IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết

MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết

by GokiSoft.com - 10:19 11/09/2021 5,083 Lượt Xem

Viết chương trình sau

Thread1 : Làm nhiệm vụ sinh ngẫu nhiên các số từ 1-100

- Nếu số ngẫu nhiên chia hết cho 3 thì đẩy sang Thread 2 : Thực hiện in ra bình phương số đó

- Trường hợp khác thì đẩy sang Thread 3 : Thực hiện kiểm ra xem số đó có chia hết cho 4 không và in ra thông báo (chia hết cho 4 hoặc ko)

- Nếu tổng các số sinh ngẫu nhiên trong Thread 1 >= 200 thì dừng tất cả các thread.

Thực hiện đồng bộ 3 thread (Yêu cầu : Thread 1 sinh xong -> đợi cho 2 thread 2 và 3 thực hiện xong mới sinh tiếp, Thread 2, 3 đợi cho Thread 1 sinh số ngẫu nhiên mới thì mới thực hiện yêu cầu)

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

NguyenHuuThanh [T1907A]

Ngày viết: 17:02 01/04/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package multithreadbt301;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class Multithreadbt301 {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    // TODO code application logic here
    
    SharedData sharedData = new SharedData();
    
    Thread1 thread1 = new Thread1(sharedData);
    Thread2 thread2 = new Thread2(sharedData);
    Thread3 thread3 = new Thread3(sharedData);
    
    thread1.start();
    thread2.start();
    thread3.start();
  }
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package multithreadbt301;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class SharedData {
  int rad;
  int total;
  // index = 1,2,3
  // index = 1 thi thread1 dc chay 2,3 wait or smth
  
  int index = 1;
  
  public SharedData()
  {
    total = 0;
    index = 1;
  }

  public int getRad() {
    return rad;
  }

  public void setRad(int rad) {
    this.rad = rad;
  }

  public int getTotal() {
    return total;
  }

  public void setTotal(int total) {
    this.total = total;
  }
  
  public synchronized void plus(int value)
  {
    total += value ;
  }
  
  public synchronized boolean checkAvailable()
  {
    return total < 2000;
  }

  public int getIndex() {
    return index;
  }

  public void setIndex(int index) {
    this.index = index;
  }
  
  
}

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package multithreadbt301;

import java.util.Random;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class Thread1 extends Thread {
  SharedData sharedData;

  public Thread1(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
  }
  
  @Override
  public void run()
  {
    try {
      Thread.sleep(200); // t2 va t3 vao wait
    } catch (InterruptedException ex) {
      Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    
    Random random = new Random();
    
    while (sharedData.checkAvailable())
    {
      synchronized(sharedData)
      {
      int rad = random.nextInt(100) + 1;
      sharedData.setRad(rad);
      sharedData.plus(rad);
      System.out.println("T1 :" + rad);
      
      //thiet lap luong dc phep chay
      
      if (rad %3 == 0)
      {
        sharedData.setIndex(2);
        
      }
      else if (rad % 2 == 0)
      {
        sharedData.setIndex(3);
      }
      
      else
      {
        sharedData.setIndex(3);
      }
      // sync thread
      
      sharedData.notifyAll();
        try {
          sharedData.wait();
        } catch (InterruptedException ex) {
          Logger.getLogger(Thread1.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    System.out.println("T1 : Stop ");
    synchronized(sharedData)
    {
      sharedData.notifyAll();
    }
  }
  
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package multithreadbt301;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class Thread2 extends Thread {
  SharedData sharedData;

  public Thread2(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
  }

  @Override
  public void run()
  {
    while (sharedData.checkAvailable())
    {
      
      synchronized(sharedData)
      {
        sharedData.notifyAll();
      try {
        while(sharedData.getIndex() != 2 && sharedData.checkAvailable())
        {
          sharedData.wait();
        }
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Thread2.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
        
        int rad = sharedData.getRad();
      if (rad % 3 == 0)
      {
        rad *= rad;
        System.out.println("T2 : " + rad);
      }
       sharedData.setIndex(1);
      }
    }
    System.out.println("T2 : Stop:");
    synchronized(sharedData)
    {
      sharedData.notifyAll();
    }
  }
  
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package multithreadbt301;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author abc
 */
public class Thread3 extends Thread {
  SharedData sharedData;

  public Thread3(SharedData sharedData) {
    this.sharedData = sharedData;
  }
  
  @Override
  public void run()
  {
    while (sharedData.checkAvailable())
    {
      
      
      
      synchronized(sharedData)
      {
        sharedData.notifyAll();
      try {
        while(sharedData.getIndex() != 3 && sharedData.checkAvailable())
        {
          sharedData.wait();
        }
      } catch (InterruptedException ex) {
        Logger.getLogger(Thread3.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
        
        
        int rad = sharedData.getRad();
      
      if (rad % 2 == 0)
      {
        if (rad % 4 == 0)
        {
          System.out.println("So ngau nhien chia het cho 4 ");
          
