
        .addContainerGap(132, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel1)
          .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(Search)))
        .addGap(30, 30, 30)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(37, 37, 37)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtRollno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(23, 23, 23)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Update)
          .addComponent(Reset))
        .addContainerGap(15, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtFullnameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void ResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    // TODO add your handling code here:
    // reset
    System.out.println("Reset");
    txtFullname.setText("");
    txtGender.setText("");
    txtRollno.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtAddress.setText("");
    
  }                   

  private void UpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    
    // Update
    Student student = new Student();
    student.setName(txtFullname.getText());
    student.setGender(txtGender.getText());
    student.setAddress(txtAddress.getText());
    student.setRollno(txtRollno.getText());
    student.setEmail(txtEmail.getText());
    studentlist.add(student);
    
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("student.txt");
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      
      for (Student student1 : studentlist)
      {
        String line = student1.getLine();
        
        System.out.println("Line: " + line);
        
        byte[] b = line.getBytes("utf8");
        bos.write(b);
      }
      
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally {
    if(fos != null)
    {
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(bos != null)
    {
      try {
        bos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }
    
    
    System.out.println("Thanh cong");
    
     System.out.println("Reset");
    txtFullname.setText("");
    txtGender.setText("");
    txtRollno.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtAddress.setText("");
  }                   

  private void SearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    // Search
    
    studentlist.clear();
    
    boolean check = true;
    int x = -1;
    
    if (txtRollno.getText().equals(""))
    {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Nhap roll no"); // pop up
      check = false;
    }
    else
    {
      try {
        readFile();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
      for ( int i = 0 ; i< studentlist.size() ; i++)
      {
        
        if(studentlist.get(i).getRollno().equalsIgnoreCase(txtRollno.getText()))
        {
          check = true;
          
          x = i;
          
          break;
        }
        
      }
      
      
    }
    if ( check = true )
      {
        txtFullname.setText(studentlist.get(x).getName());
        txtGender.setText(studentlist.get(x).getGender());
        txtRollno.setText(studentlist.get(x).getRollno());
        txtEmail.setText(studentlist.get(x).getEmail());
        txtAddress.setText(studentlist.get(x).getAddress());
        
        
      }
      else
      {
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane,txtRollno.getText() + "Nhap roll no");
      }
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new jframe().setVisible(true);
      }
    });
  }
 
  
  private void readFile() throws IOException
  {
    FileReader fr = null;
    BufferedReader br = null;
    
    try {
      fr = new FileReader("student.txt");
      br = new BufferedReader(fr);
      
      // doc file
      
      String line = null;
      while((line = br.readLine())!= null)
      {
        Student student = new Student();
        student.parseLine(line);
        studentlist.add(student);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    
    
    
    
  }
  
  
  
  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton Reset;
  private javax.swing.JButton Search;
  private javax.swing.JButton Update;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JTextField txtAddress;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullname;
  private javax.swing.JTextField txtGender;
  private javax.swing.JTextField txtRollno;
  // End of variables declaration          
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaswingfile;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class Student {
  String name , gender , rollno, email, address;
  
  public Student()
  {
    
  }

  public Student(String name, String gender, String rollno, String email, String address) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.rollno = rollno;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  
  public String getLine()
  {
    return name + "," + gender + "," + rollno + "," + email + "," + address;
  }
  
  public void parseLine(String line)
  {
    line = line.trim();
    String[] param = line.split(",");
    if (param.length < 5)
    {
      System.out.println("Error");
    }
    
    this.name = param[0];
    this.gender = param[1];
    this.rollno = param[2];
    this.email = param[3];
    this.address = param[4];
    
    
    
    
    
  }
  
  
  
}


nguyễn văn huy [T1907A]

Ngày viết: 14:38 05/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentSwing;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class Swing extends javax.swing.JFrame {
  ArrayList<Student> thaolist;
  DefaultTableModel table;
  private Object address;
  private Object email;
  private Object rollno;
  private Object sex;
  /**
   * Creates new form Swing
   */
  public Swing() {
    initComponents();
    thaolist=new ArrayList<>();
    setLocationRelativeTo(this);
    table=(DefaultTableModel) bltStudent.getModel();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtName = new javax.swing.JTextField();
    txtSex = new javax.swing.JTextField();
    txtRollno = new javax.swing.JTextField();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    txtAddress = new javax.swing.JTextField();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    btnUpdate = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    bltStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(153, 255, 255));
    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Students"));

    jLabel1.setText("Name");

    jLabel2.setText("Sex");

    jLabel3.setText("Rollno");

    jLabel4.setText("Email");

    jLabel5.setText("Address");

    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnUpdate.setText("Update");
    btnUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    bltStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "Name", "Sex", "RolloNo", "Email", "Address"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(bltStudent);

