IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced FILE: Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File

FILE: Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File

by GokiSoft.com - 17:05 29/10/2021 16,291 Lượt Xem

Tạo 1 file students.txt chứa thông tin sinh viên. Mỗi sinh viên được lưu trên 1 dòng gồm các thuộc tính : Họ tên, giới tính, rollNo, email, địa chỉ

Thiết kế phần mềm có giao diện như sau

Khi người dùng nhấn vào button search thực hiện task vụ sau

- Nếu RollNo : để trống thì hiển thị message yêu cầu nhập rollno cần tìm kiếm

- Nếu RollNo : khác rỗng -> thực hiện tìm kiếm sinh viên trong file students.txt và hiển thị ra các trường trong form

Khi người dùng click reset thì xoá toàn bộ dữ liệu sv trong form

Khi người dùng click vào update thì cập nhật dữ liệu trong students.txt và xoá tất cả các dữ liệu trong form.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 20:36 01/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaSwing03;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Student {

  String hoten, gioiTinh, rollNo, eMail, diaChi;

  public Student() {
  }

  public Student(String hoten, String gioiTinh, String rollNo, String eMail, String diaChi) {
    this.hoten = hoten;
    this.gioiTinh = gioiTinh;
    this.rollNo = rollNo;
    this.eMail = eMail;
    this.diaChi = diaChi;
  }

  public String getHoten() {
    return hoten;
  }

  public void setHoten(String hoten) {
    this.hoten = hoten;
  }

  public String getGioiTinh() {
    return gioiTinh;
  }

  public void setGioiTinh(String gioiTinh) {
    this.gioiTinh = gioiTinh;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String geteMail() {
    return eMail;
  }

  public void seteMail(String eMail) {
    this.eMail = eMail;
  }

  public String getDiaChi() {
    return diaChi;
  }

  public void setDiaChi(String diaChi) {
    this.diaChi = diaChi;
  }

  public String getLine() {
    return hoten + "," + gioiTinh + "," + rollNo + "," + eMail + "," + diaChi + "\n";
  }

  public void parseLine(String line) {
    line = line.trim();
    String[] chuoi = line.split(",");
    if (chuoi.length < 5) {
      System.out.println("Data error");
      return;
    }
    this.hoten = chuoi[0];
    this.gioiTinh = chuoi[1];
    this.rollNo = chuoi[2];
    this.eMail = chuoi[3];
    this.diaChi = chuoi[4];
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaSwing03;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {

  List<Student> stdList;

  public NewJFrame() {
    initComponents();
    stdList = new ArrayList<>();
    setLocationRelativeTo(this);
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    tfHoten = new javax.swing.JTextField();
    tfRollNo = new javax.swing.JTextField();
    tfGioiTinh = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    tfEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    tfDiaChi = new javax.swing.JTextField();
    btUpdate = new javax.swing.JButton();
    btReset = new javax.swing.JButton();
    btSearch = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Ho Ten");
    jLabel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(71, 23));

    jLabel2.setText("Gioi Tinh");
    jLabel2.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(71, 23));

    jLabel4.setText("Roll No");
    jLabel4.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(71, 23));

    jLabel3.setText("EMail");

    tfEmail.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        tfEmailActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel5.setText("Dia Chi");

    btUpdate.setText("Update");
    btUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    btReset.setText("Reset");
    btReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btSearch.setText("Search");
    btSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(52, 52, 52)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(tfHoten, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 158, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 34, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(btSearch))
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                    .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                    .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                  .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(jLabel5))
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addComponent(tfGioiTinh, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 158, Short.MAX_VALUE)
                  .addComponent(tfRollNo)
                  .addComponent(tfEmail)
                  .addComponent(tfDiaChi)))))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(96, 96, 96)
            .addComponent(btUpdate)
            .addGap(39, 39, 39)
            .addComponent(btReset)))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(tfHoten, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btSearch))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(tfGioiTinh, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(13, 13, 13)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(tfRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(tfEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 27, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(tfDiaChi, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 27, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(30, 30, 30)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btUpdate)
          .addComponent(btReset))
        .addContainerGap(20, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void tfEmailActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void btResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    //reset
    reset();
  }                    
  private void reset() {
    tfHoten.setText("");
    tfGioiTinh.setText("");
    tfRollNo.setText("");
    tfEmail.setText("");
    tfDiaChi.setText("");
  }
  private void btUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    //save to file
    Student st = new Student();
    st.setHoten(tfHoten.getText());
    st.setGioiTinh(tfGioiTinh.getText());
    st.setRollNo(tfRollNo.getText());
    st.seteMail(tfEmail.getText());
    st.setDiaChi(tfDiaChi.getText());
    stdList.add(st);
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream("D:\\baitapjava\\Bientrongjava\\src\\JavaSwing03\\student.txt");
      bos = new BufferedOutputStream(fos);

