IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao

Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao

by GokiSoft.com - 16:42 29/10/2021 4,732 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau: 

/****************************************/
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.

7. Lưu thông tin sv vào file student.obj

8. Đọc thông tin sv từ file student.obj và hiển thị ra màn hình
0. Exit.
/****************************************/

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 20:03 17/08/2021


#Utility.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson03.bt1052;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Utility {
  public static int scanInt(Scanner scan) {
    int value;
    while(true) {
      try {
        value = Integer.parseInt(scan.nextLine());
        break;
      } catch(NumberFormatException e) {
        System.out.println("Nhap lai: ");
      }
    }
    return value;
  }
  
  public static float scanFloat(Scanner scan) {
    float value;
    while(true) {
      try {
        value = Float.parseFloat(scan.nextLine());
        break;
      } catch(NumberFormatException e) {
        System.out.println("Nhap lai: ");
      }
    }
    return value;
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson03.bt1052;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student implements Serializable{
  int id, age;
  String name, address;
  float gpa;

  public Student() {
  }

  public Student(int id, int age, String name, String address, float gpa) {
    this.id = id;
    this.age = age;
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.gpa = gpa;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "id=" + id + ", age=" + age + ", name=" + name + ", address=" + address + ", gpa=" + gpa;
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  public void edit() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap Tuoi: ");
    age = Utility.scanInt(scan);
    
    System.out.println("Nhap Ten: ");
    name = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Dia Chi: ");
    address = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Diem GPA: ");
    gpa = Utility.scanFloat(scan);
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ID: ");
    id = Utility.scanInt(scan);
    
    edit();
  }
}


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson03.bt1052;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    DataController controller = DataController.getInstance();
    
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Utility.scanInt(scan);
      
      switch (choose) {
        case 1:
          controller.input();
          break;
        case 2:
          controller.display();
          break;
        case 3:
          controller.edit();
          break;
        case 4:
          controller.delete();
          break;
        case 5:
          controller.sortByGpa();
          controller.display();
          break;
        case 6:
          controller.sortByName();
          controller.display();
          break;
        case 7:
          controller.saveFile();
          break;
        case 8:
          controller.readFile();
          controller.display();
          break;
        case 9:
          System.out.println("Thoat!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 9);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap sinh vien");
    System.out.println("2. Hien thi sinh vien");
    System.out.println("3. Sua sinh vien theo ID");
    System.out.println("4. Xoa sinh vien theo ID");
    System.out.println("5. Sap xep theo GPA");
    System.out.println("6. Sap xep theo ten");
    System.out.println("7. Luu students.obj");
    System.out.println("8. Doc du lieu students.obj");
    System.out.println("9. Thoat!!!");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}


#DataController.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package java2.lesson03.bt1052;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 * Singleton
 * @author Diep.Tran
 */
public class DataController {
  List<Student> studentList;
  Scanner scan;
  
  private static DataController instance = null;
  
  private DataController() {
    studentList = new ArrayList<>();
    scan = new Scanner(System.in);
  }
  
  public static DataController getInstance() {
    if(instance == null) {
      instance = new DataController();
    }
    return instance;
  }
  
  public void input() {
    System.out.println("Nhap so sinh vien can them: ");
    int N = Utility.scanInt(scan);
    
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      Student std = new Student();
      std.input();
      
      studentList.add(std);
    }
  }
  
  public void display() {
    System.out.println("Thong tin sinh vien: ");
    studentList.forEach(student -> {
      student.display();
    });
  }
  
  public void edit() {
    System.out.println("Nhap id can sua: ");
    int id = Utility.scanInt(scan);
    
    boolean isFind = false;
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getId() == id) {
        //thuc hien sua du lieu
        isFind = true;
        student.edit();
        break;
      }
    }
    
    if(!isFind) {
      System.out.println("Khong tim thay sinh vien co id = " + id);
    }
  }
  
  public void delete() {
    System.out.println("Nhap id can xoa: ");
    int id = Utility.scanInt(scan);
    
    boolean isFind = false;
    for (Student student : studentList) {
      if(student.getId() == id) {
        //thuc hien sua du lieu
        isFind = true;
        studentList.remove(student);
        break;
      }
    }
    
    if(!isFind) {
      System.out.println("Khong tim thay sinh vien co id = " + id);
    }
  }
  
  public void sortByGpa() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        if(o1.getGpa() < o2.getGpa()) {
          return -1;
        }
        return 1;
      }
    });
    System.out.println("Sap xep theo GPA thanh cong ...");
  }
  
  public void sortByName() {
    Collections.sort(studentList, new Comparator<Student>() {
      @Override
      public int compare(Student o1, Student o2) {
        return o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName());
      }
    });
    System.out.println("Sap xep theo Name thanh cong ...");
  }
  
  public void saveFile() {
    //Mode ghi du lieu.
    System.out.println("Chon che do ghi: ");
    System.out.println("1. Ghi them");
    System.out.println("2. Ghi de");
    System.out.println("Chon: ");
    int choose = Utility.scanInt(scan);
    
    boolean append = false;
    if(choose == 1) {
      append = true;
    }
    
    //THuc hien luu thong tin du lieu
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("students.obj", append);
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      
      for (Student student : studentList) {
        oos.writeObject(student);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    System.out.println("Luu thanh cong " + studentList.size() + " sinh vien");
  }
  
  public void readFile() {
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("students.obj");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      
      while(true) {
        try {
          Student std = (Student) ois.readObject();
          studentList.add(std);
        } catch(Exception e) {
          break;
        }
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataController.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    System.out.println("Thuc hien doc xong du lieu...");
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!