IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java

Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java

by GokiSoft.com - 17:26 23/09/2021 7,635 Lượt Xem

Thiết kế CSDL đặt tên là : quanlysinhvien

Tạo 1 bảng students gồm các thuộc tính : rollno, fullname, gender, email, address

Nhập vào bảng trên ít nhất 3 sinh viên bất kỳ.

Thiết kế phần mềm có giao diện như sau

Khi người dùng nhấn vào button search thực hiện task vụ sau

- Nếu RollNo : để trống thì hiển thị message yêu cầu nhập rollno cần tìm kiếm

- Nếu RollNo : khác rỗng -> thực hiện tìm kiếm sinh viên trong csdl và hiển thị ra các trường trong form

Khi người dùng click reset thì xoá toàn bộ dữ liệu sv trong form

Khi người dùng click vào update thì cập nhật dữ liệu trong CSDL và xoá tất cả các dữ liệu trong form.

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

GokiSoft.com [Teacher]

Ngày viết: 09:09 25/09/2021


#BaseDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class BaseDAO {
  static Connection conn = null;
  static PreparedStatement statement = null;

  static void openConnection() {
    try {
      conn = DriverManager.getConnection(Config.DB_URL, Config.USERNAME, Config.PASSWORD);
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }

  static void closeConnection() {
    if (statement != null) {
      try {
        statement.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
    if (conn != null) {
      try {
        conn.close();
      } catch (SQLException ex) {
        Logger.getLogger(BaseDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }
}


#Config.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public interface Config {
  String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/C2010G";
  String USERNAME = "root";
  String PASSWORD = "";
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  String rollno, fullname, gender, email, address;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollno, String fullname, String gender, String email, String address) {
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  
}


#StudentDAO.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentDAO extends BaseDAO{
  public static Student find(String rollno) {
    Student std = null;
    openConnection();
    
    String sql = "select * from student where rollno = ?";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, rollno);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      if(resultSet.next()) {
        std = new Student(
            resultSet.getString("rollno"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("address")
        );
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
    return std;
  }
  
  public static void insert(Student std) {
    openConnection();
    
    String sql = "insert into student(rollno, fullname, gender, email, address) "
        + "values(?, ?, ?, ?, ?)";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, std.getRollno());
      statement.setString(2, std.getFullname());
      statement.setString(3, std.getGender());
      statement.setString(4, std.getEmail());
      statement.setString(5, std.getAddress());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
  
  public static void update(Student std) {
    openConnection();
    
    String sql = "update student set fullname = ?, gender = ?, email = ?, address = ? where rollno = ?";
    try {
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, std.getFullname());
      statement.setString(2, std.getGender());
      statement.setString(3, std.getEmail());
      statement.setString(4, std.getAddress());
      statement.setString(5, std.getRollno());
      
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(StudentDAO.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    
    closeConnection();
  }
}


#StudentFrame.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lesson11.bt1663;

import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class StudentFrame extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form StudentFrame
   */
  public StudentFrame() {
    initComponents();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">//GEN-BEGIN:initComponents
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    fullnameTxt = new javax.swing.JTextField();
    genderTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    rollnoTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    emailTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    addressTxt = new javax.swing.JTextField();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    saveBtn = new javax.swing.JButton();
    resetBtn = new javax.swing.JButton();
    searchBtn = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("QUAN LY THONG TIN SINH VIEN");

    jLabel1.setText("Ho & Ten:");

    jLabel2.setText("Gioi Tinh:");

    jLabel3.setText("Roll No:");

    jLabel4.setText("Email:");

    jLabel5.setText("Dia Chi:");

    saveBtn.setText("Luu");
    saveBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        saveBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    resetBtn.setText("Xoa Form");
    resetBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        resetBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    searchBtn.setText("Tim Kiem");
    searchBtn.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        searchBtnActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(28, 28, 28)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel4)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(emailTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
              .addComponent(jLabel1)
              .addGap(56, 56, 56)
              .addComponent(fullnameTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
              .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(jLabel2)
                .addComponent(jLabel3))
              .addGap(56, 56, 56)
              .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addComponent(rollnoTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addComponent(genderTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel5)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(saveBtn, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 118, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
                .addComponent(resetBtn, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
              .addComponent(addressTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 248, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 12, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(searchBtn, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 118, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(24, 24, 24)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel1)
          .addComponent(fullnameTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(searchBtn))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2)
          .addComponent(genderTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(rollnoTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel4)
          .addComponent(emailTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel5)
          .addComponent(addressTxt, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(saveBtn)
          .addComponent(resetBtn))
        .addContainerGap(18, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>//GEN-END:initComponents

  private void searchBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_searchBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String rollno = rollnoTxt.getText();
    if(rollno.isEmpty()) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Nhap rollno de tim kiem");
      return;
    }
    Student std = StudentDAO.find(rollno);
    if(std == null) {
      JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, "Khong tim thay sinh vien vs rollno = " + rollno);
    } else {
      fullnameTxt.setText(std.getFullname());
      genderTxt.setText(std.getGender());
      emailTxt.setText(std.getEmail());
      addressTxt.setText(std.getAddress());
    }
  }//GEN-LAST:event_searchBtnActionPerformed

  private void saveBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_saveBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    String rollno = rollnoTxt.getText();
    String fullname = fullnameTxt.getText();
    String gender = genderTxt.getText();
    String email = emailTxt.getText();
    String address = addressTxt.getText();
    
    Student std = StudentDAO.find(rollno);
    if(std != null) {
      //update
      std.setFullname(fullname);
      std.setAddress(address);
      std.setEmail(email);
      std.setGender(gender);
      
      StudentDAO.update(std);
    } else {
      //insert
      Student std2 = new Student(rollno, fullname, gender, email, address);
      StudentDAO.insert(std2);
    }
    
    resetBtnActionPerformed(null);
  }//GEN-LAST:event_saveBtnActionPerformed

  private void resetBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {//GEN-FIRST:event_resetBtnActionPerformed
    // TODO add your handling code here:
    fullnameTxt.setText("");
    emailTxt.setText("");
    genderTxt.setText("");
    rollnoTxt.setText("");
    addressTxt.setText("");
  }//GEN-LAST:event_resetBtnActionPerformed

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(StudentFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new StudentFrame().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify//GEN-BEGIN:variables
  private javax.swing.JTextField addressTxt;
  private javax.swing.JTextField emailTxt;
  private javax.swing.JTextField fullnameTxt;
  private javax.swing.JTextField genderTxt;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel4;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JButton resetBtn;
  private javax.swing.JTextField rollnoTxt;
  private javax.swing.JButton saveBtn;
  private javax.swing.JButton searchBtn;
  // End of variables declaration//GEN-END:variables
}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!