IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Phân chia mảng số nguyên thành 2 phần + chắc + lẻ
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Phân chia mảng số nguyên thành 2 phần + chắc + lẻ

by GokiSoft.com - 15:31 13/05/2020 1,837 Lượt Xem

Phân chia mảng số nguyên thành 2 phần + chắc + lẻ


Source Code


#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package exam;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N = ");
    int N = scan.nextInt();
    int[] t = new int[N];
    //Nhap du lieu
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      System.out.format("\nNhap t[%d] = ", i);
      t[i] = scan.nextInt();
    }
    //Cach 1:
    //Sap xep mang do theo thu tu tang dan
    for (int i = 0; i < N - 1; i++) {
      for (int j = i+1; j < N; j++) {
        if(t[i] > t[j]) {
          int tmp = t[i];
          t[i] = t[j];
          t[j] = tmp;
        }
      }
    }
    //Phan chia mang thanh 2 phan => so chan va so le
    int[] t1 = new int[N];
    int[] t2 = new int[N];
    int i1 = 0, i2 = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      if(t[i] % 2 == 0) {
        t1[i1++] = t[i];
      } else {
        t2[i2++] = t[i];
      }
    }
    for (int i = 0; i < i1; i++) {
      t[i] = t1[i];
    }
    for (int i = 0; i < i2; i++) {
      t[i1++] = t2[i];
    }
    
    System.out.println("\nKet qua:\n");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      System.out.print(t[i] + ", ");
    }
  }
}


#Main2.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package exam;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main2 {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap N = ");
    int N = scan.nextInt();
    int[] t = new int[N];
    //Nhap du lieu
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      System.out.format("\nNhap t[%d] = ", i);
      t[i] = scan.nextInt();
    }
    
    //Tach du lieu - theo yeu cau de bai
    int index = -1;//insert sort
    //t => 1, 9, 2, 7, 10, 4, 5, 6
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      if(t[i] % 2 == 0) {
        //so chan => day ve phia trai cua mang t
        int position = getPositionInsert(t, t[i], 0, (index >= 0)?index:i);
        System.out.println("even position >> " + position);
        if(position < i) {
          int tmp = t[i];
          moveElements(t, position, i);
          t[position] = tmp;
        }
        if(index >= 0) {
          index++;
        }
      } else {
        //insert phan tu vao dung vi tri cua no
        if(index == -1) {
          index = i;
        } else {
          int position = getPositionInsert(t, t[i], index, i);
          System.out.println("odd position >> " + position);
          if(position < i) {
            int tmp = t[i];
            moveElements(t, position, i);
            t[position] = tmp;
          }
        }
      }
    }
    
    System.out.println("\nKet qua: ");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
      System.out.print(t[i] + ", ");
    }
  }
  
  static void moveElements(int[] t, int start, int end) {
    for (int i = end; i > start; i--) {
      t[i] = t[i - 1];
    }
  }
  
  static int getPositionInsert(int[] t, int value, int start, int end) {
    for (int i = start; i < end; i++) {
      if(t[i] > value) {
        return i;
      }
    }
    return end;
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Tags:

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!