IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java

by GokiSoft.com - 15:58 26/04/2021 5,655 Lượt Xem

Thiết kế CSDL đặt tên là : quanlysinhvien

Tạo 1 bảng students gồm các thuộc tính : rollno, fullname, gender, email, address

Nhập vào bảng trên ít nhất 3 sinh viên bất kỳ.

Thiết kế phần mềm có giao diện như sau

Khi người dùng nhấn vào button search thực hiện task vụ sau

- Nếu RollNo : để trống thì hiển thị message yêu cầu nhập rollno cần tìm kiếm

- Nếu RollNo : khác rỗng -> thực hiện tìm kiếm sinh viên trong csdl và hiển thị ra các trường trong form

Khi người dùng click reset thì xoá toàn bộ dữ liệu sv trong form

Khi người dùng click vào update thì cập nhật dữ liệu trong CSDL và xoá tất cả các dữ liệu trong form.

Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 07:41 17/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package abc;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class MainJFrame extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel tableModel;
  List<Student> stdList = new ArrayList<>();

  /**
   * Creates new form MainJFrame
   */
  public MainJFrame() {
    initComponents();
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
    ShowTable();
  }

  private void ShowTable() {
    stdList = StudentModify.findALL();
    stdList.forEach((student) -> {
      tableModel.addRow(new Object[]{
        student.getHo_ten(), student.getGioi_tinh(),
        student.getRoll_no(), student.getEmail(), student.getDia_chi()
      });
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    textHoten = new javax.swing.JTextField();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    textRollNo = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    textEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    textDiachi = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    btnUpdate = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    cbGioitinh = new javax.swing.JComboBox<>();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
      },
      new String [] {
        "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    textHoten.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        textHotenActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel1.setText("Họ Tên");

    jLabel2.setText("GIới tính ");

    textRollNo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        textRollNoActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Roll No");

    jLabel4.setText("Email");

    jLabel5.setText("Địa chỉ");

    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnUpdate.setText("Update");
    btnUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    cbGioitinh.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Nam", "Nữ" }));

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "Họ Tên", "GIới Tính", "Roll No", "Email", "Đia Chỉ"
      }
    ));
    jScrollPane2.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(52, 52, 52)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 52, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                .addComponent(jLabel2)
                .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
            .addGap(61, 61, 61)))
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnReset)
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 153, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(cbGioitinh, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(textHoten, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(btnSearch))
              .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
                .addComponent(textDiachi, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 195, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(textEmail, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(textRollNo, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)))
            .addGap(76, 76, 76))))
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jScrollPane2)
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(21, 21, 21)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(btnSearch)
          .addComponent(textHoten, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(cbGioitinh, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(10, 10, 10)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(textRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(textEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(textDiachi, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addComponent(btnReset))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 103, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 20, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 29, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void textHotenActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_textHotenActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_textHotenActionPerformed

  private void textRollNoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_textRollNoActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_textRollNoActionPerformed

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    textHoten.setText("");
    cbGioitinh.setSelectedIndex(0);
    textRollNo.setText("");
    textEmail.setText("");
    textDiachi.setText("");
  }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnSearchActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
     String input = JOptionPane.showInputDialog(this, "Mời tìm tên cần tìm kếm ");
    if (input !=null && input.length() > 0) {
      stdList = StudentModify.findByFullname(input);
      tableModel.setRowCount(0);
      stdList.forEach((student) -> {
        tableModel.addRow(new Object[]{
          student.getHo_ten(), student.getGioi_tinh(),
        student.getRoll_no(), student.getEmail(), student.getDia_chi()
        });
      });

