IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced File - Quản lý thông tin sinh viên

File - Quản lý thông tin sinh viên

by GokiSoft.com - 10:22 25/09/2021 22,989 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau: 

/****************************************/
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.

7. Lưu thông tin sv vào file student.txt

8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình
0. Exit.
/****************************************/

Chú ý mỗi thông tin sinh viên được lưu trên 1 dòng. Các thuộc tính cách nhau bằng dấu ,

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:36 15/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ManagerStudent;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class ManagerStudent {

  static ArrayList<Student> listStudent = new ArrayList<>();

  public static void main(String[] agrs) {

    int option;
    do {
      Menu();
      Scanner scan = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Nhap lua chon option = ");
      option = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (option) {
        case 1:
          addStudent();
          break;

        case 2:
          editStudentById();
          break;

        case 3:
          deleteStudentById();
          break;

        case 4:
          sortStudentByGpa();
          break;

        case 5:
          sortStudentByName();
          break;

//        case 6:
//          showAllStudent();
//          break;
        case 7:
          saveInFile();
          break;

        case 8:
          readFromFile();
          break;

        case 0:
          System.out.println("Exit... ");
          break;
      }

    } while (option != 0);

  }

  static void Menu() {
    System.out.println("1.Add student.");
    System.out.println("2.Edit student by id.");
    System.out.println("3.Delete student by id.");
    System.out.println("4.Sort student by gpa.");
    System.out.println("5.Sort student by name.");
    System.out.println("6.Show student.");
    System.out.println("7.Lưu thông tin sv vào file student.txt.");
    System.out.println("8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình.");
    System.out.println("0.Exit.");
  }

  static void addStudent() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap so luong hoc sinh can them: ");
    int N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      System.out.format("Nhap thong tin hoc sinh thu %d", i+1);
      Student student = new Student();
      student.input();
      listStudent.add(student);
    }

  }

  static void editStudentById() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap Id hoc sinh can sua: ");
    int id = Integer.parseInt(scan.nextLine());

    for (Student student : listStudent) {
      if (student.getId() == id) {
        listStudent.remove(student);
        student.input();
        listStudent.add(student);
      }
    }
  }

  static void deleteStudentById() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap Id hoc sinh can xoa: ");
    int id = Integer.parseInt(scan.nextLine());

    for (Student student : listStudent) {
      if (student.getId() == id) {
        listStudent.remove(student);
      }
    }
  }

  static void sortStudentByGpa() {
    Collections.sort(listStudent, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if (o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
          return -1;
        } else {
          return 1;
        }
      }
    });
    for (Student student : listStudent) {
      student.display();
    }
  }

  static void sortStudentByName() {
    Collections.sort(listStudent, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return (o1.getName().compareTo(o2.getName()));
      }
    });
    for (Student student : listStudent) {
      student.display();
    }
  }

  public static void saveInFile() {
    FileOutputStream fos = null;

    try {
      File file = new File("student.txt");
      fos = new FileOutputStream(file);
      for (Student student : listStudent) {
        byte[] b = student.toString().getBytes("utf8");
        fos.write(b);
      }
      System.out.println("Danh sanh hoc sinh da duoc luu lai");
    } catch (Exception ex) {
      Logger.getLogger(ManagerStudent.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(ManagerStudent.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public static void readFromFile() {
    FileInputStream fis = null;
    InputStreamReader reader = null;
    BufferedReader bReader = null;

    try {
      fis = new FileInputStream("student.txt");
      reader = new InputStreamReader(fis, StandardCharsets.UTF_8);
      bReader = new BufferedReader(reader);
      String s;
      while ((s = bReader.readLine()) != null) {
        System.out.println(s);
      }

    } catch (Exception ex) {
      Logger.getLogger(ManagerStudent.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(ManagerStudent.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

}


Do Trung Duc [T2008A]

Ngày viết: 10:35 15/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ManagerStudent;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author TrungDuc
 */
public class Student {

  int id;
  String name;
  int age;
  String address;
  float gpa;

  public Student() {
  }

  public Student(int id, String name, int age, String address, float gpa) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.age = age;
    this.address = address;
    this.gpa = gpa;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }

  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap Id hoc sinh: ");
    id = Integer.parseInt(scan.nextLine());

    System.out.println("Nhap ten hoc sinh: ");
    name = scan.nextLine();

    System.out.println("Nhap tuoi hoc sinh: ");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());

    System.out.println("Nhap dia chi hoc sinh: ");
    address = scan.nextLine();

    System.out.println("Nhap diem trung binh hoc sinh: ");
    gpa = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }
  
  public void display(){
    System.out.println(this);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", name=" + name + ", age=" + age + ", address=" + address + ", gpa=" + gpa + '}' + "\n";
  }

}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!