IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

by GokiSoft.com - 20:01 06/11/2021 15,102 Lượt Xem

Xây dựng chương trình như hình sau

Yêu cầu :

- Khi người dùng click save -> add danh sách sinh viên vào bảng quản lý

- Khi người dùng click vào reset -> Xoá dữ liệu trong form nhập

- Khi người dùng click vào delete -> Xoá sinh viên đang được lựa chọn trong bảng quản lý

- Khi người dùng click vào find -> Hiển thị lên dialog nhập tên sinh viên cần tìm kiếm -> Hiển thị lại dữ liệu sinh viên tìm thấy trong bảng, nếu ko tìm thấy sinh viên nào thì hiển thị dialog thông báo ko tìm thấy bất kỳ sinh viên nào.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:59 24/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaWing.DataBase.ManagerStudent;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Student {
  static int no = 0;
  String fullname;
  String gender;
  int age;
  String email;
  String phone;

  public Student() {
  }

  public Student(String fullname, String gender, int age, String email, String phone) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
    this.email = email;
    this.phone = phone;
    no = no +1;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }

  public int getNo() {
    return no;
  }

  public void setNo(int no) {
    this.no = no;
  }
  

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "fullname=" + fullname + ", gender=" + gender + ", age=" + age + ", email=" + email + ", phone=" + phone + '}';
  }
  
  
}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:59 24/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaWing.DataBase.ManagerStudent;

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Main extends javax.swing.JFrame {

  List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  DefaultTableModel tableModel;
  int index = -1;

  /**
   * Creates new form Main
   */
  public Main() {
    initComponents();
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();

    tblStudent.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        index = tblStudent.getSelectedRow();
        Student student = studentList.get(index);
        txtfullname.setText(student.getFullname());
        txtgender.setSelectedItem(student.getGender());
        txtage.setText(String.valueOf(student.getAge()));
        txtemail.setText(student.getEmail());
        txtphone.setText(student.getPhone());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtfullname = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    txtgender = new javax.swing.JComboBox<>();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtage = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtemail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    txtphone = new javax.swing.JTextField();
    btnSave1 = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    btnFind = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Nhap thong tin sinh vien"));

    jLabel1.setText("FullName");

    jLabel2.setText("Gender");

    txtgender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "male", "female" }));
    txtgender.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtgenderActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Age");

    txtage.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtageActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setText("Email");

    txtemail.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtemailActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel5.setText("Email");

    jLabel6.setText("Phone");

    txtphone.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtphoneActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnSave1.setText("Save");
    btnSave1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSave1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnFind.setText("Find");
    btnFind.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnFindActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(24, 24, 24)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel1)
              .addComponent(jLabel2)
              .addComponent(jLabel3)
              .addComponent(jLabel4)
              .addComponent(jLabel6))
            .addGap(26, 26, 26)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(txtphone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtemail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtage, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtfullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 256, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(txtgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 82, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(75, 75, 75)
            .addComponent(btnSave1)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnReset)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnDelete)
            .addGap(29, 29, 29)
            .addComponent(btnFind)))
        .addContainerGap(64, Short.MAX_VALUE))
      .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
          .addGap(34, 34, 34)
          .addComponent(jLabel5)
          .addContainerGap(380, Short.MAX_VALUE)))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtfullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(13, 13, 13)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtgender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtage, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtemail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtphone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnSave1)
          .addComponent(btnReset)
          .addComponent(btnDelete)
          .addComponent(btnFind)))
      .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
          .addContainerGap(154, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGap(59, 59, 59)))
    );

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Full Name", "Gender", "Age", "Email", "Phone"
      }
    ) {
      Class[] types = new Class [] {
        java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class, java.lang.String.class
      };

      public Class getColumnClass(int columnIndex) {
        return types [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
      .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 187, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(199, 199, 199))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtageActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  private void txtemailActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void txtphoneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    txtfullname.setText("");
    txtgender.setSelectedItem("male");
    txtage.setText("");
    txtemail.setText("");
    txtphone.setText("");
  }                    

  private void btnSave1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    String fullname = txtfullname.getText();
    String gender = (String) txtgender.getSelectedItem();
    String age = txtage.getText();
    String email = txtemail.getText();
    String phone = txtphone.getText();

    Student student = new Student(fullname, gender, Integer.parseInt(age), email, phone);
    studentList.add(student);
    Display();
  }                    
  void Display() {
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Student student : studentList) {
      tableModel.addRow(new Object[]{student.getNo(), student.getFullname(), student.getGender(), student.getAge(), student.getEmail(), student.getPhone()});
    }
  }
  private void btnFindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    String find = JOptionPane.showInputDialog("Nhap ten hoc sinh muon xoa:");
    if(find.isEmpty()){
      Display();
      return;
    }
    tableModel.setRowCount(0);
    for(Student student : studentList){
      if(student.getFullname().contains(find)) {
        tableModel.addRow(new Object[]{student.getFullname(),student.getGender(),student.getAge(),student.getEmail(),student.getPhone()});
    }
      else{
        JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong tim thay sinh vien nao co ten nhu da nhap");
        Display();
      }
    }
    
  }                    

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    if (index >= 0) {
      int option = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, "Ban chac chan muon xoa phan tu?");
      studentList.remove(index);
      index = -1;
      Display();
    } else {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Chon phan tu de xoa");
    }
  }                     

  private void txtgenderActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Main().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnFind;
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSave1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField txtage;
  private javax.swing.JTextField txtemail;
  private javax.swing.JTextField txtfullname;
  private javax.swing.JComboBox<String> txtgender;
  private javax.swing.JTextField txtphone;
  // End of variables declaration          
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!