IMG-LOGO
×

Tài Liệu Học

Khoá học lập trình Java Core nâng cao

Exception & Collection

[Video] Tìm hiểu exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao [Video] Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap - Java Advanced

File

[Video] Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao [Video] Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files [Video] File - Quản lý thông tin sinh viên [Video] Quản lý thông tin sinh & lưu object file - Java nâng cao [Video] Viết ứng dụng WinRar | WinZip | 7Zip bằng Java - Nén file Java & giải nén file Java - Khoá học Java [Video] Bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao

Thread

[Video] Phân tích quản lý ứng dụng trong HĐH (Window, Mac, Linux)-Phân tích Game đa luồng Java [Video] Tìm hiểu Thread - Đồng bộ Thread - lập trình java nâng cao - Bổ sung thêm lớp học mới. [Video] Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự - Phần 1 [Video] Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự & Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Java nâng cao - Phần 2 [Video] Synchronized 2 Thread - Bài tập mảng tên + địa chỉ - Java nâng cao [Video] Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java [Video] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java

CSDL

[Video] Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 1 - lập trình java nâng cao [Video] Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao [Video] Chương trình quản lý thư viện Java + XML Java + CSDL Java- SQL Java [Video] Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java [Video] Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing [Video] Chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java [Video] Chức năng register & login + CSDL - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Hướng dẫn sử dụng Persistence Java - Kết nối database Java - MySQL Java nâng cao

Design Pattern & Đa Ngôn Ngữ

[Video] Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao

XML & JSON & CSDL

[Video] C1 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java [Video] C2 > Chương trình quản lý sinh viên Java + Import/Export JSON + File - Lập Trình Java

Ôn Tập Tổng Quát & Exmination

[Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 1 [Video] Bài tập - Chường trình quản lý sở thú - Lập trình Java - Lập trình Java nâng cao - Phần 2
Trang Chủ Java Advanced Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java

Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java

by GokiSoft.com - 18:30 17/06/2020 8,539 Lượt Xem

Tạo một lớp đối tượng book gồm các thuộc tính : tên sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà sản xuất.

- Viết hàm tạo và getter/setter

- Viết hàm nhập và hàm hiển thị

Trong lớp Main tạo một List<Book> bookList -> để quản lý sách nhập vào

Xây dựng menu trương trình như sau

1. Nhập thông tin N quấn sách

2. Hiển thị thông tin sách

3. Sắp xếp theo tên tác giả

4. Lưu thông tin sách vào file data.obj

5. Lưu thông tin mỗi quấn sách vào file data.txt theo định dạng (ten sách, tác giả, giá bán, ngày xuất bản, nhà xuất bản) mỗi quấn sách tren một dòng

Ví dụ :

lap trinh c, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng


lap trinh PHP, quách tuấn ngọc, 20000, 06-06-1999, Kim Đồng

6. Nên file data.txt thành file data.dfl

7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình

8. Thoát

Bình luậnChia sẻ từ lớp học

trung [C1907L]

Ngày viết: 19:21 17/06/2020/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package qls;

import java.io.Serializable;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Book implements Serializable{
  String bookName,author,producer,publishDate;
  Float price;

  public Book() {
  }
  
  public void input() {
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    System.out.println("book name ?");
    bookName = inp.nextLine();
    System.out.println("author ?");
    author = inp.nextLine();
    System.out.println("producer ?");
    producer = inp.nextLine();
    System.out.println("publish date: ?");
    publishDate = inp.nextLine();
    System.out.println("price: ?");
    price = Float.parseFloat(inp.nextLine());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Book{" + "bookName=" + bookName + ", author=" + author + ", producer=" + producer + ", publishDate=" + publishDate + ", price=" + price + '}';
  }
  
  public void output() {
    System.out.println(this);
  }

  public String getBookName() {
    return bookName;
  }

  public void setBookName(String bookName) {
    this.bookName = bookName;
  }

  public String getAuthor() {
    return author;
  }

  public void setAuthor(String author) {
    this.author = author;
  }

  public String getProducer() {
    return producer;
  }

  public void setProducer(String producer) {
    this.producer = producer;
  }

  public Float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(Float price) {
    this.price = price;
  }

  public String getPublishDate() {
    return publishDate;
  }

  public void setPublishDate(String Date) {
    this.publishDate = publishDate;
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package qls;

