IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Assignment] >> Quản lý bán hàng + java console

[Assignment] >> Quản lý bán hàng + java console

by GokiSoft.com - 17:23 29/10/2021 17,607 Lượt Xem

Viết chương trình sau :

- Triển khai lớp đối tường sau

1. Danh mục sản phầm -> gồm các thuộc tính sau : mã danh mục, tên danh mục

- tạo hàm tạo và các bộ getter/setter cho chương trình

- Viết hàm nhập dữ liệu và hiển thị dữ liệu cho danh mục

2. Sản phẩm -> gồm các thuộc tính : mã sản phẩm, mã danh mục, tên sp, giá, ngày nhập, ngày bán, hạn sử dụng, mô tả sản phẩm.

- tạo hàm tạo và các bộ getter/setter cho chương trình

- Viết hàm nhập dữ liệu và hiển thị dữ liệu cho danh mục

Viết menu chương trình sau

1. Nhập thông tin danh mục

2. Nhập thông tin sản phẩm 

3. In ra danh sách các sản phẩm đã bán

4. In ra danh sách sản phầm còn tồn kho

5. In ra danh sách sản phẩm đã quá hạn sử dụng (lấy giờ hiện tại của hệ thống để kiểm tra với HSD của sản phẩm)

6. In ra danh sách sản phẩm sắp hết hạn sử dụng (lấy giờ hiện tại của hệ thống và kiểm tra vs HSD, nếu giờ hiện tại <= HSD và giờ hiện tại >= HSD - 7 ngày thì in  kết quả ra)

7. Tìm kiếm >>> nhập tên sản phẩm -> in ra tất cả các sản phẩm có tên nhập vào và số sản phẩm.

Ví dụ : 

-Tìm kiếm : A

Kết quả :

Sản phẩm: A, price : 100$, ngày nhập : xx-xx-xxxx, ngày bán : xx-xx-xxxx, HSD : xx-xx-xxxx

Sản phẩm: A, price : 100$, ngày nhập : xx-xx-xxxx, ngày bán : xx-xx-xxxx, HSD : xx-xx-xxxx

Sản phẩm: A, price : 100$, ngày nhập : xx-xx-xxxx, ngày bán : xx-xx-xxxx, HSD : xx-xx-xxxx

Số lượng : 3

8. Lưu vào file (danh mục sẽ được lưu vào file category.dat, sản phẩm đã bán vào sell.dat, hết hạn sử dụng vào file : expire.dat, sản phẩm còn lại vào product.dat)

9. Đọc dữ liệu từ file và lưu ra chương trình.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

thienphu [T1907A]

Ngày viết: 12:54 08/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLiBanHang;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class DanhMucSP {

  String idDanhMuc, nameDanhMuc;

  public DanhMucSP() {
  }

  public DanhMucSP(String idDanhMuc, String nameDanhMuc) {
    this.idDanhMuc = idDanhMuc;
    this.nameDanhMuc = nameDanhMuc;
  }

  public void setIdDanhMuc(String idDanhMuc) {
    this.idDanhMuc = idDanhMuc;
  }

  public void setNameDanhMuc(String nameDanhMuc) {
    this.nameDanhMuc = nameDanhMuc;
  }

  public String getIdDanhMuc() {
    return idDanhMuc;
  }

  public String getNameDanhMuc() {
    return nameDanhMuc;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "DanhMucSP{" + "idDanhMuc=" + idDanhMuc + ", nameDanhMuc=" + nameDanhMuc + '}';
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  public void inputDM() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ma danh muc");
    idDanhMuc = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten danh muc");
    nameDanhMuc = sc.nextLine();
  }

