IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced File - Quản lý thông tin sinh viên

File - Quản lý thông tin sinh viên

by GokiSoft.com - 10:22 25/09/2021 22,992 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau: 

/****************************************/
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.

7. Lưu thông tin sv vào file student.txt

8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình
0. Exit.
/****************************************/

Chú ý mỗi thông tin sinh viên được lưu trên 1 dòng. Các thuộc tính cách nhau bằng dấu ,

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:56 13/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication29;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class test {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
   int lua_chon, n ;
   List<Sv> svlist = new ArrayList<>();
    do {  
      menu();
    System.out.println("Nhap su lua chon");
    lua_chon =Integer.parseInt(sc.nextLine());
    
    switch(lua_chon){
      
      case 1:
        System.out.println("Nhap so luong sv");
        n = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        for (int i = 0; i < n; i++) {
          Sv sv = new Sv();
          sv.nhap();
          svlist.add(sv);
        }
        break;
        
        case 2:
           System.out.println("Nhap id can sua");
          String sid = sc.nextLine();
          int e = 0;
          for (Sv sv : svlist) {
            if (sv.id.equalsIgnoreCase(sid)) {
             svlist.remove(sv);
             e++;
            }
            sv.hienthi();
          }
          if (e == 0 ) {
            System.out.println("Khong tim thay sinh vien co ma la "+ sid);
          }
          if(e != 0){
            System.out.println("ooooo");
            Sv sv1= new Sv(); 
            sv1.nhap();
            svlist.add(sv1);
          }
          
        break;
        case 3:
          
        int t =0;
          System.out.println("Nhap id can xoa");
          String eid = sc.nextLine();
          for (Sv sv : svlist) {
            if (sv.id.equalsIgnoreCase(eid)) {
             svlist.remove(sv);
             t++;
            }
            sv.hienthi();
          }
          if (t == 0 ) {
            System.out.println("Khong tim thay sinh vien co ma la "+ eid);
          }
          
        break;
        
        case 4:
          Collections.sort(svlist, (Sv o1, Sv o2) -> {
            if (o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
              return 1;
            }else{
              return-1;
            }
      });
          break;
          
        case 5:
         Collections.sort(svlist, (Sv o1, Sv o2) -> {
           if (o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName()) > 0) {
             return 1;
           }else{
             return -1;
           }
      });
        break;
        
        case 6:
        for (int i = 0; i < svlist.size(); i++) {
            svlist.get(i).hienthi();
          }
        break;

        case 7:
          FileOutputStream fos = null;
          ObjectOutputStream oos= null;
        try {
          fos = new FileOutputStream("student.txt");
          oos = new ObjectOutputStream (fos);
          oos.writeObject(svlist);
        } 
        
        catch (FileNotFoundException ex) {
          Logger.getLogger(test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        
          
        catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
         finally{
          if (fos != null) {
            try {
              fos.close();
            } catch (IOException ex) {
              Logger.getLogger(test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            }
          }
          if (oos != null) {
            try {
              oos.close();
            } catch (IOException ex) {
              Logger.getLogger(test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            }
          }
        }
      
          break;
         
        case 8:
          FileInputStream fis = null;
          ObjectInputStream ois = null;
        try {
          fis = new FileInputStream("student.txt");
          ois = new ObjectInputStream (fis);
        svlist = (List<Sv>) ois.readObject();
          System.out.println(svlist);
        }
         catch (ClassNotFoundException | IOException ex) {
          Logger.getLogger(test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
         finally{
          if (fis != null) {
            try {
              fis.close();
            } catch (IOException ex) {
              Logger.getLogger(test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            }
          }
          if (ois != null) {
            try {
              ois.close();
            } catch (IOException ex) {
              Logger.getLogger(test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
            }
          }
        }
        break;
        case 0:
          System.out.println("Thoat!!!!!!!!!!!");
        break;
        default:
          System.err.println("Nhap lai!!!!");
    }
    } while (lua_chon < 7);
  }
  public static void menu(){
    System.out.println("1. Add student.");
    System.out.println("2. Edit student by id.");
    System.out.println("3. Delete student by id.");
    System.out.println("4. Sort student by gpa.");
    System.out.println("5. Sort student by name.");
    System.out.println("6. Show student.");
    System.out.println("7. Luu thong tin vao file student.txt");
    System.out.println("8. Doc thong tin sinh vien tu file student.txt");
    System.out.println("0 Thoat!!!!");
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 18:56 13/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication29;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Sv implements Serializable{
  String id, name, address;
  int age;
  double gpa;

  public Sv() {
  }

  public Sv(String id, String name, String address, int age, double gpa) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.age = age;
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public double getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(double gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }
  public void nhap(){
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap id");
    id = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap name ");
    name = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap age");
    age = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhap address");
    address = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap gpa");
    gpa = Double.parseDouble(sc.nextLine());
    System.out.println("");
    
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "id=" + id + ", name=" + name + ", address=" + address + ", age=" + age + ", gpa=" + gpa;
  }
  public void hienthi(){
    System.out.println(toString());
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!