IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced [Assignment] >> Quản lý bán hàng + java swing

[Assignment] >> Quản lý bán hàng + java swing

by GokiSoft.com - 17:23 29/10/2021 20,883 Lượt Xem

Viết chương trình sau :

- Triển khai lớp đối tường sau

1. Danh mục sản phầm -> gồm các thuộc tính sau : mã danh mục, tên danh mục

- tạo hàm tạo và các bộ getter/setter cho chương trình

- Viết hàm nhập dữ liệu và hiển thị dữ liệu cho danh mục

2. Sản phẩm -> gồm các thuộc tính : mã sản phẩm, mã danh mục, tên sp, giá, ngày nhập, ngày bán, hạn sử dụng, mô tả sản phẩm.

- tạo hàm tạo và các bộ getter/setter cho chương trình

- Viết hàm nhập dữ liệu và hiển thị dữ liệu cho danh mục

Sử dụng swing thiết kế chương trình sau, hoặc java FX & Cơ sở dữ liệu

1. Form => Thêm, sửa, xoá danh mục sản phẩm và hiển thị danh mục sản phẩm

2. Form => Thêm, sửa, xoá sản phẩm và hiển thị danh mục sản phẩm, tạo các bộ lọc filter để lọc theo

2.1. Danh mục sản phẩm

2.2 Hạn sử dụng (còn hạn hay đã hết hạn) (lấy giờ hiện tại của hệ thống để kiểm tra với HSD của sản phẩm)

2.3 Báo các mặt hàng sắp hết hạn sử dụng  (lấy giờ hiện tại của hệ thống và kiểm tra vs HSD, nếu giờ hiện tại <= HSD và giờ hiện tại >= HSD - 7 ngày thì in  kết quả ra)

2.4 Thêm nhiều tính năng nữa cang tốt, tự mở rộng, ...

2.5 danh sách các sản phẩm đã bán

2.6 danh sách sản phầm còn tồn kho

2.7 Tìm kiểm sản phẩm

3. Thống kê

3.1. Báo cáo sản phẩm bán trong ngày

3.2 Bao cáo sản phẩm bán trong tuần

3.3 Báo cáo sản phẩm bán trong tháng

4. Viết đăng ký, đăng nhập tài khoản khi vào sử dụng hệ thống

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 20:24 08/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson2.main;

import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class ProductFrame extends javax.swing.JFrame {

  ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();
  DefaultTableModel tableModel;
  productModify productModify;

  /**
   * Creates new form ProductFrame
   */
  public ProductFrame() {
    initComponents();

    tableModel = (DefaultTableModel) tblProduct.getModel();

  }

  public void showAll() {
    list = productModify.showAll();
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Product product : list) {
      tableModel.addRow(new Object[]{tableModel.getRowCount() + 1,
        product.getProductName(),
        product.getnNhap(),
        product.getnBan(),
        product.getHSD(),
        product.getPrice()});
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtProductname = new javax.swing.JTextField();
    txtnNhap = new javax.swing.JTextField();
    txtnBan = new javax.swing.JTextField();
    txtHSD = new javax.swing.JTextField();
    txtgBan = new javax.swing.JTextField();
    btnUpdate = new javax.swing.JButton();
    btnEdit = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblProduct = new javax.swing.JTable();
    jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar();
    jMenu1 = new javax.swing.JMenu();
    jMenu2 = new javax.swing.JMenu();
    jMenu3 = new javax.swing.JMenu();
    jCheckBoxMenuItem1 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem2 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem3 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem4 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem5 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem6 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem7 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem8 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Ten San Pham:");
    jLabel1.setToolTipText("");

    jLabel2.setText("Ngay Nhap:");
    jLabel2.setToolTipText("");

    jLabel3.setText("Ngay Ban:");

    jLabel4.setText("HSD:");

    jLabel5.setText("Gia Ban:");

