IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

by GokiSoft.com - 20:01 06/11/2021 15,110 Lượt Xem

Xây dựng chương trình như hình sau

Yêu cầu :

- Khi người dùng click save -> add danh sách sinh viên vào bảng quản lý

- Khi người dùng click vào reset -> Xoá dữ liệu trong form nhập

- Khi người dùng click vào delete -> Xoá sinh viên đang được lựa chọn trong bảng quản lý

- Khi người dùng click vào find -> Hiển thị lên dialog nhập tên sinh viên cần tìm kiếm -> Hiển thị lại dữ liệu sinh viên tìm thấy trong bảng, nếu ko tìm thấy sinh viên nào thì hiển thị dialog thông báo ko tìm thấy bất kỳ sinh viên nào.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:30 21/09/2021


#BaseDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class BaseDAO {
  static Connection conn = null;
  static PreparedStatement statement = null;

  static void openConnection() {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  static void closeConnection() {
    if (statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if (conn != null) {
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface Config {
  String DATANAME = "C2010G";
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/" + DATANAME;
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  int id;
  String fullname, email, phoneNumber, gender;
  int age;

  public Student() {
  }

  public Student(int id, String fullname, String email, String phoneNumber, String gender, int age) {
    this.id = id;
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhoneNumber() {
    return phoneNumber;
  }

  public void setPhoneNumber(String phoneNumber) {
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", fullname=" + fullname + ", email=" + email + ", phoneNumber=" + phoneNumber + ", gender=" + gender + ", age=" + age + '}';
  }
}


#StudentDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentDAO extends BaseDAO{
  public static List<Student> getStudentList(String name) {
    List<Student> dataList = new ArrayList<>();
    openConnection();
    
    String sql = "select * from students";
    if(name != null && !name.isEmpty()) {
      sql += " where fullname like ?";
    }
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      if(name != null && !name.isEmpty()) {
        statement.setString(1, name);
      }
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      while(resultSet.next()) {
        Student std = new Student(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("phone_number"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getInt("age")
        );
        dataList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    return dataList;
  }
  
  public static void insert(Student std) {
    openConnection();
    
    String sql = "insert into students(fullname, email, gender, phone_number, age) "
        + "values(?, ?, ?, ?, ?)";
    
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, std.getFullname());
      statement.setString(2, std.getEmail());
      statement.setString(3, std.getGender());
      statement.setString(4, std.getPhoneNumber());
      statement.setInt(5, std.getAge());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
}


#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel tableModel;
  List<Student> studentList;
  
  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) studentTable.getModel();
    studentList = StudentDAO.getStudentList(null);
    
    showStudents();
    
    studentTable.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        int index = studentTable.getSelectedRow();
        Student std = studentList.get(index);
        
        fullnameTxt.setText(std.getFullname());
        emailTxt.setText(std.getEmail());
        phoneTxt.setText(std.getPhoneNumber());
        ageTxt.setText(std.getAge() + "");
        genderCb.setSelectedItem(std.getGender());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    });
  }
  
  private void showStudents() {
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Student student : studentList) {
      tableModel.addRow(new Object[] {
        tableModel.getRowCount() + 1,
        student.getFullname(),
        student.getGender(),
        student.getAge(),
        student.getEmail(),
        student.getPhoneNumber()
      });
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    fullnameTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    ageTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    emailTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    phoneTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    saveBtn = new javax.swing.JButton();
    deleteBtn = new javax.swing.JButton();
    searchBtn = new javax.swing.JButton();
    genderCb = new javax.swing.JComboBox<>();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    studentTable = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("NHAP THONG TIN SINH VIEN"));

    jLabel1.setText("Ho & Ten:");

    jLabel2.setText("Gioi Tinh:");

    jLabel3.setText("Tuoi:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("So Dien Thoai:");

    saveBtn.setText("Luu");
    saveBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        saveBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    deleteBtn.setText("Xoa");
    deleteBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        deleteBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    searchBtn.setText("Tim Kiem");
    searchBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        searchBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    genderCb.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "-- Chon --", "Nam", "Nu" }));

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(30, 30, 30)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 45, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(phoneTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 272, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(emailTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 272, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(ageTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 272, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))
            .addGap(72, 72, 72)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(fullnameTxt)
              .addComponent(genderCb, 0, 272, Short.MAX_VALUE))))
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(saveBtn, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(deleteBtn, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(searchBtn, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 117, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(fullnameTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(saveBtn))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(deleteBtn)
          .addComponent(genderCb, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(ageTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(searchBtn))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(emailTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(phoneTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE))
    );

    studentTable.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "STT", "Ho & Ten", "Gioi Tinh", "Tuoi", "Email", "SDT"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(studentTable);
    if (studentTable.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      studentTable.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(4).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(5).setResizable(false);
    }

