IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập - Viết tools hỗ trợ đọc logs bằng Java

Bài tập - Viết tools hỗ trợ đọc logs bằng Java

by GokiSoft.com - 20:05 23/09/2021 1,839 Lượt Xem

Câu 1: Thực hiện viết chương trình tạo file logs.xml theo yêu cầu sau

Sử dụng bộ lệnh:

    FileHandler handler = new FileHandler("logs.xml");
    Logger logger = Logger.getLogger("Logger");
    logger.addHandler(handler);


Sử dụng hàm sau để lưu log

logger.log(Level.CONFIG, "nội dung cần lưu");


Viết chương trình nhập dữ liệu log để lưu. Mỗi lần nhập xong, hỏi người dùng có tiếp tục lưu log hay không -> Nếu người dùng chon "N" hoặc "n" thì dựng lưu log

Câu 2:

Tạo ứng dụng bằng Swing -> Giao diện gồm 3 option

1) "Convert XML to JSON" button -> Khi người dùng click vào chức năng này chuyển file logs.xml về định dạng logs.json

2) "Convert XML to TEXT" button -> Khi người dùng click vào thực hiên chuyển logs.xml về logs.txt (Mỗi dòng chứa thông tin 1 bộ log)

3) "Hiển thị Logs" button -> Khi người dùng click vào thì hiện thông tin logs lên bảng JTable trong giao diện trên.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 19:38 25/09/2021https://github.com/JFormDesigner/FlatLaf


GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 19:38 25/09/2021


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.lesson05;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface Config {
  String PATH_LOG_XML = "./src/xml/lesson05/logs.xml";
  String PATH_LOG_JSON = "./src/xml/lesson05/logs.json";
  String PATH_LOG_TEXT = "./src/xml/lesson05/logs.txt";
}


#DataController.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.lesson05;

import com.google.gson.Gson;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class DataController {
  List<Record> dataList;
  
  private static DataController instance = null;
  
  private DataController() {
    dataList = new ArrayList<>();
  }
  
  public synchronized static DataController getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new DataController();
    }
    return instance;
  }

  public List<Record> getDataList() {
    return dataList;
  }
  
  public void processLogXML() {
    try {
      SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
      SAXParser parser = factory.newSAXParser();
      
      RecordHandler handler = new RecordHandler();
      
      File f = new File(Config.PATH_LOG_XML);
      
      parser.parse(f, handler);
      
      dataList = handler.getDataList();
    } catch (ParserConfigurationException | SAXException | IOException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  
  public void convertXMLToJSON() {
    Gson gson = new Gson();
    String content = gson.toJson(dataList);
    
    Utility.saveFile(content, Config.PATH_LOG_JSON);
  }
  
  public void convertXMLToTEXT() {
    StringBuilder builder = new StringBuilder();
    for (Record record : dataList) {
      builder.append(record.getLogLine());
    }
    
    String content = builder.toString();
    
    Utility.saveFile(content, Config.PATH_LOG_TEXT);
  }
}


#logs.json


[{"date":"2021-09-25T18:51:50","sequence":"0","level":"SEVERE","className":"xml.lesson05.Main","method":"main","message":"xin chao"},{"date":"2021-09-25T18:51:58","sequence":"1","level":"SEVERE","className":"xml.lesson05.Main","method":"main","message":"okok"},{"date":"2021-09-25T18:52:02","sequence":"2","level":"SEVERE","className":"xml.lesson05.Main","method":"main","message":"heyhey"},{"date":"2021-09-25T18:52:08","sequence":"3","level":"SEVERE","className":"xml.lesson05.Main","method":"main","message":"sdkfhdskfhsdfkh"},{"date":"2021-09-25T18:52:11","sequence":"4","level":"SEVERE","className":"xml.lesson05.Main","method":"main","message":"dsfdsfdsf"},{"date":"2021-09-25T18:52:16","sequence":"5","level":"SEVERE","className":"xml.lesson05.Main","method":"main","message":"sdfgeurwejfsd "},{"date":"2021-09-25T18:52:22","sequence":"6","level":"SEVERE","className":"xml.lesson05.Main","method":"main","message":"sinh vien aptech"}]


#logs.txt


2021-09-25T18:51:50, 0, SEVERE, xml.lesson05.Main, main, xin chao
2021-09-25T18:51:58, 1, SEVERE, xml.lesson05.Main, main, okok
2021-09-25T18:52:02, 2, SEVERE, xml.lesson05.Main, main, heyhey
2021-09-25T18:52:08, 3, SEVERE, xml.lesson05.Main, main, sdkfhdskfhsdfkh
2021-09-25T18:52:11, 4, SEVERE, xml.lesson05.Main, main, dsfdsfdsf
2021-09-25T18:52:16, 5, SEVERE, xml.lesson05.Main, main, sdfgeurwejfsd 
2021-09-25T18:52:22, 6, SEVERE, xml.lesson05.Main, main, sinh vien aptech