    }else{
    ShowTable();
    }
  }//GEN-LAST:event_btnSearchActionPerformed

  private void btnUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnUpdateActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
     String fullname = textHoten.getText();
    String gender = cbGioitinh.getSelectedItem().toString();
    String age = textRollNo.getText();
    String email = textEmail.getText();
    String diachi = textDiachi.getText();
    Student std = new Student(fullname, gender, age, email, diachi);
    StudentModify.insert(std);
    stdList.forEach((student) -> {
        tableModel.addRow(new Object[]{
          student.getHo_ten(), student.getGioi_tinh(),
        student.getRoll_no(), student.getEmail(), student.getDia_chi()
        });
      });
  }//GEN-LAST:event_btnUpdateActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new MainJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JButton btnUpdate;
  private javax.swing.JComboBox<String> cbGioitinh;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField textDiachi;
  private javax.swing.JTextField textEmail;
  private javax.swing.JTextField textHoten;
  private javax.swing.JTextField textRollNo;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package abc;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student {
  String ho_ten,gioi_tinh,Email,dia_chi;
  String roll_no;

  public Student() {
  }

  public Student(String ho_ten, String gioi_tinh, String Email, String dia_chi, String roll_no) {
    this.ho_ten = ho_ten;
    this.gioi_tinh = gioi_tinh;
    this.Email = Email;
    this.dia_chi = dia_chi;
    this.roll_no = roll_no;
  }

  public String getHo_ten() {
    return ho_ten;
  }

  public void setHo_ten(String ho_ten) {
    this.ho_ten = ho_ten;
  }

  public String getGioi_tinh() {
    return gioi_tinh;
  }

  public void setGioi_tinh(String gioi_tinh) {
    this.gioi_tinh = gioi_tinh;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public String getDia_chi() {
    return dia_chi;
  }

  public void setDia_chi(String dia_chi) {
    this.dia_chi = dia_chi;
  }

  public String getRoll_no() {
    return roll_no;
  }

  public void setRoll_no(String roll_no) {
    this.roll_no = roll_no;
  }
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package abc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class StudentModify {
   public static List<Student> findALL() {
    List<Student> stdList = new ArrayList<>();
    Connection connection = null;
    Statement statement = null;

    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_managerment", "root", "");
      String sql = "select * from students";
      statement = connection.createStatement();

      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      while (resultSet.next()) {
        Student std = new Student(resultSet.getString("ho_ten"),
            resultSet.getString("gioi_tinh"),
            resultSet.getString("roll_no"), resultSet.getString("Email"),
            resultSet.getString("dia_chi"));
        stdList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
//keets thuc
    return stdList;
  }
   
   public static List<Student> findByFullname(String fullname) {
    List<Student> stdList = new ArrayList<>();
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_managerment", "root", "");
      String sql = "select * from students where ho_ten like ? ";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,"%"+ fullname +"%");
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      while (resultSet.next()) {
        Student std = new Student(resultSet.getString("ho_ten"),
            resultSet.getString("gioi_tinh"),
            resultSet.getString("roll_no"), resultSet.getString("Email"),
            resultSet.getString("dia_chi"));
        stdList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return stdList;
  } 
    public static void insert(Student std) {

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_managerment", "root", "");
      String sql = "insert into students (ho_ten, gioi_tinh,roll_no,Email,dia_chi) values (?,?,?,?,?) ";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, std.getHo_ten());
      statement.setString(2, std.getGioi_tinh());
      statement.setString(3, std.getRoll_no());
      statement.setString(4, std.getEmail());
      statement.setString(5, std.getDia_chi());
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 23:13 15/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaadavance_quanlysinhvienplus;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Student {
  String name, gender, rollNo, email, address;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public Student(String name, String gender, String rollNo, String email, String address) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.rollNo = rollNo;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public Student() {
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaadavance_quanlysinhvienplus;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class StudentCRUID {

