IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] gson trong Java - Vi dụ json trong java - Bài tập quản lý sản phẩm + json trong Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A

Source Code Chia Sẻ

Share Code- Lession 1 - Java Advanced - T1907A Share Code- Lession 2 - Generic + FileInputStream + FileOutputStream - T1907A Share Code- File - ObjectInputStream - ObjectOutputStream - T1907A Share Code - Hướng dẫn chữa bài quản lý sinh vien + file Share Code - Bài giảng nén file & giải nén File - T1907A Share Code - Thread trong java + Thread.Sleep + join trong java Share Code - Thread - MultiThread - Synchonized wait notify notifyAll trong java Share Code - Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Share Code - MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Share Code - Hướng dẫn chữa bài >> Bài tập ôn luyện tổng hợp File, OOP, Thread trong java Share Code - Hướng dẫn học java swing Phần 1 - T1907A Share Code - Kết nối CSDL + Swing trong java phần 1 - T1907A Share Code - Hướng dẫn giải bài tập quản lý sinh viên + CSDL + Java Swing Share Code - XML - Hướng dẫn viết tài liệu XML Share Code - Hướng dẫn phân tích tài liệu XML quản lý lớp học bằng Java Share Code - Hướng dẫn tạo dự án quản lý sinh viên + import + export XML File Share Code - JSON - Thông tin lớp học bằng Java Share Code - Hướng dẫn sử dụng gson - quản lý lớp học bằng Java Share Code - Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Share Code - Tìm hiểu Exception + Throw + Try Catch + Package Share Code - Tìm hiểu Collections & Generic trong Java Share Code - Hướng dẫn dọc ghi dữ liệu trên File - C1907L Share Code - Hướng dẫn tạo dự án WinRar, WinZip, 7Zip toàn tập bằng Java Hướng dẫn tìm hiểu đệ quy qua bài Fibonaci - Recursion Fibonaci - Java Phân chia mảng số nguyên thành 2 phần + chắc + lẻ [Share Code] MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java [Share Code] Tìm hiểu Thread trong Java, MultiThreading trong Java, Lập trình Java [Share Code] Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java - Lập trình Java - Thread trong Java [Share Code] CRUD - Chương trình quản lý sinh viên - Test CSDL - jdbc mysql driver - Lập Trình Java [Share Code] Localization - Lập Trình Đa Ngôn Ngữ - Lập Trình Java - Java Advanced [Share Code] Java Console - Chương trình quản lý sinh viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, hiển thị Java + MySQL [Share Code] Tìm hiểu về Thread - MultiThreading - Synchronized Trong Java - Lập trình java [Share Code] MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java - Ôn Tập ADF [Share Code] MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết - Class C1907L [Share Code] Tìm hiểu Thread trong Java, MultiThreading trong Java, Lập trình Java - Lớp C1907L [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu MySQL trong Java - Quản lý user trong Java + MySQL [Share Code] Tìm hiểu về Exception - List & Map & ArrayList & Vector - Lập trình Java nâng cao [Share Code] Tìm hiểu ObjectInputStream + ObjectOutputStream - Thread - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Thread - Synchronized Trong Java - Lập trình Java nâng cao [Share Code] Tìm hiểu về thiết kế Swing Form - Lập trình Java Nâng Cao [Share Code] Tìm hiểu về Localization - Quản lý sinh viên và kết nối cơ sở dữ liệu - Lập trình Jva nâng cao [Share Code] Mô tả thông tin cá nhân bằng XML - Lập trình XML/JSON [Khoá học Java nâng cao] Chương trình quản lý thư viện + XML [Share Code] gson trong Java - Vi dụ json trong java - Bài tập quản lý sản phẩm + json trong Java
[Share Code] gson trong Java - Vi dụ json trong java - Bài tập quản lý sản phẩm + json trong Java

by GokiSoft.com - 15:13 12/04/2021 1,161 Lượt Xem

[Share Code] gson trong Java - Vi dụ json trong java - Bài tập quản lý sản phẩm + json trong Java


JSON (Mini Project)
- Chuyển Array/Object -> json trong Java
- Chuyển json từ file -> Array/Object trong java
- API (JSON) -> Thao tác bằng Java.
=================================================
Mini Project:
Viết 1 chương trình quản lý sản phẩm (Kho hang)
1. Nhập thông tin sản phẩm
2. Hiển thị thông tin sản phẩm
3. Lưu File
4. Đọc nội dung từ File
5. Thoát chương trình

Phân tích:
Product:
	- Title
	- thumbnail
	- price
	- description


Tạo đối tượng sản phẩm (product)

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.json.lesson01;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Product {
  String title;
  
  String thumbnail;
  
  String description;
  
  float price;

  public Product() {
  }

  public Product(String title, String thumbnail, String description, float price) {
    this.title = title;
    this.thumbnail = thumbnail;
    this.description = description;
    this.price = price;
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  public String getThumbnail() {
    return thumbnail;
  }

  public void setThumbnail(String thumbnail) {
    this.thumbnail = thumbnail;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public float getPrice() {
    return price;
  }

  public void setPrice(float price) {
    this.price = price;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Product{" + "title=" + title + ", thumbnail=" + thumbnail + ", description=" + description + ", price=" + price + '}';
  }
  
  public void input() {
    System.out.println("=== NHAP THONG TIN SAN PHAM ===");
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Nhap tieu de: ");
    title = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap thumbnail: ");
    thumbnail = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Nhap mo ta san pham: ");
    description = scan.nextLine();
    
    System.out.println("Gia tien: ");
    price = Float.parseFloat(scan.nextLine());
  }
}


Chương trình

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package aptech.json.lesson01;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  static List<Product> dataList = new ArrayList<>();
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          input();
          break;
        case 2:
          display();
          break;
        case 3:
          saveFile();
          break;
        case 4:
          readFile();
          break;
        case 5:
          readAPI();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Thoat chuong trinh!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Nhap sai!!!");
          break; 
      }
    } while(choose != 6);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Nhap thong tin san pham");
    System.out.println("2. Hien thi thong tin san pham");
    System.out.println("3. Luu file product.json");
    System.out.println("4. Doc noi dung file product.json");
    System.out.println("5. Thao tac API (fake)");
    System.out.println("6. Thoat");
    System.out.println("Chon: ");
  }

  private static void input() {
    System.out.println("Nhap so san pham can them (N): ");
    int n = Integer.parseInt(scan.nextLine());
    
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      Product product = new Product();
      product.input();
      
      dataList.add(product);
    }
  }

  private static void display() {
    System.out.println("=== THONG TIN SAN PHAM ===");
    dataList.forEach((product) -> {
      System.out.println(product);
    });
  }

  private static void saveFile() {
    //Buoc 1. Convert dataList (Array) -> json string
    Gson gson = new Gson();
    String json = gson.toJson(dataList);
    System.out.println("JSON: " + json);
    
    //Save du lieu vao file product.json
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fos = new FileOutputStream("product.json");
      
      byte[] data = json.getBytes("utf8");
      
      fos.write(data);
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (UnsupportedEncodingException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }

  private static void readFile() {
    FileReader reader = null;
    try {
      File file = new File("product.json");
      reader = new FileReader(file);
      Gson gson = new Gson();
      Type type = new TypeToken<List<Product>>(){}.getType();
      dataList = gson.fromJson(reader, type);
      
      display();
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      try {
        reader.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }

  private static void readAPI() {
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!