IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

by GokiSoft.com - 20:01 06/11/2021 15,111 Lượt Xem

Xây dựng chương trình như hình sau

Yêu cầu :

- Khi người dùng click save -> add danh sách sinh viên vào bảng quản lý

- Khi người dùng click vào reset -> Xoá dữ liệu trong form nhập

- Khi người dùng click vào delete -> Xoá sinh viên đang được lựa chọn trong bảng quản lý

- Khi người dùng click vào find -> Hiển thị lên dialog nhập tên sinh viên cần tìm kiếm -> Hiển thị lại dữ liệu sinh viên tìm thấy trong bảng, nếu ko tìm thấy sinh viên nào thì hiển thị dialog thông báo ko tìm thấy bất kỳ sinh viên nào.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:30 21/09/2021


#BaseDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class BaseDAO {
  static Connection conn = null;
  static PreparedStatement statement = null;

  static void openConnection() {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  static void closeConnection() {
    if (statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if (conn != null) {
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface Config {
  String DATANAME = "C2010G";
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/" + DATANAME;
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  int id;
  String fullname, email, phoneNumber, gender;
  int age;

  public Student() {
  }

  public Student(int id, String fullname, String email, String phoneNumber, String gender, int age) {
    this.id = id;
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.phoneNumber = phoneNumber;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhoneNumber() {
    return phoneNumber;
  }

  public void setPhoneNumber(String phoneNumber) {
    this.phoneNumber = phoneNumber;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", fullname=" + fullname + ", email=" + email + ", phoneNumber=" + phoneNumber + ", gender=" + gender + ", age=" + age + '}';
  }
}


#StudentDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentDAO extends BaseDAO{
  public static List<Student> getStudentList(String name) {
    List<Student> dataList = new ArrayList<>();
    openConnection();
    
    String sql = "select * from students";
    if(name != null && !name.isEmpty()) {
      sql += " where fullname like ?";
    }
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      if(name != null && !name.isEmpty()) {
        statement.setString(1, name);
      }
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      while(resultSet.next()) {
        Student std = new Student(
            resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("phone_number"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getInt("age")
        );
        dataList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    return dataList;
  }
  
  public static void insert(Student std) {
    openConnection();
    
    String sql = "insert into students(fullname, email, gender, phone_number, age) "
        + "values(?, ?, ?, ?, ?)";
    
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, std.getFullname());
      statement.setString(2, std.getEmail());
      statement.setString(3, std.getGender());
      statement.setString(4, std.getPhoneNumber());
      statement.setInt(5, std.getAge());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
}


#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson09.bt1145;

import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel tableModel;
  List<Student> studentList;
  
  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) studentTable.getModel();
    studentList = StudentDAO.getStudentList(null);
    
    showStudents();
    
    studentTable.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        int index = studentTable.getSelectedRow();
        Student std = studentList.get(index);
        
        fullnameTxt.setText(std.getFullname());
        emailTxt.setText(std.getEmail());
        phoneTxt.setText(std.getPhoneNumber());
        ageTxt.setText(std.getAge() + "");
        genderCb.setSelectedItem(std.getGender());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    });
  }
  
  private void showStudents() {
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Student student : studentList) {
      tableModel.addRow(new Object[] {
        tableModel.getRowCount() + 1,
        student.getFullname(),
        student.getGender(),
        student.getAge(),
        student.getEmail(),
        student.getPhoneNumber()
      });
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    fullnameTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    ageTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    emailTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    phoneTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    saveBtn = new javax.swing.JButton();
    deleteBtn = new javax.swing.JButton();
    searchBtn = new javax.swing.JButton();
    genderCb = new javax.swing.JComboBox<>();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    studentTable = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("NHAP THONG TIN SINH VIEN"));

    jLabel1.setText("Ho & Ten:");

    jLabel2.setText("Gioi Tinh:");

    jLabel3.setText("Tuoi:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("So Dien Thoai:");

    saveBtn.setText("Luu");
    saveBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        saveBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    deleteBtn.setText("Xoa");
    deleteBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        deleteBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    searchBtn.setText("Tim Kiem");
    searchBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        searchBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    genderCb.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "-- Chon --", "Nam", "Nu" }));

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(30, 30, 30)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 45, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(phoneTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 272, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(emailTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 272, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(ageTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 272, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING))
            .addGap(72, 72, 72)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(fullnameTxt)
              .addComponent(genderCb, 0, 272, Short.MAX_VALUE))))
        .addGap(33, 33, 33)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(saveBtn, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(deleteBtn, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(searchBtn, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 117, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(fullnameTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(saveBtn))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(deleteBtn)
          .addComponent(genderCb, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(ageTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(searchBtn))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(emailTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(phoneTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE))
    );

    studentTable.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "STT", "Ho & Ten", "Gioi Tinh", "Tuoi", "Email", "SDT"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(studentTable);
    if (studentTable.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      studentTable.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(4).setResizable(false);
      studentTable.getColumnModel().getColumn(5).setResizable(false);
    }

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 238, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void saveBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_saveBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String fullname = fullnameTxt.getText();
    String gender = genderCb.getSelectedItem().toString();
    String email = emailTxt.getText();
    String phoneNumber = phoneTxt.getText();
    int age = Integer.parseInt(ageTxt.getText());
    
    Student std = new Student(0, fullname, email, phoneNumber, gender, age);
    StudentDAO.insert(std);
    
    studentList = StudentDAO.getStudentList(null);
    showStudents();
  }//GEN-LAST:event_saveBtnActionPerformed

  private void deleteBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_deleteBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_deleteBtnActionPerformed

  private void searchBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_searchBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String s = JOptionPane.showInputDialog("Nhap ten sinh vien can tim kiem");
    if(s.isEmpty()) {
      studentList = StudentDAO.getStudentList(null);
    } else {
      studentList = StudentDAO.getStudentList("%"+s+"%");
    }
    showStudents();
  }//GEN-LAST:event_searchBtnActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JTextField ageTxt;
  private javax.swing.JButton deleteBtn;
  private javax.swing.JTextField emailTxt;
  private javax.swing.JTextField fullnameTxt;
  private javax.swing.JComboBox<String> genderCb;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTextField phoneTxt;
  private javax.swing.JButton saveBtn;
  private javax.swing.JButton searchBtn;
  private javax.swing.JTable studentTable;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!