    txtHSD.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtHSDActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnUpdate.setText("Update");
    btnUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnEdit.setText("Edit");
    btnEdit.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnEditActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(31, 31, 31)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
                .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                  .addComponent(jLabel1)
                  .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                  .addComponent(txtProductname))
                .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                  .addComponent(jLabel2)
                  .addGap(36, 36, 36)
                  .addComponent(txtnNhap, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 342, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel4)
                  .addComponent(jLabel5)
                  .addComponent(jLabel3))
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(49, 49, 49)
                    .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                      .addComponent(txtHSD, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 342, Short.MAX_VALUE)
                      .addComponent(txtgBan)))
                  .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 49, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(txtnBan, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 342, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(180, 180, 180)
            .addComponent(btnUpdate)
            .addGap(68, 68, 68)
            .addComponent(btnEdit)
            .addGap(52, 52, 52)
            .addComponent(btnDelete)))
        .addContainerGap(453, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtProductname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtnNhap, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(31, 31, 31)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txtnBan, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel3))
        .addGap(45, 45, 45)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txtHSD, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel4))
        .addGap(49, 49, 49)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtgBan, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(36, 36, 36)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addComponent(btnEdit)
          .addComponent(btnDelete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(61, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblProduct.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "ID", "Ten San Pham", "Ngay Nhap", "Ngay Ban", "HSD", "Gia Ban"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        true, false, true, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblProduct);

    jMenu1.setText("File");
    jMenuBar1.add(jMenu1);

    jMenu2.setText("Edit");
    jMenuBar1.add(jMenu2);

    jMenu3.setText("Fitler");

    jCheckBoxMenuItem1.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem1.setText("Tim kiem san pham");
    jCheckBoxMenuItem1.setToolTipText("");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem1);

    jCheckBoxMenuItem2.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem2.setText("Danh sach cac san pham ton kho");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem2);

    jCheckBoxMenuItem3.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem3.setText("Danh sach cac san pham da ban");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem3);

    jCheckBoxMenuItem4.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem4.setText("Bao cao san pham trong tuan");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem4);

    jCheckBoxMenuItem5.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem5.setText("Bao cao san pham trong ngay");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem5);

    jCheckBoxMenuItem6.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem6.setText("Bao cao san pham trong thang");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem6);

    jCheckBoxMenuItem7.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem7.setText("San pham con han");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem7);

    jCheckBoxMenuItem8.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem8.setText("San Pham het han");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem8);

    jMenuBar1.add(jMenu3);

    setJMenuBar(jMenuBar1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
      .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtHSDActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  private void btnEditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String productname = txtProductname.getText();
    String hsd = txtHSD.getText();
    String importproduct = txtnNhap.getText();
    String sellday = txtnBan.getText();
    float price = Float.parseFloat(txtgBan.getText());

    Product prt = new Product(productname, importproduct, sellday, hsd, price);
    int selectedIndex = tblProduct.getSelectedRow();
    if (selectedIndex >= 0) {
      Product pro = list.get(selectedIndex);
      prt.setProductId(pro.getProductId());
    }
    productModify.Edit(prt);
    showAll();

  }                    

  private void btnUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    String productname = txtProductname.getText();
    String importproduct = txtnNhap.getText();
    String sellday = txtnBan.getText();
    String hsd = txtHSD.getText();
    float price = Float.parseFloat(txtgBan.getText());
    Product prt = new Product();
    prt.setProductName(productname);
    prt.setnNhap(importproduct);
    prt.setnBan(sellday);
    prt.setHSD(hsd);
    prt.setPrice(price);

    productModify.update(prt);

    System.out.println(prt.toString());

    showAll();
  }                     

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    int selectedIndex = tblProduct.getSelectedRow();
    if (selectedIndex >= 0) {
      Product pro = list.get(selectedIndex);

      int option = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "DO you want to delete this item?");
      System.out.println("option" + option);

      if (option == 0) {
        productModify.delete(pro.getProductId());

        showAll();

      }
    }
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new ProductFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnEdit;
  private javax.swing.JButton btnUpdate;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem1;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem2;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem3;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem4;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem5;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem6;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem7;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem8;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JMenu jMenu1;
  private javax.swing.JMenu jMenu2;
  private javax.swing.JMenu jMenu3;
  private javax.swing.JMenuBar jMenuBar1;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblProduct;
  private javax.swing.JTextField txtHSD;
  private javax.swing.JTextField txtProductname;
  private javax.swing.JTextField txtgBan;
  private javax.swing.JTextField txtnBan;
  private javax.swing.JTextField txtnNhap;
  // End of variables declaration          
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson2.main;

import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class ProductFrame extends javax.swing.JFrame {

  ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();
  DefaultTableModel tableModel;
  productModify productModify;

  /**
   * Creates new form ProductFrame
   */
  public ProductFrame() {
    initComponents();

    tableModel = (DefaultTableModel) tblProduct.getModel();

