IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced FILE: Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File

FILE: Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File

by GokiSoft.com - 17:05 29/10/2021 16,290 Lượt Xem

Tạo 1 file students.txt chứa thông tin sinh viên. Mỗi sinh viên được lưu trên 1 dòng gồm các thuộc tính : Họ tên, giới tính, rollNo, email, địa chỉ

Thiết kế phần mềm có giao diện như sau

Khi người dùng nhấn vào button search thực hiện task vụ sau

- Nếu RollNo : để trống thì hiển thị message yêu cầu nhập rollno cần tìm kiếm

- Nếu RollNo : khác rỗng -> thực hiện tìm kiếm sinh viên trong file students.txt và hiển thị ra các trường trong form

Khi người dùng click reset thì xoá toàn bộ dữ liệu sv trong form

Khi người dùng click vào update thì cập nhật dữ liệu trong students.txt và xoá tất cả các dữ liệu trong form.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 07:21 06/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaswingfile;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class jframe extends javax.swing.JFrame {

  ArrayList<Student> studentlist = new ArrayList<>();
  /**
   * Creates new form jframe
   */
  public jframe() {
    initComponents();
     setLocationRelativeTo(this);
    
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullname = new javax.swing.JTextField();
    txtGender = new javax.swing.JTextField();
    txtRollno = new javax.swing.JTextField();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    txtAddress = new javax.swing.JTextField();
    Search = new javax.swing.JButton();
    Update = new javax.swing.JButton();
    Reset = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Ho Ten :");

    jLabel2.setText("Gioi tinh :");

    jLabel3.setText("Roll No :");

    jLabel4.setText("Email :");

    jLabel5.setText("Dia chi :");

    txtFullname.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtFullnameActionPerformed(evt);
      }
    });

    Search.setText("Search");
    Search.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        SearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    Update.setText("Update");
    Update.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        UpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    Reset.setText("Reset");
    Reset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        ResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(23, 23, 23)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(jLabel5))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 153, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(txtEmail)
          .addComponent(txtRollno)
          .addComponent(txtGender)
          .addComponent(txtFullname))
        .addGap(36, 36, 36)
        .addComponent(Search)
        .addGap(28, 28, 28))
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(63, 63, 63)
        .addComponent(Update)
        .addGap(77, 77, 77)
        .addComponent(Reset)
        .addContainerGap(132, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel1)
          .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(Search)))
        .addGap(30, 30, 30)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(37, 37, 37)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtRollno, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(23, 23, 23)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Update)
          .addComponent(Reset))
        .addContainerGap(15, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtFullnameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void ResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    // TODO add your handling code here:
    // reset
    System.out.println("Reset");
    txtFullname.setText("");
    txtGender.setText("");
    txtRollno.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtAddress.setText("");
    
  }                   

  private void UpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    
    // Update
    Student student = new Student();
    student.setName(txtFullname.getText());
    student.setGender(txtGender.getText());
    student.setAddress(txtAddress.getText());
    student.setRollno(txtRollno.getText());
    student.setEmail(txtEmail.getText());
    studentlist.add(student);
    
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("student.txt");
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      
      for (Student student1 : studentlist)
      {
        String line = student1.getLine();
        
        System.out.println("Line: " + line);
        
        byte[] b = line.getBytes("utf8");
        bos.write(b);
      }
      
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally {
    if(fos != null)
    {
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(bos != null)
    {
      try {
        bos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }
    
    
    System.out.println("Thanh cong");
    
     System.out.println("Reset");
    txtFullname.setText("");
    txtGender.setText("");
    txtRollno.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtAddress.setText("");
  }                   

  private void SearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    // Search
    
    studentlist.clear();
    
    boolean check = true;
    int x = -1;
    
    if (txtRollno.getText().equals(""))
    {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Nhap roll no"); // pop up
      check = false;
    }
    else
    {
      try {
        readFile();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
      for ( int i = 0 ; i< studentlist.size() ; i++)
      {
        
        if(studentlist.get(i).getRollno().equalsIgnoreCase(txtRollno.getText()))
        {
          check = true;
          
          x = i;
          
          break;
        }
        
      }
      
      
    }
    if ( check = true )
      {
        txtFullname.setText(studentlist.get(x).getName());
        txtGender.setText(studentlist.get(x).getGender());
        txtRollno.setText(studentlist.get(x).getRollno());
        txtEmail.setText(studentlist.get(x).getEmail());
        txtAddress.setText(studentlist.get(x).getAddress());
        
        
      }
      else
      {
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane,txtRollno.getText() + "Nhap roll no");
      }
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new jframe().setVisible(true);
      }
    });
  }
 
  
  private void readFile() throws IOException
  {
    FileReader fr = null;
    BufferedReader br = null;
    
    try {
      fr = new FileReader("student.txt");
      br = new BufferedReader(fr);
      
      // doc file
      
      String line = null;
      while((line = br.readLine())!= null)
      {
        Student student = new Student();
        student.parseLine(line);
        studentlist.add(student);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(jframe.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    
    
    
    
  }
  
  
  
  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton Reset;
  private javax.swing.JButton Search;
  private javax.swing.JButton Update;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JTextField txtAddress;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullname;
  private javax.swing.JTextField txtGender;
  private javax.swing.JTextField txtRollno;
  // End of variables declaration          
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaswingfile;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class Student {
  String name , gender , rollno, email, address;
  
  public Student()
  {
    
  }

  public Student(String name, String gender, String rollno, String email, String address) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.rollno = rollno;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  
  public String getLine()
  {
    return name + "," + gender + "," + rollno + "," + email + "," + address;
  }
  
  public void parseLine(String line)
  {
    line = line.trim();
    String[] param = line.split(",");
    if (param.length < 5)
    {
      System.out.println("Error");
    }
    
    this.name = param[0];
    this.gender = param[1];
    this.rollno = param[2];
    this.email = param[3];
    this.address = param[4];
    
    
    
    
    
  }
  
  
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!