IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing

by GokiSoft.com - 20:01 06/11/2021 15,103 Lượt Xem

Xây dựng chương trình như hình sau

Yêu cầu :

- Khi người dùng click save -> add danh sách sinh viên vào bảng quản lý

- Khi người dùng click vào reset -> Xoá dữ liệu trong form nhập

- Khi người dùng click vào delete -> Xoá sinh viên đang được lựa chọn trong bảng quản lý

- Khi người dùng click vào find -> Hiển thị lên dialog nhập tên sinh viên cần tìm kiếm -> Hiển thị lại dữ liệu sinh viên tìm thấy trong bảng, nếu ko tìm thấy sinh viên nào thì hiển thị dialog thông báo ko tìm thấy bất kỳ sinh viên nào.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 17:12 04/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaSwingQuanliSv;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Student {

  String fullname;
  String email, gender;
  int age, phone;

  public Student() {
  }

  public Student(String fullname, String email, String gender, int age, int phone) {
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.gender = gender;
    this.age = age;
    this.phone = phone;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getPhone() {
    return phone;
  }

  public void setPhone(int phone) {
    this.phone = phone;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "fullname=" + fullname + ", email=" + email + ", gender=" + gender + ", age=" + age + ", phone=" + phone + '}';
  }
  public void hienthi(){
    System.out.println(toString());
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaSwingQuanliSv;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Vector;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.naming.spi.DirStateFactory.Result;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class GiaoDien extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel defaultTableModel;
  List<Student> stdList;
  FindStudent findStudent;

  public GiaoDien() {
    initComponents();
    setLocationRelativeTo(this);
    defaultTableModel = (DefaultTableModel) jtableStudent.getModel();
    stdList = new ArrayList<>();
    readData();
    findStudent = new FindStudent(this, rootPaneCheckingEnabled);
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable3 = new javax.swing.JTable();
    jScrollPane4 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable4 = new javax.swing.JTable();
    jDialog1 = new javax.swing.JDialog();
    jDialog2 = new javax.swing.JDialog();
    jDialog3 = new javax.swing.JDialog();
    jDialog4 = new javax.swing.JDialog();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jCbGender = new javax.swing.JComboBox();
    tfFullname = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    tfAge = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    tfEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel6 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    tfPhone = new javax.swing.JTextField();
    btSave = new javax.swing.JButton();
    btReset = new javax.swing.JButton();
    btDelete = new javax.swing.JButton();
    btFind = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    jtableStudent = new javax.swing.JTable();

    jLabel4.setText("jLabel4");

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
      },
      new String [] {
        "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    jTable3.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
      },
      new String [] {
        "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
      }
    ));
    jScrollPane3.setViewportView(jTable3);

    jTable4.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
      },
      new String [] {
        "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
      }
    ));
    jScrollPane4.setViewportView(jTable4);

    javax.swing.GroupLayout jDialog1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jDialog1.getContentPane());
    jDialog1.getContentPane().setLayout(jDialog1Layout);
    jDialog1Layout.setHorizontalGroup(
      jDialog1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jDialog1Layout.setVerticalGroup(
      jDialog1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    javax.swing.GroupLayout jDialog2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jDialog2.getContentPane());
    jDialog2.getContentPane().setLayout(jDialog2Layout);
    jDialog2Layout.setHorizontalGroup(
      jDialog2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jDialog2Layout.setVerticalGroup(
      jDialog2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    javax.swing.GroupLayout jDialog3Layout = new javax.swing.GroupLayout(jDialog3.getContentPane());
    jDialog3.getContentPane().setLayout(jDialog3Layout);
    jDialog3Layout.setHorizontalGroup(
      jDialog3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jDialog3Layout.setVerticalGroup(
      jDialog3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    javax.swing.GroupLayout jDialog4Layout = new javax.swing.GroupLayout(jDialog4.getContentPane());
    jDialog4.getContentPane().setLayout(jDialog4Layout);
    jDialog4Layout.setHorizontalGroup(
      jDialog4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    jDialog4Layout.setVerticalGroup(
      jDialog4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
    );