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void saveBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_saveBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String fullname = fullnameTxt.getText();
    String gender = genderCb.getSelectedItem().toString();
    String email = emailTxt.getText();
    String phoneNumber = phoneTxt.getText();
    int age = Integer.parseInt(ageTxt.getText());
    
    Student std = new Student(0, fullname, email, phoneNumber, gender, age);
    StudentDAO.insert(std);
    
    studentList = StudentDAO.getStudentList(null);
    showStudents();
  }//GEN-LAST:event_saveBtnActionPerformed

  private void deleteBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_deleteBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_deleteBtnActionPerformed

  private void searchBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_searchBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String s = JOptionPane.showInputDialog("Nhap ten sinh vien can tim kiem");
    if(s.isEmpty()) {
      studentList = StudentDAO.getStudentList(null);
    } else {
      studentList = StudentDAO.getStudentList("%"+s+"%");
    }
    showStudents();
  }//GEN-LAST:event_searchBtnActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JTextField ageTxt;
  private javax.swing.JButton deleteBtn;
  private javax.swing.JTextField emailTxt;
  private javax.swing.JTextField fullnameTxt;
  private javax.swing.JComboBox<String> genderCb;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextField phoneTxt;
  private javax.swing.JButton saveBtn;
  private javax.swing.JButton searchBtn;
  private javax.swing.JTable studentTable;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:50 24/03/2021B1. Thiet ke database
create table Student (
	id int primary key auto_increment,
	fullname varchar(50),
	gender varchar(16),
	age int,
	email varchar(150),
	phone_number varchar(20)
)

B2. Tao project Java
B3. Ket noi CSDL
	- Tai jdbc mysql driver maven -> add project folder
	- Active thu vien vao project
	- Mapping CSDL (Tables) <-> Class Object (Entity) -> ORM
B4. Thiet ke UI
B5. Phat trien chuc nang
	- Lay danh sach sinh vien trong database & hien thi ra man hinh
	- Them 1 sinh vien moi vao database
	


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:49 24/03/2021


#persistence.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="2.1" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence http://xmlns.jcp.org/xml/ns/persistence/persistence_2_1.xsd">
 <persistence-unit name="BT1145PU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
  <provider>org.eclipse.persistence.jpa.PersistenceProvider</provider>
  <class>gokisoft.entity.Student</class>
  <properties>
   <property name="javax.persistence.jdbc.url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/BT1145"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
   <property name="javax.persistence.jdbc.password" value=""/>
  </properties>
 </persistence-unit>
</persistence>


#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gokisoft;

import gokisoft.entity.Student;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;
import javax.persistence.Query;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel tableModel;

  List<Student> dataList = new ArrayList<>();
  int currentIndex = -1;

  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();

    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();

    //Lay noi dung tu database
    loadDataFromData();
    showAll();

    tblStudent.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        currentIndex = tblStudent.getSelectedRow();

        txtFullname.setText(dataList.get(currentIndex).getFullname());
        txtAge.setText(String.valueOf(dataList.get(currentIndex).getAge()));
        txtEmail.setText(dataList.get(currentIndex).getEmail());
        txtPhone.setText(dataList.get(currentIndex).getPhoneNumber());
        cbGender.setSelectedItem(dataList.get(currentIndex).getGender());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    });
  }

  private void loadDataFromData() {
    //Mo ket noi toi database
    EntityManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory("BT1145PU");
    EntityManager em = factory.createEntityManager();

    //Lay du lieu tu database
    Query q = em.createNamedQuery("Student.findAll", Student.class);

    dataList = q.getResultList();
  }

  private void showAll() {
    tableModel.setRowCount(0);

    dataList.forEach((student) -> {
      tableModel.addRow(new Object[]{
        tableModel.getRowCount() + 1,
        student.getFullname(), student.getGender(),
        student.getAge(), student.getEmail(),
        student.getPhoneNumber()
      });
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jButton5 = new javax.swing.JButton();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullname = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtAge = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtPhone = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    cbGender = new javax.swing.JComboBox<>();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    btnSave = new javax.swing.JButton();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    jButton3.setText("Save");

    jButton5.setText("Delete");

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN - APTECH");

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("NHAP THONG TIN SINH VIEN"));

    jLabel1.setText("Ho & Ten:");

    jLabel2.setText("Gioi Tinh:");

    jLabel3.setText("Tuoi:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("Phone Number:");

    cbGender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "-- Chon Gioi Tinh --", "Nam", "Nu", "Khac" }));