  String formatLine() {
    return idDanhMuc + "," + nameDanhMuc + "\n";
  }

  void getLine(String line) {
    line = line.trim();
    String[] data = line.split(",");
    if (data.length < 2) {
      System.out.println("Data error");
      return;
    }
    this.idDanhMuc = data[0];
    this.nameDanhMuc = data[1];
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLiBanHang;

import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class SanPham {

  String idSp, maDanhMuc;
  String nameSp, price;
  String inputdate, outputdate, hsd, mota;

  public SanPham() {
  }

  public SanPham(String idSp, String maDanhMuc, String nameSp, String price, String inputdate, String outputdate, String hsd, String mota) {
    this.idSp = idSp;
    this.maDanhMuc = maDanhMuc;
    this.nameSp = nameSp;
    this.price = price;
    this.inputdate = inputdate;
    this.outputdate = outputdate;
    this.hsd = hsd;
    this.mota = mota;
  }

  public void inputSp(List<DanhMucSP> dm) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ma san pham");
    idSp = sc.nextLine();
    while (true) {
      System.out.println("Nhap ma danh muc");
      maDanhMuc = sc.nextLine();
      boolean check = false;
      for (DanhMucSP dm1 : dm) {
        if (dm1.getIdDanhMuc().equalsIgnoreCase(maDanhMuc)) {
          check = true;
          break;
        }
      }
      if (check) {
        break;
      } else {
        System.err.println("Ma danh muc khong ton tai");
      }
    }
    //trường hợp nhập dữ liệu vào 100% là đúng
    System.out.println("Nhap ten san pham: ");
    nameSp = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap gia san pham");
    price = sc.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap ngay nhap san pham(dd-MM-yyyy)");
    inputdate = sc.nextLine();
    // nếu chưa bán đc thì nhập để rỗng
    System.out.println("Nhap ngay ban san pham(dd-MM-yyyy)");
    outputdate = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap han su dung(dd-MM-yyyy)");
    hsd = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap mo ta san pham");
    mota = sc.nextLine();

  }

  public String getIdSp() {
    return idSp;
  }

  public void setIdSp(String idSp) {
    this.idSp = idSp;
  }

  public String getMaDanhMuc() {
    return maDanhMuc;
  }

  public void setMaDanhMuc(String maDanhMuc) {
    this.maDanhMuc = maDanhMuc;
  }

  public String getNameSp() {
    return nameSp;
  }

  public void setNameSp(String nameSp) {
    this.nameSp = nameSp;
  }

  public String getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(String price) {
    this.price = price;
  }

  public String getInputdate() {
    return inputdate;
  }

  public void setInputdate(String inputdate) {
    this.inputdate = inputdate;
  }

  public String getOutputdate() {
    return outputdate;
  }

  public void setOutputdate(String outputdate) {
    this.outputdate = outputdate;
  }

  public String getHsd() {
    return hsd;
  }

  public void setHsd(String hsd) {
    this.hsd = hsd;
  }

  public String getMota() {
    return mota;
  }

  public void setMota(String mota) {
    this.mota = mota;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "SanPham{" + "idSp=" + idSp + ", maDanhMuc=" + maDanhMuc + ", nameSp=" + nameSp + ", price=" + price + ", inputdate=" + inputdate + ", outputdate=" + outputdate + ", hsd=" + hsd + ", mota=" + mota + '}';
  }

  public void displaySq() {
    System.out.println(toString());
  }

  public String formatLine() {
    return idSp + "," + maDanhMuc + "," + nameSp + "," + price + "," + inputdate + "," + outputdate + "," + hsd + "," + mota + "\n";
  }

  void getLine(String line) {
    line = line.trim();
    String[] data = line.split(",");
    if (data.length < 8) {
      System.out.println("Data error");
      return;
    }
    this.idSp = data[0];
    this.maDanhMuc = data[1];
    this.nameSp = data[2];
    this.price = data[3];
    this.inputdate = data[4];
    this.outputdate = data[5];
    this.hsd = data[6];
    this.mota = data[7];
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLiBanHang;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.text.ParseException;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Manage {

  private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  List<DanhMucSP> listDanhMuc;
  List<SanPham> listSp;
  List<SanPham> listSell;
  List<SanPham> listTonkho;
  List<SanPham> listHetHSD;
  List<SanPham> listSpConLai;// la nhung sp chưa bán dc và chưa hết hạn
  List<SanPham> listSpSapHSD;

  public Manage() {
    listDanhMuc = new ArrayList<>();
    listSp = new ArrayList<>();
    listSell = new ArrayList<>();
    listTonkho = new ArrayList<>();
    listHetHSD = new ArrayList<>();
    listSpConLai = new ArrayList<>();
    listSpSapHSD = new ArrayList<>();
  }

  public void nhapDm() {
    System.out.println("Nhap N danh muc muốn nhập:");
    int n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      DanhMucSP dm = new DanhMucSP();
      dm.inputDM();
      listDanhMuc.add(dm);
    }
    for (DanhMucSP listDanhMuc1 : listDanhMuc) {
      listDanhMuc1.display();
    }

