IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

by GokiSoft.com - 16:17 29/10/2021 26,317 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp sinh viên gồm các thuộc tính (RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).

Tạo hàm tạo không đối và hàm tạo có đầy đủ tham số.

2. Tạo một HashMap quản lý danh sách sinh viên, dùng rollNo là key cho HashMap

3. Xây dựng menu chương trình

- Nhập N sinh viên

- In thông tin sv

- Tìm kiếm sinh viên (Yêu cầu nhập RollNo và hiển thị thông tin sv đó)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 02:36 23/03/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package hashmap;
import java.util.Scanner;
import java.util.HashMap;
/**
 *
 * @author abc
 */
public class Hashmap {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    HashMap<Student, String> Student = new HashMap<Student,String>();
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int choice;
    do
    {
      showMenu();
       choice = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choice)
      {
        case 1 :
          int N = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for ( int i = 0 ; i < N ; i++)
          {
            Student student = new Student();
            student.input();
            Student.put(student,student.RollNo );
          }
          break;
          
          
        case 2 :
          for (Student i : Student.keySet())
          {
            i.display();
          }
          break;
         
          
          
        case 3 :
          System.out.println("Nhap rollNo");
          String rollNo;
          rollNo = scan.nextLine();
          
          for(Student i : Student.keySet())
          {
            if(i.getRollNo().equalsIgnoreCase(rollNo))
            {
              i.display();
            }
          }
          break;
      }
      
      
    }while(choice!=3);
    
    
    
    
  }
  public static void showMenu()
  {
    System.out.println("1. Nhập N sinh viên");
    System.out.println("2. In thông tin sinh viên");
    System.out.println("3. Tim kien sinh vien");
  }
  
}

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package hashmap;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author abc
 */
public class Student {
  String RollNo;
  String Name;
  String Sex;
  Integer Age;
  String Email;
  String Address;
  
  
  public Student()
  {
    
  }

  public Student(String RollNo, String Name, String Sex, Integer Age, String Email, String Address) {
    this.RollNo = RollNo;
    this.Name = Name;
    this.Sex = Sex;
    this.Age = Age;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
  }

  public String getRollNo() {
    return RollNo;
  }

  public void setRollNo(String RollNo) {
    this.RollNo = RollNo;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public String getSex() {
    return Sex;
  }

  public void setSex(String Sex) {
    this.Sex = Sex;
  }

  public Integer getAge() {
    return Age;
  }

  public void setAge(Integer Age) {
    this.Age = Age;
  }  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }
  
  
  public void input()
  {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    RollNo = scan.nextLine();
    Name = scan.nextLine();
    Sex = scan.nextLine();
    Age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    Email = scan.nextLine();
    Address = scan.nextLine();
  }
  public void display()
  {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "RollNo=" + RollNo + ", Name=" + Name + ", Sex=" + Sex + ", Age=" + Age + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address + '}';
  }
  
  
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!