IMG-LOGO
Trang Chủ Java Advanced [Share Code] Java Console - Chương trình quản lý sinh viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, hiển thị Java + MySQL
×

Lý Thuyết

01. exception + debug + package - lập trình Java Nâng Cao 02. Tìm hiểu collections, Sets, Maps và Generic - lập trình java nâng cao 03. Hướng dẫn đọc ghi file FileInputStream, FileOutputStream, ObjectInputStream trong java - lập trình java nâng cao BT01. chua bai tap ObjectOutputStream & ObjectInputStream - lập trình java nâng cao 04. Tìm hiểu Thread - Phân 1 - lập trình java nâng cao 05. Tìm hiểu Thread trong Java - Phần 2 - lập trình java nâng cao 06. Tìm hiểu Thread trong java - Phần 3- lập trình java nâng cao BT02. Chữa bài tập Thread - Lập trình Java 07. Đông bộ thread + wait notify + synchronized + Lập trình Java - lập trình java nâng cao 08. Giải thích synchronized + Lap trinh Java nang cao BT03. Chữa bài tập hiển thị đồng bộ Thông tin tên & địa chỉ trên 2 thread khác nhau - java- lập trình java nâng cao BT04. chữa bài tập quản lý bán vé máy bay - java nâng cao 09. Kết nối MySQL trong java swing JDBC trong java - lập trình java nâng cao 10. Kết nối CSDL bằng java swing phần 2 - lập trình java nâng cao 11. Design Pattern lập trình java nâng cao - lập trình java nâng cao BT05. Bài tập quản lý sở thú - Phần 1 - lập trình java nâng cao BT06. Bài tập quản lý sở thú - Phần 2 - lập trình java nâng cao BT07. Hướng dẫn chữa bài tập JDBC - quản lý sinh viên - lập trình java nâng cao BT08. Quản lý sản phẩm + 2 bảng danh mục & sản phẩm + Lập trình java nâng cao BT09. Ứng dụng quản lý sinh viên - nhập dữ liệu từ file json - java nâng cao 12. Chuyển đổi json sang object java (sử dụng thư viện gson) - lập trình java nâng cao BT10. Lập trình java nâng cao - chữa bài tập tổng quát 181

Bài Tập

Java Advanced- BT18 Quản lý thông tin sinh & lưu file (ObjectOutputStream & ObjectInputStream) Java Advanced- Bài tập ôn luyện String, StringBuilder, StringBuffer Java Advanced- Chương trình quản lý sinh viên bằng HashMap File - Quản lý thông tin sinh viên Bài tập nén File & giải nén File & Liệt kê files trong 1 thư mục - winrar - winzip Bài tập quản lý sách & lưu thông tin trên Files Thread thực hiện in ngẫu nhiên các số nguyên và ký tự MultiThread - Sinh số ngẫu nhiên và hiển thị bình phương số ngẫu nhiên & Synchronized trong Java MultiThread - Synchronized trong Java - Đồng bộ 3 threads - Sinh số ngẫu nhiên, bình phương, và chia hết Tao tác dữ liệu lên Shared Object sử dụng MultiThreading trong java Sử dụng MultiThreading sinh ký tự a-zA-Z trong java Bài tập quản lý sinh viên bằng Java Swing + File Bài Tập Quản Lý Sinh Viên - CSDL - Java Swing Tạo tài liệu XML/JSON - quản lý lớp học Viết chương trình phân tích tài liệu XML thông tin cá nhân bằng Java Quản lý thông tin cá nhân Profile bằng java - import + export XML File Tạo JSON file & đọc nội dung JSON file thông tin cá nhân bằng Java Tìm mảng a2 kết hợp mảng a1 tạo mảng a là các phân tử liên tiếp nhau Phần mềm quản lý sinh viên MySQL + Java - Chương trình quản lý sinh viên MySQL + Java - Lập Trình Java Bài tập - Viết chương trình quản lý sản phẩm - quản lý tin tức - quản lý bán hàng - Lập trình Java

