IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

by GokiSoft.com - 16:58 29/10/2021 3,370 Lượt Xem

THiết kế cách chức năng giao diện của chương trình sau 

Yêu cầu:

- Tạo file category.xml -> lưu thông tin danh mục sản phẩm

- Tạo file product.json -> lưu thông tin sản phẩm.

Viết chức năng chương trình trên.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 17:25 14/04/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.bt2249;

import aptech.xml.lesson01.LibraryParser;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class CategoryFrame extends javax.swing.JFrame {
  List<String> dataList = new ArrayList<>();
  int currentIndex = -1;
  
  DefaultTableModel tableModel;

  /**
   * Creates new form CategoryFrame
   */
  public CategoryFrame() {
    initComponents();
    
    tableModel = (DefaultTableModel) tblCategory.getModel();
    
    tblCategory.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        currentIndex = tblCategory.getSelectedRow();
        
        txtCategoryName.setText(dataList.get(currentIndex));
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {
      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {
      }
    });
    
    //Doc noi dung xml
    try {
      File file = new File("category.xml");
      SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
      SAXParser parser;
      parser = factory.newSAXParser();
      CategoryHadler hadler = new CategoryHadler();
      parser.parse(file, hadler);
      
      dataList = hadler.dataList;
      showData();
    } catch (ParserConfigurationException ex) {
      Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (SAXException ex) {
      Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtCategoryName = new javax.swing.JTextField();
    btnAdd = new javax.swing.JButton();
    btnEdit = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblCategory = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Category Form");

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Category Input"));

    jLabel1.setText("Category Name:");

    btnAdd.setText("Add");
    btnAdd.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnAddActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnEdit.setText("Edit");
    btnEdit.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnEditActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(19, 19, 19)
        .addComponent(jLabel1)
        .addGap(39, 39, 39)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btnAdd)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(btnEdit)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(btnDelete))
          .addComponent(txtCategoryName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 323, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(30, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(16, 16, 16)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtCategoryName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnAdd)
          .addComponent(btnEdit)
          .addComponent(btnDelete))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblCategory.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "ID", "Category Name"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblCategory);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jScrollPane1))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 129, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    if(currentIndex >= 0) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Not add");
      return;
    }
    String categoryName = txtCategoryName.getText();
    
    dataList.add(categoryName);
    tableModel.addRow(new Object[] {tableModel.getRowCount() + 1, categoryName});
    
    saveFile();
  }                   

  void saveFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("category.xml");
      
      String xml = "";
      
      for (String value : dataList) {
        xml += "<category>"+value+"</category>\n";
      }
      
      xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n" +
          "\n" +
          "<categories>\n" + xml +
          "</categories>";
      
      byte[] data = xml.getBytes("utf8");
      
      fos.write(data);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    
  }
  
  void showData() {
    tableModel.setRowCount(0);
    for (String value : dataList) {
      tableModel.addRow(new Object[] {tableModel.getRowCount() + 1, value});
    }
  }
  
  private void btnEditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String value = txtCategoryName.getText();
    if(currentIndex >= 0) {
      dataList.set(currentIndex, value);
      currentIndex = -1;
      saveFile();
      showData();
    } else {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Not edit");
    }
  }                    

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    String value = txtCategoryName.getText();
    if(currentIndex >= 0) {
      dataList.remove(currentIndex);
      currentIndex = -1;
      saveFile();
      showData();
    } else {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Not delete");
    }
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(CategoryFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new CategoryFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnAdd;
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnEdit;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblCategory;
  private javax.swing.JTextField txtCategoryName;
  // End of variables declaration          
}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 17:05 14/04/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.bt2249;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class CategoryHadler extends DefaultHandler{
  List<String> dataList = new ArrayList<>();
  boolean isCategory = false;

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    if(qName.equalsIgnoreCase("category")) {
      isCategory = true;
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    if(qName.equalsIgnoreCase("category")) {
      isCategory = false;
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    if(isCategory) {
      String value = new String(ch, start, length);
      dataList.add(value);
    }
  }
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 16:20 14/04/2021


