IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Assignment] >> Quản lý bán hàng + java console

[Assignment] >> Quản lý bán hàng + java console

by GokiSoft.com - 17:23 29/10/2021 17,553 Lượt Xem

Viết chương trình sau :

- Triển khai lớp đối tường sau

1. Danh mục sản phầm -> gồm các thuộc tính sau : mã danh mục, tên danh mục

- tạo hàm tạo và các bộ getter/setter cho chương trình

- Viết hàm nhập dữ liệu và hiển thị dữ liệu cho danh mục

2. Sản phẩm -> gồm các thuộc tính : mã sản phẩm, mã danh mục, tên sp, giá, ngày nhập, ngày bán, hạn sử dụng, mô tả sản phẩm.

- tạo hàm tạo và các bộ getter/setter cho chương trình

- Viết hàm nhập dữ liệu và hiển thị dữ liệu cho danh mục

Viết menu chương trình sau

1. Nhập thông tin danh mục

2. Nhập thông tin sản phẩm 

3. In ra danh sách các sản phẩm đã bán

4. In ra danh sách sản phầm còn tồn kho

5. In ra danh sách sản phẩm đã quá hạn sử dụng (lấy giờ hiện tại của hệ thống để kiểm tra với HSD của sản phẩm)

6. In ra danh sách sản phẩm sắp hết hạn sử dụng (lấy giờ hiện tại của hệ thống và kiểm tra vs HSD, nếu giờ hiện tại <= HSD và giờ hiện tại >= HSD - 7 ngày thì in  kết quả ra)

7. Tìm kiếm >>> nhập tên sản phẩm -> in ra tất cả các sản phẩm có tên nhập vào và số sản phẩm.

Ví dụ : 

-Tìm kiếm : A

Kết quả :

Sản phẩm: A, price : 100$, ngày nhập : xx-xx-xxxx, ngày bán : xx-xx-xxxx, HSD : xx-xx-xxxx

Sản phẩm: A, price : 100$, ngày nhập : xx-xx-xxxx, ngày bán : xx-xx-xxxx, HSD : xx-xx-xxxx

Sản phẩm: A, price : 100$, ngày nhập : xx-xx-xxxx, ngày bán : xx-xx-xxxx, HSD : xx-xx-xxxx

Số lượng : 3

8. Lưu vào file (danh mục sẽ được lưu vào file category.dat, sản phẩm đã bán vào sell.dat, hết hạn sử dụng vào file : expire.dat, sản phẩm còn lại vào product.dat)

9. Đọc dữ liệu từ file và lưu ra chương trình.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Luong Dinh Dai [T1907A]

Ngày viết: 00:52 11/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package quanlybanhang;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class DanhMucSanPham {

  private String maDanhmuc, tenDanhmuc;

  public DanhMucSanPham() {
  }

  public DanhMucSanPham(String maDanhmuc, String tenDanhmuc) {
    this.maDanhmuc = maDanhmuc;
    this.tenDanhmuc = tenDanhmuc;
  }

  public String getMaDanhmuc() {
    return maDanhmuc;
  }

  public void setMaDanhmuc(String maDanhmuc) {
    this.maDanhmuc = maDanhmuc;
  }

  public String getTenDanhmuc() {
    return tenDanhmuc;
  }

  public void setTenDanhmuc(String tenDanhmuc) {
    this.tenDanhmuc = tenDanhmuc;
  }

  public void input() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ma danh muc");
    maDanhmuc = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten danh muc");
    tenDanhmuc = sc.nextLine();
    lstDanhmuc.add(this);
  }
   String formatLine() {
    return maDanhmuc + "," + tenDanhmuc + "\n";
  }
   
   void getLine(String line) {
    line = line.trim();
    String[] data = line.split(",");
    if (data.length < 2) {
      System.out.println("Data error");
      return;
    }
    this.maDanhmuc = data[0];
    this.tenDanhmuc = data[1];
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "DanhMucSanPham{" + "maDanhmuc=" + maDanhmuc + ", tenDanhmuc=" + tenDanhmuc + '}';
  }
   public void display(){
     System.out.println(toString());
   }
   ArrayList<DanhMucSanPham> lstDanhmuc;

  public DanhMucSanPham(ArrayList<DanhMucSanPham> lstDanhmuc) {
    this.lstDanhmuc = lstDanhmuc;
  }
   