  }

  public void inputSanpham() {
    System.out.println("Nhap N san pham muốn thêm vào :");
    int n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      SanPham sp = new SanPham();
      sp.inputSp(listDanhMuc);
      listSp.add(sp);
    }
    System.out.println("danh sach cac san pham da nhap");
    for (SanPham sp : listSp) {
      sp.displaySq();
    }
  }

  //ds cac san pham da ban
  public void spSell() {

    for (SanPham sanpham1 : listSp) {
      if (!"".equals(sanpham1.getOutputdate())) {
        listSell.add(sanpham1);
      }
    }
    System.out.println("Danh sách sản phẩm đã bán:");
    for (int i = 0; i < listSell.size(); i++) {
      listSell.get(i).displaySq();
    }

  }

  //ds san pham ton kho
  public void spTonkho() {
    System.out.println("Danh sách sản phẩm tồn kho:");
    for (SanPham sanpham1 : listSp) {
      if ("".equals(sanpham1.getOutputdate())) {
        listTonkho.add(sanpham1);
        sanpham1.displaySq();
      }
    }
  }

  public int checkHsd(String d1) {
    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
    int detDiff = 0;
    boolean check = false;
    try {
      // String ngay = "2020-04-01";
      Date curent = new Date();
      String nowDate = sdf.format(curent);
      Date date1 = sdf.parse(d1);
      Date date2 = sdf.parse(nowDate);

      detDiff = (int) (date2.getTime() - date1.getTime());
      detDiff = detDiff / (24 * 60 * 60 * 1000);
      // System.out.println("Date khoangcach: " + detDiff);

    } catch (ParseException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    return detDiff;
  }

  //danh sach san pham da qua han su dung
  //chỉ check những thằng chưa bán dc để kiểm tra xem hét hạn chưa
  public void dsSpHetHan() {

    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
    for (int i = 0; i < listTonkho.size(); i++) {
      if (checkHsd(listTonkho.get(i).getHsd()) > 0) {
        listHetHSD.add(listTonkho.get(i));
      } else {
        //thằng nào chưa hết hạn ném vào danh sách sp còn lại chưa bán chưa hết hạn
        listSpConLai.add(listTonkho.get(i));
      }
    }
    System.out.println("Danh sach cac san pham het han:");
    for (SanPham sp : listHetHSD) {
      sp.displaySq();
    }
  }

  //tim danh sach san pham sap het hạn.check ngày hiện tại so vs ngày sử dụng <=7 thì cho vào ds sắp hét hạn
  public void sanphamSapHSD() {
// ti sua lai
    int count = 0;
    for (SanPham sp : listSpConLai) {
      if (checkHsd(sp.getHsd()) < 0 && checkHsd(sp.getHsd())>= -7 ) {
        count++;
        listSpSapHSD.add(sp);
      }
    }
    if (count != 0) {

      System.out.println("Danh sách sản phẩm sắp hết hạn sử dụng");
      for (SanPham sp1 : listSpSapHSD) {
        sp1.displaySq();
      }
    } else {
      System.out.println("Không có sản phẩm nào sắp hết hạn sử dụng");
    }
  }

  // tim kiem >> nhap ten san pham
  public void findSp() {
    int count = 0;
    System.out.println("Nhap ten san pham can tim: ");
    String findName = sc.nextLine();
    System.out.println("Ket qua: " + findName);
    for (int i = 0; i < listSp.size(); i++) {
      if (findName.equalsIgnoreCase(listSp.get(i).getNameSp())) {
        listSp.get(i).displaySq();
        count++;
      }
    }
    System.out.println("So luong: " + count);
  }