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Nhap thong tin sinh vien"));
    jPanel1.setToolTipText("Quan li Sinh Vien");
    jPanel1.setName("Quanli"); // NOI18N

    jLabel2.setText("Gender");
    jLabel2.setMaximumSize(new java.awt.Dimension(46, 14));
    jLabel2.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(46, 14));
    jLabel2.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(46, 14));

    jCbGender.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel(new String[] { "Nam", "Nu" }));
    jCbGender.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jCbGenderActionPerformed(evt);
      }
    });

    tfFullname.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        tfFullnameActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Age :");

    tfAge.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        tfAgeActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel5.setText("Email :");

    tfEmail.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        tfEmailActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel6.setText("Full Name");

    jLabel1.setText("Phone");

    tfPhone.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        tfPhoneActionPerformed(evt);
      }
    });

    btSave.setText("Save");
    btSave.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btSaveActionPerformed(evt);
      }
    });

    btReset.setText("Reset");
    btReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    btDelete.setText("Delete");
    btDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    btFind.setText("Find");
    btFind.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btFindActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(0, 103, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel6)
            .addGap(44, 44, 44)
            .addComponent(tfFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 266, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel5))
        .addGap(123, 123, 123))
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(99, 99, 99)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1)
            .addGap(64, 64, 64)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(tfPhone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 266, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jCbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(tfAge, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 266, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(tfEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 266, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGap(82, 82, 82))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btSave)
            .addGap(26, 26, 26)
            .addComponent(btReset)
            .addGap(37, 37, 37)
            .addComponent(btDelete)
            .addGap(30, 30, 30)
            .addComponent(btFind)
            .addGap(50, 50, 50))))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(tfFullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jCbGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(tfAge, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(tfEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(tfPhone, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 34, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 29, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btSave)
          .addComponent(btReset)
          .addComponent(btDelete)
          .addComponent(btFind))
        .addContainerGap())
    );

    jtableStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "No", "Full Name", "Gender", "Age", "Email", "Phone Number"
      }
    ));
    jtableStudent.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jtableStudentMouseClicked(evt);
      }
    });
    jScrollPane2.setViewportView(jtableStudent);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(22, 22, 22)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane2))
        .addContainerGap(20, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(29, 29, 29)
        .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 120, Short.MAX_VALUE)
        .addContainerGap())
    );

    jPanel1.getAccessibleContext().setAccessibleName("Quan li Sinh Vien");

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void tfFullnameActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                     

  private void jCbGenderActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
  }                     

  private void tfAgeActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  private void tfEmailActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void tfPhoneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                    

  private void btSaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    //save information list student into file
    Student st = new Student();
    st.setFullname(tfFullname.getText());
    st.setGender((String) jCbGender.getSelectedItem());
    st.setAge(Integer.parseInt(tfAge.getText()));
    st.setEmail(tfEmail.getText());
    st.setPhone(Integer.parseInt(tfPhone.getText()));
    // stdList.add(st);
    inserIntoMySql(st);
    readData();

  }                   

  private void btResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    tfFullname.setText("");
    tfAge.setText("");
    tfEmail.setText("");
    tfPhone.setText("");

  }                    

  private void btDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    //delete one student in student list
    Connection conn = null;
    Statement statement = null;

    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/t1907a", "root", "");

      String sql = "DELETE FROM students WHERE fullname =" + "'" + tfFullname.getText() + "'";

      statement = conn.createStatement();
      statement.executeUpdate(sql);
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException ex) {
      Logger.getLogger(GiaoDien.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(GiaoDien.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(GiaoDien.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    readData();
  }                    

  private void jtableStudentMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                      
    //
    int index = jtableStudent.getSelectedRow();
    tfFullname.setText(stdList.get(index).getFullname());

    if (stdList.get(index).getGender().equalsIgnoreCase("Nu")) {
      jCbGender.setSelectedIndex(1);
    } else {
      jCbGender.setSelectedIndex(0);
    }

    tfAge.setText(String.valueOf(stdList.get(index).getAge()));
    tfEmail.setText(stdList.get(index).getEmail());
    tfPhone.setText(String.valueOf(stdList.get(index).getPhone()));


  }                     

  private void btFindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    //fint student in studentlist

    findStudent.setVisible(true);
    //System.out.println("Chuyen sang Giao dien:" + findStudent.dataShare);
    int check = -1;
    for (int i = 0; i < stdList.size(); i++) {
      if (findStudent.dataShare.equalsIgnoreCase(stdList.get(i).getFullname())) {
        check = i;
        break;
      }
    }
    if (check != -1) {

      defaultTableModel.setRowCount(0);
      defaultTableModel.addRow(new Object[]{1,
        stdList.get(check).getFullname(),
        stdList.get(check).getGender(),
        stdList.get(check).getAge(),
        stdList.get(check).getEmail(),
        stdList.get(check).getPhone()});