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package quanlybanhang;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Main main = new Main();
    Manage manage = new Manage();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int sw;
    do {
      main.menu();
      sw = sc.nextInt();
      sc.nextLine();
      switch (sw) {
        case 1:
          manage.nhapDanhmuc();
          break;
        case 2:
          manage.nhapSanpham();
          break;
        case 3:
          manage.spDaBan();
          break;
        case 4:
          manage.spTonkho();
          break;
        case 5:
          manage.dsSpHetHan();
          break;
        case 6:  
          manage.sanphamSapHSD();
          break;
        case 7:
          manage.timkiem();
          break;
        case 8:
          manage.saveFileSpdaban();
          manage.saveFileSpconlai();
          manage.SaveFileListHetHSd();
          manage.saveFileDanhmuc();
          break;
        case 9:
          manage.readFileListHetHSd();
          manage.readFileSpconlai();
          manage.readFileSpBan();
          manage.readFileDanhmuc();
          break;
        default:
          break;
      }
    } while (sw != 0);
  }

  public void menu() {
    System.out.print("**********************************\n1: Nhap thong tin danh muc:\n2: Nhap thong tin san pham:\n3: In ra cac san pham da ban:\n4: In ra danh sach san pham ton kho:\n5: In ra san pham qua han su dung:\n6: In ra san pham sap het han su dung:\n7: Tim kiem theo ten SP:\n8: Luu vao file:\n9: Doc du lieu tu file:\nLua Chon: ");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package quanlybanhang;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class Manage {

  List<DanhMucSanPham> lstDanhmuc;
  List<SanPham> lstSp;
  List<SanPham> lstBan;
  List<SanPham> lstTonkho;
  List<SanPham> lstHethan;
  List<SanPham> lstChuaban;
  List<SanPham> lstSaphethsd;
  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  public Manage() {
    lstDanhmuc = new ArrayList<>();
    lstSp = new ArrayList<>();
    lstBan = new ArrayList<>();
    lstTonkho = new ArrayList<>();
    lstHethan = new ArrayList<>();
    lstChuaban = new ArrayList<>();
    lstSaphethsd = new ArrayList<>();
  }

  public void nhapDanhmuc() {
    System.out.println("Nhap N danh muc: ");
    int n = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      DanhMucSanPham Danhmuc = new DanhMucSanPham();
      Danhmuc.input();
      lstDanhmuc.add(Danhmuc);
    }
    for (DanhMucSanPham lstDanhMuc : lstDanhmuc) {
      lstDanhMuc.display();
    }

  }

  public void nhapSanpham() {
    System.out.println("Nhap N san pham: ");
    int n = sc.nextInt();
    sc.nextLine();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      SanPham sp = new SanPham();
      sp.inputSp(lstDanhmuc);
      lstSp.add(sp);
    }
    System.out.println("cac san pham da nhap: ");
    for (SanPham sp : lstSp) {
      sp.display();
    }
  }

  public void spDaBan() {

    for (SanPham sanpham : lstSp) {
      if (!"".equals(sanpham.getNgayban())) {
        lstBan.add(sanpham);
      }
    }
    System.out.println("san pham da ban: ");
    for (int i = 0; i < lstBan.size(); i++) {
      lstBan.get(i).display();
    }