#logs.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<log>
<record>
 <date>2021-09-25T18:51:50</date>
 <millis>1632570710947</millis>
 <sequence>0</sequence>
 <logger>xml.lesson05.Main</logger>
 <level>SEVERE</level>
 <class>xml.lesson05.Main</class>
 <method>main</method>
 <thread>1</thread>
 <message>xin chao</message>
</record>
<record>
 <date>2021-09-25T18:51:58</date>
 <millis>1632570718346</millis>
 <sequence>1</sequence>
 <logger>xml.lesson05.Main</logger>
 <level>SEVERE</level>
 <class>xml.lesson05.Main</class>
 <method>main</method>
 <thread>1</thread>
 <message>okok</message>
</record>
<record>
 <date>2021-09-25T18:52:02</date>
 <millis>1632570722351</millis>
 <sequence>2</sequence>
 <logger>xml.lesson05.Main</logger>
 <level>SEVERE</level>
 <class>xml.lesson05.Main</class>
 <method>main</method>
 <thread>1</thread>
 <message>heyhey</message>
</record>
<record>
 <date>2021-09-25T18:52:08</date>
 <millis>1632570728437</millis>
 <sequence>3</sequence>
 <logger>xml.lesson05.Main</logger>
 <level>SEVERE</level>
 <class>xml.lesson05.Main</class>
 <method>main</method>
 <thread>1</thread>
 <message>sdkfhdskfhsdfkh</message>
</record>
<record>
 <date>2021-09-25T18:52:11</date>
 <millis>1632570731569</millis>
 <sequence>4</sequence>
 <logger>xml.lesson05.Main</logger>
 <level>SEVERE</level>
 <class>xml.lesson05.Main</class>
 <method>main</method>
 <thread>1</thread>
 <message>dsfdsfdsf</message>
</record>
<record>
 <date>2021-09-25T18:52:16</date>
 <millis>1632570736597</millis>
 <sequence>5</sequence>
 <logger>xml.lesson05.Main</logger>
 <level>SEVERE</level>
 <class>xml.lesson05.Main</class>
 <method>main</method>
 <thread>1</thread>
 <message>sdfgeurwejfsd </message>
</record>
<record>
 <date>2021-09-25T18:52:22</date>
 <millis>1632570742395</millis>
 <sequence>6</sequence>
 <logger>xml.lesson05.Main</logger>
 <level>SEVERE</level>
 <class>xml.lesson05.Main</class>
 <method>main</method>
 <thread>1</thread>
 <message>sinh vien aptech</message>
</record>
</log>


#LogsFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.lesson05;

import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class LogsFrame extends javax.swing.JFrame {
  DefaultTableModel tableModel;

  /**
   * Creates new form LogsFrame
   */
  public LogsFrame() {
    initComponents();
    tableModel = (DefaultTableModel) logsTable.getModel();
    
    for (Record record : DataController.getInstance().getDataList()) {
      tableModel.addRow(new Object[] {
        tableModel.getRowCount() + 1,
        record.getClassName(),
        record.getMethod(),
        record.getMessage(),
        record.getDate(),
        record.getLevel()
      });
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    logsTable = new javax.swing.JTable();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("HIEN THI THONG TIN LOGS");

    logsTable.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "STT", "Class", "Method", "Message", "Date", "Level"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        false, false, false, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(logsTable);
    if (logsTable.getColumnModel().getColumnCount() > 0) {
      logsTable.getColumnModel().getColumn(0).setResizable(false);
      logsTable.getColumnModel().getColumn(1).setResizable(false);
      logsTable.getColumnModel().getColumn(2).setResizable(false);
      logsTable.getColumnModel().getColumn(3).setResizable(false);
      logsTable.getColumnModel().getColumn(4).setResizable(false);
      logsTable.getColumnModel().getColumn(5).setResizable(false);
    }

    jButton1.setText("BACK TOOLS LOGS");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 482, Short.MAX_VALUE)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton1)
            .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 277, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addComponent(jButton1)
        .addContainerGap(17, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_jButton1ActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new LogToolFrame().setVisible(true);
        setVisible(false);
        dispose();
      }
    });
  }//GEN-LAST:event_jButton1ActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(LogsFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(LogsFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(LogsFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(LogsFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new LogsFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable logsTable;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


#LogToolFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.lesson05;

import com.formdev.flatlaf.FlatLightLaf;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class LogToolFrame extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form LogToolFrame
   */
  public LogToolFrame() {
    initComponents();
    DataController.getInstance().processLogXML();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    logBtn = new javax.swing.JButton();
    xmlToJsonBtn = new javax.swing.JButton();
    xmlToTextBtn = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Tools Phan Tich Logs");

    logBtn.setText("Show Logs");
    logBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        logBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    xmlToJsonBtn.setText("Convert XML to JSON");
    xmlToJsonBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        xmlToJsonBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    xmlToTextBtn.setText("Convert XML to TEXT");
    xmlToTextBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        xmlToTextBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(39, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(logBtn)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(xmlToJsonBtn)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(xmlToTextBtn)
        .addGap(33, 33, 33))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(logBtn)
          .addComponent(xmlToJsonBtn)
          .addComponent(xmlToTextBtn))
        .addContainerGap(30, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void logBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_logBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new LogsFrame().setVisible(true);
        setVisible(false);
        dispose();
      }
    });
  }//GEN-LAST:event_logBtnActionPerformed

  private void xmlToJsonBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_xmlToJsonBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    DataController.getInstance().convertXMLToJSON();
  }//GEN-LAST:event_xmlToJsonBtnActionPerformed

  private void xmlToTextBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_xmlToTextBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    DataController.getInstance().convertXMLToTEXT();
  }//GEN-LAST:event_xmlToTextBtnActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(LogToolFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(LogToolFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(LogToolFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(LogToolFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>
//    FlatLightLaf.setup();

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new LogToolFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton logBtn;
  private javax.swing.JButton xmlToJsonBtn;
  private javax.swing.JButton xmlToTextBtn;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.lesson05;

import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.FileHandler;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    try {
      FileHandler handler = new FileHandler(Config.PATH_LOG_XML);
      Logger logger = Logger.getLogger(Main.class.getName());
      logger.addHandler(handler);
      
      String line;
      do {
        System.out.println("Nhap dong log: ");
        line = scan.nextLine();
        logger.log(Level.SEVERE, line);
        System.out.println("Tiep tuc nhap log hay ko Y/n?");
        line = scan.nextLine();
      } while(!line.equalsIgnoreCase("N"));
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (SecurityException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    System.out.println("Ghi log thanh cong");
  }
}


#Record.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.lesson05;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Record {
  String date, sequence, level, className, method, message;

  public Record() {
  }

  public Record(String date, String sequence, String level, String className, String method, String message) {
    this.date = date;
    this.sequence = sequence;
    this.level = level;
    this.className = className;
    this.method = method;
    this.message = message;
  }

  public String getDate() {
    return date;
  }

  public void setDate(String date) {
    this.date = date;
  }

  public String getSequence() {
    return sequence;
  }

  public void setSequence(String sequence) {
    this.sequence = sequence;
  }

  public String getLevel() {
    return level;
  }

  public void setLevel(String level) {
    this.level = level;
  }

  public String getClassName() {
    return className;
  }

  public void setClassName(String className) {
    this.className = className;
  }

  public String getMethod() {
    return method;
  }

  public void setMethod(String method) {
    this.method = method;
  }

  public String getMessage() {
    return message;
  }

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }
  
  public String getLogLine() {
    return date + ", " + sequence + ", " + level + ", " + className + ", " + method + ", " + message + "\n";
  }
}


#RecordHandler.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.lesson05;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class RecordHandler extends DefaultHandler{
  List<Record> dataList;
  Record record;
  
  boolean isDate = false;
  boolean isSequence = false;
  boolean isLevel = false;
  boolean isClassName = false;
  boolean isMethod = false;
  boolean isMessage = false;

  public RecordHandler() {
    dataList = new ArrayList<>();
  }

  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    qName = qName.toLowerCase();
    
    switch(qName) {
      case "record":
        record = new Record();
        break;
      case "date":
        isDate = true;
        break;
      case "sequence":
        isSequence = true;
        break;
      case "level":
        isLevel = true;
        break;
      case "class":
        isClassName = true;
        break;
      case "method":
        isMethod = true;
        break;
      case "message":
        isMessage = true;
        break;
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    qName = qName.toLowerCase();
    
    switch(qName) {
      case "record":
        dataList.add(record);
        record = null;
        break;
      case "date":
        isDate = false;
        break;
      case "sequence":
        isSequence = false;
        break;
      case "level":
        isLevel = false;
        break;
      case "class":
        isClassName = false;
        break;
      case "method":
        isMethod = false;
        break;
      case "message":
        isMessage = false;
        break;
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    String content = new String(ch, start, length);
    
    if(isDate) {
      record.setDate(content);
    } else if(isSequence) {
      record.setSequence(content);
    } else if(isSequence) {
      record.setSequence(content);
    } else if(isLevel) {
      record.setLevel(content);
    } else if(isClassName) {
      record.setClassName(content);
    } else if(isMethod) {
      record.setMethod(content);
    } else if(isMessage) {
      record.setMessage(content);
    }
  }

  public List<Record> getDataList() {
    return dataList;
  }
}


#Utility.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package xml.lesson05;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Utility {
  public static void saveFile(String content, String filename) {
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream(filename);
      
      byte[] data = content.getBytes("utf8");
      
      fos.write(data);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Utility.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(Utility.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Utility.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Utility.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!