IMG-LOGO
Trang Chủ Danh Sách Khoá Học Online

HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC:


B1. Tạo tài khoản -> Sử dụng để học online

B2. Chuyển khoản theo thông tin sau


STK : 19033986174016
Chủ tài khoản : TRAN VAN DIEP
Chi nhánh : Hà Nội
Ngân Hàng : Techcombank

Nội dung: c_online số_điện_thoại_bạn_đăng_kýKhoá học lập trình C/C++ Dành cho người mới bắt đầu.

399,000 VND

799,000 VND

  • Sử dụng trong 1 năm & tại một thời điểm chỉ đăng nhập trên một máy tính.
  • Bạn học theo thứ tự đã sắp xếp.
  • Code lại ví dụ trong video và chạy xem kết quả.
  • Làm bài tập đẩy đủ, chỉ xem video hướng dẫn sau khi đã tập chung suy nghĩ & cần tìm hỗ trợ cách giải quyết.
  • Để lại comment trong bài đang học (Tìm code mẫu, bài tập chưa có video hướng dẫn, thắc mắc, .v.v). Mình sẽ đọc comment hàng ngày và sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Cài đặt môi trường & tạo dự án đầu tiên
1 Bài Giảng: - Nhập môn cho người mới bắt đầu - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Flowchart & ví dụ viết flowchart của phương trình bậc 1 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Tìm hiểu biến & kiểu dữ liệu trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

Nhập xuất dữ liệu từ bàn phím
1 Bài Giảng: Toán tử & biểu thức login trong C - Lập Trinh C

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Nhập dữ liệu trong C (scanf, printf) - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

3 Bài Giảng: Nhập xuất dữ liệu phần 2 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Bài tập - Nhập xuất thông tin sinh viên - Lập trình C

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

Mệnh đề điều kiện
1 Bài Giảng: Tìm hiểu if, else, switch trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

Vòng lặp (for, while, do .. while)
1 Bài Giảng: Tìm hiểu về vòng lặp for trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Tìm hiểu while, do..while trong lập trình C - lập Trình C

by Trần Văn Điêp

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: - Hướng dẫn chữa bài Fibonaci - Lập Trình C

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

Mảng trong C & ôn tập
1 Bài Giảng: Tìm hiểu mảng 1 chiều trong C - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Tìm hiểu mảng 2 chiều - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

5 Bài Giảng: Bài tập ôn luyện mảng 1 chiều - Lập trình C

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

Pointer
1 Bài Giảng: Tìm hiểu pointer phần 1 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Tìm hiểu pointer phần 2 - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

3 Bài Giảng: Tìm hiểu pointer phần 3 - Lập trình C

by Trần Văn Điêp

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Ôn luyện - Sắp xếp trong C, con trỏ cấp phát động

by GokiSoft.com

Function & String & Struct & File
1 Bài Giảng: Tìm hiểu function trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Tìm hiểu string trong lập trình C - Lập Trình C

by Trần Văn Điêp

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Bài tập ôn tập String - Lập trình C

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: Tìm hiểu Struct trong C | Khóa học lập trình C

by Trần Văn Điêp

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

12 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

Ôn tập tổng quát C
1 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Hướng dẫn chừa bài tập quản lý rạp chiều phím - Lập trình C

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

6 Bài Giảng: Quản lý tranh - quản lý gallery - Lập trình C

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

8 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 7

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 8

by GokiSoft.com

11 Bài Giảng: Chương trình quản lý tỷ phú bằng C | Khóa học lập trình C

by Trần Văn Điêp

12 1000 Bài tập C - Lập Trình C

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!