#Category.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson10;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Category {

  String categoryName;

  public Category() {
  }

  public Category(String categoryName) {
    this.categoryName = categoryName;
  }

  public String getCategoryName() {
    return categoryName;
  }

  public void setCategoryName(String categoryName) {
    this.categoryName = categoryName;
  }
  
  public String toXML(){
    return"  " + "<category>"+categoryName+"</category>\n";
  }
}


#Product.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson10;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Product {
  String name, categoryName, description;
  float price;

  public Product() {
  }

  public Product(String name, String categoryName, String description, float price) {
    this.name = name;
    this.categoryName = categoryName;
    this.description = description;
    this.price = price;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getCategoryName() {
    return categoryName;
  }

  public void setCategoryName(String categoryName) {
    this.categoryName = categoryName;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Product{" + "name=" + name + ", categoryName=" + categoryName + ", description=" + description + ", price=" + price + '}';
  }
  
  
}


#ProductFrame.form


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Form version="1.3" maxVersion="1.9" type="org.netbeans.modules.form.forminfo.JFrameFormInfo">
 <Properties>
  <Property name="defaultCloseOperation" type="int" value="3"/>
 </Properties>
 <SyntheticProperties>
  <SyntheticProperty name="formSizePolicy" type="int" value="1"/>
  <SyntheticProperty name="generateCenter" type="boolean" value="false"/>
 </SyntheticProperties>
 <AuxValues>
  <AuxValue name="FormSettings_autoResourcing" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_autoSetComponentName" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateFQN" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
  <AuxValue name="FormSettings_generateMnemonicsCode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_i18nAutoMode" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_layoutCodeTarget" type="java.lang.Integer" value="1"/>
  <AuxValue name="FormSettings_listenerGenerationStyle" type="java.lang.Integer" value="0"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesLocal" type="java.lang.Boolean" value="false"/>
  <AuxValue name="FormSettings_variablesModifier" type="java.lang.Integer" value="2"/>
 </AuxValues>

 <Layout>
  <DimensionLayout dim="0">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" attributes="0">
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
       <Group type="103" groupAlignment="0" max="-2" attributes="0">
         <Component id="jPanel1" max="32767" attributes="0"/>
         <Component id="jPanel2" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
       <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
  <DimensionLayout dim="1">
   <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
     <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
       <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jPanel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>
       <Component id="jPanel2" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
       <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
     </Group>
   </Group>
  </DimensionLayout>
 </Layout>
 <SubComponents>
  <Container class="javax.swing.JPanel" name="jPanel1">
   <Properties>
    <Property name="border" type="javax.swing.border.Border" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.BorderEditor">
     <Border info="org.netbeans.modules.form.compat2.border.TitledBorderInfo">
      <TitledBorder title="Nhap thong tin"/>
     </Border>
    </Property>
   </Properties>

   <Layout>
    <DimensionLayout dim="0">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" attributes="0">
         <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
           <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
             <EmptySpace min="-2" pref="216" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnInsertCategory" min="-2" pref="59" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="51" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnEditCategory" min="-2" pref="69" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="57" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="btnDeleteCategory" min="-2" pref="68" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
             <EmptySpace min="-2" pref="21" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="jLabel1" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
             <EmptySpace min="-2" pref="34" max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="txtCategory" min="-2" pref="498" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
             <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="738" max="-2" attributes="0"/>
           </Group>
         </Group>
         <EmptySpace pref="36" max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
    <DimensionLayout dim="1">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel1" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtCategory" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace min="-2" pref="19" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="0" max="-2" attributes="0">
           <Component id="btnEditCategory" pref="33" max="32767" attributes="0"/>
           <Component id="btnInsertCategory" alignment="0" max="32767" attributes="0"/>
           <Component id="btnDeleteCategory" alignment="0" max="32767" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jScrollPane1" min="-2" pref="124" max="-2" attributes="0"/>
         <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
   </Layout>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel1">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Ten danh muc:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtCategory">
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnInsertCategory">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Them"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnInsertCategoryActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnEditCategory">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Sua"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnEditCategoryActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnDeleteCategory">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Xoa"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnDeleteCategoryActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Container class="javax.swing.JScrollPane" name="jScrollPane1">
     <AuxValues>
      <AuxValue name="autoScrollPane" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
     </AuxValues>