      for (Student stdList1 : stdList) {
        String line = stdList1.getLine();
        System.out.println("Line: " + line);
        byte[] b = line.getBytes("utf8");
        bos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();
        }
      } catch (IOException e) {
        Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, e);
      }
    }

    System.out.println("Thanh cong");
    reset();
  }                    

  private void btSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    stdList.clear();
    int check = -1;
    if (tfRollNo.getText().equals("")) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Nhap Roll No");
      // System.out.println("Co di vao day");
    } else {
      readFile();
      for (int i = 0; i < stdList.size(); i++) {
        if (stdList.get(i).getRollNo().equalsIgnoreCase(tfRollNo.getText())) {
          check = i;
          break;
        }
      }
      if (check != -1) {
        tfHoten.setText(stdList.get(check).getHoten());
        tfGioiTinh.setText(stdList.get(check).getGioiTinh());
        tfRollNo.setText(stdList.get(check).getRollNo());
        tfEmail.setText(stdList.get(check).geteMail());
        tfDiaChi.setText(stdList.get(check).getDiaChi());
      } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, tfRollNo.getText() + " khong co trong danh sach");
      }

    }
  }                    
  private void readFile() {
    FileReader fileReader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;

    try {
      fileReader = new FileReader("D:\\baitapjava\\Bientrongjava\\src\\JavaSwing03\\student.txt");
      bufferedReader = new BufferedReader(fileReader);
      //doc file
      String line = null;
      while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        Student st = new Student();
        st.parseLine(line);
        stdList.add(st);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }

  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;

        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class
          .getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class
          .getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class
          .getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class
          .getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new NewJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btReset;
  private javax.swing.JButton btSearch;
  private javax.swing.JButton btUpdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JTextField tfDiaChi;
  private javax.swing.JTextField tfEmail;
  private javax.swing.JTextField tfGioiTinh;
  private javax.swing.JTextField tfHoten;
  private javax.swing.JTextField tfRollNo;
  // End of variables declaration          
}


Trương Công Vinh [T1907A]

Ngày viết: 18:50 01/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JvStr;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class Student extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form Student
   */
  public Student() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    div1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtName = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtgender = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtId = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    TxtAddress = new javax.swing.JTextField();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    txterr = new javax.swing.JTextField();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    jLabel1.setText(" Ho Ten : ");

    txtName.setText("   ");
    txtName.setEnabled(false);
    txtName.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtNameActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    jLabel2.setText(" Giới Tính: ");

    txtgender.setText("   ");
    txtgender.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtgenderActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    jLabel3.setText(" RollNo: ");

    txtId.setText("   ");
    txtId.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtIdActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    jLabel4.setText(" Email : ");

    txtEmail.setText("   ");
    txtEmail.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtEmailActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    jLabel5.setText(" Địa Chỉ: ");