    } else {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong tim thay sinh vien nao");
    }
  }                   

  private void inserIntoMySql(Student std) {
    Connection conn = null;
    PreparedStatement preparedStatement = null;

    try {

      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/t1907a", "root", "");
      //query

      String sql = "insert into students(fullname,gender,age,email,phone)values (?,?,?,?,?)";

     // System.out.println("Chay qua day");
      preparedStatement = conn.prepareStatement(sql);

      preparedStatement.setString(1, std.getFullname());
      preparedStatement.setString(2, std.getGender());
      preparedStatement.setInt(3, std.getAge());
      preparedStatement.setString(4, std.getEmail());
      preparedStatement.setInt(5, std.getPhone());
      preparedStatement.execute();

    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(GiaoDien.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(GiaoDien.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (preparedStatement != null) {
        try {
          preparedStatement.close();

        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(GiaoDien.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();

        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(GiaoDien.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    // System.err.println("Chay qua day");
  }

  //doc du lieu tu my Sql
  private void readData() {
    stdList.clear();
    Connection conn = null;
    Statement statement = null;

    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/t1907a", "root", "");
      String sql = "select * from students";

      statement = conn.createStatement();
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      //doc du lieu từng hàng trong mysql
      while (resultSet.next()) {
        int getphone = Integer.parseInt(resultSet.getString("phone"));
        int getAge = Integer.parseInt(resultSet.getString("age"));
        Student st = new Student(resultSet.getString("fullname"),
            resultSet.getString("email"),
            resultSet.getString("gender"),
            getAge, getphone);
        stdList.add(st);

      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(GiaoDien.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(GiaoDien.class
          .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();

        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(GiaoDien.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();

        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(GiaoDien.class
              .getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    display();
    // System.out.println("Co chay vao day");
  }

  public void display() {
    defaultTableModel.setRowCount(0);
    for (Student stdList1 : stdList) {
      Vector vtdata = new Vector();
      vtdata.add(defaultTableModel.getRowCount() + 1);
      vtdata.add(stdList1.getFullname());
      vtdata.add(stdList1.getGender());
      vtdata.add(stdList1.getAge());
      vtdata.add(stdList1.getEmail());
      vtdata.add(stdList1.getPhone());
      defaultTableModel.addRow(vtdata);
    }

  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;

        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GiaoDien.class
          .getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GiaoDien.class
          .getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GiaoDien.class
          .getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(GiaoDien.class
          .getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new GiaoDien().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btDelete;
  private javax.swing.JButton btFind;
  private javax.swing.JButton btReset;
  private javax.swing.JButton btSave;
  private javax.swing.JComboBox jCbGender;
  private javax.swing.JDialog jDialog1;
  private javax.swing.JDialog jDialog2;
  private javax.swing.JDialog jDialog3;
  private javax.swing.JDialog jDialog4;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JLabel jLabel6;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane4;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTable jTable3;
  private javax.swing.JTable jTable4;
  private javax.swing.JTable jtableStudent;
  private javax.swing.JTextField tfAge;
  private javax.swing.JTextField tfEmail;
  private javax.swing.JTextField tfFullname;
  private javax.swing.JTextField tfPhone;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package JavaSwingQuanliSv;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class FindStudent extends javax.swing.JDialog {

  /**
   * Creates new form FindStudnet
   */
  
  static String dataShare;;

  public FindStudent(java.awt.Frame parent, boolean modal) {
    super(parent, modal);
    initComponents();
    setLocationRelativeTo(this);
    
    dataShare="";
  }

  private FindStudent(JFrame jFrame, boolean b) {
    throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    btFind = new javax.swing.JButton();
    tfullname = new javax.swing.JTextField();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Full Name");

    btFind.setText("Find");
    btFind.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btFindActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel1)
        .addGap(33, 33, 33)
        .addComponent(tfullname, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 209, Short.MAX_VALUE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(btFind, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(17, 17, 17))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(tfullname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 27, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btFind))
        .addContainerGap(127, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            
  private String line() {
    return tfullname.getText();
  }
  private void btFindActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    System.out.println("Chuyen du lieu");
    dataShare = line();
    System.out.println("data: "+dataShare);
    tfullname.setText("");
    this.setVisible(false);
    
    
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(FindStudent.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(FindStudent.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(FindStudent.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(FindStudent.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>
    //</editor-fold>

    /* Create and display the dialog */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        FindStudent dialog = new FindStudent(new javax.swing.JFrame(), true);
        dialog.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
          @Override
          public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) {
            System.exit(0);
          }
        });
        dialog.setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btFind;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JTextField tfullname;
  // End of variables declaration          
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!