IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java

Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java

by GokiSoft.com - 17:26 23/09/2021 7,634 Lượt Xem

Thiết kế CSDL đặt tên là : quanlysinhvien

Tạo 1 bảng students gồm các thuộc tính : rollno, fullname, gender, email, address

Nhập vào bảng trên ít nhất 3 sinh viên bất kỳ.

Thiết kế phần mềm có giao diện như sau

Khi người dùng nhấn vào button search thực hiện task vụ sau

- Nếu RollNo : để trống thì hiển thị message yêu cầu nhập rollno cần tìm kiếm

- Nếu RollNo : khác rỗng -> thực hiện tìm kiếm sinh viên trong csdl và hiển thị ra các trường trong form

Khi người dùng click reset thì xoá toàn bộ dữ liệu sv trong form

Khi người dùng click vào update thì cập nhật dữ liệu trong CSDL và xoá tất cả các dữ liệu trong form.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:09 25/09/2021


#BaseDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class BaseDAO {
  static Connection conn = null;
  static PreparedStatement statement = null;

  static void openConnection() {
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  static void closeConnection() {
    if (statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if (conn != null) {
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface Config {
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/C2010G";
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  String rollno, fullname, gender, email, address;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollno, String fullname, String gender, String email, String address) {
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  
}


#StudentDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentDAO extends BaseDAO{
  public static Student find(String rollno) {
    Student std = null;
    openConnection();
    
    String sql = "select * from student where rollno = ?";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, rollno);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      if(resultSet.next()) {
        std = new Student(
            resultSet.getString("rollno"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("address")
        );
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    return std;
  }
  
  public static void insert(Student std) {
    openConnection();
    
    String sql = "insert into student(rollno, fullname, gender, email, address) "
        + "values(?, ?, ?, ?, ?)";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, std.getRollno());
      statement.setString(2, std.getFullname());
      statement.setString(3, std.getGender());
      statement.setString(4, std.getEmail());
      statement.setString(5, std.getAddress());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
  
  public static void update(Student std) {
    openConnection();
    
    String sql = "update student set fullname = ?, gender = ?, email = ?, address = ? where rollno = ?";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, std.getFullname());
      statement.setString(2, std.getGender());
      statement.setString(3, std.getEmail());
      statement.setString(4, std.getAddress());
      statement.setString(5, std.getRollno());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
}


#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    fullnameTxt = new javax.swing.JTextField();
    genderTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    rollnoTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    emailTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    addressTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    saveBtn = new javax.swing.JButton();
    resetBtn = new javax.swing.JButton();
    searchBtn = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("QUAN LY THONG TIN SINH VIEN");

    jLabel1.setText("Ho & Ten:");

    jLabel2.setText("Gioi Tinh:");

    jLabel3.setText("Roll No:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("Dia Chi:");

    saveBtn.setText("Luu");
    saveBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        saveBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    resetBtn.setText("Xoa Form");
    resetBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        resetBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    searchBtn.setText("Tim Kiem");
    searchBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        searchBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(emailTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
              .addComponent(jLabel1)
              .addGap(56, 56, 56)
              .addComponent(fullnameTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
              .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(jLabel2)
                .addComponent(jLabel3))
              .addGap(56, 56, 56)
              .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(rollnoTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(genderTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(saveBtn, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 118, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(resetBtn, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
              .addComponent(addressTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 12, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(searchBtn, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 118, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(24, 24, 24)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(fullnameTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(searchBtn))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(genderTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(rollnoTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(emailTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(addressTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(saveBtn)
          .addComponent(resetBtn))
        .addContainerGap(18, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void searchBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_searchBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String rollno = rollnoTxt.getText();
    if(rollno.isEmpty()) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Nhap rollno de tim kiem");
      return;
    }
    Student std = StudentDAO.find(rollno);
    if(std == null) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong tim thay sinh vien vs rollno = " + rollno);
    } else {
      fullnameTxt.setText(std.getFullname());
      genderTxt.setText(std.getGender());
      emailTxt.setText(std.getEmail());
      addressTxt.setText(std.getAddress());
    }
  }//GEN-LAST:event_searchBtnActionPerformed

  private void saveBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_saveBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String rollno = rollnoTxt.getText();
    String fullname = fullnameTxt.getText();
    String gender = genderTxt.getText();
    String email = emailTxt.getText();
    String address = addressTxt.getText();
    
    Student std = StudentDAO.find(rollno);
    if(std != null) {
      //update
      std.setFullname(fullname);
      std.setAddress(address);
      std.setEmail(email);
      std.setGender(gender);
      
