IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

by GokiSoft.com - 16:17 29/10/2021 26,308 Lượt Xem

1. Tạo 1 lớp sinh viên gồm các thuộc tính (RollNo, Name, Sex, Age, Email, Address).

Tạo hàm tạo không đối và hàm tạo có đầy đủ tham số.

2. Tạo một HashMap quản lý danh sách sinh viên, dùng rollNo là key cho HashMap

3. Xây dựng menu chương trình

- Nhập N sinh viên

- In thông tin sv

- Tìm kiếm sinh viên (Yêu cầu nhập RollNo và hiển thị thông tin sv đó)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Nguyễn Tiến Đạt [T2008A]

Ngày viết: 17:14 10/03/2021


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson1.QuanLiSinhVienHashMap;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    Map<String, Student> studentList = new HashMap<>();
    int choose;
    do{
      showMenu();
      System.out.println("Lua chon chuong trinh:");
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.println("So luong sinh vien muon nhap:");
          int select = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          for (int i = 0; i < select; i++) {
            Student student = new Student();
            student.input();
            studentList.put(student.rollNo, student);
          }
          break;
        case 2:
          studentList.entrySet().forEach((sinhVien) -> {
            System.out.println(sinhVien);
          });
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap ma sinh vien can tim kiem:");
          int check = 0;
          String msv = scan.nextLine();
          for (Map.Entry<String, Student> sinhVien : studentList.entrySet()) {
            if(sinhVien.getKey().equalsIgnoreCase(msv)){
              System.out.println("Da tim thay!!");
              System.out.println(sinhVien);
              check++;
              break;
            }
          }
          if(check == 0) System.out.println("Khong tim thay sinh vien!!");
          break;
        case 4:
          System.out.println("Tam biet!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!");
          break;
      }
      
    }while(choose != 4 );
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("1.Nhap N sinh vien");
    System.out.println("2.In thong tin sinh vien");
    System.out.println("3.Tim kiem sinh vien theo Rollno");
    System.out.println("4.Thoat");
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package Java2.lesson1.QuanLiSinhVienHashMap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author MyPC
 */
public class Student {
  String rollNo, name, sex, email, address;
  int age;

  public Student() {
    
  }

  public Student(String rollNo, String name, String sex, String email, String address, int age) {
    
    this.rollNo = rollNo;
    this.name = name;
    this.sex = sex;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.age = age;
  }
  
  public void input(){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Ma sinh vien:");
    rollNo = scan.nextLine();
    System.out.println("Ten:");
    name = scan.nextLine();
    System.out.println("Gioi tinh:");
    sex = scan.nextLine();
    System.out.println("Tuoi:");
    age = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    System.out.println("Email:");
    email = scan.nextLine();
    System.out.println("Dia chi:");
    address = scan.nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "name=" + name + ", sex=" + sex + ", email=" + email + ", address=" + address + ", age=" + age + '}';
  }
  
  
}


Thành Lâm [T1907A]

Ngày viết: 03:20 24/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Map<String, Student> studentHashMap = new HashMap<>();
    
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          System.out.println("Nhap N: ");
          int n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Student std = new Student();
            std.input();
            
            studentHashMap.put(std.getRollNo(), std);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Thong tin sinh vien");
          for (Map.Entry<String, Student> entry : studentHashMap.entrySet()) {
            Student value = entry.getValue();
            value.display();
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Nhap MSV can tim kiem: ");
          String rollNo = input.nextLine();
          
