IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM

Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM

by GokiSoft.com - 14:05 08/05/2020 7,357 Lượt Xem

Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM

Thực hiện phân tích thiết kế chương trình ATM với các chức năng chính sau

- Chức năng đăng nhập

- Chức năng quản lý tài khoản > quản lý số dư, lịch sử rút tiền + lịch sử chuyển tiền

- Viết chức năng rút tiền

- Viết chức năng chuyển tiền

Chương trình : Code bàng Java Console hoặc Java Swing

Dữ liệu lưu vào CSDL.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Minh Nghia [T1907A]

Ngày viết: 15:39 11/05/2020- giao diện đăng nhập :
 + chức năng quên mk , lấy 
 + ng dùng -> đăng nhập user pass -> login giao diện quản lí tài khoản
- Giao diện quản lí tài khoản gồm :
 + Tổng số tiền, stk,tên ng dùng
 + các chức năng : chuyển tiền ,lịch sử rút tiền , lịch sử chuyển tiền
  + chức năng rút tiền -> giao diện 
	+ số tiền rút , số tiền dư , stk, tên ng dùng, sdt -> button thực hiện ( tối đa 5tr 1 lần và 30tr 1 ngay)
  + chức năng chuyển tiền => giao diện
	+ 2 lựa chọn trong ngân hàng và liên ngân hàng 
		+ trong ngân hàng -> 
			ng chuyển : stk, tên ng chuyển,số dư
			Ng nhận : stk ng nhân , nhập số tiền , nội dung thông điêp 
				-> 1 button thực hiện -> bắt nhập mã OTP
		+ liên ngân hàng ->
			ng chuyển : stk , tên ng chuyển , số dư
			ng nhận : chọn ngân hàng , stk ng nhận,số tiền ,nọi dung 
				-> 1 button thực hiện -> bắt nhập mã OTP/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ATM;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Administrator
 */
public class ATM_Transaction {
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  public static void main(String[] args) {
    login();
    int balance = 7000 , withdraw, deposit;
    int choose;
    
    do{
      menu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      switch(choose){
        case 1:
          System.out.println("Enter money to be withdraw :");
          withdraw = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          if(balance >= withdraw){
            balance = balance - withdraw;
            System.out.println("Successfull withdraw !! ");
          }else{
            System.out.println("Insufficient Balance");
          }
          break;
        case 2:
          System.out.print("Enter money to be deposited:");
          deposit = Integer.parseInt(scan.nextLine());
          balance = balance + deposit;
          System.out.println("Your Money has been successfully depsited");
          break;
        case 3:
          System.out.println("Current balance in the account" +balance);
          
          break;
        case 4:
          System.out.println("Exit ");
          break;
        default:
          System.out.println("Input failed !!!");
          break;
              
      }
    }while(choose != 4);
    
  }
  public static void login(){
    System.out.println("Enter Account");
    System.out.println("User name :");
    String username = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Password :");
    String password = scan.nextLine();
    
    if(username.equals("aptech") || (password.equals("aptech123"))){
      System.out.println("Login succesfull !!!");
    }else{
      System.out.println("Login failed !!!");
      login();
    }
  }
  public static void menu(){
    System.out.println("Automated Teller Machine");
      System.out.println("1. Withdraw");
      System.out.println("2. Deposit");
      System.out.println("3. Check Balance");
      System.out.println("4. EXIT");
      System.out.print("Choose the operation you want to perform:");
  }
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!