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 61, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(168, 168, 168)
            .addComponent(txtName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 426, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 61, Short.MAX_VALUE))
            .addGap(168, 168, 168)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(btnUpdate, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 119, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 176, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 131, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
              .addComponent(txtEmail)
              .addComponent(txtAddress)))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
              .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 61, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(txtSex, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 426, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtRollno, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 426, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 193, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(btnSearch)
        .addGap(25, 25, 25))
      .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(24, 24, 24)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSearch))
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtSex, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(37, 37, 37)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtRollno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(40, 40, 40)
            .addComponent(jLabel4))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(64, 64, 64)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addComponent(btnReset))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 50, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 263, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    txtAddress.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtName.setText("");
    txtRollno.setText("");
    txtSex.setText("");
  }                    

  private void btnUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    Student thaoh=new Student();
    thaoh.address(txtAddress.getText());
    thaoh.email(txtEmail.getText());
    thaoh.name(txtName.getText());
    thaoh.rollno(txtRollno.getText());
    thaoh.sex(txtSex.getText());
    thaolist.add(thaoh);
    FileOutputStream fis=null;
    BufferedOutputStream fos=null;
    try {
      String filename="E:\\BT1907A\\btjava\\swing\\src\\swing01\\student.txt";
      fis=new FileOutputStream(filename);
      fos=new BufferedOutputStream(fos);
      for (Student student : thaolist) {
        String line=student.getLine();
        System.out.println(">>>>>"+line);
        byte[] b=line.getBytes("utf8");
        try {
          fos.write(b);
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
          } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if(fis!=null){
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(fos!=null){
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    btnReset();
  }                     

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    thaolist.clear();
    int ht=-1;
    if(txtRollno.getText().equals("")){
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Nhap Roll No");
    }else{
      try {
        Filel();
        for (int i = 0; i < thaolist.size(); i++) {
          if(thaolist.get(i).getRollno().equalsIgnoreCase(txtRollno.getText())){
            ht=i;
          }
          if(ht!=-1){
            txtName.setText(thaolist.get(i).getName());
            txtAddress.setText(thaolist.get(i).getAddress());
            txtEmail.setText(thaolist.get(i).getEmail());
            txtRollno.setText(thaolist.get(i).getRollno());
            txtSex.setText(thaolist.get(i).getSex());
          }
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    table.addRow(new Object[]{table.getRowCount()+1,rollno,email,address,sex});
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Swing.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Swing().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JTable bltStudent;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JButton btnUpdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextField txtAddress;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtName;
  private javax.swing.JTextField txtRollno;
  private javax.swing.JTextField txtSex;
  // End of variables declaration          

  private void btnReset() {
    txtName.setText("");
    txtAddress.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtRollno.setText("");
    txtSex.setText("");
  }

  private void Filel() throws FileNotFoundException, IOException {
    FileReader nis=null;
    BufferedReader nos=null;
    nis=new FileReader("E:\\BT1907A\\btjava\\swing\\src\\swing01\\student.txt");
    nos=new BufferedReader(nis);
    String line=null;
    while((line=nos.readLine())!=null){
      Student thao=new Student();
      thao.parseLine(line);
      thaolist.add(thao);
    }
  }
}
/////
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package StudentSwing;

/**
 *
 * @author ASUS
 */
public class Student {
  String name,email,address,sex,rollno;

  public Student() {
  }

  public Student(String name, String email, String address, String sex, String rollno) {
    this.name = name;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.sex = sex;
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }
  public void lineking(String line){
    line=line.trim();
    String[] thao=line.split(",");
    if(thao.length<5){
      System.out.println(">>>>>>");
    }
    name=thao[0];
    email=thao[1];
    address=thao[2];
    sex=thao[3];
    rollno=thao[4];
  }
}
  


Phí Văn Long [T1907A]

Ngày viết: 21:56 01/04/2020


Main:
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaSwing;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java2.Lesson2.Student;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main extends javax.swing.JFrame {

  private Object ex;

  /**
   * Creates new form Main
   */
  public Main() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    panel1 = new java.awt.Panel();
    HoTen = new javax.swing.JLabel();
    GioiTinh = new javax.swing.JLabel();
    RollNo = new javax.swing.JLabel();
    DiaChi = new javax.swing.JLabel();
    Email = new javax.swing.JLabel();
    Update = new javax.swing.JButton();
    Reset = new javax.swing.JButton();
    search = new javax.swing.JButton();
    hoten = new javax.swing.JTextField();
    gioitinh = new javax.swing.JTextField();
    stt = new javax.swing.JTextField();
    diachi = new javax.swing.JTextField();
    email = new javax.swing.JTextField();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    panel1.setName("JAVASWINGB1"); // NOI18N

    HoTen.setText("Ho Ten :");

    GioiTinh.setText("Gioi Tinh :");

    RollNo.setText("Roll No :");

    DiaChi.setText("Dia Chi :");

    Email.setText("Email :");