  public void updateStudent(Student student) {
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien?serverTimezone=UTC", "root", "");
      String query = "select * from student where RollNo = ?";
      statement = conn.prepareCall(query);
      statement.setString(1, student.rollNo);
      ResultSet result = statement.executeQuery();
      String res = "";
      while (result.next()) {
        res = result.getString("RollNo");
      }
      if (res.equals("")) {
        query = "insert into student values ( ? , ? , ? , ? , ? )";
        statement = conn.prepareCall(query);
        statement.setString(1, student.name);
        statement.setString(2, student.gender);
        statement.setString(3, student.rollNo);
        statement.setString(4, student.email);
        statement.setString(5, student.address);
        statement.execute();
      } else {
        query = "UPDATE student "
            + "SET StudentName = ?, Gender = ? , Email = ? , Address = ?"
            + "WHERE RollNo = ?";
        statement = conn.prepareCall(query);
        statement.setString(1, student.name);
        statement.setString(2, student.gender);
        statement.setString(3, student.email);
        statement.setString(4, student.address);
        statement.setString(5, student.rollNo);
        statement.execute();
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public Student searchStudent(String rollNo) {
    Student std = new Student();
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien?serverTimezone=UTC", "root", "");
      String query = "select * from student where RollNo = ?";
      statement = conn.prepareCall(query);
      statement.setString(1, rollNo);
      ResultSet result = statement.executeQuery();

      while (result.next()) {
        std.name = result.getString("StudentName");
        std.gender = result.getString("Gender");
        std.rollNo = result.getString("RollNo");
        std.email = result.getString("Email");
        std.address = result.getString("Address");
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return std;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaadavance_quanlysinhvienplus;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class StudentUpdateFrame extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form StudentUpdateFrame
   */
  public StudentUpdateFrame() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    StudentName = new javax.swing.JTextField();
    StudentGender = new javax.swing.JTextField();
    StudentRollNo = new javax.swing.JTextField();
    StudentEmail = new javax.swing.JTextField();
    StudentAddress = new javax.swing.JTextField();
    jButtonUpdate = new javax.swing.JButton();
    jButtonReset = new javax.swing.JButton();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Enter student's information"));

    jLabel1.setText("Họ Tên :");

    jLabel2.setText("Giới Tính :");

    jLabel3.setText("RollNo");

    jLabel4.setText("Email :");

    jLabel5.setText("Địa Chỉ :");

    jButtonUpdate.setText("Update");
    jButtonUpdate.setBorder(new javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
    jButtonUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButtonUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButtonReset.setText("Reset");
    jButtonReset.setBorder(new javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
    jButtonReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButtonResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton1.setText("Search");
    jButton1.setBorder(new javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel1)
                  .addComponent(jLabel2)
                  .addComponent(jLabel3)
                  .addComponent(jLabel4))
                .addGap(31, 31, 31))
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jLabel5)
                .addGap(40, 40, 40)))
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(StudentName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 98, Short.MAX_VALUE))
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(StudentAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(StudentEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(StudentRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(StudentGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(118, 118, 118)
            .addComponent(jButtonUpdate, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 113, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(46, 46, 46)
            .addComponent(jButtonReset, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 113, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(31, 31, 31)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(StudentName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton1))
        .addGap(34, 34, 34)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(StudentGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(StudentRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(38, 38, 38)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(StudentEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(StudentAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 39, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButtonUpdate)
          .addComponent(jButtonReset))
        .addGap(25, 25, 25))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButtonUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                       
    Student std = new Student(StudentName.getText(), StudentGender.getText(), StudentRollNo.getText(), StudentEmail.getText(), StudentAddress.getText());
    StudentCRUID stdCRUID = new StudentCRUID();
    stdCRUID.updateStudent(std);
  }                       

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    if (StudentRollNo.getText().equals("")) {
      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Please enter rollNo !");
    } else {
      StudentCRUID studentCRUID = new StudentCRUID();
      Student std = studentCRUID.searchStudent(StudentRollNo.getText());
      if (std.name == null) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Student is not exist ! ");
        StudentName.setText("");
        StudentGender.setText("");
        StudentRollNo.setText("");
        StudentEmail.setText("");
        StudentAddress.setText("");
      } else {
        StudentName.setText(std.name);
        StudentGender.setText(std.gender);
        StudentRollNo.setText(std.rollNo);
        StudentEmail.setText(std.email);
        StudentAddress.setText(std.address);
      }
    }
  }                    

  private void jButtonResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                       
    StudentName.setText("");
    StudentGender.setText("");
    StudentRollNo.setText("");
    StudentEmail.setText("");
    StudentAddress.setText("");
  }                      

