IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

by GokiSoft.com - 16:10 22/03/2021 9,282 Lượt Xem

Xây dựng chương trình như hình sau

Yêu cầu :

- Khi người dùng click save -> add danh sách sinh viên vào bảng quản lý

- Khi người dùng click vào reset -> Xoá dữ liệu trong form nhập

- Khi người dùng click vào delete -> Xoá sinh viên đang được lựa chọn trong bảng quản lý

- Khi người dùng click vào find -> Hiển thị lên dialog nhập tên sinh viên cần tìm kiếm -> Hiển thị lại dữ liệu sinh viên tìm thấy trong bảng, nếu ko tìm thấy sinh viên nào thì hiển thị dialog thông báo ko tìm thấy bất kỳ sinh viên nào.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:50 24/03/2021B1. Thiet ke database
create table Student (
	id int primary key auto_increment,
	fullname varchar(50),
	gender varchar(16),
	age int,
	email varchar(150),
	phone_number varchar(20)
)

B2. Tao project Java
B3. Ket noi CSDL
	- Tai jdbc mysql driver maven -> add project folder
	- Active thu vien vao project
	- Mapping CSDL (Tables) <-> Class Object (Entity) -> ORM
B4. Thiet ke UI
B5. Phat trien chuc nang
	- Lay danh sach sinh vien trong database & hien thi ra man hinh
	- Them 1 sinh vien moi vao database
	


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:49 24/03/2021


#persistence.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd">
 <persistence-unit name="BT1145PU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
  <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
  <class>gokisoft.entity.Student</class>
  <properties>
   <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/BT1145"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.password" value=""/>
  </properties>
 </persistence-unit>
</persistence>


#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gokisoft;

import gokisoft.entity.Student;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;
import javax.persistence.Query;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel tableModel;

  List<Student> dataList = new ArrayList<>();
  int currentIndex = -1;

  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();

    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();

    //Lay noi dung tu database
    loadDataFromData();
    showAll();

    tblStudent.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        currentIndex = tblStudent.getSelectedRow();

        txtFullname.setText(dataList.get(currentIndex).getFullname());
        txtAge.setText(String.valueOf(dataList.get(currentIndex).getAge()));
        txtEmail.setText(dataList.get(currentIndex).getEmail());
        txtPhone.setText(dataList.get(currentIndex).getPhoneNumber());
        cbGender.setSelectedItem(dataList.get(currentIndex).getGender());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    });
  }

  private void loadDataFromData() {
    //Mo ket noi toi database
    EntityManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory("BT1145PU");
    EntityManager em = factory.createEntityManager();

    //Lay du lieu tu database
    Query q = em.createNamedQuery("Student.findAll", Student.class);

    dataList = q.getResultList();
  }

  private void showAll() {
    tableModel.setRowCount(0);

    dataList.forEach((student) -> {
      tableModel.addRow(new Object[]{
        tableModel.getRowCount() + 1,
        student.getFullname(), student.getGender(),
        student.getAge(), student.getEmail(),
        student.getPhoneNumber()
      });
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jButton5 = new javax.swing.JButton();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullname = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtAge = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtPhone = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    cbGender = new javax.swing.JComboBox<>();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    jButton3.setText("Save");

    jButton5.setText("Delete");

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN - APTECH");

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("NHAP THONG TIN SINH VIEN"));

    jLabel1.setText("Ho & Ten:");

    jLabel2.setText("Gioi Tinh:");

    jLabel3.setText("Tuoi:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("Phone Number:");

    cbGender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "-- Chon Gioi Tinh --", "Nam", "Nu", "Khac" }));

