IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer - Java Advanced

Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer - Java Advanced

by GokiSoft.com - 16:18 29/10/2021 19,950 Lượt Xem

Bài 1 :

Nhập vào chuỗi source, và chuỗi searching

Hiển thị ra số lần xuất hiện chuỗi searching trong chuỗi source.

Bài 2 :

Khái báo 1 mảng số nguyên sử dụng List. Nhập vào ngẫu nhiên N phần tử (N nhập từ bàn phím)

Bài 3 :

Nhập vào N chuỗi từ bàn phím và lưu vào StringBuilder. In ra tất cả các chuỗi mà có chứa chữ searching (được nhập từ bàn phím)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 16:28 11/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication28;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Bai_2 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    int n ;
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
   ArrayList<Integer> list = new ArrayList<>();
    System.out.println("Nhap so phan tu ");
    n = scan.nextInt();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.format("Nhap phan tu thu [%d] = ", i+1 );
      int t = scan.nextInt();
      list.add(t);
    }
    for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
      System.out.format("\nPhan tu thu [%d] = %d ", i+1,list.get(i) );
    }
  }
  
}


Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 09:46 11/03/2021

#Bai1

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson1.OnLuyenString.bai1;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap source:");
    String source = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap searching:");
    String searching = scan.nextLine();
    int count =0;
    for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
      if( source.indexOf(searching, i) != -1 ){
        i = source.indexOf(searching, i);
        count++;
      }
    }
    System.out.println("Searching xuat hien trong Source " + count + " lan");
  }
}

#Bai2

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson1.OnLuyenString.bai2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Integer> list = new ArrayList<>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N:");
    int n = scan.nextInt();
    System.out.println("Nhap cac so:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      int a = scan.nextInt();
      list.add(a);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.print(list.get(i) + " ");
    }
  }
}

#Bai3

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson1.OnLuyenString.bai3;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    StringBuilder source = new StringBuilder();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N:");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Nhap N chuoi:");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      String string = scan.nextLine();
      source.append(string);
    }
    System.out.println("Nhap chu muon tim kiem:");
    String search = scan.nextLine();
    for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
      if(source.indexOf(search, i) != -1){
        System.out.println("String: " + source.substring(source.indexOf(search, i)));
        i = source.indexOf(search, i);
      }
    }
  }
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 20:37 23/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package jv2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author prdox
 */
public class lession_1 {
//  public static void main(String[] args) {
//    Scanner inp = new Scanner(System.in);
//    System.out.println("Source : ?");
//    String sourceStr = inp.nextLine();
//    System.out.println("Searching : ?");
//    String searchStr = inp.nextLine();
//    String subStr = sourceStr;
//    int count = 0;
//    int index;
//    while (true) {
//      index = subStr.indexOf(searchStr);
//      if (index != -1){
//        count++;
//        subStr = subStr.substring(index+1);
//      } else{
//        break;
//      }
//    }
//    System.out.println("Number of occurence = " + count);
//  }
  
//  public static void main(String[] args) {
//    List<Integer> lst = new ArrayList<>();
//    Scanner inp = new Scanner(System.in);
//    System.out.println("Nhap vao n");
//    int n = inp.nextInt();
//    for (int i = 0; i < n; i++) {
//      System.out.println("Nhap vao so thu "+(i+1));
//      lst.add(inp.nextInt());
//    }
//  }
  
  public static void main(String[] args) {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao n");
    int n = Integer.parseInt(inp.nextLine());
    System.out.println("Nhap vao chuoi search");
    String searchStr = inp.nextLine();
    StringBuilder str = new StringBuilder();
    List<String> strContainsSearch = new ArrayList<>();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.println("Nhap vao string thu "+ (i+1));
      String newStr = inp.nextLine();
      str.append(inp.nextLine());
      if (newStr.contains(searchStr)) strContainsSearch.add(newStr);
    }
    System.out.println("Cac chuoi co chua search String la ");
    strContainsSearch.forEach((string) -> {
      System.out.println(string);
    });
  }
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 21:05 22/04/2020

Bài 2 


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2b1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class bai1searchingsource {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner nhap = new Scanner(System.in);
    List<Integer> arr;
    arr = new ArrayList<>();
    System.out.println("Mời bạn nhập n số nguyên : ");
    int n = Integer.parseInt(nhap.nextLine());
    if (n < 0) {
      System.out.println("MỜi nhập lại ");
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      System.out.format("arr[%d]= ", i + 1);
      arr.add(Integer.parseInt(nhap.nextLine()));
    }
    System.out.println("Các phần tử mảng là : ");
    for (Integer integer : arr) {
      System.out.println(integer);
    }
  }
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 21:05 22/04/2020


Bài 1
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2b1;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class timchuoi {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner nhap = new Scanner(System.in);
    String sourceStr ;
    String searchingStr ;
    int dem = 0;
    int demphu = 0;
    int indexStr = 0;
    List<Integer> VTC = new ArrayList<>();

    System.out.print("Nhập chuỗi ban đầu : ");
    sourceStr = nhap.nextLine();

    System.out.print("Nhập chuỗi tìm kiếm: ");
    searchingStr = nhap.nextLine();

    do{
      demphu++;
      //Truyền vào chuỗi con và chỉ số bắt đầu
      if (sourceStr.indexOf(searchingStr, indexStr) != -1) {
        //
        dem++;
        indexStr = sourceStr.indexOf(searchingStr, indexStr);
        //indexStr Cho kết quả trả về vào mảng
        VTC.add(indexStr);
        indexStr++;
      }
      //neu if không sảy ra dem không tăng và demphu không tăng và trả ra màn hình kết quả không tìm được
    } while (dem == demphu);

    System.out.println("KẾT QUẢ TÌM KIẾM");
    if (dem > 0) {
      System.out.println("Số lần chuỗi xuất hiện là: " + dem);
      for (int i = 0; i < VTC.size(); i++) {
        System.out.format("\nVị trí xuất hiện lần %d là: %d", i + 1, VTC.get(i));
      }
    } else {
      System.out.println("Kết quả không tìm được");
    }
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!