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSave.setText("Save");
    btnSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4)
            .addGap(63, 63, 63)
            .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 374, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3)
            .addGap(63, 63, 63)
            .addComponent(txtAge, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 374, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))
            .addGap(63, 63, 63)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 374, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5)
            .addGap(63, 63, 63)
            .addComponent(txtPhone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 374, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btnSave)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(btnReset)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(btnDelete)
            .addGap(1, 1, 1)
            .addComponent(btnSearch)
            .addGap(51, 51, 51)))
        .addContainerGap(28, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(10, 10, 10)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(cbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(txtAge, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtPhone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnReset)
          .addComponent(btnSave)
          .addComponent(btnSearch)
          .addComponent(btnDelete))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "STT", "Ho & Ten", "Gioi Tinh", "Tuoi", "Email", "Phone"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 201, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void btnSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnSaveActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String fullname = txtFullname.getText();
    String gender = cbGender.getSelectedItem().toString();
    int age = Integer.parseInt(txtAge.getText());
    String email = txtEmail.getText();
    String phone = txtPhone.getText();

    //Mo ket noi toi database
    EntityManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory("BT1145PU");
    EntityManager em = factory.createEntityManager();

    if (currentIndex >= 0) {
      Student std = dataList.get(currentIndex);

      em.getTransaction().begin();

      std.setFullname(fullname);
      std.setAge(age);
      std.setEmail(email);
      std.setPhoneNumber(phone);
      std.setGender(gender);

      em.getTransaction().commit();

      currentIndex = -1;
    } else {
      Student std = new Student(fullname, gender, age, email, phone);

      em.getTransaction().begin();
      em.persist(std);
      em.getTransaction().commit();

      loadDataFromData();
    }
    showAll();

//    resetData();
  }//GEN-LAST:event_btnSaveActionPerformed

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    resetData();

  }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed

  private void resetData() {
    txtFullname.setText("");
    txtAge.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtPhone.setText("");
    cbGender.setSelectedIndex(0);
  }

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnDeleteActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    int option = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Ban co muon xoa sinh vien nay khong?");
    if (option == 0) {
      //Mo ket noi toi database
      EntityManagerFactory factory = Persistence.createEntityManagerFactory("BT1145PU");
      EntityManager em = factory.createEntityManager();
      
      Student std = em.find(Student.class, dataList.get(currentIndex).getId());

      em.getTransaction().begin();
      em.remove(std);
      em.getTransaction().commit();

      dataList.remove(currentIndex);
      showAll();

      currentIndex = -1;
    }
  }//GEN-LAST:event_btnDeleteActionPerformed

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnSearchActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_btnSearchActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JComboBox<String> cbGender;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JButton jButton5;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtAge;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullname;
  private javax.swing.JTextField txtPhone;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


#StudentFrame.form


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.5" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
 <NonVisualComponents>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton3">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Save"/>
   </Properties>
  </Component>
  <Component class="javax.swing.JButton" name="jButton5">
   <Properties>
    <Property name="text" type="java.lang.String" value="Delete"/>
   </Properties>
  </Component>
 </NonVisualComponents>
 <Properties>
  <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
  <Property name="title" type="java.lang.String" value="CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN - APTECH"/>
 </Properties>
 <SyntheticProperties>
  <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
  <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
 </SyntheticProperties>
 <AuxValues>
  <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
  <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier" type="java.lang.Integer" value="2"/>
 </AuxValues>

 <Layout>
  <DimensionLayout dim="0">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" attributes="0">
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
         <Component id="jPanel1" max="32767" attributes="0"/>
         <Component id="jScrollPane1" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
  <DimensionLayout dim="1">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jPanel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="201" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
 </Layout>
 <SubComponents>
  <Container class="javax.swing.JPanel" name="jPanel1">
   <Properties>
    <Property name="border" type="javax.swing.border.Border" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.BorderEditor">
     <Border info="org.netbeans.modules.form.compat2.border.TitledBorderInfo">
      <TitledBorder title="NHAP THONG TIN SINH VIEN"/>
     </Border>
    </Property>
   </Properties>