        }
        else
        {
          System.out.println("So ngau nhien khong chia het cho4 ");
        }
        
        
      }
      else
      {
        System.out.println("So le");
      }
      sharedData.setIndex(1);
      }
      
      
    }
     System.out.println("T3 : Stop:");
     synchronized(sharedData)
    {
      sharedData.notifyAll();
    }
    
  }
  
}


Đỗ Văn Huấn [T1907A]

Ngày viết: 20:25 31/03/2020package java2_Advanced.BaiTapNgay27_3_2020.DongBo3Thread;


public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    ShareData shareData = new ShareData();

    IntRandom intRandom = new IntRandom(shareData);
    Sqr sqr = new Sqr(shareData);
    Divide divide = new Divide(shareData);


    intRandom.start();
    sqr.start();
    divide.start();


  }
}package java2_Advanced.BaiTapNgay27_3_2020.DongBo3Thread;

public class ShareData {
  int rad;
  int tong;
  int indext;
  public ShareData() {
    tong = 0;
    indext = 1;
  }

  public int getIndext() {
    return indext;
  }

  public void setIndext(int indext) {
    this.indext = indext;
  }


  public void setTong(int tong) {
    this.tong = tong;
  }

  public int getTong() {
    return tong;
  }


  public int getRad() {
    return rad;
  }

  public void setRad(int rad) {
    this.rad = rad;
  }

  public synchronized void tong(int value) {
    tong += value;
  }

  public synchronized boolean checkTong() {
    if (tong >= 200) {
      return false;
    }
    return true;
  }

}package java2_Advanced.BaiTapNgay27_3_2020.DongBo3Thread;


import java.util.Random;

public class IntRandom extends Thread {
  ShareData shareData;


  public IntRandom(ShareData shareData) {
    this.shareData = shareData;
  }

  @Override
  public void run() {
    Random random = new Random();
    try {
      Thread.sleep(200);
    } catch (InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    while (shareData.checkTong()) {
      synchronized (shareData) {
        int rad = random.nextInt(100) + 1;
        shareData.setRad(rad);
        System.out.println("Rad: " + rad);
        shareData.tong(rad);

        if (rad % 3 == 0) {         // nếu rad chia hết cho 3 thì luồng 2 đc chạy và luồng 3 k đc chạy
          shareData.setIndext(2);
        } else {               // nếu rad k chia hết cho 3 thì luồng 3 đc chạy
          shareData.setIndext(3);
        }

        shareData.notifyAll();
        try {
          shareData.wait();
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }

    synchronized (shareData) {
      shareData.notifyAll();
    }
  }
}package java2_Advanced.BaiTapNgay27_3_2020.DongBo3Thread;

public class Sqr extends Thread {
  ShareData shareData;

  public Sqr(ShareData shareData) {
    this.shareData = shareData;
  }

  @Override
  public void run() {
    while (shareData.checkTong()) {

      synchronized (shareData) {
        shareData.notifyAll();
        try {
          while (shareData.getIndext() != 2 && shareData.checkTong()) {
            shareData.wait();
          }
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }

        int rad = shareData.getRad();
        if (rad % 3 == 0) {
          rad *= rad;
          System.out.println("Sqr: " + rad);
        } else {
          System.out.println(rad + " khong chia het cho 3.");
        }
        System.out.println("tong la: " + shareData.getTong());

        shareData.setIndext(1);     // chạy lại luồng 1
      }
    }
    synchronized (shareData) {
      shareData.notifyAll();
    }
  }
}package java2_Advanced.BaiTapNgay27_3_2020.DongBo3Thread;

public class Divide extends Thread {
  ShareData shareData;

  public Divide(ShareData shareData) {
    this.shareData = shareData;
  }

  @Override
  public void run() {

    while (shareData.checkTong()) {
      synchronized (shareData) {
        shareData.notifyAll();
        try {
          while (shareData.getIndext() != 3 && shareData.checkTong() ) {
            shareData.wait();
          }
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        int rad = shareData.getRad();
        if (rad % 2 == 0) {
          if (rad % 4 == 4) {
            System.out.println(rad + " chia het cho 4.");
          } else {
            System.out.println(rad + " khong chia het cho 4.");
          }
        } else {
          System.out.println(rad + " khong chia het cho 2");
        }
        System.out.println("tong la: " + shareData.getTong());
        shareData.setIndext(1);       // chạy lại luồng 1
      }

    }
    synchronized (shareData) {
      shareData.notifyAll();
    }
  }
}


Phân Loại Bài Viết

Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!