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4)
            .addGap(63, 63, 63)
            .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 374, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3)
            .addGap(63, 63, 63)
            .addComponent(txtAge, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 374, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))
            .addGap(63, 63, 63)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 374, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5)
            .addGap(63, 63, 63)
            .addComponent(txtPhone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 374, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btnSave)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(btnReset)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(btnDelete)
            .addGap(1, 1, 1)
            .addComponent(btnSearch)
            .addGap(51, 51, 51)))
        .addContainerGap(28, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(10, 10, 10)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtAge, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtPhone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnReset)
          .addComponent(btnSave)
          .addComponent(btnSearch)
          .addComponent(btnDelete))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "STT", "Ho & Ten", "Gioi Tinh", "Tuoi", "Email", "Phone"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 201, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnSaveActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String fullname = txtFullname.getText();
    String gender = cbGender.getSelectedItem().toString();
    int age = Integer.parseInt(txtAge.getText());
    String email = txtEmail.getText();
    String phone = txtPhone.getText();

    //Mo ket noi toi database
    EntityManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory("BT1145PU");
    EntityManager em = factory.createEntityManager();

    if (currentIndex >= 0) {
      Student std = dataList.get(currentIndex);

      em.getTransaction().begin();

      std.setFullname(fullname);
      std.setAge(age);
      std.setEmail(email);
      std.setPhoneNumber(phone);
      std.setGender(gender);

      em.getTransaction().commit();

      currentIndex = -1;
    } else {
      Student std = new Student(fullname, gender, age, email, phone);

      em.getTransaction().begin();
      em.persist(std);
      em.getTransaction().commit();

      loadDataFromData();
    }
    showAll();

//    resetData();
  }//GEN-LAST:event_btnSaveActionPerformed

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    resetData();

  }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed

  private void resetData() {
    txtFullname.setText("");
    txtAge.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtPhone.setText("");
    cbGender.setSelectedIndex(0);
  }

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnDeleteActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    int option = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Ban co muon xoa sinh vien nay khong?");
    if (option == 0) {
      //Mo ket noi toi database
      EntityManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory("BT1145PU");
      EntityManager em = factory.createEntityManager();
      
      Student std = em.find(Student.class, dataList.get(currentIndex).getId());

      em.getTransaction().begin();
      em.remove(std);
      em.getTransaction().commit();

      dataList.remove(currentIndex);
      showAll();

      currentIndex = -1;
    }
  }//GEN-LAST:event_btnDeleteActionPerformed

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnSearchActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_btnSearchActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JComboBox<String> cbGender;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JButton jButton5;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtAge;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullname;
  private javax.swing.JTextField txtPhone;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


#StudentFrame.form


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.5" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
 <NonVisualComponents>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton3">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Save"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton5">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Delete"/>
   </Properties>
  </Component>
 </NonVisualComponents>
 <Properties>
  <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
  <Property name="title" type="java.lang.String" value="CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN - APTECH"/>
 </Properties>
 <SyntheticProperties>
  <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
  <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
 </SyntheticProperties>
 <AuxValues>
  <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
  <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier" type="java.lang.Integer" value="2"/>
 </AuxValues>

 <Layout>
  <DimensionLayout dim="0">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" attributes="0">
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
         <Component id="jPanel1" max="32767" attributes="0"/>
         <Component id="jScrollPane1" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
  <DimensionLayout dim="1">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jPanel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="201" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
 </Layout>
 <SubComponents>
  <Container class="javax.swing.JPanel" name="jPanel1">
   <Properties>
    <Property name="border" type="javax.swing.border.Border" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.BorderEditor">
     <Border info="org.netbeans.modules.form.compat2.border.TitledBorderInfo">
      <TitledBorder title="NHAP THONG TIN SINH VIEN"/>
     </Border>
    </Property>
   </Properties>

