IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ

Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ

by GokiSoft.com - 10:15 29/10/2021 4,041 Lượt Xem

Java Basic - Phần mềm AI LÀ TRIỆU PHÚ

Bạn là lập trình viên được thuê thiết kế phần mềm ai là triệu phú với các chức năng sau.

1. Nhập dữ liệu

2. Tham gia thi

3. Thoát chương trình

Khi người dùng lựa chọn 1 thì thực hiện chức năng nhập liệu các câu hỏi. Mỗi câu hỏi có cấu trúc sau

- Nhập tiêu đề câu hỏi

- Option 1 .. N (Sau mỗi lần nhập option hỏi người dùng có nhập tiếp ko => nếu ko thì kết thúc nhập option)

- Câu trả lời chính xác

=> Sau mỗi lần nhập câu hỏi thì add dữ liệu vào file (.txt hoặc nhị phân)

Khi người dùng lựa chọn 2: Thực hiện lấy ngẫu nhiên 15 câu hỏi trong kho dữ liệu (nếu kho dữ liệu nhỏ 15 câu hỏi => Thì lấy hết dữ liệu ra)

Sau đó hiển thị lần lượt các câu hỏi cho người dùng chơi.

Kết thúc in kết quả của người chơi. 

Hãy phát triển phần mềm & nhập liệu => Sau đó mời người bạn của bạn thử sức cuộc thi này.
Bình luậnPhản Hồi Bởi:

(1) trung [C1907L]

Chia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 20:17 13/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package AiLaTrieuPhu;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Question {
  String title;
  List<String> options;
  Integer answer;

  public Question() {
    options = new ArrayList<>();
  }
  
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap vao tieu de cau hoi");
    title = inp.nextLine();
    do {
      System.out.println("Nhap vao option");
      options.add(inp.nextLine());
      System.out.println("Continue (y/n) ?");
    } while (inp.nextLine().compareToIgnoreCase("y")==0);
    System.out.println("Nhap vao cau tra loi");
    answer = Integer.parseInt(inp.nextLine());
  }
  
  public boolean checkAnswer() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println(title);
    int i = 1;
    options.stream().forEach((option) -> {
      System.out.println(i+". "+option);
    });
    System.out.println("Your answer: ?");
    return (Integer.parseInt(inp.nextLine()) == answer);
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  public List<String> getOptions() {
    return options;
  }

  public void setOptions(List<String> options) {
    this.options = options;
  }

  public int getAnswer() {
    return answer;
  }

  public void setAnswer(int answer) {
    this.answer = answer;
  }
  
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package AiLaTrieuPhu;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author student
 */
public class DataMgr {
  private static DataMgr instance;
  List<Question> lstQuestion;

  public DataMgr() {
    lstQuestion = new ArrayList<>();
  }
  
  public static synchronized DataMgr getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new DataMgr();
    }
    return instance;
  }
  
  public static void readFromFile() {
    getInstance().lstQuestion = new ArrayList<>();
    FileInputStream fis = null;
    ObjectInputStream ois = null;
    try {
      fis = new FileInputStream("data.dat");
      ois = new ObjectInputStream(fis);
      Object obj = null;
      while((obj = ois.readObject()) != null) {
        Question ques = (Question) obj;
        getInstance().lstQuestion.add(ques);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(DataMgr.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(DataMgr.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataMgr.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(ois != null) {
        try {
          ois.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataMgr.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }
  
  public static void input(){
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    do {
      Question newQ = new Question();
      newQ.input();
      getInstance().lstQuestion.add(newQ);
      System.out.println("Continue (y/n) ?");
    } while (inp.nextLine().compareToIgnoreCase("y")==0);
  }
  
  public static void writeToFile() {
    String fileName = "data.dat";
    FileOutputStream fos = null;
    ObjectOutputStream oos = null;
    try {
      fos = new FileOutputStream("data.dat");
      oos = new ObjectOutputStream(fos);
      for (Question ques : getInstance().lstQuestion) {
        oos.writeObject(ques);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(DataMgr.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(DataMgr.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataMgr.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (oos != null) {
        try {
          oos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(DataMgr.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package AiLaTrieuPhu;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int option;
    int score;
    do {
      Scanner inp = new Scanner(System.in);
      showMenu();
      option = Integer.parseInt(inp.nextLine());
      switch(option) {
        case 1:
          DataMgr.input();
          DataMgr.writeToFile();
          break;
        case 2:
          score = 0;
          DataMgr.readFromFile();
          if (DataMgr.getInstance().lstQuestion.size() < 16) {
            for (Question ques : DataMgr.getInstance().lstQuestion) {
              if (ques.checkAnswer()) score++;
            }
          }else {
            for (int i = 0 ; i < 15; i++) {
              
            }
          }
          break;
        case 3:
          System.out.println("Bye");
          break;
        default:
          System.out.println("Invalid input");
      }
    } while (option != 3);
  }
  
  public static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhập dữ liệu");
    System.out.println("2. Tham gia thi");
    System.out.println("3. Thoát chương trình");
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!