IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

by GokiSoft.com - 20:01 06/11/2021 15,105 Lượt Xem

Xây dựng chương trình như hình sau

Yêu cầu :

- Khi người dùng click save -> add danh sách sinh viên vào bảng quản lý

- Khi người dùng click vào reset -> Xoá dữ liệu trong form nhập

- Khi người dùng click vào delete -> Xoá sinh viên đang được lựa chọn trong bảng quản lý

- Khi người dùng click vào find -> Hiển thị lên dialog nhập tên sinh viên cần tìm kiếm -> Hiển thị lại dữ liệu sinh viên tìm thấy trong bảng, nếu ko tìm thấy sinh viên nào thì hiển thị dialog thông báo ko tìm thấy bất kỳ sinh viên nào.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 20:42 23/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication46;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class NewJFrame extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel tablemodel;
  List<Student> stdlist = new ArrayList<>();

  /**
   * Creates new form NewJFrame
   */
  public NewJFrame() {
    initComponents();
    tablemodel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();
    showstd();
  }

  private void showstd() {
    stdlist = Studentmdf.Hienthi();
    tablemodel.setRowCount(0);
    stdlist.forEach((s) -> {
      tablemodel.addRow(new Object[]{tablemodel.getRowCount() + 1,
        s.getFullname(),
        s.getGender(),
        s.getAge(),
        s.getEmail(),
        s.getPhonenumber()
      });
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField4 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField5 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jComboBox1 = new javax.swing.JComboBox<>();
    Save = new javax.swing.JButton();
    Reset = new javax.swing.JButton();
    Delete = new javax.swing.JButton();
    Find = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 255, 204));
    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(null, "Nhap thong tin sinh vien ", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 12))); // NOI18N

    jLabel1.setText("Gender");

    jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jTextField2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel2.setText("Full name");

    jLabel3.setText("Email");

    jTextField4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField4ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel4.setText("Age");

    jTextField5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField5ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel5.setText("Phone number");

    jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Nam", "Nu", "Khac" }));

    Save.setText("Save");
    Save.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        SaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    Reset.setText("Reset");
    Reset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        ResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    Delete.setText("Delete");
    Delete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        DeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    Find.setText("Find");
    Find.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        FindActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 82, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jTextField5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 484, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 82, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 484, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(0, 2, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 82, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(44, 44, 44)
            .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 484, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 82, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 82, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 484, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 96, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
        .addContainerGap(43, Short.MAX_VALUE))
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(63, 63, 63)
        .addComponent(Save)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(Reset)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(Delete)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(Find, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 62, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(60, 60, 60)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jComboBox1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jTextField5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 32, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(Save)
          .addComponent(Delete)
          .addComponent(Find)
          .addComponent(Reset))
        .addContainerGap(31, Short.MAX_VALUE))
    );

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "Id", "Full name", "Gender", "Age", "Email", "Phone number"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, true, true
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))
      .addComponent(jScrollPane1)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 251, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jTextField5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void jTextField4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void jTextField2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void jTextField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void SaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    String fullname = jTextField4.getText();
    String gender = jComboBox1.getSelectedItem().toString();
    int age = Integer.parseInt(jTextField2.getText());
    String email = jTextField1.getText();
    String phone = jTextField5.getText();

    Student std = new Student(fullname, gender, email, phone, age);
    Studentmdf.Save(std);
    showstd();
  }                  

  private void ResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    jTextField4.setText("");
    jComboBox1.setSelectedIndex(0);
    jTextField2.setText("");
    jTextField1.setText("");
    jTextField5.setText("");

  }                   

  private void DeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
int slindex = jTable1.getSelectedRow();
    if (slindex >0) {
      Student std = stdlist.get(slindex);
      int lc = JOptionPane.showConfirmDialog(this,"Ban co muon xoa sinh vien nay khong !!!");
      if (lc ==0 ) {
        Studentmdf.Delete(std.getId());
        showstd();
      }
    }
  }                   

  private void FindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
   String nhap = JOptionPane.showInputDialog(this,"Hay nhap thong tin sinh vien can tim ");
    if (nhap.length() > 0) {
      stdlist = Studentmdf.Find(nhap);
      tablemodel.setRowCount(0);
    stdlist.forEach((s) -> {
      tablemodel.addRow(new Object[]{tablemodel.getRowCount() + 1,
        s.getFullname(),
        s.getGender(),
        s.getAge(),
        s.getEmail(),
        s.getPhonenumber()
      });
    });
    }
  }                  

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
      new NewJFrame().setVisible(true);
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton Delete;
  private javax.swing.JButton Find;
  private javax.swing.JButton Reset;
  private javax.swing.JButton Save;
  private javax.swing.JComboBox<String> jComboBox1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  private javax.swing.JTextField jTextField2;
  private javax.swing.JTextField jTextField4;
  private javax.swing.JTextField jTextField5;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication46;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student {
  int id;
  String fullname,gender,email,phonenumber;
  int age;

  public Student() {
  }

  public Student(int id, String fullname, String gender, String email, String phonenumber, int age) {
    this.id = id;
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.phonenumber = phonenumber;
    this.age = age;
  }

  public Student(String fullname, String gender, String email, String phonenumber, int age) {
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.phonenumber = phonenumber;
    this.age = age;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int Id) {
    this.id = Id;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getPhonenumber() {
    return phonenumber;
  }

  public void setPhonenumber(String phonenumber) {
    this.phonenumber = phonenumber;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication46;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Studentmdf {

  public static List<Student> Hienthi() {
    ArrayList<Student> stdlist = new ArrayList<>();
    Connection connection = null;
    Statement statement = null;
    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quan_li_sv_jv_1", "root", "");
      String sql = ("select * from ql_sinhvien");
      statement = connection.createStatement();
      ResultSet result = statement.executeQuery(sql);
      while (result.next()) {
        Student std = new Student(result.getInt("id"),
            result.getString("fullname"),
            result.getString("gender"),
            result.getString("email"),
            result.getString("phonenumber"),
            result.getInt("age"));
        stdlist.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return stdlist;
  }

  public static void Save(Student std) {
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quan_li_sv_jv_1", "root", "");
      String sql = ("insert into ql_sinhvien(fullname,gender,age,email,phonenumber) values(?,?,?,?,?)");
      statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, std.getFullname());
      statement.setString(2, std.getGender());
      statement.setInt(3, std.getAge());
      statement.setString(4, std.getEmail());
      statement.setString(5, std.getPhonenumber());
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public static void Delete(int id) {
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quan_li_sv_jv_1", "root", "");
      String sql = ("delete from ql_sinhvien where id = ? ");
      statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setInt(1, id);
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
   public static List<Student> Find(String name) {
    ArrayList<Student> stdlist = new ArrayList<>();
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quan_li_sv_jv_1", "root", "");
      String sql = ("select * from ql_sinhvien where fullname = ? ");
       statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,name);
      ResultSet result = statement.executeQuery();
      while (result.next()) {
        Student std = new Student(result.getInt("id"),
            result.getString("fullname"),
            result.getString("gender"),
            result.getString("email"),
            result.getString("phonenumber"),
            result.getInt("age"));
        stdlist.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Studentmdf.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return stdlist;
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!