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentUpdateFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentUpdateFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentUpdateFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentUpdateFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentUpdateFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JTextField StudentAddress;
  private javax.swing.JTextField StudentEmail;
  private javax.swing.JTextField StudentGender;
  private javax.swing.JTextField StudentName;
  private javax.swing.JTextField StudentRollNo;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButtonReset;
  private javax.swing.JButton jButtonUpdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  // End of variables declaration          
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 21:08 15/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package qlsv;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author student
 */
public class jFrameQlsv extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form jFrameQlsv
   */
  public jFrameQlsv() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullName = new javax.swing.JTextField();
    txtGender = new javax.swing.JTextField();
    txtRollNo = new javax.swing.JTextField();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    txtAddress = new javax.swing.JTextField();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    btnUpdate = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel1.setText("Ho Ten :");

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel2.setText("Gioi Tinh :");

    jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel3.setText("Roll No :");

    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel4.setText("Email :");

    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel5.setText("Dia chi :");

    btnSearch.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        btnSearchMouseClicked(evt);
      }
    });

    btnUpdate.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    btnUpdate.setText("Update");
    btnUpdate.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        btnUpdateMouseClicked(evt);
      }
    });

    btnReset.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        btnResetMouseClicked(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(30, 30, 30)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btnUpdate)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnReset))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(txtGender)
              .addComponent(txtRollNo)
              .addComponent(txtEmail)
              .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 253, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(txtFullName))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnSearch)))
        .addContainerGap(18, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtFullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSearch))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addComponent(btnReset))
        .addContainerGap(23, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnSearchMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                    
    if (txtRollNo.getText().isEmpty()) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nhap rollno di ban eiiiiiiiiiiiiiiiiii");
      return;
    }
    Student std = StudentModify.findByRollNo(txtRollNo.getText());
    System.out.println(std.getAddress());
//    txtAddress.setText(std.getAddress());
//    txtEmail.setText(std.getEmail());
//    txtFullName.setText(std.getFullName());
//    txtGender.setText(std.getGender());
  }                   

  private void btnResetMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                   
    txtRollNo.setText("");
    txtAddress.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtFullName.setText("");
    txtGender.setText("");
  }                   

  private void btnUpdateMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    Student std = new Student(txtRollNo.getText(),txtFullName.getText(),txtGender.getText(),txtEmail.getText(),txtAddress.getText());
    StudentModify.insert(std);
    txtRollNo.setText("");
    txtAddress.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtFullName.setText("");
    txtGender.setText("");
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jFrameQlsv.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jFrameQlsv.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jFrameQlsv.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jFrameQlsv.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new jFrameQlsv().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JButton btnUpdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JTextField txtAddress;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullName;
  private javax.swing.JTextField txtGender;
  private javax.swing.JTextField txtRollNo;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package qlsv;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Student {
  String rollNo,fullName,gender,email,address;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollNo, String fullName, String gender, String email, String address) {
    this.rollNo = rollNo;
    this.fullName = fullName;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getFullName() {
    return fullName;
  }

  public void setFullName(String fullName) {
    this.fullName = fullName;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package qlsv;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author student
 */
public class StudentModify {
  public static Student findByRollNo(String rollNo) {
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien","root","");
      String sql = "select * from students where rollno = ?";
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,rollNo);
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      while (resultSet.next()) {
        Student student = new Student(
            resultSet.getString("rollNo"),
            resultSet.getString("fullname"),
            resultSet.getString("gender"),
            resultSet.getString("email"),
            resultSet.getString("address")
        );
        return student;
      }
      