      StudentDAO.update(std);
    } else {
      //insert
      Student std2 = new Student(rollno, fullname, gender, email, address);
      StudentDAO.insert(std2);
    }
    
    resetBtnActionPerformed(null);
  }//GEN-LAST:event_saveBtnActionPerformed

  private void resetBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_resetBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    fullnameTxt.setText("");
    emailTxt.setText("");
    genderTxt.setText("");
    rollnoTxt.setText("");
    addressTxt.setText("");
  }//GEN-LAST:event_resetBtnActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JTextField addressTxt;
  private javax.swing.JTextField emailTxt;
  private javax.swing.JTextField fullnameTxt;
  private javax.swing.JTextField genderTxt;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JButton resetBtn;
  private javax.swing.JTextField rollnoTxt;
  private javax.swing.JButton saveBtn;
  private javax.swing.JButton searchBtn;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


hoangkhiem [C1907L]

Ngày viết: 07:41 17/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package abc;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class MainJFrame extends javax.swing.JFrame {

  DefaultTableModel tableModel;
  List<Student> stdList = new ArrayList<>();

  /**
   * Creates new form MainJFrame
   */
  public MainJFrame() {
    initComponents();
    tableModel = (DefaultTableModel) tblStudent.getModel();
    ShowTable();
  }

  private void ShowTable() {
    stdList = StudentModify.findALL();
    stdList.forEach((student) -> {
      tableModel.addRow(new Object[]{
        student.getHo_ten(), student.getGioi_tinh(),
        student.getRoll_no(), student.getEmail(), student.getDia_chi()
      });
    });
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    textHoten = new javax.swing.JTextField();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    textRollNo = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    textEmail = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    textDiachi = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    btnUpdate = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();
    cbGioitinh = new javax.swing.JComboBox<>();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    tblStudent = new javax.swing.JTable();

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null},
        {null, null, null, null}
      },
      new String [] {
        "Title 1", "Title 2", "Title 3", "Title 4"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    textHoten.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        textHotenActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel1.setText("Họ Tên");

    jLabel2.setText("GIới tính ");

    textRollNo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        textRollNoActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Roll No");

    jLabel4.setText("Email");

    jLabel5.setText("Địa chỉ");

    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnUpdate.setText("Update");
    btnUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        btnResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    cbGioitinh.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "Nam", "Nữ" }));

    tblStudent.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {

      },
      new String [] {
        "Họ Tên", "GIới Tính", "Roll No", "Email", "Đia Chỉ"
      }
    ));
    jScrollPane2.setViewportView(tblStudent);

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(52, 52, 52)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 52, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
                .addComponent(jLabel2)
                .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 43, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
            .addGap(61, 61, 61)))
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnReset)
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 153, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(cbGioitinh, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(textHoten, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 150, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addGap(18, 18, 18)
                .addComponent(btnSearch))
              .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
                .addComponent(textDiachi, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 195, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(textEmail, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(textRollNo, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)))
            .addGap(76, 76, 76))))
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jScrollPane2)
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(21, 21, 21)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(btnSearch)
          .addComponent(textHoten, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(cbGioitinh, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(10, 10, 10)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(textRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(textEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(textDiachi, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addComponent(btnReset))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 103, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 20, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(0, 29, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void textHotenActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_textHotenActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_textHotenActionPerformed

  private void textRollNoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_textRollNoActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
  }//GEN-LAST:event_textRollNoActionPerformed

  private void btnResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnResetActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    textHoten.setText("");
    cbGioitinh.setSelectedIndex(0);
    textRollNo.setText("");
    textEmail.setText("");
    textDiachi.setText("");
  }//GEN-LAST:event_btnResetActionPerformed

  private void btnSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnSearchActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
     String input = JOptionPane.showInputDialog(this, "Mời tìm tên cần tìm kếm ");
    if (input !=null && input.length() > 0) {
      stdList = StudentModify.findByFullname(input);
      tableModel.setRowCount(0);
      stdList.forEach((student) -> {
        tableModel.addRow(new Object[]{
          student.getHo_ten(), student.getGioi_tinh(),
        student.getRoll_no(), student.getEmail(), student.getDia_chi()
        });
      });