Examination & Test

Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java console Examination & Test >> Quản lý bán hàng + java swing Examination & Test + Quản lý sinh viên + kiểm tra 60 phút Quản lý sinh viên + XML + JSON + MySQL bằng Java Mini Project - Phân tích dự án + Phát triển phần mềm ATM Quản lý sách bằng Java - Lập trình Java [Share Code] Tìm hiểu về Generic & FileInputStream & FileOutputStream - Lập trình java nâng cao. [Examination] XML/JSON - T2008A
[Share Code] Java Console - Chương trình quản lý sinh viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, hiển thị Java + MySQL

by GokiSoft.com - 20:35 11/06/2020 7,743 Lượt Xem

[Share Code] Java Console - Chương trình quản lý sinh viên thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, hiển thị Java + MySQL

- Thành phần tạo nên dự án Java Swing + MySQL
	- Netbean (Code Java)
	- CSDL >> MySQL >> XAMPP (MySQL)
- Giới thiệu về JDBC là gì?
- Thiết lập môi trường phát triển dự án Java Swing + MySQL (CSDL)
- Chức năng thao tác CSDL & Java Swing
	- Select
	- Insert
	- Update
	- Delete

Bài toán:
	- Viết chương trình quản lý sinh viên
		- Thuộc tính cần quản lý với sinh viên: rollno, tên, ngày sinh, giói tính, email, địa chỉ
		- Chức năng
			- Liệt kê danh sách sinh viên có trong database
			- Thêm sinh viên mới vào csdl
			- Sửa thông tin sinh viên trong csdl
			- Tìm kiếm sinh viên theo tên
			- Xóa sinh viên theo mã rollno

Các bước phát triển 1 dự án
Bước 1: Thiết lập CSDL
	- Tạo CSDL đặt tên là : StudentManagement => Bật XAMPP (start apache & mysql) + tạo csdl trong phpmyadmin
	- Tạo bảng sinh viên gồm các trường : rollno, tên, ngày sinh, giói tính, email, địa chỉ

	create table student (
		rollno varchar(12) primary key,
		fullname varchar(50) not null,
		birthday date,
		gender varchar(10),
		email varchar(150),
		address varchar(200)
	)

B2. Tạo project Java trong Netbean
	- Xem CSDL có những bảng nào => Tạo ra class object tương ứng cho bảng đó
		Chú ý: trường trong bảng sẽ tương ứng vs các biên trong class object
	- Phát triển các chức năng của dự án


#JDBC MySQL Driver trong Java

https://repo1.maven.org/maven2/mysql/mysql-connector-java/8.0.20/mysql-connector-java-8.0.20.jar

#Main.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession5;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.Scanner;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Main {
  static Scanner scan = new Scanner(System.in);
  
  public static void main(String[] args) {
    int choose;
    
    do {
      showMenu();
      choose = Integer.parseInt(scan.nextLine());
      
      switch(choose) {
        case 1:
          showStudents();
          break;
        case 2:
          insertStudent();
          break;
        case 3:
          updateStudent();
          break;
        case 4:
          deleteStudent();
          break;
        case 5:
          findStudent();
          break;
        case 6:
          System.out.println("Exit!!!");
          break;
        default:
          System.out.println("Failed!!!");
          break;
      }
    } while(choose != 6);
  }
  
  static void showMenu() {
    System.out.println("1. Show Students");
    System.out.println("2. Insert");
    System.out.println("3. Update");
    System.out.println("4. Delete");
    System.out.println("5. Find");
    System.out.println("6. Exit");
    System.out.println("Choose: ");
  }

  private static void showStudents() {
    //Các bước cần làm để lấy dữ liệu trong CSDL ra & hiển thị
    Connection conn = null;
    Statement statement = null;
    try {
      //B1. Tạo kết nối tới CSDL
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/studentmanagement", "root", "");
      
      //B2. Tạo 1 truy vấn tới CSDL
      //B2.1: Viết 1 lệnh sql lấy danh sách sinh viên
      String sql = "select * from student";
      //B2.2: Viết API Java Trúy vấn CSDL
      statement = conn.createStatement();
      //B2.4: Lấy dữ liệu từ CSDL ra
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery(sql);
      //B2.5: Đọc dữ liệu từ ResultSet => convert thành cacs object trong Java
      while(resultSet.next()) {
        Student std = new Student(resultSet.getString("rollno"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("birthday"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("address"));
        std.display();
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      //B3. Close connection
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //Finish Show Students
  }

  private static void insertStudent() {
    Student student = new Student();
    student.input();
    
