IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Khoá học Java nâng cao] Chương trình quản lý thư viện + XML
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
[Khoá học Java nâng cao] Chương trình quản lý thư viện + XML

by GokiSoft.com - 15:07 07/04/2021 1,415 Lượt Xem


- XML/JSON
- Java:
	- XML
		- save du lieu duoi format xml
		- doc du lieu tu xml ra chuong trinh phan mem nhu the nao?
================================================
Viết chương trình quản lý thư viện:
- Tác giả
	- nickname
	- fullname
	- email
	- address
	- birthday
- Sách
	- title
	- nickname
	- price
	- nxb
	- description
1. Nhập thông tin tác giả
2. Nhập thông tin sách
3. Hiển thị thông tin sách
4. Lưu thông tin vào file library.xml
5. Đọc nội dung library.xml
6. Kết thúc chương trình
#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.xml.lesson01;

import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.SAXException;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  static List<Author> authors = new ArrayList<>();
  static List<Book> books = new ArrayList<>();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          inputAuthor();
          break;
        case 2:
          inputBook();
          break;
        case 3:
          displayBook();
          break;
        case 4:
          saveFile();
          break;
        case 5:
          readFile();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Goodbye!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Input failed!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 6);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Input author");
    System.out.println("2. Input book");
    System.out.println("3. Display book");
    System.out.println("4. Save library.xml");
    System.out.println("5. Read library.xml");
    System.out.println("6. Exit");
    System.out.println("Choose: ");
  }

  private static void inputAuthor() {
    System.out.println("Enter (N) author: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Author author = new Author();
      author.input();
      
      authors.add(author);
    }
  }

  private static void inputBook() {
    System.out.println("Enter (N) book: ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Book book = new Book();
      book.input();
      
      books.add(book);
    }
  }

  private static void displayBook() {
    books.forEach((book) -> {
      System.out.println(book);
    });
  }

  private static void saveFile() {
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("library.xml");
      
      String authorList = "";
      for (Author author : authors) {
        authorList += author.toXML();
      }
      
      String bookList = "";
      for (Book book : books) {
        bookList += book.toXML();
      }
      
      String content = toXML(authorList, bookList);
      
      byte[] data = content.getBytes("utf8");
      
      fos.write(data);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  private static String toXML(String authorList, String bookList) {
    return "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n" +
          "\n" +
          "<library>\n" +
          "	<author-list>\n" +
          "\n" + authorList +
          "	</author-list>\n" +
          "	<book-list>\n" +
          "		\n" + bookList + 
          "	</book-list>\n" +
          "</library>";
  }

  private static void readFile() {
    try {
      File file = new File("library.xml");
      SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
      SAXParser parser = factory.newSAXParser();
      LibraryParser libraryParser = new LibraryParser();
      parser.parse(file, libraryParser);
      
      authors = libraryParser.authorList;
      books = libraryParser.bookList;
      
      displayBook();
    } catch (ParserConfigurationException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (SAXException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}


#LibraryParser.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.xml.lesson01;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class LibraryParser extends DefaultHandler{
  List<Author> authorList = new ArrayList<>();
  List<Book> bookList = new ArrayList<>();
  
  Author author = null;
  Book book = null;
  
  boolean isAuthor = false;
  boolean isNickname = false;
  boolean isFullname = false;
  boolean isEmail = false;
  boolean isAddress = false;
  boolean isBirthday = false;
  
  boolean isBook = false;
  boolean isTitle = false;
  boolean isNickname2 = false;
  boolean isPrice = false;
  boolean isNxb = false;
  boolean isDes = false;
  
  @Override
  public void startElement(String uri, String localName, String qName, Attributes attributes) throws SAXException {
    //Doc xong open tag.
    if(qName.equalsIgnoreCase("author")) {
      isAuthor = true;
      author = new Author();
    }
    if(isAuthor) {
      if(qName.equalsIgnoreCase("nickname")) {
        isNickname = true;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
        isFullname = true;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("email")) {
        isEmail = true;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("address")) {
        isAddress = true;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("birthday")) {
        isBirthday = true;
      }
    }
    
    if(qName.equalsIgnoreCase("book")) {
      isBook = true;
      book = new Book();
    }
    if(isBook) {
      if(qName.equalsIgnoreCase("title")) {
        isTitle = true;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("nickname")) {
        isNickname2 = true;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("price")) {
        isPrice = true;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("nxb")) {
        isNxb = true;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("description")) {
        isDes = true;
      }
    }
  }

