IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced File - Quản lý thông tin sinh viên
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
File - Quản lý thông tin sinh viên

by GokiSoft.com - 15:24 12/03/2021 16,076 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau: 

/****************************************/
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.

7. Lưu thông tin sv vào file student.txt

8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình
0. Exit.
/****************************************/

Chú ý mỗi thông tin sinh viên được lưu trên 1 dòng. Các thuộc tính cách nhau bằng dấu ,

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 14:06 17/03/2021

#Student


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BT1;

/**
 *
 * @author NAV
 */
public class Student {
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
  }
  String Rollno;
  String Name;
  String Sex;
  int Age;
  String Email;
  String Address;
  
  public Student(){
  }
  public Student(String Rollno, String Name, String Sex, int Age, String Email, String Address){
    this.Rollno = Rollno;
    this.Name = Name;
    this.Sex = Sex;
    this.Age = Age;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
  }
  public String getRollno(){
    return Rollno = Rollno;
  }
  public void setRollno(String Rollno){
    this.Rollno = Rollno;
  }
  
  public String getName(){
    return Name = Name;
  }
  public void setName(String Name){
    this.Name = Name;
  }
  
  public String getSex(){
    return Sex = Sex;
  }
  public void setSex(String Sex){
    this.Sex = Sex;
  }
  
  public int getAge(){
    return Age = Age;
  }
  public void setAge(int Age){
    this.Age = Age;
  }
  
  public String getEmail(){
    return Email = Email;
  }
  public void setEmail(String Email){
    this.Email = Email;
  }
  
  public String getAddress() {
    return Address;
  }
  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "Rollno=" + Rollno + ", Name=" + Name + ", Sex=" + Sex + ", Age=" + Age + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address + '}';
  }
  
  public void Input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap Ma SV:");
    Rollno = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten SV:");
    Name = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Gioi Tinh:");
    Sex = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi:");
    Age = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap Email:");
    Email = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Dia Chi:");
    Address = scan.nextLine();
  }
}


Nguyễn Anh Vũ [T2008A]

Ngày viết: 14:04 17/03/2021


#Mail
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package BT1;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author NAV
 */
public class Main {
   /**
   * @param args the command line arguments
   */
   public static void main(String[] args) {
     // TODO code application logic here
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    Map<String, Student> maps = new HashMap<>();
    int choose;
    do{
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
            System.out.println("Nhap so SV:");
            int num = Integer.parseInt(scan.nextLine());
            for (int i = 0; i < num; i++) {
              Student std = new Student();
              std.Input();
              maps.put(std.Rollno, std);
          }
          break;
        case 2:
          maps.entrySet().forEach((student) -> {
            System.out.println(student);
      });
          break;
        case 3:
          break;
        case 4:
          System.out.println("Ket thuc!!!");
          break;
        default :
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    }while(choose!=4);
     
  }
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Nhap thong tin N Sinh vien");
    System.out.println("2.In thong tin SV");
    System.out.println("3.Tim kiem thong tin Sinh vien theo maSV");
    System.out.println("4.Thoat!!!");
  }
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:38 16/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1071;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Student {
  String name, address;
  int id, age;
  float gpa;

  public Student() {
  }

  public Student(String name, String address, int id, int age, float gpa) {
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.id = id;
    this.age = age;
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "name=" + name + ", address=" + address + ", id=" + id + ", age=" + age + ", gpa=" + gpa + '}';
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap id: ");
    id = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap DTB: ");
    gpa = Float.parseFloat(scan.nextLine());
    
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  void removeStudent(int id) {
  }
  
  public String getLine() {
    return id + "," + name + "," + age + "," + address + "," + gpa + "\n";
  }
  
  public void parse(String line) {
    String[] params = line.split(",");
    
    try {
      id = Integer.parseInt(params[0]);
      name = params[1];
      age = Integer.parseInt(params[2]);
      address = params[3];
      gpa = Float.parseFloat(params[4]);
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {
    } finally {
    }
  }
  
  
  
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:37 16/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1071;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    ArrayList<Student> studentList = new ArrayList<>();
    int choose;
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch (choose) {

        case 0:
          System.out.println("Exit");
          break;
        case 1:
          System.out.println("Nhap so sinh vien muon them: ");
          int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Student std = new Student();
            std.input();
            studentList.add(std);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Nhap id sinh vien can sua: ");
          int ids = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          Student stdF = studentList.get(ids);
          Student std = new Student();
          if (stdF != null) {
            System.out.println("Da tim thay sinh vien co id: " + ids);
            std.input();
          } else {
            System.out.println("Khong tim thay sinh vien co id: " + ids);
          }

          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap id sinh vien can xoa: ");
          int id = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (Student student : studentList) {
            if (student.getId() == id) {
              studentList.remove(id);
              return;
            }
          }
          break;
        case 4:
          Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
            @Override
            public int compare(Student o1, Student o2) {
              if (o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
                return -1;
              }
              return 1;
            }
          });
          break;
        case 5:
          Collections.sort(studentList, (Student o1, Student o2) -> o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName()));
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thong tin sinh vien: ");
          studentList.forEach((student) -> {
            student.display();
          });

          break;
        case 7:
          FileOutputStream fos = null;
           {
            try {
              //          File file = new File("QLStudent.txt");
              fos = new FileOutputStream("Student.txt");
              for (Student student : studentList) {
                String line = student.getLine();
                try {
                  byte[] b = line.getBytes("utf8");
                  try {
                    fos.write(b);
                  } catch (IOException ex) {
                    Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                  }
                } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
                  Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                }
              }
            } catch (FileNotFoundException ex) {
              Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            } finally {
              if (fos != null) {
                try {
                  fos.close();
                } catch (IOException ex) {
                  Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                }
              }
            }
          }

          break;
        case 8:
          FileInputStream fis = null;
          InputStreamReader reader = null;
          BufferedReader brd = null;
           {
            try {
              fis = new FileInputStream("Student.txt");
              reader = new InputStreamReader(fis, StandardCharsets.UTF_8);
              brd = new BufferedReader(brd);
              String line = null;
              while ((line = brd.readLine()) != null) {
                if (line.isEmpty()) {
                  continue;
                }
                Student std1 = new Student();
                std1.parse(line);
                studentList.add(std1);
              }