   <Layout>
    <DimensionLayout dim="0">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
         <EmptySpace min="-2" pref="27" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="1" attributes="0">
           <Group type="102" attributes="0">
             <Component id="jLabel4" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtEmail" min="-2" pref="374" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" attributes="0">
             <Component id="jLabel3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtAge" min="-2" pref="374" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
             <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
               <Component id="jLabel1" alignment="1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
               <Component id="jLabel2" alignment="1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             </Group>
             <EmptySpace min="63" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
             <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
               <Component id="cbGender" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
               <Component id="txtFullname" min="-2" pref="374" max="-2" attributes="0"/>
             </Group>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
             <Component id="jLabel5" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtPhone" min="-2" pref="374" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
             <Component id="btnSave" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnReset" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnDelete" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="1" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnSearch" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="51" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
         </Group>
         <EmptySpace pref="28" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
    <DimensionLayout dim="1">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
         <EmptySpace min="-2" pref="10" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel1" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtFullname" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel2" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="cbGender" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel3" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtAge" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel4" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtEmail" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel5" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtPhone" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="btnReset" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnSave" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnSearch" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnDelete" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
   </Layout>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Ho &amp; Ten:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtFullname">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel2">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Gioi Tinh:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtAge">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel3">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Tuoi:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtEmail">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Email:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtPhone">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel5">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Phone Number:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JComboBox" name="cbGender">
     <Properties>
      <Property name="model" type="javax.swing.ComboBoxModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.ComboBoxModelEditor">
       <StringArray count="4">
        <StringItem index="0" value="-- Chon Gioi Tinh --"/>
        <StringItem index="1" value="Nam"/>
        <StringItem index="2" value="Nu"/>
        <StringItem index="3" value="Khac"/>
       </StringArray>
      </Property>
     </Properties>
     <AuxValues>
      <AuxValue name="JavaCodeGenerator_TypeParameters" type="java.lang.String" value="&lt;String&gt;"/>
     </AuxValues>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JButton" name="btnReset">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Reset"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnResetActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JButton" name="btnSave">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Save"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnSaveActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JButton" name="btnSearch">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Search"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnSearchActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JButton" name="btnDelete">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Delete"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnDeleteActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
   </SubComponents>
  </Container>
  <Container class="javax.swing.JScrollPane" name="jScrollPane1">
   <AuxValues>
    <AuxValue name="autoScrollPane" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
   </AuxValues>

   <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JScrollPaneSupportLayout"/>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JTable" name="tblStudent">
     <Properties>
      <Property name="model" type="javax.swing.table.TableModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableModelEditor">
       <Table columnCount="6" rowCount="0">
        <Column editable="false" title="STT" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Ho &amp; Ten" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Gioi Tinh" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Tuoi" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Email" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Phone" type="java.lang.Object"/>
       </Table>
      </Property>
      <Property name="columnModel" type="javax.swing.table.TableColumnModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableColumnModelEditor">
       <TableColumnModel selectionModel="0">
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
       </TableColumnModel>
      </Property>
      <Property name="tableHeader" type="javax.swing.table.JTableHeader" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.JTableHeaderEditor">
       <TableHeader reorderingAllowed="true" resizingAllowed="true"/>
      </Property>
     </Properties>
    </Component>
   </SubComponents>
  </Container>
 </SubComponents>
</Form>


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gokisoft.entity;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
@Entity
@Table(name = "Student")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "Student.findAll", query = "SELECT s FROM Student s")
  , @NamedQuery(name = "Student.findById", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.id = :id")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByFullname", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.fullname = :fullname")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByGender", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.gender = :gender")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByAge", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.age = :age")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByEmail", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.email = :email")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByPhoneNumber", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.phoneNumber = :phoneNumber")})
public class Student implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "id")
  private Integer id;
  @Column(name = "fullname")
  private String fullname;
  @Column(name = "gender")
  private String gender;
  @Column(name = "age")
  private Integer age;
  @Column(name = "email")
  private String email;
  @Column(name = "phone_number")
  private String phoneNumber;

  public Student() {
  }

  public Student(String fullname, String gender, Integer age, String email, String phoneNumber) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
    this.email = email;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }
  
  public Student(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public Integer getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(Integer age) {
    this.age = age;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhoneNumber() {
    return phoneNumber;
  }

  public void setPhoneNumber(String phoneNumber) {
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Student)) {
      return false;
    }
    Student other = (Student) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "gokisoft.entity.Student[ id=" + id + " ]";
  }
  