   <Layout>
    <DimensionLayout dim="0">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
         <EmptySpace min="-2" pref="27" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="1" attributes="0">
           <Group type="102" attributes="0">
             <Component id="jLabel4" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtEmail" min="-2" pref="374" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" attributes="0">
             <Component id="jLabel3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtAge" min="-2" pref="374" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
             <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
               <Component id="jLabel1" alignment="1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
               <Component id="jLabel2" alignment="1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             </Group>
             <EmptySpace min="63" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
             <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
               <Component id="cbGender" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
               <Component id="txtFullname" min="-2" pref="374" max="-2" attributes="0"/>
             </Group>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
             <Component id="jLabel5" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="63" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtPhone" min="-2" pref="374" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="1" attributes="0">
             <Component id="btnSave" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnReset" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnDelete" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="1" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnSearch" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="51" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
         </Group>
         <EmptySpace pref="28" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
    <DimensionLayout dim="1">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
         <EmptySpace min="-2" pref="10" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel1" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtFullname" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel2" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="cbGender" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel3" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtAge" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace type="unrelated" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel4" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtEmail" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel5" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtPhone" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="btnReset" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnSave" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnSearch" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnDelete" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
   </Layout>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Ho &amp; Ten:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtFullname">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel2">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Gioi Tinh:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtAge">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel3">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Tuoi:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtEmail">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Email:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtPhone">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel5">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Phone Number:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JComboBox" name="cbGender">
     <Properties>
      <Property name="model" type="javax.swing.ComboBoxModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.ComboBoxModelEditor">
       <StringArray count="4">
        <StringItem index="0" value="-- Chon Gioi Tinh --"/>
        <StringItem index="1" value="Nam"/>
        <StringItem index="2" value="Nu"/>
        <StringItem index="3" value="Khac"/>
       </StringArray>
      </Property>
     </Properties>
     <AuxValues>
      <AuxValue name="JavaCodeGenerator_TypeParameters" type="java.lang.String" value="&lt;String&gt;"/>
     </AuxValues>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JButton" name="btnReset">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Reset"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnResetActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JButton" name="btnSave">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Save"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnSaveActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JButton" name="btnSearch">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Search"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnSearchActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JButton" name="btnDelete">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Delete"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnDeleteActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
   </SubComponents>
  </Container>
  <Container class="javax.swing.JScrollPane" name="jScrollPane1">
   <AuxValues>
    <AuxValue name="autoScrollPane" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
   </AuxValues>

   <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JScrollPaneSupportLayout"/>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JTable" name="tblStudent">
     <Properties>
      <Property name="model" type="javax.swing.table.TableModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableModelEditor">
       <Table columnCount="6" rowCount="0">
        <Column editable="false" title="STT" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Ho &amp; Ten" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Gioi Tinh" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Tuoi" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Email" type="java.lang.Object"/>
        <Column editable="false" title="Phone" type="java.lang.Object"/>
       </Table>
      </Property>
      <Property name="columnModel" type="javax.swing.table.TableColumnModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableColumnModelEditor">
       <TableColumnModel selectionModel="0">
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
        <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
         <Title/>
         <Editor/>
         <Renderer/>
        </Column>
       </TableColumnModel>
      </Property>
      <Property name="tableHeader" type="javax.swing.table.JTableHeader" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.JTableHeaderEditor">
       <TableHeader reorderingAllowed="true" resizingAllowed="true"/>
      </Property>
     </Properties>
    </Component>
   </SubComponents>
  </Container>
 </SubComponents>
</Form>


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package gokisoft.entity;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
@Entity
@Table(name = "Student")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "Student.findAll", query = "SELECT s FROM Student s")
  , @NamedQuery(name = "Student.findById", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.id = :id")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByFullname", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.fullname = :fullname")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByGender", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.gender = :gender")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByAge", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.age = :age")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByEmail", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.email = :email")
  , @NamedQuery(name = "Student.findByPhoneNumber", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.phoneNumber = :phoneNumber")})
public class Student implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "id")
  private Integer id;
  @Column(name = "fullname")
  private String fullname;
  @Column(name = "gender")
  private String gender;
  @Column(name = "age")
  private Integer age;
  @Column(name = "email")
  private String email;
  @Column(name = "phone_number")
  private String phoneNumber;

  public Student() {
  }

  public Student(String fullname, String gender, Integer age, String email, String phoneNumber) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
    this.email = email;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }
  
  public Student(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public Integer getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(Integer age) {
    this.age = age;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhoneNumber() {
    return phoneNumber;
  }

  public void setPhoneNumber(String phoneNumber) {
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Student)) {
      return false;
    }
    Student other = (Student) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "gokisoft.entity.Student[ id=" + id + " ]";
  }
  