            } catch (FileNotFoundException ex) {
              Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            } catch (IOException ex) {
              Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            } finally {
              if (fis != null) {
                try {
                  fis.close();
                } catch (IOException ex) {
                  Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                }
              }
              if (reader != null) {
                try {
                  reader.close();
                } catch (IOException ex) {
                  Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                }
              }
              if (brd != null) {
                try {
                  brd.close();
                } catch (IOException ex) {
                  Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
                }
              }
            }
          }

          break;
        default:
          System.out.println("Vui long nhap lai");
          break;

      }
    } while (choose != 0);
  }

  private static void showMenu() {
    System.out.println("1. Add student.");
    System.out.println("2. Edit student by id.");
    System.out.println("3. Delete student by id.");
    System.out.println("4. Sort student by gpa.");
    System.out.println("5. Sort student by name.");
    System.out.println("6. Show student.");
    System.out.println("7. Save file");
    System.out.println("8. Read file and display");
    System.out.println("0. Exit");

  }

}


TRẦN VĂN ĐIỆP [Teacher]

Ngày viết: 14:45 15/03/2021


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1071;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  //id: tu tang -> giai phap la gi?
  static int count = 0;
  
  int id = 0, age;
  String name, address;
  float gpa;

  public Student() {
    id = ++count;
  }

  public Student(int age, String name, String address, float gpa) {
    this.age = age;
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.gpa = gpa;
    id = ++count;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }
  
  public void input() {
    Scanner abc = new Scanner(System.in);
//    System.out.println("Nhap ID: ");
//    id = Integer.parseInt(abc.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = abc.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = abc.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(abc.nextLine());
    
    System.out.println("Nhap GPA: ");
    gpa = Float.parseFloat(abc.nextLine());
  }
  
  public String getFileLine() {
    return id + "," + name + "," + age + "," + address + "," + gpa + "\n";
  }
  
  public void parse(String line) {
    String[] params = line.split(",");
    
    try {
      id = Integer.parseInt(params[0]);
      name = params[1];
      age = Integer.parseInt(params[2]);
      address = params[3];
      gpa = Float.parseFloat(params[4]);
    } catch(ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {
    } finally {
    }
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", age=" + age + ", name=" + name + ", address=" + address + ", gpa=" + gpa + '}';
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt1071;

import aptech.java2.lession3.FileInOutStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.nio.charset.CharsetDecoder;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  static List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          inputStudent();
          break;
        case 2:
          editStudentById();
          break;
        case 3:
          deleteStudentById();
          break;
        case 4:
          sortStudentByGPA();
          break;
        case 5:
          sortStudentByName();
          break;
        case 6:
          displayStudent();
          break;
        case 7:
          saveFile();
          break;
        case 8:
          readFile();
          break;
        case 9:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 9);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Them sinh vien");
    System.out.println("2. Sua sinh vien theo id");
    System.out.println("3. Xoa sinh vien theo id");
    System.out.println("4. Sap xep theo GPA");
    System.out.println("5. Sap xep theo ten");
    System.out.println("6. Hien thi thong tin sinh vien");
    System.out.println("7. Luu vao file student.txt");
    System.out.println("8. Doc noi dung sinh vien tu student.txt");
    System.out.println("9. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void inputStudent() {
    System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student std = new Student();
      std.input();
      
      studentList.add(std);
    }
  }

  private static void editStudentById() {
    System.out.println("Nhap id sinh vien can sua: ");
    int id = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getId() == id) {
        student.input();
        break;
      }
    }
  }

  private static void deleteStudentById() {
    System.out.println("Nhap id sinh vien can xoa: ");
    int id = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getId() == id) {
        studentList.remove(student);
        break;
      }
    }
  }

  private static void sortStudentByGPA() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if(o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
          return -1;
        }
        return 1;
      }
    });
  }

  private static void sortStudentByName() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName());
        //Z-A (A-Z: them dau - truoc)
      }
    });
  }

  private static void displayStudent() {
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }

  private static void saveFile() {
    //Luu file
    System.out.println("Bat dau luu:");
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("student.txt", true);
      
      //luu du lieu
      for (Student student : studentList) {
        String line = student.getFileLine();
        //chuyen string to byte[]
        byte[] b = line.getBytes("utf8");
        //Save
        fos.write(b);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  private static void readFile() {
    FileInputStream fis = null;
    InputStreamReader reader = null;
    BufferedReader bufferedReader = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("student.txt");
      
      reader = new InputStreamReader(fis, StandardCharsets.UTF_8);
      
      bufferedReader = new BufferedReader(reader);
      
      String line = null;
      
      while((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        if(line.isEmpty()) {
          continue;
        }
        Student std = new Student();
        std.parse(line);
        
        studentList.add(std);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(reader != null) {
        try {
          reader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(bufferedReader != null) {
        try {
          bufferedReader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!