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:59 24/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaWing.DataBase.ManagerStudent;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Student {
  static int no = 0;
  String fullname;
  String gender;
  int age;
  String email;
  String phone;

  public Student() {
  }

  public Student(String fullname, String gender, int age, String email, String phone) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
    this.email = email;
    this.phone = phone;
    no = no +1;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }

  public int getNo() {
    return no;
  }

  public void setNo(int no) {
    this.no = no;
  }
  

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "fullname=" + fullname + ", gender=" + gender + ", age=" + age + ", email=" + email + ", phone=" + phone + '}';
  }
  
  
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:59 24/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaWing.DataBase.ManagerStudent;

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Main extends javax.swing.JFrame {

  List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  DefaultTableModel tableModel;
  int index = -1;

  /**
   * Creates new form Main
   */
  public Main() {
    initComponents();
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();

    tblStudent.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        index = tblStudent.getSelectedRow();
        Student student = studentList.get(index);
        txtfullname.setText(student.getFullname());
        txtgender.setSelectedItem(student.getGender());
        txtage.setText(String.valueOf(student.getAge()));
        txtemail.setText(student.getEmail());
        txtphone.setText(student.getPhone());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtfullname = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtgender = new javax.swing.JComboBox<>();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtage = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtemail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    txtphone = new javax.swing.JTextField();
    btnSave1 = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    btnFind = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Nhap thong tin sinh vien"));

    jLabel1.setText("FullName");

    jLabel2.setText("Gender");

    txtgender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "male", "female" }));
    txtgender.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtgenderActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Age");

    txtage.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtageActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setText("Email");

    txtemail.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtemailActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel5.setText("Email");

    jLabel6.setText("Phone");

    txtphone.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtphoneActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSave1.setText("Save");
    btnSave1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSave1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnFind.setText("Find");
    btnFind.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnFindActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(24, 24, 24)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel1)
              .addComponent(jLabel2)
              .addComponent(jLabel3)
              .addComponent(jLabel4)
              .addComponent(jLabel6))
            .addGap(26, 26, 26)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(txtphone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtemail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtage, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtfullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 82, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(75, 75, 75)
            .addComponent(btnSave1)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnReset)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnDelete)
            .addGap(29, 29, 29)
            .addComponent(btnFind)))
        .addContainerGap(64, Short.MAX_VALUE))
      .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
          .addGap(34, 34, 34)
          .addComponent(jLabel5)
          .addContainerGap(380, Short.MAX_VALUE)))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtfullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(13, 13, 13)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtage, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtemail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtphone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnSave1)
          .addComponent(btnReset)
          .addComponent(btnDelete)
          .addComponent(btnFind)))
      .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
          .addContainerGap(154, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGap(59, 59, 59)))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Full Name", "Gender", "Age", "Email", "Phone"
      }
    ) {
      Class[] types = new Class [] {
        java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class
      };

      public Class getColumnClass(int columnIndex) {
        return types [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
      .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 187, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(199, 199, 199))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtageActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  private void txtemailActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void txtphoneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    txtfullname.setText("");
    txtgender.setSelectedItem("male");
    txtage.setText("");
    txtemail.setText("");
    txtphone.setText("");
  }                    

  private void btnSave1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    String fullname = txtfullname.getText();
    String gender = (String) txtgender.getSelectedItem();
    String age = txtage.getText();
    String email = txtemail.getText();
    String phone = txtphone.getText();

    Student student = new Student(fullname, gender, Integer.parseInt(age), email, phone);
    studentList.add(student);
    Display();
  }                    
  void Display() {
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Student student : studentList) {
      tableModel.addRow(new Object[]{student.getNo(), student.getFullname(), student.getGender(), student.getAge(), student.getEmail(), student.getPhone()});
    }
  }
  private void btnFindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    String find = JOptionPane.showInputDialog("Nhap ten hoc sinh muon xoa:");
    if(find.isEmpty()){
      Display();
      return;
    }
    tableModel.setRowCount(0);
    for(Student student : studentList){
      if(student.getFullname().contains(find)) {
        tableModel.addRow(new Object[]{student.getFullname(),student.getGender(),student.getAge(),student.getEmail(),student.getPhone()});
    }
      else{
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong tim thay sinh vien nao co ten nhu da nhap");
        Display();
      }
    }
    
