IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced File - Quản lý thông tin sinh viên

File - Quản lý thông tin sinh viên

by GokiSoft.com - 10:22 25/09/2021 23,212 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau: 

/****************************************/
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.

7. Lưu thông tin sv vào file student.txt

8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình
0. Exit.
/****************************************/

Chú ý mỗi thông tin sinh viên được lưu trên 1 dòng. Các thuộc tính cách nhau bằng dấu ,

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 21:00 27/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2B3;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Mani {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    Student std = new Student();
    List<Student> arrsdt = new ArrayList<>();
    int luachon, them, i;
    do {
      System.out.println("1. Add student.");
      System.out.println("2. Edit student by id.");
      System.out.println("3. Delete student by id.");
      System.out.println("4. Sort student by gpa.");
      System.out.println("5. Sort student by name.");
      System.out.println("6. Show student.");
      System.out.println("7. Lưu thông tin sv vào file student.txt");
      System.out.println("8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình");
      System.out.println("0. Thoát");
      luachon = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (luachon) {
        case 1:
          System.out.println("Mời nhập số lượng sinh viên cần thêm : ");
          them = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (i = 0; i < them; i++) {
            std.inputS();
            arrsdt.add(std);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("nhập id cần sửa là : ");
          String id = input.nextLine();
          int count = 0;
          for (Student editstudent : arrsdt) {
            if (editstudent.getRollno().equalsIgnoreCase(id)) {
              editstudent.inputS();
              count++;
            }
            if (count == 0) {
              System.out.println("Khong tim thấy nhé ");
            }
          }

          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhập id cần xóa : ");
          String id3 = input.nextLine();
          arrsdt.stream().filter((detelestudent) -> (detelestudent.getRollno() == null ? id3 == null : detelestudent.getRollno().equals(id3))).forEachOrdered((detelestudent) -> {
            arrsdt.remove(detelestudent);
          });
          break;
        case 4:

          break;
        case 5:
          break;
        case 6:
          System.out.println("Hiển thị thông tin sv");
          arrsdt.forEach((student) -> {
            student.outputS();
          });
          break;
        case 7:
          FileOutputStream fos = null;
          ObjectOutputStream oos = null;
          try {
            fos = new FileOutputStream("student.txt");
            oos = new ObjectOutputStream(fos);

            oos.writeObject(arrsdt);
          } catch (FileNotFoundException ex) {
            Logger.getLogger(Mani.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

          } catch (IOException ex) {
            Logger.getLogger(Mani.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

          } finally {
            if (fos != null) {
              try {
                fos.close();
              } catch (IOException ex) {
                Logger.getLogger(Mani.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
              }
            }
            if (oos != null) {
              try {
                oos.close();
              } catch (IOException ex) {
                Logger.getLogger(Mani.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
              }
            }
          }
          break;
        case 8:
          break;
        case 9:
          System.out.println("Tạm biệt");
          break;
        default:
          System.out.println("Mời bạn lua chon dung");
          break;

      }
    } while (luachon != 9);
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2B3;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student {
     String rollno, fullname;
   String age,diachi;
   float gpa;
  public Student() {
  }

  public Student(String rollno, String fullname, String age, String diachi, float gpa) {
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.age = age;
    this.diachi = diachi;
    this.gpa = gpa;
  }

  
  

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }

 

  public String getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(String age) {
    this.age = age;
  }

  public String getDiachi() {
    return diachi;
  }

  public void setDiachi(String diachi) {
    this.diachi = diachi;
  }
  
  
   public void inputS() {
    Scanner nhap = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Mời nhập RollNo : ");
    rollno = nhap.nextLine();
    System.out.println("Mời nhập tên: ");
    fullname = nhap.nextLine();
    System.out.println("Mời nhập Tuổi: ");
    age = nhap.nextLine();
    System.out.println("Mời nhập địa chỉ: ");
    diachi = nhap.nextLine();
     System.out.println("Mời nhập điểm 0>điểm<10 : ");
     gpa = Float.parseFloat(nhap.nextLine());
  }

  public void outputS() {
    System.out.println(toString());
  }  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "rollno=" + rollno + ", fullname=" + fullname + ", age=" + age + ", diachi=" + diachi + ", gpa=" + gpa + '}';
  }
  
}


Phạm Ngọc Minh [T1907A]