     <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JScrollPaneSupportLayout"/>
     <SubComponents>
      <Component class="javax.swing.JTable" name="tblCategory">
       <Properties>
        <Property name="model" type="javax.swing.table.TableModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableModelEditor">
         <Table columnCount="2" rowCount="0">
          <Column editable="true" title="STT" type="java.lang.Object"/>
          <Column editable="false" title="Ten danh muc" type="java.lang.Object"/>
         </Table>
        </Property>
        <Property name="columnModel" type="javax.swing.table.TableColumnModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableColumnModelEditor">
         <TableColumnModel selectionModel="0">
          <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
           <Title/>
           <Editor/>
           <Renderer/>
          </Column>
          <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
           <Title/>
           <Editor/>
           <Renderer/>
          </Column>
         </TableColumnModel>
        </Property>
        <Property name="tableHeader" type="javax.swing.table.JTableHeader" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.JTableHeaderEditor">
         <TableHeader reorderingAllowed="true" resizingAllowed="true"/>
        </Property>
       </Properties>
      </Component>
     </SubComponents>
    </Container>
   </SubComponents>
  </Container>
  <Container class="javax.swing.JPanel" name="jPanel2">
   <Properties>
    <Property name="border" type="javax.swing.border.Border" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.BorderEditor">
     <Border info="org.netbeans.modules.form.compat2.border.TitledBorderInfo">
      <TitledBorder title="Nhap thong tin san pham"/>
     </Border>
    </Property>
   </Properties>