  }                    

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    if (index >= 0) {
      int option = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Ban chac chan muon xoa phan tu?");
      studentList.remove(index);
      index = -1;
      Display();
    } else {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Chon phan tu de xoa");
    }
  }                     

  private void txtgenderActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Main().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnFind;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtage;
  private javax.swing.JTextField txtemail;
  private javax.swing.JTextField txtfullname;
  private javax.swing.JComboBox<String> txtgender;
  private javax.swing.JTextField txtphone;
  // End of variables declaration          
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 09:56 24/03/2021


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson5.QuanLySinhVien;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Student {
  String name, gender, email, phoneNumber;
  int age;

  public Student() {
  }

  public Student(String name, String gender, String email, String phoneNumber, int age) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhoneNumber() {
    return phoneNumber;
  }

  public void setPhoneNumber(String phoneNumber) {
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "name=" + name + ", gender=" + gender + ", email=" + email + ", phoneNumber=" + phoneNumber + ", age=" + age + '}';
  }
  
}


#StudentFrame.form


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.5" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
 <Properties>
  <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
 </Properties>
 <SyntheticProperties>
  <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
  <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
 </SyntheticProperties>
 <AuxValues>
  <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
  <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier" type="java.lang.Integer" value="2"/>
 </AuxValues>

 <Layout>
  <DimensionLayout dim="0">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <EmptySpace min="-2" pref="67" max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="0" max="-2" attributes="0">
         <Component id="jScrollPane1" max="32767" attributes="0"/>
         <Component id="jPanel1" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace pref="67" max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
  <DimensionLayout dim="1">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <EmptySpace min="-2" pref="40" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jPanel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace min="-2" pref="32" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="208" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace pref="46" max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
 </Layout>
 <SubComponents>
  <Container class="javax.swing.JPanel" name="jPanel1">
   <Properties>
    <Property name="background" type="java.awt.Color" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.ColorEditor">
     <Color blue="cc" green="cc" red="cc" type="rgb"/>
    </Property>
    <Property name="border" type="javax.swing.border.Border" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.BorderEditor">
     <Border info="org.netbeans.modules.form.compat2.border.TitledBorderInfo">
      <TitledBorder title="Nhap thong tin sinh vien">
       <Font PropertyName="font" name="Tahoma" size="18" style="0"/>
       <Color PropertyName="color" blue="0" green="cc" red="33" type="rgb"/>
      </TitledBorder>
     </Border>
    </Property>
   </Properties>