import java.io.EOFException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author student
 */
public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    List<Book> bookList = new ArrayList<>();
    Scanner inp = new Scanner(System.in);
    int choice = 0;
    do {
      System.out.println("1. Nhập thông tin N quấn sách");
      System.out.println("2. Hiển thị thông tin sách");
      System.out.println("3. Sắp xếp theo tên tác giả");
      System.out.println("4. Lưu thông tin sách vào file data.obj");
      System.out.println("5. Lưu thông tin mỗi quấn sách vào file data.txt theo định dạng");
      System.out.println("6. Nên file data.txt thành file data.dfl");
      System.out.println("7. Đọc dữ liệu từ file data.obj và hiển thị ra màn hình");
      System.out.println("8. Thoát");
      System.out.println("Nhap vao lua chon: ...");
      choice = Integer.parseInt(inp.nextLine());
      switch (choice) {
        case 1:
          System.out.println("Nhap vao so luong sach");
          int N = Integer.parseInt(inp.nextLine());
          for (int i = 0; i < N; i++) {
            System.out.println("Nhap thong tin quyen sach thu" + (i + 1));
            Book newBook = new Book();
            newBook.input();
            bookList.add(newBook);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.println("Thong tin danh sach book la:");
          for (Book bk : bookList) {
            bk.output();
          }
          break;
        case 3:
          Collections.sort(bookList, new Comparator<Book>() {
            @Override
            public int compare(Book b2, Book b1) {
              return b1.author.compareTo(b2.author);
            }
          });
          break;
        case 4:
          FileOutputStream fos = null;
          ObjectOutputStream oos = null;
          String currentDirectory = System.getProperty("user.dir");
          System.out.println("The current working directory is " + currentDirectory);
          try {
            fos = new FileOutputStream("data.obj");
            oos = new ObjectOutputStream(fos);
            for (Book book : bookList) {
              oos.writeObject(book);
            }
          } catch (FileNotFoundException ex) {
          } catch (IOException ex) {
          } finally {
            if (fos != null) {
              try {
                fos.close();
              } catch (IOException ex) {
              }
            }
            if (oos != null) {
              try {
                oos.close();
              } catch (IOException ex) {
              }
            }
          }
          break;
        case 5:
          fos = null;
          try {
            fos = new FileOutputStream("data.txt");
            for (Book book : bookList) {
              fos.write((book.toString() + "\n").getBytes());
            }
          } catch (FileNotFoundException ex) {

          } catch (IOException ex) {

          } finally {
            if (fos != null) {
              try {
                fos.close();
              } catch (IOException ex) {
              }
            }
          }
          break;
        case 6:
          FileInputStream fis = null;
          DeflaterInputStream dis = null;
          fos = null;

          try {
            fis = new FileInputStream("data.txt");
            dis = new DeflaterInputStream(fis);
            fos = new FileOutputStream("data.dfl");
            int code;
            while ((code = dis.read()) != -1) {
              fos.write(code);
            }
          } catch (FileNotFoundException ex) {

          } catch (IOException ex) {

          } finally {
            if (fis != null) {
              try {
                fis.close();
              } catch (IOException ex) {

              }
            }

            if (dis != null) {
              try {
                dis.close();
              } catch (IOException ex) {

              }
            }

            if (fos != null) {
              try {
                fos.close();
              } catch (IOException ex) {

              }
            }
          }
          break;
        case 7:
          fis = null;
          ObjectInputStream ois = null;

          try {
            fis = new FileInputStream("data.obj");
            ois = new ObjectInputStream(fis);
            Object obj = null;
            while (true) {
              try {
                obj = ois.readObject();
                Book book = (Book) obj;
                book.output();
              } catch (EOFException e) {
                break;
              }
            }
          } catch (FileNotFoundException ex) {
            
          } catch (IOException | ClassNotFoundException ex) {
            
          } finally {
            if (fis != null) {
              try {
                fis.close();
              } catch (IOException ex) {
                
              }
            }
            if (ois != null) {
              try {
                ois.close();
              } catch (IOException ex) {
                
              }
            }
          }
          break;
        case 8:
          System.out.println("bye");
          break;
        default:
          System.out.println("Invalid choice");
      }

    } while (choice
        != 8);

  }

}


Tài Liệu Tham Khảo

Đã sao chép!!!