    } catch (SQLException ex) {
    }finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
//    return student;
  }
  
  public static void insert(Student student) {
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien","root","");
      String sql = "insert into students values (?,?,?,?,?)";
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,student.getRollNo());
      statement.setString(2,student.getFullName());
      statement.setString(3,student.getGender());
      statement.setString(4,student.getEmail());
      statement.setString(5,student.getAddress());
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
    }finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void update(Student student) {
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien","root","");
      String sql = "update students set fullname = ?, gender = ?, email = ?, address = ? where rollno = ?";
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,student.getFullName());
      statement.setString(2,student.getGender());
      statement.setString(3,student.getEmail());
      statement.setString(4,student.getAddress());
      statement.setString(5,student.getRollNo());
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
    }finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:54 15/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package June15DatabaseSwing;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Main extends javax.swing.JFrame {
  static Connection con = null;
  static PreparedStatement statement = null;
  
  public static void Connect(){
    try {
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien?serverTimezone=UTC", "root", "");
      
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  public void Disconnect(){
    if(con!=null){
      try {
        con.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(statement!= null){
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
  /**
   * Creates new form Main
   */
  public Main() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    JName = new javax.swing.JTextField();
    JGender = new javax.swing.JTextField();
    JRoll = new javax.swing.JTextField();
    JEmail = new javax.swing.JTextField();
    JAddress = new javax.swing.JTextField();
    BSearch = new javax.swing.JButton();
    BUpdt = new javax.swing.JButton();
    BReset = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Ho ten:");

    jLabel2.setText("Gioi Tinh:");

    jLabel3.setText("Roll No:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("Dia Chi");

    BSearch.setText("Search");
    BSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    BUpdt.setText("Update");
    BUpdt.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BUpdtActionPerformed(evt);
      }
    });

    BReset.setText("Reset");
    BReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel1))
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(BUpdt)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(BReset))
          .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
            .addComponent(JName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(JGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(JRoll, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(JEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(JAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(29, 29, 29)
        .addComponent(BSearch)
        .addContainerGap(35, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(43, 43, 43)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(JName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(BSearch))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(JGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(JRoll, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(JEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(JAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(BUpdt)
          .addComponent(BReset))
        .addContainerGap(41, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void BUpdtActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   

    Connect();
    try {
      String sql = "insert into hs(Name,Gender,Roll,Email,Address) values (?,?,?,?,?)";
      
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, JName.getText());
      statement.setString(2, JGender.getText());
      statement.setString(3, JRoll.getText());
      statement.setString(4, JEmail.getText());
      statement.setString(5, JAddress.getText());
      statement.execute();
      BResetActionPerformed(evt);
      System.out.println("Save successfully");
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    Disconnect();
  }                   

  private void BResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    JName.setText("");
    JAddress.setText("");
    JEmail.setText("");
    JGender.setText("");
    JRoll.setText("");
  }                   

  private void BSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    if(JRoll.getText().equalsIgnoreCase("")){
      JOptionPane.showMessageDialog(this,"Roll Number is Empty","Error",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }else{
      Connect();
      String query = "select * from hs";
      try {
        statement = con.prepareCall(query);
        ResultSet rs = statement.executeQuery(query);
        while (rs.next()) {
          String Name = rs.getString("Name");
          String Gender = rs.getString("Gender");
          String Roll = rs.getString("Roll");
          String Email = rs.getString("Email");
          String Address = rs.getString("Address");
          if(JRoll.getText().equalsIgnoreCase(Roll)){
            JName.setText(Name);
            JGender.setText(Gender);
            JRoll.setText(Roll);
            JEmail.setText(Email);
            JAddress.setText(Address);
          }
        }
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
      Disconnect();
    }
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Main().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton BReset;
  private javax.swing.JButton BSearch;
  private javax.swing.JButton BUpdt;
  private javax.swing.JTextField JAddress;
  private javax.swing.JTextField JEmail;
  private javax.swing.JTextField JGender;
  private javax.swing.JTextField JName;
  private javax.swing.JTextField JRoll;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  // End of variables declaration          
}


Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!