  }

  public void showAll() {
    list = productModify.showAll();
    tableModel.setRowCount(0);
    for (Product product : list) {
      tableModel.addRow(new Object[]{tableModel.getRowCount() + 1,
        product.getProductName(),
        product.getnNhap(),
        product.getnBan(),
        product.getHSD(),
        product.getPrice()});
    }
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtProductname = new javax.swing.JTextField();
    txtnNhap = new javax.swing.JTextField();
    txtnBan = new javax.swing.JTextField();
    txtHSD = new javax.swing.JTextField();
    txtgBan = new javax.swing.JTextField();
    btnUpdate = new javax.swing.JButton();
    btnEdit = new javax.swing.JButton();
    btnDelete = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblProduct = new javax.swing.JTable();
    jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar();
    jMenu1 = new javax.swing.JMenu();
    jMenu2 = new javax.swing.JMenu();
    jMenu3 = new javax.swing.JMenu();
    jCheckBoxMenuItem1 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem2 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem3 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem4 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem5 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem6 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem7 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();
    jCheckBoxMenuItem8 = new javax.swing.JCheckBoxMenuItem();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Ten San Pham:");
    jLabel1.setToolTipText("");

    jLabel2.setText("Ngay Nhap:");
    jLabel2.setToolTipText("");

    jLabel3.setText("Ngay Ban:");

    jLabel4.setText("HSD:");

    jLabel5.setText("Gia Ban:");

    txtHSD.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        txtHSDActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnUpdate.setText("Update");
    btnUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnEdit.setText("Edit");
    btnEdit.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnEditActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnDelete.setText("Delete");
    btnDelete.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnDeleteActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(31, 31, 31)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
                .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                  .addComponent(jLabel1)
                  .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
                  .addComponent(txtProductname))
                .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                  .addComponent(jLabel2)
                  .addGap(36, 36, 36)
                  .addComponent(txtnNhap, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 342, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel4)
                  .addComponent(jLabel5)
                  .addComponent(jLabel3))
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                  .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(49, 49, 49)
                    .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                      .addComponent(txtHSD, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 342, Short.MAX_VALUE)
                      .addComponent(txtgBan)))
                  .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                    .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 49, Short.MAX_VALUE)
                    .addComponent(txtnBan, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 342, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(180, 180, 180)
            .addComponent(btnUpdate)
            .addGap(68, 68, 68)
            .addComponent(btnEdit)
            .addGap(52, 52, 52)
            .addComponent(btnDelete)))
        .addContainerGap(453, Short.MAX_VALUE))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(txtProductname, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(txtnNhap, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(31, 31, 31)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txtnBan, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel3))
        .addGap(45, 45, 45)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(txtHSD, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jLabel4))
        .addGap(49, 49, 49)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(txtgBan, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(36, 36, 36)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addComponent(btnEdit)
          .addComponent(btnDelete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(61, Short.MAX_VALUE))
    );

    tblProduct.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "ID", "Ten San Pham", "Ngay Nhap", "Ngay Ban", "HSD", "Gia Ban"
      }
    ) {
      boolean[] canEdit = new boolean [] {
        true, false, true, false, false, false
      };

      public boolean isCellEditable(int rowIndex, int columnIndex) {
        return canEdit [columnIndex];
      }
    });
    jScrollPane1.setViewportView(tblProduct);

    jMenu1.setText("File");
    jMenuBar1.add(jMenu1);

    jMenu2.setText("Edit");
    jMenuBar1.add(jMenu2);

    jMenu3.setText("Fitler");

    jCheckBoxMenuItem1.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem1.setText("Tim kiem san pham");
    jCheckBoxMenuItem1.setToolTipText("");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem1);

    jCheckBoxMenuItem2.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem2.setText("Danh sach cac san pham ton kho");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem2);

    jCheckBoxMenuItem3.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem3.setText("Danh sach cac san pham da ban");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem3);

    jCheckBoxMenuItem4.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem4.setText("Bao cao san pham trong tuan");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem4);

    jCheckBoxMenuItem5.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem5.setText("Bao cao san pham trong ngay");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem5);

    jCheckBoxMenuItem6.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem6.setText("Bao cao san pham trong thang");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem6);

    jCheckBoxMenuItem7.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem7.setText("San pham con han");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem7);

    jCheckBoxMenuItem8.setSelected(true);
    jCheckBoxMenuItem8.setText("San Pham het han");
    jMenu3.add(jCheckBoxMenuItem8);

    jMenuBar1.add(jMenu3);

    setJMenuBar(jMenuBar1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
      .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void txtHSDActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
  }                   

  private void btnEditActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    String productname = txtProductname.getText();
    String hsd = txtHSD.getText();
    String importproduct = txtnNhap.getText();
    String sellday = txtnBan.getText();
    float price = Float.parseFloat(txtgBan.getText());