   <Layout>
    <DimensionLayout dim="0">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
         <EmptySpace min="44" pref="44" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
           <Component id="jLabel1" alignment="0" min="-2" pref="100" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="jLabel2" alignment="0" min="-2" pref="100" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="jLabel3" alignment="0" min="-2" pref="100" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="jLabel4" alignment="0" min="-2" pref="100" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="jLabel5" alignment="0" min="-2" pref="117" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace min="-2" pref="27" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
           <Group type="102" attributes="0">
             <Component id="btnSave" min="-2" pref="70" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="28" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnReset" min="-2" pref="67" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="31" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnDelete" min="-2" pref="67" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="34" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnFind" min="-2" pref="67" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="103" groupAlignment="0" max="-2" attributes="0">
             <Component id="genderBox" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="name" max="32767" attributes="0"/>
             <Component id="age" alignment="0" max="32767" attributes="0"/>
             <Component id="email" max="32767" attributes="0"/>
             <Component id="phoneNumber" pref="470" max="32767" attributes="0"/>
           </Group>
         </Group>
         <EmptySpace pref="99" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
    <DimensionLayout dim="1">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
         <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel1" alignment="3" min="-2" pref="28" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="name" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel2" alignment="3" min="-2" pref="28" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="genderBox" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel3" alignment="3" min="-2" pref="28" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="age" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel4" alignment="3" min="-2" pref="28" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="email" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel5" alignment="3" min="-2" pref="28" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="phoneNumber" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace min="-2" pref="25" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
           <Component id="btnSave" min="-2" pref="37" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnReset" min="-2" pref="37" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnDelete" min="-2" pref="37" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnFind" min="-2" pref="37" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace pref="32" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
   </Layout>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">
     <Properties>
      <Property name="font" type="java.awt.Font" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">
       <Font name="Tahoma" size="13" style="1"/>
      </Property>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Full Name :"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel2">
     <Properties>
      <Property name="font" type="java.awt.Font" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">
       <Font name="Tahoma" size="13" style="1"/>
      </Property>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Gender :"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel3">
     <Properties>
      <Property name="font" type="java.awt.Font" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">
       <Font name="Tahoma" size="13" style="1"/>
      </Property>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Age :"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">
     <Properties>
      <Property name="font" type="java.awt.Font" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">
       <Font name="Tahoma" size="13" style="1"/>
      </Property>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Email :"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel5">
     <Properties>
      <Property name="font" type="java.awt.Font" editor="org.netbeans.beaninfo.editors.FontEditor">
       <Font name="Tahoma" size="13" style="1"/>
      </Property>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Phone Number :"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="name">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JComboBox" name="genderBox">
     <Properties>
      <Property name="model" type="javax.swing.ComboBoxModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.ComboBoxModelEditor">
       <StringArray count="2">
        <StringItem index="0" value="Nam"/>
        <StringItem index="1" value="Nu"/>
       </StringArray>
      </Property>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="genderBoxActionPerformed"/>
     </Events>
     <AuxValues>
      <AuxValue name="JavaCodeGenerator_TypeParameters" type="java.lang.String" value="&lt;String&gt;"/>
     </AuxValues>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="age">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="email">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="phoneNumber">
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnSave">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Save"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnSaveActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnReset">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Reset"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnResetActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnDelete">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Delete"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnDeleteActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnFind">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Find"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnFindActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
   </SubComponents>
  </Container>
  <Container class="javax.swing.JScrollPane" name="jScrollPane1">
   <AuxValues>
    <AuxValue name="autoScrollPane" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
   </AuxValues>

   <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JScrollPaneSupportLayout"/>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JTable" name="tblStudent">
     <Properties>
      <Property name="model" type="javax.swing.table.TableModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableModelEditor">
       <Table columnCount="6" rowCount="0">
        <Column editable="true" title="No" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="true" title="Full Name" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="true" title="Gender" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="true" title="Age" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="true" title="Email" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="true" title="Phone Number" type="java.lang.Object"/>
       </Table>
      </Property>
      <Property name="columnModel" type="javax.swing.table.TableColumnModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableColumnModelEditor">
       <TableColumnModel selectionModel="0">
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
       </TableColumnModel>
      </Property>
      <Property name="tableHeader" type="javax.swing.table.JTableHeader" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.JTableHeaderEditor">
       <TableHeader reorderingAllowed="true" resizingAllowed="true"/>
      </Property>
     </Properties>
    </Component>
   </SubComponents>
  </Container>
 </SubComponents>
</Form>


#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson5.QuanLySinhVien;

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {
  ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
  DefaultTableModel tableModel;
  int index = -1;
  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
    tblStudent.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        index = tblStudent.getSelectedRow();
        Student std = studentList.get(index);
        name.setText(std.getName());
        genderBox.setSelectedItem(std.getGender());
        age.setText(String.valueOf(std.getAge()));
        email.setText(std.getEmail());
        phoneNumber.setText(std.getPhoneNumber());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
        
