IMG-LOGO
Trang Chủ Danh Sách Khoá Học Online

HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC:


B1. Tạo tài khoản -> Sử dụng để học online

B2. Chuyển khoản theo thông tin sau


STK : 19033986174016
Chủ tài khoản : TRAN VAN DIEP
Chi nhánh : Hà Nội
Ngân Hàng : Techcombank

Nội dung: js_online số_điện_thoại_bạn_đăng_kýKhoá học lập trình Javascript

299,000 VND

999,000 VND

  • Sử dụng trong 1 năm & tại một thời điểm chỉ đăng nhập trên một máy tính.
  • Bạn học theo thứ tự đã sắp xếp.
  • Code lại ví dụ trong video và chạy xem kết quả.
  • Làm bài tập đẩy đủ, chỉ xem video hướng dẫn sau khi đã tập chung suy nghĩ & cần tìm hỗ trợ cách giải quyết.
  • Để lại comment trong bài đang học (Tìm code mẫu, bài tập chưa có video hướng dẫn, thắc mắc, .v.v). Mình sẽ đọc comment hàng ngày và sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Tài Liệu Học
1 [Document] Tài liệu học lập trình JavaScript

by GokiSoft.com

2 [Document] Tài liệu học lập trình JavaScript - Phần 2

by GokiSoft.com

Khai báo biến & hàm mặc định trong Javascript
1 Bài Giảng: Tạo dự án JS đầu tiên - Lập Trình JS

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Khai báo biến - toán tử - Lập Trình JavaScript

by Trần Văn Điêp

3 Bài Giảng: Các hàm sẵn có trong js - Khoá Học Lập Trình JS

by Trần Văn Điêp

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

Mệnh đề điều kiện
1 Bài Giảng: Cấu trúc điều kiện if else switch - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

4 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

Vòng lặp for, while, do..while
1 Bài Giảng: Tìm hiểu vòng lặp for, while, do .. while trong Javascript

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

Array & Function & Object
1 Bài Giảng: Tìm hiểu Function trong Javascript

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Tìm hiểu Array trong Javascript

by Trần Văn Điêp

4 Bài Giảng: Khai báo Object trong Javascript

by Trần Văn Điêp

5 Bài Giảng: Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript - HTML/CSS

by Trần Văn Điêp

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

7 Bài Giảng: Bài tập - ôn tập mảng - quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: Khai báo function trong Object - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

9 Bài Giảng: Tìm hiểu function trong string - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

Xử lý sự kiện & thao tác thẻ HTML
1 Bài Giảng: Event - Lập Trình JS

by Trần Văn Điêp

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

3 Bài Giảng: Tương tác lên tags trong HTML bằng JS

by Trần Văn Điêp

4 Bài Giảng: Thêm tags vào tags khác bằng javascript + ví du thêm sinh viên - lập trình JS

by Trần Văn Điêp

5 Bài Giảng: Tương tác thẻ HTML bằng Javascript qua ví dụ đặt đơn hàng (Order Entry Form)

by Trần Văn Điêp

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

7 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

8 Bài Giảng: Bài tập - Quản lý sản phẩm bằng javascript - lập trình javascript

by GokiSoft.com

9 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 4

by GokiSoft.com

10 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 5

by GokiSoft.com

11 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 6

by GokiSoft.com

12 Bài Giảng: Quản lý sinh viên - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

Lưu trữ Javascript
1 Bài Giảng: Cookie - khoá học lập trình JavaScript

by Trần Văn Điêp

2 Bài Giảng: Localstorage - Khoá học lập trình JavaScript

by Trần Văn Điêp

3 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

4 Bài Giảng: Lưu trữ thông tin sinh viên bằng LocalStorage - Lập trình Javascript

by Trần Văn Điêp

5 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 2

by GokiSoft.com

6 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 3

by GokiSoft.com

Examination & Ôn Tập Tổng Quát
1 1000 Bài tập JavaScript - Lập Trình JavaScript

by GokiSoft.com

2 BÀI TẬP ÔN LUYỆN 1

by GokiSoft.com

Đã sao chép!!!