IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu MySQL trong Java - Quản lý user trong Java + MySQL
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
[Share Code] Hướng dẫn tìm hiểu MySQL trong Java - Quản lý user trong Java + MySQL

by GokiSoft.com - 19:48 15/06/2020 2,128 Lượt Xem

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession11;

import java.util.List;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //Test => Lay danh sach user trong CSDL
    List<User> list = UserModify.findAll();
    
    for (User user : list) {
      user.display();
    }
    
    //Test => Them sinh vien vao trong CSDL
    
  }
}


#User.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession11;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class User {
  int id;
  String fullname, email, birthday, password, address;

  public User() {
  }

  public User(int id, String fullname, String email, String birthday, String password, String address) {
    this.id = id;
    this.fullname = fullname;
    this.email = email;
    this.birthday = birthday;
    this.password = password;
    this.address = address;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "User{" + "id=" + id + ", fullname=" + fullname + ", email=" + email + ", birthday=" + birthday + ", password=" + password + ", address=" + address + '}';
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
}


#UserModify.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession11;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author Diep.Tran
 */
public class UserModify {
  public static List<User> findAll() {
//    start
    List<User> list = new ArrayList<>();
    
    //lay du lieu tu csdl
    Connection con = null;
    Statement statement = null;
    
    try {
      //Mo ket noi toi CSDL
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien", "root", "");
      
      //tao truy van
      String sql = "select * from user";
      statement = con.createStatement();
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      
      while (resultSet.next()) {        
        User user = new User(resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("birthday"), 
            resultSet.getString("password"), 
            resultSet.getString("address"));
        list.add(user);
      }
    } catch(Exception e) {
      
    } finally {
      //Dong ket noi
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    return list;
//    stop
  }
  
  public static void insert(User user) {
//    start
    //lay du lieu tu csdl
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      //Mo ket noi toi CSDL
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien", "root", "");
      
      //tao truy van
      String sql = "insert into user(fullname, email, birthday, password, address) values (?, ?, ?, ?, ?)";
      statement = con.prepareStatement(sql);
      
      statement.setString(1, user.getFullname());
      statement.setString(2, user.getEmail());
      statement.setString(3, user.getBirthday());
      statement.setString(4, user.getPassword());
      statement.setString(5, user.getAddress());
      
      statement.execute();
    } catch(Exception e) {
      
    } finally {
      //Dong ket noi
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
//    stop
  }
  
  public static void update(User user) {
//    start
    //lay du lieu tu csdl
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      //Mo ket noi toi CSDL
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien", "root", "");
      
      //tao truy van
      String sql = "update user set fullname = ?, email = ?, birthday = ?, password = ?, address = ? where id = ?";
      statement = con.prepareStatement(sql);
      
      statement.setString(1, user.getFullname());
      statement.setString(2, user.getEmail());
      statement.setString(3, user.getBirthday());
      statement.setString(4, user.getPassword());
      statement.setString(5, user.getAddress());
      statement.setInt(6, user.getId());
      
      statement.execute();
    } catch(Exception e) {
      
    } finally {
      //Dong ket noi
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
//    stop
  }
  
  public static void delete(int id) {
//    start
    //lay du lieu tu csdl
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      //Mo ket noi toi CSDL
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien", "root", "");
      
      //tao truy van
      String sql = "delete from user where id = ?";
      statement = con.prepareStatement(sql);
      
      statement.setInt(1, id);
      
      statement.execute();
    } catch(Exception e) {
      
    } finally {
      //Dong ket noi
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
//    stop
  }
  
  public static User findById(int id) {
//    start
    //lay du lieu tu csdl
    Connection con = null;
    PreparedStatement statement = null;
    
    try {
      //Mo ket noi toi CSDL
      con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/quanlysinhvien", "root", "");
      
      //tao truy van
      String sql = "select * from user where id = ?";
      statement = con.prepareCall(sql);
      statement.setInt(1, id);
      
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      
      while (resultSet.next()) {        
        User user = new User(resultSet.getInt("id"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("birthday"), 
            resultSet.getString("password"), 
            resultSet.getString("address"));
        return user;
      }
    } catch(Exception e) {
      
    } finally {
      //Dong ket noi
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      
      if(con != null) {
        try {
          con.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(UserModify.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    
    return null;
//    stop
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!