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
        
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
        
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
        
      }
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    name = new javax.swing.JTextField();
    genderBox = new javax.swing.JComboBox<>();
    age = new javax.swing.JTextField();
    email = new javax.swing.JTextField();
    phoneNumber = new javax.swing.JTextField();
    btnSave = new java.awt.Button();
    btnReset = new java.awt.Button();
    btnDelete = new java.awt.Button();
    btnFind = new java.awt.Button();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(null, "Nhap thong tin sinh vien", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 0, 18), new java.awt.Color(51, 204, 0))); // NOI18N

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 13)); // NOI18N
    jLabel1.setText("Full Name :");

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 13)); // NOI18N
    jLabel2.setText("Gender :");

    jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 13)); // NOI18N
    jLabel3.setText("Age :");

    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 13)); // NOI18N
    jLabel4.setText("Email :");

    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 13)); // NOI18N
    jLabel5.setText("Phone Number :");

    genderBox.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Nam", "Nu" }));
    genderBox.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        genderBoxActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSave.setLabel("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setLabel("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setLabel("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnFind.setLabel("Find");
    btnFind.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnFindActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(44, 44, 44)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 117, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btnSave, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 70, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(28, 28, 28)
            .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(31, 31, 31)
            .addComponent(btnDelete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(34, 34, 34)
            .addComponent(btnFind, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
            .addComponent(genderBox, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(name)
            .addComponent(age)
            .addComponent(email)
            .addComponent(phoneNumber, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 470, Short.MAX_VALUE)))
        .addContainerGap(99, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(name, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(genderBox, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(age, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(email, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(phoneNumber, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(25, 25, 25)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(btnSave, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 37, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnReset, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 37, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnDelete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 37, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnFind, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 37, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(32, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Full Name", "Gender", "Age", "Email", "Phone Number"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(67, 67, 67)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jScrollPane1)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap(67, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(40, 40, 40)
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(32, 32, 32)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 208, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(46, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void genderBoxActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_genderBoxActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_genderBoxActionPerformed

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnSaveActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    Student student = new Student();
    student.name = name.getText();
    student.age = Integer.parseInt(age.getText());
    student.gender = genderBox.getSelectedItem().toString();
    student.email = email.getText();
    student.phoneNumber = phoneNumber.getText();
    studentList.add(student);
    showData();
    btnResetActionPerformed(evt);
  }//GEN-LAST:event_btnSaveActionPerformed

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    name.setText("");
    genderBox.setSelectedItem("Nam");
    age.setText("");
    email.setText("");
    phoneNumber.setText("");
  }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnDeleteActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    if(index >= 0){
      int option = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Ban co chac chan muon xoa khong?");
      if(option != 0 ) return;
      studentList.remove(index);
      showData();
      index = -1;
    }else{
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong co lua chon nao de xoa");
    }
  }//GEN-LAST:event_btnDeleteActionPerformed

  private void btnFindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnFindActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String search = JOptionPane.showInputDialog(rootPane,"Nhap ten can tim kiem");
    if(search.isEmpty()){
      showData();
      return;
    }
    int check = 0;
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getName().contains(search)){
        tableModel.addRow(new Object[]{tableModel.getRowCount(),student.getName(),
          student.getGender(),student.getAge(),student.getEmail(),student.getPhoneNumber()});
        check++;
      }
    }
    if(check == 0){
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong co du lieu can tim kiem");
      showData();
    }
  }//GEN-LAST:event_btnFindActionPerformed

  public void showData(){
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Student student : studentList) {
      tableModel.addRow(new Object[]{tableModel.getRowCount(),student.getName(),
        student.getGender(),student.getAge(),student.getEmail(),student.getPhoneNumber()});
    }
  }
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JTextField age;
  private java.awt.Button btnDelete;
  private java.awt.Button btnFind;
  private java.awt.Button btnReset;
  private java.awt.Button btnSave;
  private javax.swing.JTextField email;
  private javax.swing.JComboBox<String> genderBox;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextField name;
  private javax.swing.JTextField phoneNumber;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!