Ngày viết: 14:12 15/04/2020package QLSV;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class Main {
   static List<Student> studentList = new ArrayList();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    
    int choose;
    
    do {
      menu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          addStudent();
          break;
        case 2:
          editStudent();
          break;
        case 3:
          deleteStudent();
          break;
        case 4:
          sortStudentGpa();
          break;
        case 5:
          sortStudentName();
          break;
        case 6:
          showMenu();
          break;
        case 7:
          saveStudent();
          break;
        case 8:
          readStudent();
          break;
        case 9:
          System.out.println("Thoat");
          break;
        default:
          System.out.println("Exit!!");
          break;
      }
    } while (choose != 9);
  }
  static void addStudent() {
    System.out.println("Add student:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student std = new Student();
      std.input();

      studentList.add(std);
    }
  }

  static void editStudent() {
    System.out.println("Nhap id can sua:");
    String id = scan.nextLine();
    int count = 0;
    for (Student editStudent : studentList) {
      if (editStudent.getId().equalsIgnoreCase(id)) {
        editStudent.input();
        count++;
      }
    }
    if (count == 0) {
      System.out.println("Khong tin thay id SV");
    }
  }

  static void deleteStudent() {
    System.out.println("Nhap id can xoa");
    String id = scan.nextLine();
    for (Student deleteStudent : studentList) {
      if (deleteStudent.getId() == id) {
        studentList.remove(deleteStudent);
      }
    }
  }

  static void sortStudentGpa() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if (o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
          return 1;
        }
        return -1;
      }
    });
    for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
      studentList.get(i).display();
    }
  }

  static void sortStudentName() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getName().compareTo(o2.getName());
      }
    });
    for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
      studentList.get(i).display();
    }
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("Hien thi thong tin SV");
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }

  static void saveStudent() {
    
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("student.txt");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      oos.writeObject(studentList);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } finally {
      if(fos != null){
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      }
      if(oos != null){
      try {
        oos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }
  }

  static void readStudent() {

    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;

    try {
      fis = new FileInputStream("student.txt");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      studentList = (List<Student>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } finally {
      if(fis != null){
      try {
        fis.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      }
      if(ois != null){
      try {
        ois.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }    
  }
  static void menu(){
    System.out.println("1. Add student");
    System.out.println("2. Edit student by id");
    System.out.println("3. Delete student by id.");
    System.out.println("4. Sort student by gpa.");
    System.out.println("5. Sort student by name.");
    System.out.println("6. Show student.");
    System.out.println("7. Lưu thông tin sv vào file student.txt");
    System.out.println("8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("9. Thoat");
    System.out.println("Choose:");
  }
}package QLSV;

import java.util.Scanner;

public class Student {
  int id, age, gpa;
  String name, address;

  public Student(int id, int age, int gpa, String name, String address) {
    this.id = id;
    this.age = age;
    this.gpa = gpa;
    this.name = name;
    this.address = address;
    
  }

 
  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(int gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  public void input(){
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập id: ");
    id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    
    System.out.println("Nhập name:");
    name = scanner.nextLine();
    
    System.out.println("Nhập age:");
    age = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
  }

}


thienphu [T1907A]

Ngày viết: 08:02 26/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanliSv;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Student implements Serializable {

  private String id, name, address;
  private int age;
  private float gpa;

  public Student() {
  }

  public Student(String id, String name, String address, int age, float gpa) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.age = age;
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", name=" + name + ", address=" + address + ", age=" + age + ", gpa=" + gpa + '}';
  }

  public void inputStd() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ID SV:");
    this.id = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap tên Sv: ");
    name = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhập Age Sv:");
    age = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Nhập Address Sv:");
    address = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap GPA SV:");
    gpa = Float.parseFloat(sc.nextLine());

  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanliSv;

import com.sun.istack.internal.logging.Logger;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class StudentManager {

  private static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  List<Student> stdList;

  public StudentManager() {
    stdList = new ArrayList<>();
  }

  public void inputStudent() {
    while (true) {
      Student st = new Student();
      st.inputStd();
      stdList.add(st);
      System.out.println("Ban co muốn thêm sinh viên hay ko");
      System.out.println("1:Y");
      System.out.println("2:N");
      String choose = sc.nextLine();
      if (choose.equalsIgnoreCase("N")) {
        break;
      }
    }
  }

  //show student 
  public void showdanhsachSV() {
    if (stdList.isEmpty()) {
      System.out.println("Chua co du lieu");
    } else {
      for (Student stdList1 : stdList) {
        stdList1.display();
      }
    }
  }

  //edit sinh vien theo id
  public void editSv() {
    System.out.println("Nhap ID Student can edit");
    String idStd = sc.nextLine();
    Student st = null;
    for (Student stdList1 : stdList) {
      if (stdList1.getId().equalsIgnoreCase(idStd)) {
        st = stdList1;
        break;
      }
    }
    if (st != null) {
      System.out.println("Edit name");
      st.setName(sc.nextLine());
      System.out.println("Edit age:");
      st.setAge(Integer.parseInt(sc.nextLine()));
      System.out.println("Edit Address");
      st.setAddress(sc.nextLine());
      System.out.println("Edit GPA");
      st.setGpa(Float.parseFloat(sc.nextLine()));

    } else {
      System.out.println("Khong ton tai sinh vien co ID = " + idStd);
    }