    }else{
    ShowTable();
    }
  }//GEN-LAST:event_btnSearchActionPerformed

  private void btnUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_btnUpdateActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
     String fullname = textHoten.getText();
    String gender = cbGioitinh.getSelectedItem().toString();
    String age = textRollNo.getText();
    String email = textEmail.getText();
    String diachi = textDiachi.getText();
    Student std = new Student(fullname, gender, age, email, diachi);
    StudentModify.insert(std);
    stdList.forEach((student) -> {
        tableModel.addRow(new Object[]{
          student.getHo_ten(), student.getGioi_tinh(),
        student.getRoll_no(), student.getEmail(), student.getDia_chi()
        });
      });
  }//GEN-LAST:event_btnUpdateActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(MainJFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new MainJFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JButton btnUpdate;
  private javax.swing.JComboBox<String> cbGioitinh;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  private javax.swing.JTable tblStudent;
  private javax.swing.JTextField textDiachi;
  private javax.swing.JTextField textEmail;
  private javax.swing.JTextField textHoten;
  private javax.swing.JTextField textRollNo;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package abc;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class Student {
  String ho_ten,gioi_tinh,Email,dia_chi;
  String roll_no;

  public Student() {
  }

  public Student(String ho_ten, String gioi_tinh, String Email, String dia_chi, String roll_no) {
    this.ho_ten = ho_ten;
    this.gioi_tinh = gioi_tinh;
    this.Email = Email;
    this.dia_chi = dia_chi;
    this.roll_no = roll_no;
  }

  public String getHo_ten() {
    return ho_ten;
  }

  public void setHo_ten(String ho_ten) {
    this.ho_ten = ho_ten;
  }

  public String getGioi_tinh() {
    return gioi_tinh;
  }

  public void setGioi_tinh(String gioi_tinh) {
    this.gioi_tinh = gioi_tinh;
  }

  public String getEmail() {
    return Email;
  }

  public void setEmail(String Email) {
    this.Email = Email;
  }

  public String getDia_chi() {
    return dia_chi;
  }

  public void setDia_chi(String dia_chi) {
    this.dia_chi = dia_chi;
  }

  public String getRoll_no() {
    return roll_no;
  }

  public void setRoll_no(String roll_no) {
    this.roll_no = roll_no;
  }
  
}
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package abc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Admin
 */
public class StudentModify {
   public static List<Student> findALL() {
    List<Student> stdList = new ArrayList<>();
    Connection connection = null;
    Statement statement = null;

    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_managerment", "root", "");
      String sql = "select * from students";
      statement = connection.createStatement();

      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      while (resultSet.next()) {
        Student std = new Student(resultSet.getString("ho_ten"),
            resultSet.getString("gioi_tinh"),
            resultSet.getString("roll_no"), resultSet.getString("Email"),
            resultSet.getString("dia_chi"));
        stdList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
//keets thuc
    return stdList;
  }
   
   public static List<Student> findByFullname(String fullname) {
    List<Student> stdList = new ArrayList<>();
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_managerment", "root", "");
      String sql = "select * from students where ho_ten like ? ";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,"%"+ fullname +"%");
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      while (resultSet.next()) {
        Student std = new Student(resultSet.getString("ho_ten"),
            resultSet.getString("gioi_tinh"),
            resultSet.getString("roll_no"), resultSet.getString("Email"),
            resultSet.getString("dia_chi"));
        stdList.add(std);
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return stdList;
  } 
    public static void insert(Student std) {

    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/student_managerment", "root", "");
      String sql = "insert into students (ho_ten, gioi_tinh,roll_no,Email,dia_chi) values (?,?,?,?,?) ";
      statement = connection.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, std.getHo_ten());
      statement.setString(2, std.getGioi_tinh());
      statement.setString(3, std.getRoll_no());
      statement.setString(4, std.getEmail());
      statement.setString(5, std.getDia_chi());
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (connection != null) {
        try {
          connection.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}Nguyễn Hoàng Anh [C1907L]

Ngày viết: 23:13 15/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaadavance_quanlysinhvienplus;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class Student {
  String name, gender, rollNo, email, address;