   <Layout>
    <DimensionLayout dim="0">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" attributes="0">
         <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
           <Group type="102" attributes="0">
             <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
               <Group type="102" attributes="0">
                 <EmptySpace min="-2" pref="26" max="-2" attributes="0"/>
                 <Group type="103" groupAlignment="1" attributes="0">
                   <Component id="jLabel5" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                   <Component id="jLabel4" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                   <Component id="jLabel3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                   <Component id="jLabel2" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                 </Group>
                 <EmptySpace min="-2" pref="43" max="-2" attributes="0"/>
                 <Group type="103" groupAlignment="0" max="-2" attributes="0">
                   <Component id="txtName" max="32767" attributes="0"/>
                   <Component id="boxCategory" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
                   <Component id="txtPrice" alignment="0" max="32767" attributes="0"/>
                   <Component id="txtDescription" pref="495" max="32767" attributes="0"/>
                 </Group>
               </Group>
               <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
                 <EmptySpace min="-2" pref="217" max="-2" attributes="0"/>
                 <Component id="btnInsertProduct" min="-2" pref="62" max="-2" attributes="0"/>
                 <EmptySpace min="-2" pref="33" max="-2" attributes="0"/>
                 <Component id="btnEditProduct" min="-2" pref="62" max="-2" attributes="0"/>
                 <EmptySpace min="-2" pref="39" max="-2" attributes="0"/>
                 <Component id="btnDeleteProduct" min="-2" pref="62" max="-2" attributes="0"/>
                 <EmptySpace min="-2" pref="40" max="-2" attributes="0"/>
                 <Component id="btnProductSearch" min="-2" pref="83" max="-2" attributes="0"/>
               </Group>
             </Group>
             <EmptySpace min="0" pref="129" max="32767" attributes="0"/>
           </Group>
           <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
             <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
             <Component id="jScrollPane2" max="32767" attributes="0"/>
           </Group>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
    <DimensionLayout dim="1">
     <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
       <Group type="102" alignment="0" attributes="0">
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel2" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtName" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel3" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="boxCategory" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel4" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtPrice" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace type="separate" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="3" attributes="0">
           <Component id="jLabel5" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="txtDescription" alignment="3" min="-2" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace min="-2" pref="21" max="-2" attributes="0"/>
         <Group type="103" groupAlignment="0" attributes="0">
           <Component id="btnInsertProduct" min="-2" pref="36" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnEditProduct" min="-2" pref="36" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnDeleteProduct" min="-2" pref="36" max="-2" attributes="0"/>
           <Component id="btnProductSearch" min="-2" pref="36" max="-2" attributes="0"/>
         </Group>
         <EmptySpace max="-2" attributes="0"/>
         <Component id="jScrollPane2" min="-2" pref="150" max="-2" attributes="0"/>
         <EmptySpace max="32767" attributes="0"/>
       </Group>
     </Group>
    </DimensionLayout>
   </Layout>
   <SubComponents>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel2">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Ten SP:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel3">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Danh muc SP:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtName">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JComboBox" name="boxCategory">
     <Properties>
      <Property name="model" type="javax.swing.ComboBoxModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.ComboBoxModelEditor">
       <StringArray count="0"/>
      </Property>
     </Properties>
     <AuxValues>
      <AuxValue name="JavaCodeGenerator_TypeParameters" type="java.lang.String" value="&lt;String&gt;"/>
     </AuxValues>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel4">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Gia SP:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtPrice">
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JLabel" name="jLabel5">
     <Properties>
      <Property name="text" type="java.lang.String" value="Mo ta SP:"/>
     </Properties>
    </Component>
    <Component class="javax.swing.JTextField" name="txtDescription">
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnInsertProduct">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Them"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnInsertProductActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnEditProduct">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Sua"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnEditProductActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnDeleteProduct">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Xoa"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnDeleteProductActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Component class="java.awt.Button" name="btnProductSearch">
     <Properties>
      <Property name="label" type="java.lang.String" value="Tim kiem"/>
     </Properties>
     <Events>
      <EventHandler event="actionPerformed" listener="java.awt.event.ActionListener" parameters="java.awt.event.ActionEvent" handler="btnProductSearchActionPerformed"/>
     </Events>
    </Component>
    <Container class="javax.swing.JScrollPane" name="jScrollPane2">
     <AuxValues>
      <AuxValue name="autoScrollPane" type="java.lang.Boolean" value="true"/>
     </AuxValues>

     <Layout class="org.netbeans.modules.form.compat2.layouts.support.JScrollPaneSupportLayout"/>
     <SubComponents>
      <Component class="javax.swing.JTable" name="tblProduct">
       <Properties>
        <Property name="model" type="javax.swing.table.TableModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableModelEditor">
         <Table columnCount="5" rowCount="0">
          <Column editable="false" title="STT" type="java.lang.Object"/>
          <Column editable="false" title="Ten" type="java.lang.Object"/>
          <Column editable="false" title="Danh muc" type="java.lang.Object"/>
          <Column editable="true" title="Gia" type="java.lang.Object"/>
          <Column editable="false" title="Mo ta" type="java.lang.Object"/>
         </Table>
        </Property>
        <Property name="columnModel" type="javax.swing.table.TableColumnModel" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.TableColumnModelEditor">
         <TableColumnModel selectionModel="0">
          <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
           <Title/>
           <Editor/>
           <Renderer/>
          </Column>
          <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
           <Title/>
           <Editor/>
           <Renderer/>
          </Column>
          <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
           <Title/>
           <Editor/>
           <Renderer/>
          </Column>
          <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
           <Title/>
           <Editor/>
           <Renderer/>
          </Column>
          <Column maxWidth="-1" minWidth="-1" prefWidth="-1" resizable="true">
           <Title/>
           <Editor/>
           <Renderer/>
          </Column>
         </TableColumnModel>
        </Property>
        <Property name="tableHeader" type="javax.swing.table.JTableHeader" editor="org.netbeans.modules.form.editors2.JTableHeaderEditor">
         <TableHeader reorderingAllowed="true" resizingAllowed="true"/>
        </Property>
       </Properties>
      </Component>
     </SubComponents>
    </Container>
   </SubComponents>
  </Container>
 </SubComponents>
</Form>


#ProductFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson10;

import com.google.gson.Gson;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class ProductFrame extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel tblModel;
  DefaultTableModel tblModel1;
  List<Category> categoryList = new ArrayList<>();
  List<Product> productList = new ArrayList<>();
  int index = -1;
  int index1 = -1;

  /**
   * Creates new form ProductFrame
   */
  public ProductFrame() {
    initComponents();
    tblModel = (DefaultTableModel) tblCategory.getModel();
    tblModel1 = (DefaultTableModel) tblProduct.getModel();
    tblCategory.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        index = tblCategory.getSelectedRow();
        txtCategory.setText(categoryList.get(index).getCategoryName());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {

      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {

      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {

      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {

      }
    });

    tblProduct.addMouseListener(new MouseListener() {
      @Override
      public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        index1 = tblProduct.getSelectedRow();
        txtName.setText(productList.get(index1).getName());
        boxCategory.setSelectedItem(productList.get(index1).getCategoryName());
        txtPrice.setText(String.valueOf(productList.get(index1).getPrice()));
        txtDescription.setText(productList.get(index1).getDescription());
      }

      @Override
      public void mousePressed(MouseEvent e) {

      }

      @Override
      public void mouseReleased(MouseEvent e) {

      }

      @Override
      public void mouseEntered(MouseEvent e) {

      }

      @Override
      public void mouseExited(MouseEvent e) {

      }
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    txtCategory = new javax.swing.JTextField();
    btnInsertCategory = new java.awt.Button();
    btnEditCategory = new java.awt.Button();
    btnDeleteCategory = new java.awt.Button();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblCategory = new javax.swing.JTable();
    jPanel2 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    txtName = new javax.swing.JTextField();
    boxCategory = new javax.swing.JComboBox<>();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    txtPrice = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtDescription = new javax.swing.JTextField();
    btnInsertProduct = new java.awt.Button();
    btnEditProduct = new java.awt.Button();
    btnDeleteProduct = new java.awt.Button();
    btnProductSearch = new java.awt.Button();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblProduct = new javax.swing.JTable();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Nhap thong tin"));

    jLabel1.setText("Ten danh muc:");

    btnInsertCategory.setLabel("Them");
    btnInsertCategory.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnInsertCategoryActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnEditCategory.setLabel("Sua");
    btnEditCategory.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnEditCategoryActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDeleteCategory.setLabel("Xoa");
    btnDeleteCategory.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteCategoryActionPerformed(evt);
      }
    });

    tblCategory.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "STT", "Ten danh muc"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        true, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblCategory);

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(216, 216, 216)
            .addComponent(btnInsertCategory, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 59, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(51, 51, 51)
            .addComponent(btnEditCategory, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 69, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(57, 57, 57)
            .addComponent(btnDeleteCategory, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 68, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(21, 21, 21)
            .addComponent(jLabel1)
            .addGap(34, 34, 34)
            .addComponent(txtCategory, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 498, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 738, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap(36, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtCategory, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(19, 19, 19)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(btnEditCategory, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 33, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnInsertCategory, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(btnDeleteCategory, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 124, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    jPanel2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Nhap thong tin san pham"));

    jLabel2.setText("Ten SP:");

    jLabel3.setText("Danh muc SP:");

    jLabel4.setText("Gia SP:");

    jLabel5.setText("Mo ta SP:");

    btnInsertProduct.setLabel("Them");
    btnInsertProduct.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnInsertProductActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnEditProduct.setLabel("Sua");
    btnEditProduct.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnEditProductActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDeleteProduct.setLabel("Xoa");
    btnDeleteProduct.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteProductActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnProductSearch.setLabel("Tim kiem");
    btnProductSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnProductSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    tblProduct.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "STT", "Ten", "Danh muc", "Gia", "Mo ta"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, true, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane2.setViewportView(tblProduct);

    javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2);
    jPanel2.setLayout(jPanel2Layout);
    jPanel2Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(26, 26, 26)
                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                  .addComponent(jLabel5)
                  .addComponent(jLabel4)
                  .addComponent(jLabel3)
                  .addComponent(jLabel2))
                .addGap(43, 43, 43)
                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addComponent(txtName)
                  .addComponent(boxCategory, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(txtPrice)
                  .addComponent(txtDescription, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 495, Short.MAX_VALUE)))
              .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
                .addGap(217, 217, 217)
                .addComponent(btnInsertProduct, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 62, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(33, 33, 33)
                .addComponent(btnEditProduct, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 62, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(39, 39, 39)
                .addComponent(btnDeleteProduct, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 62, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(40, 40, 40)
                .addComponent(btnProductSearch, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 83, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
            .addGap(0, 129, Short.MAX_VALUE))
          .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addComponent(jScrollPane2)))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel2Layout.setVerticalGroup(
      jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(boxCategory, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(txtPrice, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtDescription, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(21, 21, 21)
        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(btnInsertProduct, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnEditProduct, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnDeleteProduct, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnProductSearch, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void btnInsertCategoryActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnInsertCategoryActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    Category category = new Category(txtCategory.getText());
    categoryList.add(category);
    boxCategory.addItem(category.getCategoryName());
    txtCategory.setText("");
    tblModel.setRowCount(0);
    for (Category category1 : categoryList) {
      tblModel.addRow(new Object[]{tblModel.getRowCount() + 1, category1.getCategoryName()});
    }
    saveXML();
  }//GEN-LAST:event_btnInsertCategoryActionPerformed

  private void saveXML() {
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("category.xml");
      String categoryList1 = "";
      for (Category category : categoryList) {
        categoryList1 += category.toXML();
      }
      String content = toXML(categoryList1);
      byte[] b = content.getBytes();
      fos.write(b);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if(fos != null){
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private String toXML(String categoryList) {
    return "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n"
        + "\n"
        + "<category-list>\n"
        + categoryList
        + "</category-list>";
  }
  private void btnDeleteCategoryActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnDeleteCategoryActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    if (index < 0) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Vui long lua chon danh muc muon xoa!!");
    } else {
      categoryList.remove(index);
      tblModel.setRowCount(0);
      for (Category category1 : categoryList) {
        tblModel.addRow(new Object[]{tblModel.getRowCount() + 1, category1.getCategoryName()});
      }
      txtCategory.setText("");
      index = -1;
    }
    saveXML();
  }//GEN-LAST:event_btnDeleteCategoryActionPerformed

  private void btnEditCategoryActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnEditCategoryActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    if (index < 0) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Vui long lua chon danh muc muon sua!!");
    } else {
      categoryList.get(index).setCategoryName(txtCategory.getText());
      tblModel.setRowCount(0);
      for (Category category1 : categoryList) {
        tblModel.addRow(new Object[]{tblModel.getRowCount() + 1, category1.getCategoryName()});
      }
      txtCategory.setText("");
      index = -1;
    }
    saveXML();
  }//GEN-LAST:event_btnEditCategoryActionPerformed

  private void btnInsertProductActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnInsertProductActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    Product product = new Product(txtName.getText(), String.valueOf(boxCategory.getSelectedItem()),
        txtDescription.getText(), Float.parseFloat(txtPrice.getText()));
    productList.add(product);
    txtName.setText("");
    boxCategory.setSelectedIndex(0);
    txtPrice.setText("");
    txtDescription.setText("");
    tblModel1.setRowCount(0);
    for (Product product1 : productList) {
      tblModel1.addRow(new Object[]{tblModel1.getRowCount() + 1, product1.getName(),
        product1.getCategoryName(), product1.getPrice(), product1.getDescription()});
    }
    saveJSON();
  }//GEN-LAST:event_btnInsertProductActionPerformed
  
