IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Share Code - Hướng dẫn sử dụng gson - quản lý lớp học bằng Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Share Code - Hướng dẫn sử dụng gson - quản lý lớp học bằng Java

by GokiSoft.com - 16:18 20/04/2020 2,089 Lượt Xem/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Teacher {
  String fullname;
  int age;
  String address;

  public Teacher() {
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Teacher{" + "fullname=" + fullname + ", age=" + age + ", address=" + address + '}';
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Student {
  String fullname;
  int age;
  String address;

  public Student() {
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }

  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "fullname=" + fullname + ", age=" + age + ", address=" + address + '}';
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import com.google.gson.annotations.SerializedName;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class ClassRoom {
  //dat ten bien trung key trong chuoi json
  String classname;
  String address;
  Teacher teacher;
  
  @SerializedName("student_list")
  List<Student> studentList;

  public ClassRoom() {
    teacher = new Teacher();
    studentList = new ArrayList<>();
  }

  public String getClassname() {
    return classname;
  }

  public void setClassname(String classname) {
    this.classname = classname;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public Teacher getTeacher() {
    return teacher;
  }

  public void setTeacher(Teacher teacher) {
    this.teacher = teacher;
  }

  public List<Student> getStudentList() {
    return studentList;
  }

  public void setStudentList(List<Student> studentList) {
    this.studentList = studentList;
  }
  
  public void display() {
    System.out.println("Class Name: " + classname + ", Address: " + address);
    System.out.println(teacher);
    
    for (Student student : studentList) {
      System.out.println(student);
    }
  }
}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    FileReader reader = null;
    
    try {
      //gson java example => vi du trong tung truong hop 1
      reader = new FileReader("student.json");
      
      Type classOfT = new TypeToken<ArrayList<ClassRoom>>(){}.getType();
      
      Gson gson = new Gson();
      ArrayList<ClassRoom> list = gson.fromJson(reader, classOfT);
      
      for (ClassRoom classRoom : list) {
        classRoom.display();
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(reader != null) {
        try {
          reader.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}[
	{
		"classname": "T1907A",
		"address": "8 Ton That Thuyet, Cau Giay, HN",
		"teacher": {
			"fullname": "Tran Van A",
			"age": 32,
			"address": "Nam Dinh"
		},
		"student_list": [
			{
				"fullname": "Tran Van A",
				"age": 19,
				"address": "Ha Noi"
			},
			{
				"fullname": "Tran Van A",
				"age": 19,
				"address": "Ha Noi"
			}
		]
	},
	{
		"classname": "T1907E",
		"address": "8 Ton That Thuyet, Cau Giay, HN",
		"teacher": {
			"fullname": "Tran Van B",
			"age": 32,
			"address": "Nam Dinh"
		},
		"student_list": [
			{
				"fullname": "Tran Van B",
				"age": 19,
				"address": "Ha Noi"
			},
			{
				"fullname": "Tran Van B",
				"age": 19,
				"address": "Ha Noi"
			}
		]
	}
]Sử dụng bộ thư viên gson trong lập trình Java

B1. Download thu vien gson => add project
B2. Mapping class object
	=> Tao class object tuong ung vs file json
B3. Su dung thu vien gson => convert class object trong java


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!