  // luu du lieu xuong file
  public void SaveFilelistSpdaban() {
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\sell.dat";
    saveFile(url, listSell);
  }

  public void readFileSpSell() {
    listSell.clear();
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\sell.dat";
    readFile(url, listSell);
    System.out.println("Danh sach sp da ban");
    for (SanPham sp : listSell) {
      sp.displaySq();
    }
  }

  public void SaveFileListHetHSd() {
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\expire.dat";
    saveFile(url, listHetHSD);
  }

  public void readFileListHetHSd() {
    listHetHSD.clear();
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\expire.dat";
    readFile(url, listHetHSD);
    System.out.println("Danh sach san pham het han su dung");
    for (SanPham sp : listHetHSD) {
      sp.displaySq();
    }
  }

  //luu xuong file list ds san pham con lai:cac sp chưa bán và chưa hêt hạn
  public void saveFileSpconlai() {
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\product.dat";
    saveFile(url, listSpConLai);
  }

  public void readFileSpconlai() {
    listSpConLai.clear();
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\product.dat";
    saveFile(url, listSpConLai);
    System.out.println("Danh sach sp con lai:");
    for (SanPham sp : listSpConLai) {
      sp.displaySq();
    }
  }

  public void saveFile(String url, List<SanPham> listobject) {
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(url);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);

      for (SanPham listobject1 : listobject) {
        String line = listobject1.formatLine();
        byte[] b;
        b = line.getBytes("utf8");
        bos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  //doc data tu file va hien thi len chuong trinh
  public void readFile(String url, List<SanPham> listSp) {
    FileReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;

    try {
      reader = new FileReader(url);
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);

      String line = null;
      while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        SanPham sp = new SanPham();
        sp.getLine(line);
        listSp.add(sp);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bufferedReader != null) {
          bufferedReader.close();
        }
        if (reader != null) {
          reader.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  // luu file danh muc
  public void saveFileDm() {
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\category.dat";
    FileOutputStream fos = null;
    BufferedOutputStream bos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(url);
      bos = new BufferedOutputStream(fos);

      for (DanhMucSP dm : listDanhMuc) {
        String line = dm.formatLine();
        byte[] b;
        b = line.getBytes("utf8");
        bos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bos != null) {
          bos.close();
        }
        if (fos != null) {
          fos.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  public void readFileDm() {
    listDanhMuc.clear();
    String url = "D:\\baitapjava\\JavaNangCao\\src\\QuanLiBanHang\\category.dat";
    FileReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;

    try {
      reader = new FileReader(url);
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);

      String line = null;
      while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        DanhMucSP dm = new DanhMucSP();
        dm.getLine(line);
        listDanhMuc.add(dm);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        if (bufferedReader != null) {
          bufferedReader.close();
        }
        if (reader != null) {
          reader.close();
        }
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Manage.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    System.out.println("Danh sach danh muc san pham");
    for (DanhMucSP listDanhMuc1 : listDanhMuc) {
      listDanhMuc1.display();
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanLiBanHang;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    Manage manage = new Manage();

    int choose;
    do {
      showmenu();
      choose = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          manage.nhapDm();
          break;
        case 2:
          manage.inputSanpham();
          break;
        case 3:
          manage.spSell();
          break;
        case 4:
          manage.spTonkho();
          break;
        case 5:
          manage.dsSpHetHan();
          break;
        case 6:
          manage.sanphamSapHSD();
          break;
        case 7:
          manage.findSp();
          break;
        case 8:
          manage.SaveFilelistSpdaban();
          manage.SaveFileListHetHSd();
          manage.saveFileSpconlai();
          manage.saveFileDm();
          break;
        case 9:
          manage.readFileSpSell();
          manage.readFileListHetHSd();
          manage.readFileSpconlai();
          manage.readFileDm();
          break;
        case 0:
          System.out.println("Thoat thanh cong");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap lai di");
          break;
      }
    } while (choose != 0);

  }

  static void showmenu() {
    System.out.println("1: Nhap thong tin danh muc");
    System.out.println("2: Nhap thong tin san pham");
    System.out.println("3: In danh sach cac san pham da ban");
    System.out.println("4: In danh sach cac san pham con ton tai trong kho");
    System.out.println("5: In danh sach cac san pham da qua han su dung");
    System.out.println("6: In ra danh sach cac san pham sap het han su dung");
    System.out.println("7: Tim kiem san pham");
    System.out.println("8 Luu du lieu vao file");
    System.out.println("9: Doc du lieu tu file va luu ra chuong trinh");
    System.out.println("0: Thoat");
    System.out.println("Chooose: ");
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!