IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM

Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM

by GokiSoft.com - 14:05 08/05/2020 7,353 Lượt Xem

Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM

Thực hiện phân tích thiết kế chương trình ATM với các chức năng chính sau

- Chức năng đăng nhập

- Chức năng quản lý tài khoản > quản lý số dư, lịch sử rút tiền + lịch sử chuyển tiền

- Viết chức năng rút tiền

- Viết chức năng chuyển tiền

Chương trình : Code bàng Java Console hoặc Java Swing

Dữ liệu lưu vào CSDL.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangduyminh [T1907A]

Ngày viết: 16:14 08/05/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson7;

import java.text.DecimalFormat;
import java.text.NumberFormat;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class ATM {
  public static void main(String[] args) {
   Account checking = new Account();
		checking.setType("Kiem Tra");
		checking.setBalance(0.00);
		checking.setRate(0.00);

		Account savings = new Account();
		savings.setType("Tien Tiet Kiem");
		savings.setBalance(0.00);
		savings.setRate(2.00);

		NumberFormat formatter = NumberFormat.getCurrencyInstance();
		Scanner sc = new Scanner(System.in); 

		boolean session = true; 

		while (session) {

			System.out.print("\nATM Menu: \n \n"
							 + "1. Gui Tien \n"
							 + "2. Rut Tien \n"
							 + "3. Chuyen Tien \n"
							 + "4. Kiem Tra So du trong tai khoan\n"
							 + "5. Kiet Thuc\n \n"
							 + "Lua chon: ");

			int selection = sc.nextInt();

			switch (selection) {


				case 1:
					System.out.print("Nhập (1) Kiem Tra (2) để Gửi Tiền: ");
					int depAccount = sc.nextInt(); 

					if (depAccount == 1) {

						System.out.println("\nSố dư Tiết kiệm hiện tại của bạn là: " + formatter.format(savings.getBalance()) + "\n");

						System.out.println("Bạn muốn gửi bao nhiêu tiền?");
						double deposit = sc.nextDouble();

						savings.deposit(deposit);

						System.out.println("\n Số dư Tiết kiệm của bạn hiện là: " + formatter.format(savings.getBalance()) + "\n");
						

					}

					else if (depAccount == 2) {
						
						System.out.println("\nSố dư kiểm tra hiện tại của bạn là: " + formatter.format(checking.getBalance()) + "\n");

						System.out.println("Bạn muốn gửi bao nhiêu tiền?");
						double deposit = sc.nextDouble();

						checking.deposit(deposit);

						System.out.println("\nKiểm tra số dư hiện tại: " + formatter.format(checking.getBalance()) + "\n");

					}

					break;

				case 2:
					System.out.print("\nNhập (1) Kiểm Tra hoặc (2) để Gửi TIền: ");
					int witAccount = sc.nextInt(); 

					if (witAccount == 1) {

						System.out.println("\nSố dư tiết kiệm hiện tại của bạn là: " + formatter.format(savings.getBalance()) + "\n");

						System.out.println("Bạn muốn rút bao nhiêu tiền?");
						double withdraw = sc.nextDouble();

						savings.withdraw(withdraw);

						System.out.println("\nSố dư tiết kiệm của bạn hiện đang: " + formatter.format(savings.getBalance()) + "\n");
						

					}

					else if (witAccount == 2) {
						
						System.out.println("\nSố dư Kiểm tra hiện tại của bạn là: " + formatter.format(checking.getBalance()) + "\n");

						System.out.println("Bạn muốn rút bao nhiêu tiền?");
						double withdraw = sc.nextDouble();

						checking.withdraw(withdraw);

						System.out.println("\nBạn muốn rút bao nhiêu tiền? " + formatter.format(checking.getBalance()) + "\n");

					}

					break;

				// case 3 handles the transfer of funds	

				case 3:
					System.out.print("\nBạn muốn chuyển tiền từ tài khoản nào?, (1) cho Kiem Tra hoặc (2) để Chuyển Tiền: ");
					int tranAccount = sc.nextInt();

					if (tranAccount == 1) {

						System.out.println("\nSố dư tiết kiệm hiện tại của bạn là: " + formatter.format(savings.getBalance()) + "\n");

