IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao

Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao

by GokiSoft.com - 16:42 29/10/2021 4,731 Lượt Xem

Viết chương trình quản lý sinh viên. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, name, age, address và gpa (điểm trung bình). Yêu cầu: tạo ra một menu với các chức năng sau: 

/****************************************/
1. Add student.
2. Edit student by id.
3. Delete student by id.
4. Sort student by gpa.
5. Sort student by name.
6. Show student.

7. Lưu thông tin sv vào file student.obj

8. Đọc thông tin sv từ file student.obj và hiển thị ra màn hình
0. Exit.
/****************************************/

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Hieu Ngo [community,C2009G]

Ngày viết: 09:41 08/09/2021


#Main.java


import java.io.*;
import java.util.*;

public class Main {
  public static void main(String [] args) {
    int x;
    List<Student> students;
    students = new ArrayList<>();
    do {
      System.out.println("1. Add student.");
      System.out.println("2. Edit student by id.");
      System.out.println("3. Delete student by id.");
      System.out.println("4. Sort student by gpa.");
      System.out.println("5. Sort student by name.");
      System.out.println("6. Show student.");
      System.out.println("7. Lưu thông tin sv vào file student.obj");
      System.out.println("8. Đọc thông tin sv từ file student.obj và hiển thị ra màn hình");
      System.out.println("0. Exit.");
      System.out.println("Your choice:");
      x = (new Scanner(System.in)).nextInt();
      switch (x) {
        case 1:
          System.out.println("Enter number of student");
          int n = (new Scanner(System.in)).nextInt();
          for(int i =0; i<n ;i++) {
            Student student = new Student();
            student.input();
            students.add(student);
          }
          break;
        case 2:
          boolean isFind = false;
          System.out.println("Nhap id can sua:");
          String findId = (new Scanner(System.in)).next();
          for(Student student : students) {
            if(student.getId().equals(findId)) {
              student.input();
              isFind = true;
              break;
            }
          }
          if(!isFind){
            System.out.println("Khong co sinh vien nao co id = "+ findId);
          }
          break;
        case 3:
          isFind = false;
          System.out.println("Nhap id can xoa");
          String deleteId = (new Scanner(System.in)).nextLine();
          for(Student deleteStudent : students) {
            if(deleteStudent.getId().equals(deleteId)) {
              isFind = true;
              students.remove(deleteStudent);
              break;
            }
          }
          if(!isFind){
            System.out.println("Khong co sinh vien nao co id = "+ deleteId);
          }
          break;
        case 4:
          Collections.sort(students, new Comparator<Student>() {
            @Override
            public int compare(Student o1, Student o2) {
              if(o1.getGpa() < o1.getGpa()) {
                return 1;
              }
              return -1;
            }
          });
          System.out.println("Sap xep theo GPA thanh cong....");
          break;
        case 5:
          Collections.sort(students, new Comparator<Student>() {
            @Override
            public int compare(Student o1, Student o2) {
              return o1.getName().compareTo(o2.getName());
            }
          });
          System.out.println("Sap xep theo ten thanh cong....");
          break;
        case 6 :
          for (Student student : students) {
            student.display();
          }
          break;
        case 7:
          FileOutputStream fos = null;
          ObjectOutputStream oos = null;

          try {
            fos = new FileOutputStream("data.obj");
            oos = new ObjectOutputStream(fos);
            oos.writeObject(students);
          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          } finally {
            if (fos != null) {
              try {
                fos.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
            if (oos != null) {
              try {
                oos.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
          }
          break;
        case 8:
          FileInputStream fis = null;
          ObjectInputStream ois = null;

          try {
            fis = new FileInputStream("data.obj");
            ois = new ObjectInputStream(fis);
            students = (List<Student>) ois.readObject();
            for (Student student : students) {
              student.display();
            }
          } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
          } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
          } finally {
            if(fis!=null) {
              try {
                fis.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
            if(ois!=null) {
              try {
                ois.close();
              } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
            }
          }
          break;
        case 0:
          return;
      }
    } while (x>=0 && x <= 8);
  }
}


#Student.java


import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

public class Student implements Serializable {
  private String id, name, address;
  private Integer age;
  private Float gpa;

  public Student() {
  }

  public Student(String id, String name, String address, Integer age, Float gpa) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.address = address;
    this.age = age;
    this.gpa = gpa;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public Integer getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(Integer age) {
    this.age = age;
  }

  public Float getGpa() {
    return gpa;
  }

  public void setGpa(Float gpa) {
    this.gpa = gpa;
  }
  public Scanner getScanner() {
    return new Scanner(System.in);
  }

  public void input() {
    System.out.println("Enter id:");
    this.id = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter name:");
    this.name = getScanner().nextLine();
    System.out.println("Enter age:");
    this.age = getScanner().nextInt();
    System.out.println("Address:");
    this.address = getScanner().nextLine();
    System.out.println("GPA :");
    this.gpa = getScanner().nextFloat();
  }

  public void display() {
    System.out.println(String.format("id = %s, name= %s, age=%d, address=%s, GPA=%.2f",this.id,this.name,this.age,this.address,this.gpa));
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!