          Student stdFind = studentHashMap.get(rollNo);
          stdFind.display();
          break;
        case 4:
          System.out.println("Exit!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 4);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap N sinh vien");
    System.out.println("2. In thong tin sinh vien");
    System.out.println("3. Tim kiem sinh vien theo RollNo");
    System.out.println("4. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student {
  String name, rollNo, sex, email, address;
  int age;

  public Student() {
  }

  public Student(String name, String rollNo, String sex, String email, String address, int age) {
    this.name = name;
    this.rollNo = rollNo;
    this.sex = sex;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.age = age;
  }
  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap ten: ");
    name = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap MSV: ");
    rollNo = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap gioi tinh: ");
    sex = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap Email: ");
    email = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap dia chi: ");
    address = input.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap tuoi: ");
    age = Integer.parseInt(input.nextLine());
  }
  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "name=" + name + ", rollNo=" + rollNo + ", sex=" + sex + ", email=" + email + ", address=" + address + ", age=" + age + '}';
  }
  public void display(){
    System.out.println(this);
  }
      
  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

}


Phan Bạch Tùng Dương [T1907A]

Ngày viết: 19:47 23/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QLSVHashMap;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Map<String, Student> studentHashMap = new HashMap<>();

    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int choose;

    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(input.nextLine());

      switch (choose) {
        case 1:
          System.out.println("Enter number: ");
          int n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            Student std = new Student();
            std.input();

            studentHashMap.put(std.getRollNo(), std);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Student information: ");
          for (Map.Entry<String, Student> entry : studentHashMap.entrySet()) {
            Student value = entry.getValue();
            value.display();
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Enter student code: ");
          String rollNo = input.nextLine();

          Student stdFind = studentHashMap.get(rollNo);
          stdFind.display();
          break;
        case 4:
          System.out.println("Exit!!!");
          break;
      }
    } while (choose != 4);
  }

  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Enter the number of students:");
    System.out.println("2. Display students information: ");
    System.out.println("3. Search students by roll no: ");
    System.out.println("4. Quit.");
    System.out.println("Choose(1 -> 4)1: ");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package QLSVHashMap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student {

  String name, rollNo, sex, email, address;
  int age;

  public Student() {
  }

  public Student(String name, String rollNo, String sex, String email, String address, int age) {
    this.name = name;
    this.rollNo = rollNo;
    this.sex = sex;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.age = age;
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter name: ");
    name = input.nextLine();

    System.out.println("Enter student code: ");
    rollNo = input.nextLine();

    System.out.println("Enter sex: ");
    sex = input.nextLine();

    System.out.println("Enter email: ");
    email = input.nextLine();

    System.out.println("Enter address: ");
    address = input.nextLine();

    System.out.println("Enter age: ");
    age = Integer.parseInt(input.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "name=" + name + ", rollNo=" + rollNo + ", sex=" + sex + ", email=" + email + ", address=" + address + ", age=" + age + '}';
  }

  public void display() {
//    System.out.println(toString());
    System.out.println(this);
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getSex() {
    return sex;
  }

  public void setSex(String sex) {
    this.sex = sex;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
}


Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 14:54 23/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Student {

  String RollNo, Name, Email, Address;

  enum SEX {
    MALE, FEMALE
  }
  SEX Sex;
  int Age;

  public Student(String RollNo, String Name, String Email, String Address, int Age) {
    this.RollNo = RollNo;
    this.Name = Name;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
    this.Age = Age;
  }

  public Student() {
  }

  public String getRollNo() {
    return RollNo;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public int getAge() {
    return Age;
  }

  public void setRollNo(String RollNo) {
    this.RollNo = RollNo;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }

  public void setAge(int Age) {
    this.Age = Age;
  }

  public void input() {
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter rollNo :");
    RollNo = input.nextLine();
    System.out.println("Enter Name :");
    Name = input.nextLine();
    System.out.println("Enter Email :");
    Email = input.nextLine();
    System.out.println("Enter Address :");
    Address = input.nextLine();
    System.out.println("Enter Age :");
    try {
      String StrAge = input.nextLine();
      Age = Integer.parseInt(StrAge);
    } catch (NumberFormatException ex) {
      System.err.println("Age must be a number!");
      return;
    }

    System.out.println("Choose sex :");
    System.out.println("1.Male ");
    System.out.println("2.Female ");
    int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch (choice) {
      case 1:
        Sex = Sex.MALE;
        break;
      case 2:
        Sex = Sex.FEMALE;
        break;