  }

  public void spTonkho() {
    System.out.println("Danh sách sản phẩm tồn kho:");
    for (SanPham sanpham : lstSp) {
      if ("".equals(sanpham.getNgayban())) {
        lstTonkho.add(sanpham);
        sanpham.display();
      }
    }
  }

  public int checkHsd(String d1) {
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
    int detDiff = 0;
    boolean check = false;
    try {
      Date curent = new Date();
      String nowDate = sdf.format(curent);
      Date date1 = sdf.parse(d1);
      Date date2 = sdf.parse(nowDate);

      detDiff = (int) (date2.getTime() - date1.getTime());
      detDiff = detDiff / (24 * 60 * 60 * 1000);
    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return detDiff;
  }

  public void dsSpHetHan() {

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
    for (int i = 0; i < lstTonkho.size(); i++) {
      if (checkHsd(lstTonkho.get(i).getHsd()) > 0) {
        lstHethan.add(lstTonkho.get(i));
      } else {
        lstChuaban.add(lstTonkho.get(i));
      }
    }
    System.out.println("Danh sach cac san pham het han: ");
    for (SanPham sanpham : lstHethan) {
      sanpham.display();
    }
  }

  public void sanphamSapHSD() {
    int count = 0;
    for (SanPham sanpham : lstChuaban) {
      if (checkHsd(sanpham.getHsd()) < 0 && checkHsd(sanpham.getHsd()) >= -7) {
        count++;
        lstSaphethsd.add(sanpham);
      }
    }
    if (count != 0) {

      System.out.println("San pham sap het han: ");
      for (SanPham sanpham : lstSaphethsd) {
        sanpham.display();
      }
    } else {
      System.out.println("khong co san pham sap het han: ");
    }
  }

  public void timkiem() {
    int count = 0;
    System.out.println("Nhap ten san pham can tim: ");
    String ten = sc.nextLine();
    System.out.println("Ket qua: " + ten);
    for (int i = 0; i < lstSp.size(); i++) {
      if (ten.equalsIgnoreCase(lstSp.get(i).getTensp())) {
        lstSp.get(i).display();
        count++;
      }
    }
    System.out.println("So luong: " + count);
  }

  public void saveFileSpdaban() {
    String url = "C:\\Java\\src\\QuanLyBanHang\\sell.dat";
    saveFile(url, lstBan);
  }

  private void saveFile(String url, List<SanPham> listobject) {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(url);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);

      for (SanPham listobject1 : listobject) {
        String line = listobject1.formatLine();
        byte[] b;
        b = line.getBytes("utf8");
        bos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
  public void readFile(String url, List<SanPham> listSp) {
    FileReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;

    try {
      reader = new FileReader(url);
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);

      String line = null;
      while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        SanPham sp = new SanPham();
        sp.getLine(line);
        listSp.add(sp);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bufferedReader != null) {
          bufferedReader.close();
        }
        if (reader != null) {
          reader.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }

  }
  public void readFileListHetHSd() {
    lstHethan.clear();
    String url = "C:\\Java\\src\\QuanLyBanHang\\expire.dat";
    readFile(url, lstHethan);
    System.out.println("Danh sach san pham het han su dung: ");
    for (SanPham sanpham : lstHethan) {
      sanpham.display();
    }
  }
   public void readFileSpBan() {
    lstBan.clear();
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\sell.dat";
    readFile(url, lstBan);
    System.out.println("Danh sach sp da ban");
    for (SanPham sanpham : lstBan) {
      sanpham.display();
    }
  }

  public void saveFileSpconlai() {
    String url = "C:\\Java\\src\\QuanLyBanHang\\product.dat";
    saveFile(url, lstChuaban);
  }
  public void SaveFileListHetHSd() {
    String url = "C:\\Java\\src\\QuanLyBanHang\\expire.dat";
    saveFile(url, lstHethan);
  }


  public void readFileSpconlai() {
    lstChuaban.clear();
    String url = "C:\\Java\\src\\QuanLyBanHang\\product.dat";
    saveFile(url, lstChuaban);
    System.out.println("Danh sach sp con lai: ");
    for (SanPham sanpham : lstChuaban) {
      sanpham.display();
    }
  }
  public void saveFileDanhmuc() {
    String url = "C:\\Java\\src\\QuanLyBanHang\\category.dat";
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(url);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);

      for (DanhMucSanPham danhmuc : lstDanhmuc) {
        String line = danhmuc.formatLine();
        byte[] b;
        b = line.getBytes("utf8");
        bos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  public void readFileDanhmuc() {
    lstDanhmuc.clear();
    String url = "C:\\Java\\src\\QuanLyBanHang\\category.dat";
    FileReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;

    try {
      reader = new FileReader(url);
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);