  @Override
  public void endElement(String uri, String localName, String qName) throws SAXException {
    //Doc xong close tag.
    if(qName.equalsIgnoreCase("author")) {
      isAuthor = false;
      authorList.add(author);
      author = null;
    }
    if(isAuthor) {
      if(qName.equalsIgnoreCase("nickname")) {
        isNickname = false;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("fullname")) {
        isFullname = false;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("email")) {
        isEmail = false;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("address")) {
        isAddress = false;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("birthday")) {
        isBirthday = false;
      }
    }
    
    if(qName.equalsIgnoreCase("book")) {
      isBook = false;
      bookList.add(book);
      book = null;
    }
    if(isBook) {
      if(qName.equalsIgnoreCase("title")) {
        isTitle = false;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("nickname")) {
        isNickname2 = false;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("price")) {
        isPrice = false;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("nxb")) {
        isNxb = false;
      } else if(qName.equalsIgnoreCase("description")) {
        isDes = false;
      }
    }
  }

  @Override
  public void characters(char[] ch, int start, int length) throws SAXException {
    //Noi dung ben trong tag
    String str = String.valueOf(ch, start, length);
    if(isAuthor) {
      if(isNickname) {
        author.setNickname(str);
      } else if(isFullname) {
        author.setFullname(str);
      } else if(isEmail) {
        author.setEmail(str);
      } else if(isAddress) {
        author.setAddress(str);
      } else if(isBirthday) {
        author.setBirthday(str);
      }
    }
    
    if(isBook) {
      if(isTitle) {
        book.setTitle(str);
      } else if(isNickname2) {
        book.setNickname(str);
      } else if(isPrice) {
//        System.out.println("Price: " + str);
        book.setPrice(Float.parseFloat(str));
      } else if(isNxb) {
        book.setNxb(str);
      } else if(isDes) {
        book.setDescription(str);
      }
    }
  }
}


#Book.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.xml.lesson01;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Book {
  String title, nickname, nxb, description;
  float price;

  public Book() {
  }

  public Book(String title, String nickname, String nxb, String description, float price) {
    this.title = title;
    this.nickname = nickname;
    this.nxb = nxb;
    this.description = description;
    this.price = price;
  }

  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Enter title: ");
    title = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter nickname: ");
    nickname = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter nha xuat ban: ");
    nxb = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter description: ");
    description = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter price: ");
    price = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }
  
  public String toXML() {
    return "		<book>\n" +
"			<title>"+title+"</title>\n" +
"			<nickname>"+nickname+"</nickname>\n" +
"			<price>"+price+"</price>\n" +
"			<nxb>"+nxb+"</nxb>\n" +
"			<description>"+description+"</description>\n" +
"		</book>\n";
  }
  
  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public void setNickname(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  public String getNxb() {
    return nxb;
  }

  public void setNxb(String nxb) {
    this.nxb = nxb;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "title=" + title + ", nickname=" + nickname + ", nxb=" + nxb + ", description=" + description + ", price=" + price + '}';
  }
}


#Author.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.xml.lesson01;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Author {
  String nickname, fullname, email, address, birthday;

  public Author() {
  }

  public Author(String nickname, String fullname, String email, String address, String birthday) {
    this.nickname = nickname;
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.address = address;
    this.birthday = birthday;
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Enter nickname: ");
    nickname = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter fullname: ");
    fullname = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter email: ");
    email = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter address: ");
    address = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Enter birthday (dd/mm/yyyy): ");
    birthday = scan.nextLine();
  }

  public String toXML() {
    return "		<author>\n" +
"			<nickname>"+nickname+"</nickname>\n" +
"			<fullname>"+fullname+"</fullname>\n" +
"			<email>"+email+"</email>\n" +
"			<address>"+address+"</address>\n" +
"			<birthday>"+birthday+"</birthday>\n" +
"		</author>\n";
  }
  
  public String getNickname() {
    return nickname;
  }

  public void setNickname(String nickname) {
    this.nickname = nickname;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Author{" + "nickname=" + nickname + ", fullname=" + fullname + ", email=" + email + ", address=" + address + ", birthday=" + birthday + '}';
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!