    Update.setText("Update");
    Update.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        UpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    Reset.setText("Reset");
    Reset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        ResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    search.setText("Search");
    search.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        searchActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout panel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(panel1);
    panel1.setLayout(panel1Layout);
    panel1Layout.setHorizontalGroup(
      panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(panel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(60, 60, 60)
        .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(panel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(Email)
              .addComponent(DiaChi)
              .addComponent(RollNo)
              .addComponent(GioiTinh))
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
          .addGroup(panel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(HoTen)
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))))
      .addGroup(panel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(135, 135, 135)
        .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(panel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(67, 67, 67)
            .addComponent(Update)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(Reset)
            .addGap(179, 179, 179))
          .addGroup(panel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
                .addComponent(email, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 461, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(diachi)
                .addComponent(stt)
                .addComponent(gioitinh))
              .addComponent(hoten, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 461, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(search)
            .addGap(0, 39, Short.MAX_VALUE))))
    );
    panel1Layout.setVerticalGroup(
      panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(panel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(52, 52, 52)
        .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(HoTen)
          .addComponent(hoten, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(search))
        .addGap(37, 37, 37)
        .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(GioiTinh)
          .addComponent(gioitinh, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(37, 37, 37)
        .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(RollNo)
          .addComponent(stt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(32, 32, 32)
        .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(DiaChi)
          .addComponent(diachi, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(32, 32, 32)
        .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Email)
          .addComponent(email, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(76, 76, 76)
        .addGroup(panel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Update)
          .addComponent(Reset))
        .addContainerGap(91, Short.MAX_VALUE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(panel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(panel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void searchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    ArrayList<Student> list = new ArrayList<>();
    if (stt.getText() == null) {
      System.err.println("RollNo khong ton tai");
    }else{
      FileReader reader = null;
      BufferedReader bufferedReader = null;
    try {
      String filename = "D://Java/Student.txt";
      reader = new FileReader(filename);      
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);
      
      String line ;
      while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        Student std = new Student();
        std.parseLine(line);
        list.add(std);
        
      }
      String str = stt.getText();
      for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
        if (str.equalsIgnoreCase(list.get(i).getId())) {
          hoten.setText(list.get(i).getName());
          diachi.setText(list.get(i).getAddress());
          email.setText(list.get(i).getEmail());
          gioitinh.setText(list.get(i).getGender());
        }else{
          System.err.println("Not Find !!");
        }
      }
      
    } catch (FileNotFoundException exception) {
    Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, exception);
  } catch (IOException exception) {
    Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, exception);
  } finally {
      try {
        if(bufferedReader != null) {
          bufferedReader.close();
        }
        if(reader != null) {
          reader.close();
        }
      } catch (IOException exception) {
        Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, exception);
      }
    }
    }
  }                   

  private void ResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    // TODO add your handling code here:
    System.out.println("Resett...");
    hoten.setText("");
    gioitinh.setText("");
    stt.setText("");
    diachi.setText("");
    email.setText("");
  }                   

  private void UpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("D://Java/Student.txt");
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      String update = hoten.getText() + "\n" + gioitinh.getText() + "\n" + stt.getText() + "\n" + diachi.getText() + "\n" + email.getText() + "\n";
      byte[] b;
      b = update.getBytes("utf8");
      bos.write(b);
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Error" + e);
    }finally{
      if (bos != null){
        try {
          bos.close();
        } catch (IOException e) {
          Object exception = null;
          Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,exception);
        }
      }if(fos != null){
        try {
        fos.close();
      } catch (IOException exception) {
        Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,exception);
      }
      }
       System.out.println("Resett...");
        hoten.setText("");
        gioitinh.setText("");
        stt.setText("");
        diachi.setText("");
        email.setText("");
        System.out.println("XONG");
    }
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Main().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JLabel DiaChi;
  private javax.swing.JLabel Email;
  private javax.swing.JLabel GioiTinh;
  private javax.swing.JLabel HoTen;
  private javax.swing.JButton Reset;
  private javax.swing.JLabel RollNo;
  private javax.swing.JButton Update;
  private javax.swing.JTextField diachi;
  private javax.swing.JTextField email;
  private javax.swing.JTextField gioitinh;
  private javax.swing.JTextField hoten;
  private java.awt.Panel panel1;
  private javax.swing.JButton search;
  private javax.swing.JTextField stt;
  // End of variables declaration          
}

Student:
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.Lesson2;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student {
  String Id,name,gender,address,email;

  public Student() {
  }

  public Student(String Id, String name, String gender, String address, String email) {
    this.Id = Id;
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.address = address;
    this.email = email;
  }

  public String getId() {
    return Id;
  }

  public void setId(String Id) {
    this.Id = Id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }
  public void parseLine(String line){
    line = line.trim();
    String[] param = line.split(",");
    if (param.length < 5) {
      System.out.println("Data ERROR");
    }
    Id = param[0];
    name = param[1];
    gender = param[2];
    address = param[3];
    email = param[4];
    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!