IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced Share Code - Hướng dẫn tạo dự án WinRar, WinZip, 7Zip toàn tập bằng Java
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
Share Code - Hướng dẫn tạo dự án WinRar, WinZip, 7Zip toàn tập bằng Java

by GokiSoft.com - 20:59 06/05/2020 2,090 Lượt Xem

Share Code - Hướng dẫn tạo dự án WinRar, WinZip, 7Zip toàn tập bằng Java


Hướng dẫn


Học cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7Zip
Ứng dụng:
	=> Nén dữ liệu => Large => Smaller
	=> Nén dữ liệu => Smaller => Sử dụng nó để gửi qua internet

Làm thế nào chúng nén dữ liệu
	A => a => Inflater
	a => A => Deflater

Loại 1: Nén biến dữ liệu
String str = "Học cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7Zip"
=> dữ liệu nén
=> giải nén

Loại 2: Nén File (A => a) & giải nén File (a => A)
- Chú ý: Khi các bạn sử dụng giải thuật nén
- Dữ liệu sau khi nén sẽ bao gồm
	1. Thông tin nen => Được sử dụng cho sau này để giải nén dữ liệu => Chiến 1 phần data nhất đinh
	2. Chứa dữ liệu nén
	=> Với data cần nén nhỏ => sau khi nén có khi kích thước của nó sẽ lơn hơn so với lúc đầu => dữ liệu nhỏ => ko nên sử dụng nén
	Khi data cần nén có size lớn => Chúng ta sẽ thấy tác dụng của giải thuật nén.

Loại 2-1: Nén File
File (text) => File (Được nén, Zip) thì làm như nào

Thread 1>> File (Source) => FileInputStream (Đọc dữ liệu từ File ra) => DeflaterInputStream (Nén dữ liệu từ đầu đọc) => Dữ liệu đầu ra sẽ được nén => save xuống File (FileOutputStream) => File (Zip)

Thread 2>> File (Source) => FileInputStream (Đọc) => Dữ liệu thường ko bị nén => DeflaterOutputStream => Nén dữ liệu=> FileOutStream (ghi file) => Save File (nén)

Loại 2-2: Giải nén File
File (zip) => File (text) giải nén

Thread 1 >> File (zip) => FileInputStream (Đọc dữ liệu nén) => InflaterInputStream (Giải nén lúc đọc dữ liệu) => dữ liệu text thường => save (FileOutStream) => File (text)

Thread 2 >> File (zip) => FileInputStream (Đọc dữ liệu nén) => Dữ liệu nén => InflaterOutputStream (Giải nén lúc lưu dữ liệu) => Save (FileOutputStream) => File (text)


#DeflaterTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.zip.Deflater;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class DeflaterTest {
  public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException {
    //Chuoi can nen
    String str = "Học cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7Zip";
    //Truoc khi nen => can chuyen String to mang bytes
    //Tai sao lai nhu vay => Giai thuat no quy dinh the.
    byte[] inputData = str.getBytes("utf-8");
    
    byte[] outData = new byte[1000];
    //Khai bao 1 doi tuong nen (Giai thuat nen)
    Deflater deflater = new Deflater();
    //Chuyen du lieu can nen vao
    deflater.setInput(inputData);
    //Ket thuc cai dat du lieu can nen
    deflater.finish();
    
    //thuc hien nen du lieu
    //outData => chua du lieu dau ra
    //compressLength => Tra ve kich thuoc sau khi dc nen
    int compressLength = deflater.deflate(outData);
    
    System.out.println("compressLength : " + compressLength);
    System.out.println("Length: " + inputData.length);
  }
}


#FileDelaterInputTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class FileDelaterInputTest {
  public static void main(String[] args) {
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterInputStream dis = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.txt");
      dis = new DeflaterInputStream(fis);
      
      fos = new FileOutputStream("data.zip");
      
      int code;
      while((code = dis.read()) != -1) {
        //code => du lieu da dc nen
        //save du lieu dc nen xuong file data.zip
        fos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) 
        try {
          fis.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
      if(dis != null) {
        try {
          dis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


#FileDelaterOutputTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.DeflaterInputStream;
import java.util.zip.DeflaterOutputStream;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class FileDelaterOutputTest {
  public static void main(String[] args) {
    FileInputStream fis = null;
    DeflaterOutputStream dos = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.txt");
      
      fos = new FileOutputStream("data2.zip");
      dos = new DeflaterOutputStream(fos);
      
      int code;
      while((code = fis.read()) != -1) {
        //code => du lieu da dc nen
        //save du lieu dc nen xuong file data.zip
        dos.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) 
        try {
          fis.close();
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
      
      if(dos != null) {
        try {
          dos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileDelaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
  }
}


#FileInflaterInputTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.InflaterInputStream;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class FileInflaterInputTest {
  public static void main(String[] args) {
    FileInputStream fis = null;
    InflaterInputStream iis = null;
    FileOutputStream ios = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.zip");
      iis = new InflaterInputStream(fis);
      
      ios = new FileOutputStream("data-inf.txt");
      
      int code;
      
      while((code = iis.read()) != -1) {
        //code => du lieu da dc giai nen
        //save du lieu giai nen vao file
        ios.write(code);
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(iis != null) {
        try {
          iis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(ios != null) {
        try {
          ios.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }
}


#FileInflaterOutputTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.zip.InflaterInputStream;
import java.util.zip.InflaterOutputStream;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class FileInflaterOutputTest {
  public static void main(String[] args) {
    FileInputStream fis = null;
    InflaterOutputStream ios = null;
    FileOutputStream fos = null;
    
    try {
      fis = new FileInputStream("data.zip");
      
      fos = new FileOutputStream("data-inf2.txt");
      ios = new InflaterOutputStream(fos);
      
      int code;
      
      while((code = fis.read()) != -1) {
        //code => du lieu nen
        ios.write(code);//nen sau do moi luu
      }
    } catch (FileNotFoundException ex) {
      Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      if(fis != null) {
        try {
          fis.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(fos != null) {
        try {
          fos.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(ios != null) {
        try {
          ios.close();
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(FileInflaterInputTest.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
  }
}


#InflaterTest.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession4;

import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.zip.DataFormatException;
import java.util.zip.Deflater;
import java.util.zip.Inflater;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class InflaterTest {
  public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException, DataFormatException {
    //Fake data nen
    String str = "Gokisoft - Học cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7ZipHọc cách xây dựng 1 project => WinRar, WinZip, 7Zip";
    byte[] inputData = str.getBytes("utf-8");
    
    byte[] outData = new byte[1000];
    Deflater deflater = new Deflater();
    deflater.setInput(inputData);
    deflater.finish();
    
    int compressLength = deflater.deflate(outData);
    //code chuc nan giai nen
    byte[] outDataInflater = new byte[1000];
    Inflater inflater = new Inflater();
    inflater.setInput(outData, 0, compressLength);
    
    int length = inflater.inflate(outDataInflater);
    
    String strOutputInflater = new String(outDataInflater, 0, length);
    System.out.println(strOutputInflater);
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!