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public Student(String name, String gender, String rollNo, String email, String address) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.rollNo = rollNo;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public Student() {
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaadavance_quanlysinhvienplus;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class StudentCRUID {

  public void updateStudent(Student student) {
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien?serverTimezone=UTC", "root", "");
      String query = "select * from student where RollNo = ?";
      statement = conn.prepareCall(query);
      statement.setString(1, student.rollNo);
      ResultSet result = statement.executeQuery();
      String res = "";
      while (result.next()) {
        res = result.getString("RollNo");
      }
      if (res.equals("")) {
        query = "insert into student values ( ? , ? , ? , ? , ? )";
        statement = conn.prepareCall(query);
        statement.setString(1, student.name);
        statement.setString(2, student.gender);
        statement.setString(3, student.rollNo);
        statement.setString(4, student.email);
        statement.setString(5, student.address);
        statement.execute();
      } else {
        query = "UPDATE student "
            + "SET StudentName = ?, Gender = ? , Email = ? , Address = ?"
            + "WHERE RollNo = ?";
        statement = conn.prepareCall(query);
        statement.setString(1, student.name);
        statement.setString(2, student.gender);
        statement.setString(3, student.email);
        statement.setString(4, student.address);
        statement.setString(5, student.rollNo);
        statement.execute();
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }

  public Student searchStudent(String rollNo) {
    Student std = new Student();
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien?serverTimezone=UTC", "root", "");
      String query = "select * from student where RollNo = ?";
      statement = conn.prepareCall(query);
      statement.setString(1, rollNo);
      ResultSet result = statement.executeQuery();

      while (result.next()) {
        std.name = result.getString("StudentName");
        std.gender = result.getString("Gender");
        std.rollNo = result.getString("RollNo");
        std.email = result.getString("Email");
        std.address = result.getString("Address");
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentCRUID.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    return std;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package javaadavance_quanlysinhvienplus;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author Redmibook 14
 */
public class StudentUpdateFrame extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form StudentUpdateFrame
   */
  public StudentUpdateFrame() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    StudentName = new javax.swing.JTextField();
    StudentGender = new javax.swing.JTextField();
    StudentRollNo = new javax.swing.JTextField();
    StudentEmail = new javax.swing.JTextField();
    StudentAddress = new javax.swing.JTextField();
    jButtonUpdate = new javax.swing.JButton();
    jButtonReset = new javax.swing.JButton();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder("Enter student's information"));

    jLabel1.setText("Họ Tên :");

    jLabel2.setText("Giới Tính :");

    jLabel3.setText("RollNo");

    jLabel4.setText("Email :");

    jLabel5.setText("Địa Chỉ :");

    jButtonUpdate.setText("Update");
    jButtonUpdate.setBorder(new javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
    jButtonUpdate.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButtonUpdateActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButtonReset.setText("Reset");
    jButtonReset.setBorder(new javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
    jButtonReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButtonResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    jButton1.setText("Search");
    jButton1.setBorder(new javax.swing.border.SoftBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(jLabel1)
                  .addComponent(jLabel2)
                  .addComponent(jLabel3)
                  .addComponent(jLabel4))
                .addGap(31, 31, 31))
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jLabel5)
                .addGap(40, 40, 40)))
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(StudentName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 98, Short.MAX_VALUE))
              .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                  .addComponent(StudentAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(StudentEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(StudentRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                  .addComponent(StudentGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 348, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))))
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addGap(118, 118, 118)
            .addComponent(jButtonUpdate, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 113, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(46, 46, 46)
            .addComponent(jButtonReset, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 113, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap())
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGap(31, 31, 31)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(StudentName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton1))
        .addGap(34, 34, 34)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(StudentGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(StudentRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(38, 38, 38)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(StudentEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(40, 40, 40)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(StudentAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 39, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButtonUpdate)
          .addComponent(jButtonReset))
        .addGap(25, 25, 25))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButtonUpdateActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                       
    Student std = new Student(StudentName.getText(), StudentGender.getText(), StudentRollNo.getText(), StudentEmail.getText(), StudentAddress.getText());
    StudentCRUID stdCRUID = new StudentCRUID();
    stdCRUID.updateStudent(std);
  }                       

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    if (StudentRollNo.getText().equals("")) {
      JOptionPane.showMessageDialog(this, "Please enter rollNo !");
    } else {
      StudentCRUID studentCRUID = new StudentCRUID();
      Student std = studentCRUID.searchStudent(StudentRollNo.getText());
      if (std.name == null) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Student is not exist ! ");
        StudentName.setText("");
        StudentGender.setText("");
        StudentRollNo.setText("");
        StudentEmail.setText("");
        StudentAddress.setText("");
      } else {
        StudentName.setText(std.name);
        StudentGender.setText(std.gender);
        StudentRollNo.setText(std.rollNo);
        StudentEmail.setText(std.email);
        StudentAddress.setText(std.address);
      }
    }
  }                    

  private void jButtonResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                       
    StudentName.setText("");
    StudentGender.setText("");
    StudentRollNo.setText("");
    StudentEmail.setText("");
    StudentAddress.setText("");
  }                      