  private void saveJSON(){
    Gson gson = new Gson();
    String json = gson.toJson(productList);
    FileOutputStream fos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("products.json");
      byte[] b = json.getBytes();
      fos.write(b);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }finally{
      if(fos != null){
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }
  
  private void btnEditProductActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnEditProductActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    if (index1 < 0) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Vui long lua chon san pham muon sua!!");
    } else {
      productList.get(index1).setName(txtName.getText());
      productList.get(index1).setCategoryName(String.valueOf(boxCategory.getSelectedItem()));
      productList.get(index1).setPrice(Float.parseFloat(txtPrice.getText()));
      productList.get(index1).setDescription(txtDescription.getText());
      tblModel1.setRowCount(0);
      for (Product product1 : productList) {
        tblModel1.addRow(new Object[]{tblModel1.getRowCount() + 1, product1.getName(),
          product1.getCategoryName(), product1.getPrice(), product1.getDescription()});
      }
      txtName.setText("");
      boxCategory.setSelectedIndex(0);
      txtPrice.setText("");
      txtDescription.setText("");
      index1 = -1;
    }
    saveJSON();
  }//GEN-LAST:event_btnEditProductActionPerformed

  private void btnDeleteProductActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnDeleteProductActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    if (index1 < 0) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Vui long lua chon san pham muon xoa!!");
    } else {
      productList.remove(index1);
      tblModel1.setRowCount(0);
      for (Product product1 : productList) {
        tblModel1.addRow(new Object[]{tblModel1.getRowCount() + 1, product1.getName(),
          product1.getCategoryName(), product1.getPrice(), product1.getDescription()});
      }
      txtName.setText("");
      boxCategory.setSelectedIndex(0);
      txtPrice.setText("");
      txtDescription.setText("");
      index1 = -1;
    }
    saveJSON();
  }//GEN-LAST:event_btnDeleteProductActionPerformed

  private void btnProductSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnProductSearchActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String nameSearch = JOptionPane.showInputDialog("Ten san pham muon tim kiem:");
    try {
      if (nameSearch.isEmpty()) {
        tblModel1.setRowCount(0);
        for (Product product1 : productList) {
          tblModel1.addRow(new Object[]{tblModel1.getRowCount() + 1, product1.getName(),
            product1.getCategoryName(), product1.getPrice(), product1.getDescription()});
        }
      }
    } catch (Exception e) {
      return;
    }
    tblModel1.setRowCount(0);
    int check = 0;
    for (Product product1 : productList) {
      if (product1.getName().equalsIgnoreCase(nameSearch)) {
        tblModel1.addRow(new Object[]{tblModel1.getRowCount() + 1, product1.getName(),
          product1.getCategoryName(), product1.getPrice(), product1.getDescription()});
        check++;
      }
    }
    if (check == 0) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong tim thay san pham can tim kiem!!");
      tblModel1.setRowCount(0);
      for (Product product1 : productList) {
        tblModel1.addRow(new Object[]{tblModel1.getRowCount() + 1, product1.getName(),
          product1.getCategoryName(), product1.getPrice(), product1.getDescription()});
      }
    }
  }//GEN-LAST:event_btnProductSearchActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new ProductFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JComboBox<String> boxCategory;
  private java.awt.Button btnDeleteCategory;
  private java.awt.Button btnDeleteProduct;
  private java.awt.Button btnEditCategory;
  private java.awt.Button btnEditProduct;
  private java.awt.Button btnInsertCategory;
  private java.awt.Button btnInsertProduct;
  private java.awt.Button btnProductSearch;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JPanel jPanel2;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JTable tblCategory;
  private javax.swing.JTable tblProduct;
  private javax.swing.JTextField txtCategory;
  private javax.swing.JTextField txtDescription;
  private javax.swing.JTextField txtName;
  private javax.swing.JTextField txtPrice;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!