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:59 24/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaWing.DataBase.ManagerStudent;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Student {
  static int no = 0;
  String fullname;
  String gender;
  int age;
  String email;
  String phone;

  public Student() {
  }

  public Student(String fullname, String gender, int age, String email, String phone) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
    this.email = email;
    this.phone = phone;
    no = no +1;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }

  public int getNo() {
    return no;
  }

  public void setNo(int no) {
    this.no = no;
  }
  

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "fullname=" + fullname + ", gender=" + gender + ", age=" + age + ", email=" + email + ", phone=" + phone + '}';
  }
  
  
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:59 24/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaWing.DataBase.ManagerStudent;

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Main extends javax.swing.JFrame {

  List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  DefaultTableModel tableModel;
  int index = -1;

  /**
   * Creates new form Main
   */
  public Main() {
    initComponents();
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();

    tblStudent.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        index = tblStudent.getSelectedRow();
        Student student = studentList.get(index);
        txtfullname.setText(student.getFullname());
        txtgender.setSelectedItem(student.getGender());
        txtage.setText(String.valueOf(student.getAge()));
        txtemail.setText(student.getEmail());
        txtphone.setText(student.getPhone());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtfullname = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtgender = new javax.swing.JComboBox<>();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtage = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtemail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    txtphone = new javax.swing.JTextField();
    btnSave1 = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    btnFind = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Nhap thong tin sinh vien"));

    jLabel1.setText("FullName");

    jLabel2.setText("Gender");

    txtgender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "male", "female" }));
    txtgender.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtgenderActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Age");

    txtage.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtageActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setText("Email");

    txtemail.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtemailActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel5.setText("Email");

    jLabel6.setText("Phone");

    txtphone.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtphoneActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSave1.setText("Save");
    btnSave1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSave1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnFind.setText("Find");
    btnFind.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnFindActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(24, 24, 24)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel1)
              .addComponent(jLabel2)
              .addComponent(jLabel3)
              .addComponent(jLabel4)
              .addComponent(jLabel6))
            .addGap(26, 26, 26)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(txtphone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtemail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtage, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtfullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 82, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(75, 75, 75)
            .addComponent(btnSave1)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnReset)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnDelete)
            .addGap(29, 29, 29)
            .addComponent(btnFind)))
        .addContainerGap(64, Short.MAX_VALUE))
      .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
          .addGap(34, 34, 34)
          .addComponent(jLabel5)
          .addContainerGap(380, Short.MAX_VALUE)))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtfullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(13, 13, 13)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtage, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtemail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtphone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnSave1)
          .addComponent(btnReset)
          .addComponent(btnDelete)
          .addComponent(btnFind)))
      .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
          .addContainerGap(154, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGap(59, 59, 59)))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Full Name", "Gender", "Age", "Email", "Phone"
      }
    ) {
      Class[] types = new Class [] {
        java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class
      };

      public Class getColumnClass(int columnIndex) {
        return types [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
      .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 187, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(199, 199, 199))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtageActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  private void txtemailActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void txtphoneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    txtfullname.setText("");
    txtgender.setSelectedItem("male");
    txtage.setText("");
    txtemail.setText("");
    txtphone.setText("");
  }                    

  private void btnSave1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    String fullname = txtfullname.getText();
    String gender = (String) txtgender.getSelectedItem();
    String age = txtage.getText();
    String email = txtemail.getText();
    String phone = txtphone.getText();

    Student student = new Student(fullname, gender, Integer.parseInt(age), email, phone);
    studentList.add(student);
    Display();
  }                    
  void Display() {
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Student student : studentList) {
      tableModel.addRow(new Object[]{student.getNo(), student.getFullname(), student.getGender(), student.getAge(), student.getEmail(), student.getPhone()});
    }
  }
  private void btnFindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    String find = JOptionPane.showInputDialog("Nhap ten hoc sinh muon xoa:");
    if(find.isEmpty()){
      Display();
      return;
    }
    tableModel.setRowCount(0);
    for(Student student : studentList){
      if(student.getFullname().contains(find)) {
        tableModel.addRow(new Object[]{student.getFullname(),student.getGender(),student.getAge(),student.getEmail(),student.getPhone()});
    }
      else{
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong tim thay sinh vien nao co ten nhu da nhap");
        Display();
      }
    }
    
  }                    

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    if (index >= 0) {
      int option = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Ban chac chan muon xoa phan tu?");
      studentList.remove(index);
      index = -1;
      Display();
    } else {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Chon phan tu de xoa");
    }
  }                     

  private void txtgenderActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Main().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnFind;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtage;
  private javax.swing.JTextField txtemail;
  private javax.swing.JTextField txtfullname;
  private javax.swing.JComboBox<String> txtgender;
  private javax.swing.JTextField txtphone;
  // End of variables declaration          
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!