      String line = null;
      while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        DanhMucSanPham danhmuc = new DanhMucSanPham();
        danhmuc.getLine(line);
        lstDanhmuc.add(danhmuc);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bufferedReader != null) {
          bufferedReader.close();
        }
        if (reader != null) {
          reader.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    System.out.println("Danh sach danh muc san pham");
    for (DanhMucSanPham danhmuc : lstDanhmuc) {
      danhmuc.display();
    }
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package quanlybanhang;

import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author FATE STORE
 */
public class SanPham {

  private String masp, madanhmuc, tensp, gia, ngaynhap, ngayban, hsd, mota;

  public SanPham() {
  }

  public SanPham(String masp, String madanhmuc, String tensp, String gia, String ngaynhap, String ngayban, String hsd, String mota) {
    this.masp = masp;
    this.madanhmuc = madanhmuc;
    this.tensp = tensp;
    this.gia = gia;
    this.ngaynhap = ngaynhap;
    this.ngayban = ngayban;
    this.hsd = hsd;
    this.mota = mota;
  }

  public String getMasp() {
    return masp;
  }

  public void setMasp(String masp) {
    this.masp = masp;
  }

  public String getMadanhmuc() {
    return madanhmuc;
  }

  public void setMadanhmuc(String madanhmuc) {
    this.madanhmuc = madanhmuc;
  }

  public String getTensp() {
    return tensp;
  }

  public void setTensp(String tensp) {
    this.tensp = tensp;
  }

  public String getGia() {
    return gia;
  }

  public void setGia(String gia) {
    this.gia = gia;
  }

  public String getNgaynhap() {
    return ngaynhap;
  }

  public void setNgaynhap(String ngaynhap) {
    this.ngaynhap = ngaynhap;
  }

  public String getNgayban() {
    return ngayban;
  }

  public void setNgayban(String ngayban) {
    this.ngayban = ngayban;
  }

  public String getHsd() {
    return hsd;
  }

  public void setHsd(String hsd) {
    this.hsd = hsd;
  }

  public String getMota() {
    return mota;
  }

  public void setMota(String mota) {
    this.mota = mota;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "SanPham{" + "masp=" + masp + ", madanhmuc=" + madanhmuc + ", tensp=" + tensp + ", gia=" + gia + ", ngaynhap=" + ngaynhap + ", ngayban=" + ngayban + ", hsd=" + hsd + ", mota=" + mota + '}';
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public void inputSp(List<DanhMucSanPham> danhmuc) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ma san pham: ");
    masp = sc.nextLine();
    while (true) {
      System.out.println("Nhap ma danh muc: ");
      madanhmuc = sc.nextLine();
      boolean check = false;
      for (DanhMucSanPham Danhmuc : danhmuc) {
        if (Danhmuc.getMaDanhmuc().equalsIgnoreCase(madanhmuc)) {
          check = true;
          break;
        }
      }
      if (check) {
        break;
      } else {
        System.err.println("Ma danh muc khong ton tai: ");
      }
    }
    System.out.println("Nhap ten san pham: ");
    tensp = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia san pham: ");
    gia = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay nhap san pham(dd-MM-yyyy): ");
    ngaynhap = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay ban san pham(dd-MM-yyyy): ");
    ngayban = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap han su dung(dd-MM-yyyy: )");
    hsd = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap mo ta san pham: ");
    mota = sc.nextLine();

  }

  public String formatLine() {
    return masp + "," + madanhmuc + "," + tensp + "," + gia + "," + ngaynhap + "," + ngayban + "," + hsd + "," + mota + "\n";
  }

  void getLine(String line) {
    line = line.trim();
    String[] data = line.split(",");
    if (data.length < 8) {
      System.out.println("Data error");
      return;
    }
    this.masp = data[0];
    this.madanhmuc = data[1];
    this.tensp = data[2];
    this.gia = data[3];
    this.ngaynhap = data[4];
    this.ngayban = data[5];
    this.hsd = data[6];
    this.mota = data[7];
  }

}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!