    }
  }

  public void display() {
    System.out.println(toString());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "HashMap{" + "RollNo=" + RollNo + ", Name=" + Name + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address + ", Sex=" + Sex + ", Age=" + Age + '}';
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package HashMap;

import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class main {

  public static void menu() {
    System.out.println("1.Enter students");
    System.out.println("2.Show students");
    System.out.println("3.Find students");
    System.out.println("4.Exit");
  }

  public static void main(String[] args) {
    HashMap map = new HashMap();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while (true) {
      menu();
      int choice = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          Student student = new Student();
          student.input();
          map.put(student.RollNo, student);
          break;
        case 2:
          for (Object value : map.values()) {
            System.out.println(value);
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Enter RollNo :");
          String Roll = input.nextLine();
          if(map.containsKey(Roll)){
            System.out.println(map.get(Roll));
          }else{
            System.out.println("Student rollNo ins't exists!");
          }
          break;
      }
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 21:23 22/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April22StringBuilder;

import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Hashmap {
  public static void main(String[] args) {
    HashMap<String,Student> stdHM = new HashMap<>();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    while(true){
      showMenu();
      System.out.print("choose: ");
      int choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
      switch(choose){
        case 1 :
          System.out.print("Enter number: ");
          int n = Integer.parseInt(input.nextLine());
          for(int i=0;i<n;i++){
            Student std = new Student();
            System.out.println("\nStudent "+(i+1));
            std.input();
            stdHM.put(std.getRollNo(), std);
          }
          break;
        case 2:
          for (Student i : stdHM.values()) {
            System.out.println("\n");
            i.output();
          }
          break;
        case 3:
          String rnb = input.nextLine();
          stdHM.get(rnb).output();
          break;
        default:
          System.exit(0);
      }
    }
  }
  
  static void showMenu(){
    System.out.println("\n1.Nhập N sinh viên");
    System.out.println("2.In thông tin sv");
    System.out.println("3.Tìm kiếm sinh viên");
    System.out.println("4.Exit.");
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package April22StringBuilder;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class Student {
  String RollNo, Name, Sex, Email, Address;
  int Age;

  public Student() {
  }

  public Student(String RollNo, String Name, String Sex, String Email, String Address, int Age) {
    this.RollNo = RollNo;
    this.Name = Name;
    this.Sex = Sex;
    this.Email = Email;
    this.Address = Address;
    this.Age = Age;
  }

  public String getRollNo() {
    return RollNo;
  }

  public void setRollNo(String RollNo) {
    this.RollNo = RollNo;
  }

  public String getName() {
    return Name;
  }

  public void setName(String Name) {
    this.Name = Name;
  }

  public String getSex() {
    return Sex;
  }

  public void setSex(String Sex) {
    this.Sex = Sex;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public String getAddress() {
    return Address;
  }

  public void setAddress(String Address) {
    this.Address = Address;
  }
  
  public void input(){
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Insert Rollnumber: ");
    RollNo = input.nextLine();
    System.out.print("Insert Name: ");
    Name = input.nextLine();
    System.out.println("Choose Sex: ");
    System.out.println("1.Male\n2.Female");
    int choose = Integer.parseInt(input.nextLine());
    switch(choose){
      case 1:
        Sex = "Male";
        break;
      case 2:
        Sex = "Female";
        break;
    }
    System.out.print("Insert Age: ");
    Age = Integer.parseInt(input.nextLine());
    System.out.print("Insert Email: ");
    Email = input.nextLine();
    System.out.print("Insert Address: ");
    Address = input.nextLine();
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "RollNo=" + RollNo + ", Name=" + Name + ", Sex=" + Sex + ", Email=" + Email + ", Address=" + Address + ", Age=" + Age + '}';
  }
  
  
  
  public void output(){
    System.out.println(toString());
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Ứng Dụng Tiện ÍchĐã sao chép!!!