  }

  //deleted sv theo id
  public void deletedSVbyID() {
    System.out.println("Nhap ID Sv can xoa: ");
    String id = sc.nextLine();
    Student st = null;
    for (Student stdList1 : stdList) {
      if (stdList1.getId().equalsIgnoreCase(id)) {
        st = stdList1;
        break;
      }
    }
    if (st != null) {
      stdList.remove(stdList.remove(st));
      System.out.println("Xoa thanh cong SV ID = " + id);
      System.out.println("Danh sach Sv sau khi xoa");
      showdanhsachSV();
    } else {
      System.out.println("Khong ton tai Sv co ID nay");
    }

  }

  //sort std by gpa
  public void sortbyGpa() {
    Collections.sort(stdList, new Comparator<Student>() {

      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getGpa() < o2.getGpa() ? -1 : 1;
      }
    });
    System.out.println("Danh sach sau khi sap xep");
    showdanhsachSV();
  }

  public void sortbyName() {
    Collections.sort(stdList, new Comparator<Student>() {

      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getName().compareTo(o2.getName());
      }
    });
    System.out.println("Danh sach sau khi sap xep khi ten");
    showdanhsachSV();
  }

  //save vào file
  public void savebyfile() {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream(new File("D:\\baitapjava\\Java01\\src\\QuanliSv\\student.dat"));
      oos = new ObjectOutputStream(fos);

      oos.writeObject(stdList);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  }

  public void readfile() {

    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    try {
      fis = new FileInputStream(new File("D:\\baitapjava\\Java01\\src\\QuanliSv\\student.dat"));
      ois = new ObjectInputStream(fis);

      stdList = (List<Student>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          java.util.logging.Logger.getLogger(StudentManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          java.util.logging.Logger.getLogger(StudentManager.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }

  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QuanliSv;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Thien Phu
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    StudentManager stdManager = new StudentManager();
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int choosse;
    do {
      showmenu();
      choosse = Integer.parseInt(sc.nextLine());
      switch (choosse) {
        case 1:
          stdManager.inputStudent();
          break;
        case 2:
          stdManager.editSv();
          break;
        case 3:
          stdManager.deletedSVbyID();
          break;
        case 4:
          stdManager.sortbyGpa();
          break;
        case 5:
          stdManager.sortbyName();
          break;
        case 6:
          stdManager.showdanhsachSV();
          break;
        case 7:
          stdManager.savebyfile();
          break;
        case 8:
          stdManager.readfile();
          break;
        case 0:
          System.out.println("Exit thanh cong");
          break;
        default:
          System.err.println("Nhap sai roi");
          break;
      }
    } while (choosse != 0);

  }

  public static void showmenu() {
    System.out.println("1:Add Student");
    System.out.println("2:Edit Student by id:");
    System.out.println("3:Deleted Student by id:");
    System.out.println("4:Sort student by gpa");
    System.out.println("5:Sort student by name");
    System.out.println("6:Show Student:");
    System.out.println("7:Save Student in student.txt");
    System.out.println("8:Read Student by file");
    System.out.println("0:Exit");
    System.out.println("Choose:");
  }
}


Đường Thanh Bình [T1907A]

Ngày viết: 17:40 25/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QlySv;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Main {
   static List<Student> studentList = new ArrayList();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    
    int choose;
    
    do {
      menu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          addStudent();
          break;
        case 2:
          editStudent();
          break;
        case 3:
          deleteStudent();
          break;
        case 4:
          sortStudentGpa();
          break;
        case 5:
          sortStudentName();
          break;
        case 6:
          showMenu();
          break;
        case 7:
          saveStudent();
          break;
        case 8:
          readStudent();
          break;
        case 9:
          System.out.println("Thoat");
          break;
        default:
          System.out.println("Exit!!");
          break;
      }
    } while (choose != 9);
  }
  static void addStudent() {
    System.out.println("Add student:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student std = new Student();
      std.input();

      studentList.add(std);
    }
  }

  static void editStudent() {
    System.out.println("Nhap id can sua:");
    String id = scan.nextLine();
    int count = 0;
    for (Student editStudent : studentList) {
      if (editStudent.getId().equalsIgnoreCase(id)) {
        editStudent.input();
        count++;
      }
    }
    if (count == 0) {
      System.out.println("Khong tin thay id SV");
    }
  }

  static void deleteStudent() {
    System.out.println("Nhap id can xoa");
    String id = scan.nextLine();
    for (Student deleteStudent : studentList) {
      if (deleteStudent.getId() == id) {
        studentList.remove(deleteStudent);
      }
    }
  }

  static void sortStudentGpa() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if (o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
          return 1;
        }
        return -1;
      }
    });
    for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
      studentList.get(i).display();
    }
  }