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentUpdateFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentUpdateFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentUpdateFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentUpdateFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentUpdateFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JTextField StudentAddress;
  private javax.swing.JTextField StudentEmail;
  private javax.swing.JTextField StudentGender;
  private javax.swing.JTextField StudentName;
  private javax.swing.JTextField StudentRollNo;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButtonReset;
  private javax.swing.JButton jButtonUpdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  // End of variables declaration          
}


trung [C1907L]

Ngày viết: 21:08 15/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package qlsv;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author student
 */
public class jFrameQlsv extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form jFrameQlsv
   */
  public jFrameQlsv() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    txtFullName = new javax.swing.JTextField();
    txtGender = new javax.swing.JTextField();
    txtRollNo = new javax.swing.JTextField();
    txtEmail = new javax.swing.JTextField();
    txtAddress = new javax.swing.JTextField();
    btnSearch = new javax.swing.JButton();
    btnUpdate = new javax.swing.JButton();
    btnReset = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel1.setText("Ho Ten :");

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel2.setText("Gioi Tinh :");

    jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel3.setText("Roll No :");

    jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel4.setText("Email :");

    jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    jLabel5.setText("Dia chi :");

    btnSearch.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    btnSearch.setText("Search");
    btnSearch.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        btnSearchMouseClicked(evt);
      }
    });

    btnUpdate.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    btnUpdate.setText("Update");
    btnUpdate.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        btnUpdateMouseClicked(evt);
      }
    });

    btnReset.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N
    btnReset.setText("Reset");
    btnReset.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        btnResetMouseClicked(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(30, 30, 30)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(btnUpdate)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnReset))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(txtGender)
              .addComponent(txtRollNo)
              .addComponent(txtEmail)
              .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 253, Short.MAX_VALUE)
              .addComponent(txtFullName))
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(btnSearch)))
        .addContainerGap(18, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(35, 35, 35)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtFullName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(btnSearch))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 31, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtRollNo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(txtAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(btnUpdate)
          .addComponent(btnReset))
        .addContainerGap(23, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void btnSearchMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                    
    if (txtRollNo.getText().isEmpty()) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nhap rollno di ban eiiiiiiiiiiiiiiiiii");
      return;
    }
    Student std = StudentModify.findByRollNo(txtRollNo.getText());
    System.out.println(std.getAddress());
//    txtAddress.setText(std.getAddress());
//    txtEmail.setText(std.getEmail());
//    txtFullName.setText(std.getFullName());
//    txtGender.setText(std.getGender());
  }                   

  private void btnResetMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                   
    txtRollNo.setText("");
    txtAddress.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtFullName.setText("");
    txtGender.setText("");
  }                   

  private void btnUpdateMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                    
    // TODO add your handling code here:
    Student std = new Student(txtRollNo.getText(),txtFullName.getText(),txtGender.getText(),txtEmail.getText(),txtAddress.getText());
    StudentModify.insert(std);
    txtRollNo.setText("");
    txtAddress.setText("");
    txtEmail.setText("");
    txtFullName.setText("");
    txtGender.setText("");
  }                   

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jFrameQlsv.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jFrameQlsv.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jFrameQlsv.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(jFrameQlsv.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new jFrameQlsv().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton btnReset;
  private javax.swing.JButton btnSearch;
  private javax.swing.JButton btnUpdate;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JTextField txtAddress;
  private javax.swing.JTextField txtEmail;
  private javax.swing.JTextField txtFullName;
  private javax.swing.JTextField txtGender;
  private javax.swing.JTextField txtRollNo;
  // End of variables declaration          
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package qlsv;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Student {
  String rollNo,fullName,gender,email,address;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollNo, String fullName, String gender, String email, String address) {
    this.rollNo = rollNo;
    this.fullName = fullName;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  

  public String getRollNo() {
    return rollNo;
  }

  public void setRollNo(String rollNo) {
    this.rollNo = rollNo;
  }

  public String getFullName() {
    return fullName;
  }

  public void setFullName(String fullName) {
    this.fullName = fullName;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package qlsv;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author student
 */
public class StudentModify {
  public static Student findByRollNo(String rollNo) {
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien","root","");
      String sql = "select * from students where rollno = ?";
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,rollNo);
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      while (resultSet.next()) {
        Student student = new Student(
            resultSet.getString("rollNo"),
            resultSet.getString("fullname"),
            resultSet.getString("gender"),
            resultSet.getString("email"),
            resultSet.getString("address")
        );
        return student;
      }
      