    Product prt = new Product(productname, importproduct, sellday, hsd, price);
    int selectedIndex = tblProduct.getSelectedRow();
    if (selectedIndex >= 0) {
      Product pro = list.get(selectedIndex);
      prt.setProductId(pro.getProductId());
    }
    productModify.Edit(prt);
    showAll();

  }                    

  private void btnUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    String productname = txtProductname.getText();
    String importproduct = txtnNhap.getText();
    String sellday = txtnBan.getText();
    String hsd = txtHSD.getText();
    float price = Float.parseFloat(txtgBan.getText());
    Product prt = new Product();
    prt.setProductName(productname);
    prt.setnNhap(importproduct);
    prt.setnBan(sellday);
    prt.setHSD(hsd);
    prt.setPrice(price);

    productModify.update(prt);

    System.out.println(prt.toString());

    showAll();
  }                     

  private void btnDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    int selectedIndex = tblProduct.getSelectedRow();
    if (selectedIndex >= 0) {
      Product pro = list.get(selectedIndex);

      int option = JOptionPane.showConfirmDialog(this, "DO you want to delete this item?");
      System.out.println("option" + option);

      if (option == 0) {
        productModify.delete(pro.getProductId());

        showAll();

      }
    }
  }                     

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(ProductFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new ProductFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnDelete;
  private javax.swing.JButton btnEdit;
  private javax.swing.JButton btnUpdate;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem1;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem2;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem3;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem4;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem5;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem6;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem7;
  private javax.swing.JCheckBoxMenuItem jCheckBoxMenuItem8;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JMenu jMenu1;
  private javax.swing.JMenu jMenu2;
  private javax.swing.JMenu jMenu3;
  private javax.swing.JMenuBar jMenuBar1;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable tblProduct;
  private javax.swing.JTextField txtHSD;
  private javax.swing.JTextField txtProductname;
  private javax.swing.JTextField txtgBan;
  private javax.swing.JTextField txtnBan;
  private javax.swing.JTextField txtnNhap;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson2.main;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class productModify {

  public static ArrayList<Product> showAll() {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();
    Connection connection = null;
    Statement statement = null;
    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/product?serverTimezone=UTC", "root", "");

      statement = connection.createStatement();
      String sql = "Select * from product";
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);

      while (resultSet.next()) {
        Product product = new Product(resultSet.getString("productname"),
            resultSet.getString("importproduct"),
            resultSet.getString("sellday"),
             resultSet.getString("hsd"),
             resultSet.getFloat("price"));

        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return list;
  }

  public static void update(Product pro) {
     Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC","root","");

      String sql = "insert into product(proName,importDate,sellDate,HSD,price) values(?,Convert(?,Datetime),Convert(?,Datetime),Convert(?,Datetime),?)";
      statement = conn.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, pro.getProductName());
      statement.setString(2, pro.getnNhap());
      statement.setString(3, pro.getnBan());
      statement.setString(4, pro.getHSD());
      statement.setFloat(5, pro.getPrice());
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public static void delete(int id) {
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC","root","");

      String sql = "delete from product where id=?";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      statement.setInt(1, id);
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public static void Edit(Product prt) {
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "update product set productname=?, importproduct=?, sellday=?,hsd=?,price=? where id=?";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      statement.setString(1, prt.getProductName());
      statement.setString(2, prt.getnNhap());
      statement.setString(3, prt.getnBan());
      statement.setString(4, prt.getHSD());
      statement.setFloat(5, prt.getPrice());
      statement.setInt(6, prt.getProductId());

      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public static ArrayList<Product> findByproName(String productname) {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {

      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "select * from product where productname like ?";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, "%" + productname + "%");

      ResultSet resultset = statement.executeQuery();

      while (resultset.next()) {
        Product product = new Product(resultset.getString("productname"),
            resultset.getString("importproduct"),
            resultset.getString("sellday"),
            resultset.getString("hsd"),
            resultset.getFloat("price"));
        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

    return list;
  }

  public static ArrayList<Product> tonkho() {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {

      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "select * from product where (sellday = '' or sellday = ' ' or sellday = null )";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      ResultSet resultset = statement.executeQuery();

      while (resultset.next()) {
        Product product = new Product(resultset.getString("productname"),
            resultset.getString("importproduct"),
            resultset.getString("sellday"),
            resultset.getString("hsd"),
            resultset.getFloat("price"));
        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

    return list;
  }

  public static ArrayList<Product> trongngay() {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {

      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "select * from product where (CURDATE() = sellday)";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      ResultSet resultset = statement.executeQuery();

      while (resultset.next()) {
        Product product = new Product(resultset.getString("productname"),
            resultset.getString("importproduct"),
            resultset.getString("sellday"),
            resultset.getString("hsd"),
            resultset.getFloat("price"));
        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

    return list;
  }

  public static ArrayList<Product> trongtuan() {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {

      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "select * from product where (YEARWEEK(importproduct) = YEARWEEK(sellday))";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      ResultSet resultset = statement.executeQuery();

      while (resultset.next()) {
        Product product = new Product(resultset.getString("productname"),
            resultset.getString("importproduct"),
            resultset.getString("sellday"),
            resultset.getString("hsd"),
            resultset.getFloat("price"));
        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

    return list;
  }

  public static ArrayList<Product> trongthang() {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {

      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "select * from product where (MONTH(importproduct) = MONTH(sellday))";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      ResultSet resultset = statement.executeQuery();

      while (resultset.next()) {
        Product product = new Product(resultset.getString("productname"),
            resultset.getString("importproduct"),
            resultset.getString("sellday"),
            resultset.getString("hsd"),
            resultset.getFloat("price"));
        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

    return list;
  }

  public static ArrayList<Product> conhan() {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {

      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "select * from product where (CURDATE() < hsd )";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      ResultSet resultset = statement.executeQuery();

      while (resultset.next()) {
        Product product = new Product(resultset.getString("productname"),
            resultset.getString("importproduct"),
            resultset.getString("sellday"),
            resultset.getString("hsd"),
            resultset.getFloat("price"));
        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

    return list;
  }

  public static ArrayList<Product> hethan() {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {

      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "select * from product where (CURDATE() > hsd)";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      ResultSet resultset = statement.executeQuery();

      while (resultset.next()) {
        Product product = new Product(resultset.getString("productname"),
            resultset.getString("importproduct"),
            resultset.getString("sellday"),
            resultset.getString("hsd"),
            resultset.getFloat("price"));
        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

    return list;
  }

  public static ArrayList<Product> daban() {
    ArrayList<Product> list = new ArrayList<>();

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {

      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/assiment?serverTimezone=UTC", "root", "");

      String sql = "select * from product where (sellday > 0)";
      statement = connection.prepareCall(sql);

      ResultSet resultset = statement.executeQuery();

      while (resultset.next()) {
        Product product = new Product(resultset.getString("productname"),
            resultset.getString("importproduct"),
            resultset.getString("sellday"),
            resultset.getString("hsd"),
            resultset.getFloat("price"));
        list.add(product);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }

      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(productModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

    return list;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson2.main;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Product {
  String ProductName, nNhap,nBan,HSD;
  float Price;
  int ProductId;

  public Product() {
  }

  public Product(String ProductName, String nNhap, String nBan, String HSD, float Price) {
    this.ProductName = ProductName;
    this.nNhap = nNhap;
    this.nBan = nBan;
    this.HSD = HSD;
    this.Price = Price;
  }

  public String getProductName() {
    return ProductName;
  }

  public void setProductName(String ProductName) {
    this.ProductName = ProductName;
  }

  public String getnNhap() {
    return nNhap;
  }

  public void setnNhap(String nNhap) {
    this.nNhap = nNhap;
  }

  public String getnBan() {
    return nBan;
  }

  public void setnBan(String nBan) {
    this.nBan = nBan;
  }

  public String getHSD() {
    return HSD;
  }

  public void setHSD(String HSD) {
    this.HSD = HSD;
  }

  public int getProductId() {
    return ProductId;
  }

  public void setProductId(int ProductId) {
    this.ProductId = ProductId;
  }

  public float getPrice() {
    return Price;
  }

  public void setPrice(float Price) {
    this.Price = Price;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Product{" + "ProductName=" + ProductName + ", nNhap=" + nNhap + ", nBan=" + nBan + ", HSD=" + HSD + ", ProductId=" + ProductId + ", Price=" + Price + '}';
  }
  
  
}create table product (
  id int primary key auto_increment,
  productname varchar(100),
  price float default 0,
  importproduct datetime,
  sellday datetime,
  hsd datetime
)


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!