  static void sortStudentName() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getName().compareTo(o2.getName());
      }
    });
    for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
      studentList.get(i).display();
    }
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("Hien thi thong tin SV");
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }

  static void saveStudent() {
    
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("student.txt");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      oos.writeObject(studentList);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } finally {
      if(fos != null){
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      }
      if(oos != null){
      try {
        oos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }
  }

  static void readStudent() {

    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;

    try {
      fis = new FileInputStream("student.txt");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      studentList = (List<Student>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } finally {
      if(fis != null){
      try {
        fis.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      }
      if(ois != null){
      try {
        ois.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }    
  }
  static void menu(){
    System.out.println("1. Add student");
    System.out.println("2. Edit student by id");
    System.out.println("3. Delete student by id.");
    System.out.println("4. Sort student by gpa.");
    System.out.println("5. Sort student by name.");
    System.out.println("6. Show student.");
    System.out.println("7. Lưu thông tin sv vào file student.txt");
    System.out.println("8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("9. Thoat");
    System.out.println("Choose:");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QlySv;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Student {
  int id, age, gpa;
  String name, address;

  public Student(int id, int age, int gpa, String name, String address) {
    this.id = id;
    this.age = age;
    this.gpa = gpa;
    this.name = name;
    this.address = address;
    
  }

 
  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public int getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(int gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  public void input(){
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập id: ");
    id = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    
    System.out.println("Nhập name:");
    name = scanner.nextLine();
    
    System.out.println("Nhập age:");
    age = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
  }

}


Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 20:53 24/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package File.Student;


import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Test {
  static List<Student> studentList = new ArrayList();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    
    int choose;
    
    do {
      menu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          addStudent();
          break;
        case 2:
          editStudent();
          break;
        case 3:
          deleteStudent();
          break;
        case 4:
          sortStudentGpa();
          break;
        case 5:
          sortStudentName();
          break;
        case 6:
          showMenu();
          break;
        case 7:
          saveStudent();
          break;
        case 8:
          readStudent();
          break;
        case 9:
          System.out.println("Thoat");
          break;
        default:
          System.out.println("Exit!!");
          break;
      }
    } while (choose != 9);
  }
  static void addStudent() {
    System.out.println("Add student:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student std = new Student();
      std.input();

      studentList.add(std);
    }
  }

  static void editStudent() {
    System.out.println("Nhap id can sua:");
    String id = scan.nextLine();
    int count = 0;
    for (Student editStudent : studentList) {
      if (editStudent.getId().equalsIgnoreCase(id)) {
        editStudent.input();
        count++;
      }
    }
    if (count == 0) {
      System.out.println("Khong tin thay id SV");
    }
  }

  static void deleteStudent() {
    System.out.println("Nhap id can xoa");
    String id = scan.nextLine();
    for (Student deleteStudent : studentList) {
      if (deleteStudent.getId() == id) {
        studentList.remove(deleteStudent);
      }
    }
  }

  static void sortStudentGpa() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if (o1.getGpa() > o2.getGpa()) {
          return 1;
        }
        return -1;
      }
    });
    for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
      studentList.get(i).display();
    }
  }

  static void sortStudentName() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getName().compareTo(o2.getName());
      }
    });
    for (int i = 0; i < studentList.size(); i++) {
      studentList.get(i).display();
    }
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("Hien thi thong tin SV");
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }

  static void saveStudent() {
    
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("student.txt");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      oos.writeObject(studentList);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } finally {
      if(fos != null){
      try {
        fos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      }
      if(oos != null){
      try {
        oos.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }
  }

  static void readStudent() {

    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;

    try {
      fis = new FileInputStream("student.txt");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      studentList = (List<Student>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);

    } finally {
      if(fis != null){
      try {
        fis.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      }
      if(ois != null){
      try {
        ois.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Test.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    }    
  }
  static void menu(){
    System.out.println("1. Add student");
    System.out.println("2. Edit student by id");
    System.out.println("3. Delete student by id.");
    System.out.println("4. Sort student by gpa.");
    System.out.println("5. Sort student by name.");
    System.out.println("6. Show student.");
    System.out.println("7. Lưu thông tin sv vào file student.txt");
    System.out.println("8. Đọc thông tin sv từ file student.txt và hiển thị ra màn hình");
    System.out.println("9. Thoat");
    System.out.println("Choose:");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package File.Student;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Student {
  int age;
  String id,name,address;
  float gpa;

  public Student() {
  }

  public Student(String id, int age, String name, String address, float gpa) {
    this.id = id;
    this.age = age;
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }
  
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap id");
    id = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten:");
    name = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi:");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Nhap dia chi:");
    address = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap diem trung binh:");
    gpa = Float.parseFloat(scan.nextLine());
    
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "id=" + id + ", age=" + age + ", name=" + name + ", address=" + address + ", gpa=" + gpa + '}';
  }
  public void display(){
    System.out.println(toString());
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!