    } catch (SQLException ex) {
    }finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
//    return student;
  }
  
  public static void insert(Student student) {
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien","root","");
      String sql = "insert into students values (?,?,?,?,?)";
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,student.getRollNo());
      statement.setString(2,student.getFullName());
      statement.setString(3,student.getGender());
      statement.setString(4,student.getEmail());
      statement.setString(5,student.getAddress());
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
    }finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
  
  public static void update(Student student) {
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien","root","");
      String sql = "update students set fullname = ?, gender = ?, email = ?, address = ? where rollno = ?";
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setString(1,student.getFullName());
      statement.setString(2,student.getGender());
      statement.setString(3,student.getEmail());
      statement.setString(4,student.getAddress());
      statement.setString(5,student.getRollNo());
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
    }finally {
      if (statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if (con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(StudentModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


Ngô Quang Huy [C1907L]

Ngày viết: 20:54 15/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package June15DatabaseSwing;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Main extends javax.swing.JFrame {
  static Connection con = null;
  static PreparedStatement statement = null;
  
  public static void Connect(){
    try {
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien?serverTimezone=UTC", "root", "");
      
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
  public void Disconnect(){
    if(con!=null){
      try {
        con.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if(statement!= null){
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
  /**
   * Creates new form Main
   */
  public Main() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    JName = new javax.swing.JTextField();
    JGender = new javax.swing.JTextField();
    JRoll = new javax.swing.JTextField();
    JEmail = new javax.swing.JTextField();
    JAddress = new javax.swing.JTextField();
    BSearch = new javax.swing.JButton();
    BUpdt = new javax.swing.JButton();
    BReset = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabel1.setText("Ho ten:");

    jLabel2.setText("Gioi Tinh:");

    jLabel3.setText("Roll No:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("Dia Chi");

    BSearch.setText("Search");
    BSearch.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BSearchActionPerformed(evt);
      }
    });

    BUpdt.setText("Update");
    BUpdt.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BUpdtActionPerformed(evt);
      }
    });

    BReset.setText("Reset");
    BReset.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        BResetActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(jLabel1))
        .addGap(27, 27, 27)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(BUpdt)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(BReset))
          .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
            .addComponent(JName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(JGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(JRoll, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(JEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(JAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 172, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(29, 29, 29)
        .addComponent(BSearch)
        .addContainerGap(35, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(43, 43, 43)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(JName, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(BSearch))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(JGender, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(JRoll, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(JEmail, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(JAddress, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(BUpdt)
          .addComponent(BReset))
        .addContainerGap(41, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void BUpdtActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   

    Connect();
    try {
      String sql = "insert into hs(Name,Gender,Roll,Email,Address) values (?,?,?,?,?)";
      
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, JName.getText());
      statement.setString(2, JGender.getText());
      statement.setString(3, JRoll.getText());
      statement.setString(4, JEmail.getText());
      statement.setString(5, JAddress.getText());
      statement.execute();
      BResetActionPerformed(evt);
      System.out.println("Save successfully");
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    Disconnect();
  }                   

  private void BResetActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    JName.setText("");
    JAddress.setText("");
    JEmail.setText("");
    JGender.setText("");
    JRoll.setText("");
  }                   

  private void BSearchActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                    
    if(JRoll.getText().equalsIgnoreCase("")){
      JOptionPane.showMessageDialog(this,"Roll Number is Empty","Error",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }else{
      Connect();
      String query = "select * from hs";
      try {
        statement = con.prepareCall(query);
        ResultSet rs = statement.executeQuery(query);
        while (rs.next()) {
          String Name = rs.getString("Name");
          String Gender = rs.getString("Gender");
          String Roll = rs.getString("Roll");
          String Email = rs.getString("Email");
          String Address = rs.getString("Address");
          if(JRoll.getText().equalsIgnoreCase(Roll)){
            JName.setText(Name);
            JGender.setText(Gender);
            JRoll.setText(Roll);
            JEmail.setText(Email);
            JAddress.setText(Address);
          }
        }
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
      Disconnect();
    }
  }                    

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Main().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton BReset;
  private javax.swing.JButton BSearch;
  private javax.swing.JButton BUpdt;
  private javax.swing.JTextField JAddress;
  private javax.swing.JTextField JEmail;
  private javax.swing.JTextField JGender;
  private javax.swing.JTextField JName;
  private javax.swing.JTextField JRoll;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  // End of variables declaration          
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!