IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java

by GokiSoft.com - 15:50 17/03/2021 4,931 Lượt Xem

Viết chương trình làm task vu như sau

- Thread thứ nhất thực hiện sinh ngẫu nhiên các số tự nhiêu từ 1 tới 20 - Dừng 2s và chạy vô tận

- Thread thứ 2 thực hiện hiển thị bình phương các số được sinh ra từ Thread 1- Dừng 1s và chạy vô tận

- Thực hiện đồng bộ 2 Thread trên (T1 thực hiện sinh ngẫu nhiên > T2 in ra bình phương > T1 tiếp tục sinh > T2 in ra bình phương > ...)

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:12 19/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1101;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Thread2 extends Thread {

  SharedData sd;

  public Thread2(SharedData sd) {
    this.sd = sd;
  }

  @Override
  public void run() {
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      synchronized (sd) {
        try {
          sd.notifyAll();

          sd.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        int rnd = sd.getRd();
        rnd *= rnd;
        System.out.println("BP: " + rnd);
        try {
          Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      synchronized(sd) {
        sd.notifyAll();
      }
    }
  }

}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:11 19/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1101;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Thread1 extends Thread{
  
  SharedData sd;

  public Thread1(SharedData sd) {
    this.sd = sd;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      Thread.sleep(100);
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    Random rd = new Random();
    
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      synchronized(sd) {
        int rnd = rd.nextInt(20);
        sd.setRd(rnd);
        
        System.out.println("rad: " + rnd); 
        try {
          Thread.sleep(2000);
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        sd.notifyAll();
        
        try {
          sd.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
        
          
      }
    }
  }
}Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:11 19/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1101;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
class SharedData {
  int c = 0;
  int rd;
  public synchronized void add(String threadName, int deltai) {
    System.out.println(threadName + "->" + c);
    c +=deltai;
    System.out.println(threadName + "->" + "c: " + c);
  }
  
  public synchronized void minus(String threadName, int deltai) {
    System.out.println(threadName + "->" + c);
    c -=deltai;
    System.out.println(threadName + "->" + "c: " + c);
  }

  public int getRd() {
    return rd;
  }

  public void setRd(int rd) {
    this.rd = rd;
  }

  

  

  
  
}


Triệu Văn Lăng [T2008A]

Ngày viết: 15:11 19/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package bai1101;

/**
 *
 * @author MTLS
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    SharedData sd = new SharedData();
    
    Thread1 t1 = new Thread1(sd);
    Thread2 t2 = new Thread2(sd);
    
    t1.start();
    t2.start();
  }
}


vuong huu phu [T2008A]

Ngày viết: 10:56 18/03/2021/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaapplication35;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class S_dt {
  int r ;

  public int getR() {
    return r;
  }

  public void setR(int r) {
    this.r = r;
  }
  
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!