    TxtAddress.setText("   ");
    TxtAddress.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        TxtAddressActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton1.setBackground(new java.awt.Color(250, 250, 250));
    jButton1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    jButton1.setText("Update");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton2.setBackground(new java.awt.Color(250, 250, 250));
    jButton2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    jButton2.setText("Reset");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton3.setBackground(new java.awt.Color(250, 250, 250));
    jButton3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 24)); // NOI18N
    jButton3.setText("Search");
    jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
      }
    });

    txterr.setBackground(new java.awt.Color(240, 240, 240));
    txterr.setForeground(new java.awt.Color(250, 0, 0));
    txterr.setBorder(null);
    txterr.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txterrActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout div1Layout = new javax.swing.GroupLayout(div1);
    div1.setLayout(div1Layout);
    div1Layout.setHorizontalGroup(
      div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(31, 31, 31)
        .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 125, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 418, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 125, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(txtgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 418, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 125, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(TxtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 418, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 164, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(81, 81, 81)
                .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))))
          .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 125, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(txtName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 418, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 125, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(txtId, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 418, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(32, 32, 32)
        .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(txterr, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 153, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
          .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 161, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    div1Layout.setVerticalGroup(
      div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(60, 60, 60)
        .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(txtName)
          .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 42, Short.MAX_VALUE))
        .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(div1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(35, 35, 35)
            .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(txtgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 42, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(38, 38, 38)
            .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(txtId, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 42, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(33, 33, 33)
            .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 42, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, div1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(46, 46, 46)
            .addComponent(txterr, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 186, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(39, 39, 39)
        .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(TxtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 42, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 41, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(div1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 42, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 42, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(30, 30, 30))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(div1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(div1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtNameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void txtgenderActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                     

  private void txtIdActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  private void txtEmailActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void TxtAddressActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                     

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    txtName.setText("");
    TxtAddress.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtId.setText("");
    txtgender.setText("");

  }                    

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("d://Java2/Student.txt");
      bos = new BufferedOutputStream(fos);
      String line = txtName.getText() + "," + txtgender.getText() + "," + txtId.getText() + "," + TxtAddress.getText()+"," + txtEmail.getText() + "\n";
      byte[] b;
      b = line.getBytes("utf8");
      bos.write(b);
    } catch (IOException e) {
      System.out.println(" Loi ghi file : " + e);
    } finally {
      if (bos != null) {
        try {
          bos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      txtName.setText("");
      TxtAddress.setText("");
      txtEmail.setText("");
      txtId.setText("");
      txtgender.setText("");
      System.out.println("Successful !!");
    }
  }                    

  private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    ArrayList<objStudent> list = new ArrayList<>();
    if (txtId.getText() == null) {
      txterr.setText("RollNo --> not Empty !!");
    }else{
      FileReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;
    try {
      String filename = "d://Java2/Student.txt";
      reader = new FileReader(filename);
      
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);
      
      //doc du lieu tu FILE
      String line = null;
      while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        objStudent std = new objStudent();
        std.parseLine(line);
        list.add(std);
        
      }
      String str = txtId.getText();
      for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
        if (str.equalsIgnoreCase(list.get(i).getId())) {
          txtName.setText(list.get(i).getName());
          TxtAddress.setText(list.get(i).getAddress());
          txtEmail.setText(list.get(i).getEmail());
          txtgender.setText(list.get(i).getGender());
        }else{
          System.err.println("Not Find !!");
        }
      }
      
    } catch (FileNotFoundException ex) {
    Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  } catch (IOException ex) {
    Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
  } finally {
      try {
        if(bufferedReader != null) {
          bufferedReader.close();
        }
        if(reader != null) {
          reader.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }
  }                    

  private void txterrActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Student.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Student().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JTextField TxtAddress;
  private javax.swing.JPanel div1;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtId;
  private javax.swing.JTextField txtName;
  private javax.swing.JTextField txterr;
  private javax.swing.JTextField txtgender;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JvStr;

/**
 *
 * @author DELL
 */
public class objStudent {
  String name , id , gender , address , email;

  public objStudent() {
  }

  public objStudent(String name, String id, String gender, String address, String email) {
    this.name = name;
    this.id = id;
    this.gender = gender;
    this.address = address;
    this.email = email;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }
  public void parseLine(String line){
    line = line.trim();
    String[] param = line.split(",");
    if (param.length<5 ) {
      System.err.println("Data err !!");
    }
    name = param[0];
    gender = param[1];
    id = param[2];
    address = param[3];
    email = param[4];
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!