IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream)
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream)

by GokiSoft.com - 12:54 25/03/2020 3,109 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau: 

/****************************************/
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.

7. Lưu thông tin sv vào file student.obj

8. Đọc thông tin sv từ file student.obj và hiển thị ra màn hình
0. Exit.
/****************************************/

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) Trần Văn Điệp [Teacher]

Chia sẻ từ lớp học

Trần Văn Điệp [Teacher]

Ngày viết: 12:36 25/03/2020

Source Code/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt18;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Student implements Serializable{
  String fullname;
  int id;
  String address;
  int age;
  float gpa;

  public Student() {
  }

  public Student(String fullname, int id, String address, int age, float gpa) {
    this.fullname = fullname;
    this.id = id;
    this.address = address;
    this.age = age;
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "fullname=" + fullname + ", id=" + id + ", address=" + address + ", age=" + age + ", gpa=" + gpa + '}';
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }
  
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ID : ");
    id = Integer.parseInt(input.nextLine());
    
    inputWithoutId();
  }
  
  public void inputWithoutId() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap ten : ");
    fullname = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap dia chi : ");
    address = input.nextLine();
    System.out.println("Nhap tuoi : ");
    age = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.println("Nhap diem trung binh : ");
    gpa = Float.parseFloat(input.nextLine());
  }
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bt18;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Main {

  static List<Student> studentList = new ArrayList<>();
  static Scanner input = new Scanner(System.in);

  public static void main(String[] args) {
    int choose;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choose) {
        case 1:
          input();
          break;
        case 2:
          editById();
          break;
        case 3:
          deleteById();
          break;
        case 4:
          sortByGpa();
          break;
        case 5:
          sortByName();
          break;
        case 6:
          showAll();
          break;
        case 7:
          saveIntoFile();
          break;
        case 8:
          readDataFromFile();
          break;
        case 9:
          System.out.println("Exit!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Input failed!");
          break;
      }
    } while (choose != 9);
  }

  static void input() {
    System.out.println("Nhap so sinh vien can them : ");
    int n = Integer.parseInt(input.nextLine());

    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Student std = new Student();
      std.input();
      studentList.add(std);
    }
  }

  static void editById() {
    System.out.println("Nhap ID can sua : ");
    int id = Integer.parseInt(input.nextLine());

    for (Student student : studentList) {
      if (student.getId() == id) {
        //sua
        student.inputWithoutId();
        break;
      }
    }
  }

  static void deleteById() {
    System.out.println("Nhap ID can xoa : ");
    int id = Integer.parseInt(input.nextLine());

    for (Student student : studentList) {
      if (student.getId() == id) {
        //sua
        studentList.remove(student);
        break;
      }
    }
  }

  static void sortByGpa() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return (o1.getGpa() > o2.getGpa()) ? 1 : -1;
      }
    });
  }

  static void sortByName() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getFullname().compareTo(o2.getFullname());
      }
    });
  }

  static void showAll() {
    for (Student student : studentList) {
      student.display();
    }
  }

  static void saveIntoFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;

    try {
      fos = new FileOutputStream("student.dat");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);

      oos.writeObject(studentList);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  static void readDataFromFile() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;

    try {
      fis = new FileInputStream("student.dat");
      ois = new ObjectInputStream(fis);

      studentList = (List<Student>) ois.readObject();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Add student");
    System.out.println("2. Edit student by ID");
    System.out.println("3. Delete student by ID");
    System.out.println("4. Sort student list by GPA");
    System.out.println("5. Sort student list by Name");
    System.out.println("6. Show All Stundent");
    System.out.println("7. Save all student into student.dat");
    System.out.println("8. Read file student.dat and show all");
    System.out.println("9. Exit");
    System.out.println("Choose : ");
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!