						System.out.print("Bạn muốn chuyển bao nhiêu tiền từ Tiết kiệm sang Kiểm tra?: ");
						double tranAmount = sc.nextDouble();

						savings.withdraw(tranAmount);
						checking.deposit(tranAmount);

						System.out.println("\nBạn đã chuyển thành công " + formatter.format(tranAmount) + " từ tiết kiệm đến kiểm tra");

						System.out.println("\nKiểm tra số dư: " + formatter.format(checking.getBalance()));
						System.out.println("Số dư tiết kiệm: " + formatter.format(savings.getBalance()) + "\n");

					}

					else if (tranAccount == 2) {

						System.out.println("\nSố dư kiểm tra hiện tại của bạn là: " + formatter.format(checking.getBalance()) + "\n");

						System.out.print("Bạn muốn chuyển bao nhiêu tiền từ Số Dư sang Tiết kiệm?: ");
						double tranAmount = sc.nextDouble();

						checking.withdraw(tranAmount);
						savings.deposit(tranAmount);

						System.out.println("\nBạn đã chuyển thành công " + formatter.format(tranAmount) + " từ kiểm tra đến tiết kiệm");

						System.out.println("\nKiem Tra so du : " + formatter.format(checking.getBalance()));
						System.out.println("kiem tra tien tiet kiem: " + formatter.format(savings.getBalance()) + "\n");
						
					}

					break;	
				
				case 4:
					System.out.println("\nKiem Tra So Du: " + formatter.format(checking.getBalance()));
					System.out.println("Kiem Tra Tien Tiet Kiem: " + formatter.format(savings.getBalance()) + "\n");
					
					break;

				case 5:
					session = false;
					
					break;

			}				 	
			

		}

		System.out.println("\nCảm ơn bạn đã giao dịch với chúng tôi!\n");

	}

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson7;

/**
 *
 * @author Minh
 */
public class Account {

	String type;
	double balance;
	double rate;

	void setType(String accType) {
		
		type = accType;
	}

	void setBalance(double accBal) {
		
		balance = accBal;
	}

	void setRate(double accRate) {
		
		rate = accRate;
	}

	void deposit(double dep) {
		
		balance += dep; 
	}

	void withdraw(double wit) {
		
		balance -= wit;
	}


	String getType() {
		
		return type;
	}

	double getBalance() {
		
		return balance;
	}

	double getRate() {
		
		return rate;
	}

  }
Người Dùng :
      + Xem Được Lịch Sử Giao Dich.
      + Số Dư Còn Lại Trong tài khoản
      + Dịch Vụ (Chuyển Tiền Nội Bộ,Lien Ngân Hàng,Rút Tiền,Dat ve may bay .....);
      + Lịch Sử Rút tiền;
Quản Lý Tài Khoản : 
       + Xem Được Lịch Sử Giao Dịch Của Người Dùng;
       + Cung Cấp Mã Pin Giao Dịch
       + Xem Thống kê giao dich của từng khách hàng
 Chức Năng 
   Người Dùng : 
         +Đăng Nhập (Tai Khoản, Mật khẩu);
         + Đăng Xuât
         + Rut Tien tu tai khoan(Lựa Chon Mệnh Gía Giao Dich):Nhập số tiền cần rút;
         + Chuyển Khoản(Chuyển nội bộ , liên ngân hàng,rút tiền....):Nhập số tiền cần chuyển khoản;
         + Đổi Mật Khẩu
         + In Sao Kê;
         + Tim Kiếm lịch sử giao dich( Theo ngày tháng năm);

   Quan Ly Tai Khoản :
         + Thêm, Sửa, Xóa, Đóng ,Mở tài khoản ngân hàng
         + Quản Lý Giao Dịch Của Khách Hàng:(Gửi Tiền,Rút Tiền và chuyển khoản)
         + Tìm Kiếm (Số tài khoản,tên chủ tài khoản) và xem chi tiết giao dịch của từng khách hàng
         + Thống kê (Toàn Bộ giao dịch của khách hàng): Gửi tiền vào tài khảon
                                + Rút tiền từ tài khoản
                                + Chuyển Tiền (Nội Bộ , Liên Ngân Hàng);


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!