    //Các bước cần làm để lấy dữ liệu trong CSDL ra & hiển thị
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      //B1. Tạo kết nối tới CSDL
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/studentmanagement", "root", "");
      
      //B2. Tạo 1 truy vấn tới CSDL
      //B2.1: Viết 1 lệnh sql lấy danh sách sinh viên
      String sql = "insert into student(rollno, fullname, birthday, gender, email, address)"
          + " values (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
      //B2.2: Viết API Java Trúy vấn CSDL
      statement = conn.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, student.getRollno());
      statement.setString(2, student.getFullname());
      statement.setString(3, student.getBirthday());
      statement.setString(4, student.getGender());
      statement.setString(5, student.getEmail());
      statement.setString(6, student.getAddress());
      //B2.4: Lấy dữ liệu từ CSDL ra
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      //B3. Close connection
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //Finish Show Students
  }

  private static void updateStudent() {
    System.out.println("Sửa thông tin sinh vien theo MSV");
    Student student = new Student();
    student.input();
    
    //Các bước cần làm để lấy dữ liệu trong CSDL ra & hiển thị
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      //B1. Tạo kết nối tới CSDL
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/studentmanagement", "root", "");
      
      //B2. Tạo 1 truy vấn tới CSDL
      //B2.1: Viết 1 lệnh sql lấy danh sách sinh viên
      String sql = "update student set fullname = ?, birthday = ?, gender = ?, email = ?, address = ?"
          + " where rollno = ?";
      //B2.2: Viết API Java Trúy vấn CSDL
      statement = conn.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, student.getFullname());
      statement.setString(2, student.getBirthday());
      statement.setString(3, student.getGender());
      statement.setString(4, student.getEmail());
      statement.setString(5, student.getAddress());
      statement.setString(6, student.getRollno());
      //B2.4: Lấy dữ liệu từ CSDL ra
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      //B3. Close connection
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //Finish Show Students
  }

  private static void deleteStudent() {
    System.out.println("Nhap MSV can xoa: ");
    String rollNo = scan.nextLine();
    
    
    //Các bước cần làm để lấy dữ liệu trong CSDL ra & hiển thị
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      //B1. Tạo kết nối tới CSDL
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/studentmanagement", "root", "");
      
      //B2. Tạo 1 truy vấn tới CSDL
      //B2.1: Viết 1 lệnh sql lấy danh sách sinh viên
      String sql = "delete from student where rollno = ?";
      //B2.2: Viết API Java Trúy vấn CSDL
      statement = conn.prepareCall(sql);
      statement.setString(1, rollNo);
      //B2.4: Lấy dữ liệu từ CSDL ra
      statement.execute();
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      //B3. Close connection
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //Finish Show Students
  }

  private static void findStudent() {
    System.out.println("Nhap sinh vien can tim kiem: ");
    String fullname = scan.nextLine();
    
    //Các bước cần làm để lấy dữ liệu trong CSDL ra & hiển thị
    Connection conn = null;
    PreparedStatement statement = null;
    try {
      //B1. Tạo kết nối tới CSDL
      conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/studentmanagement", "root", "");
      
      //B2. Tạo 1 truy vấn tới CSDL
      //B2.1: Viết 1 lệnh sql lấy danh sách sinh viên
      String sql = "select * from student where fullname like ?";
      //B2.2: Viết API Java Trúy vấn CSDL
      statement = conn.prepareStatement(sql);
      statement.setString(1, "%"+fullname+"%");
      //B2.4: Lấy dữ liệu từ CSDL ra
      ResultSet resultSet = statement.executeQuery();
      //B2.5: Đọc dữ liệu từ ResultSet => convert thành cacs object trong Java
      while(resultSet.next()) {
        Student std = new Student(resultSet.getString("rollno"), 
            resultSet.getString("fullname"), 
            resultSet.getString("birthday"), 
            resultSet.getString("gender"), 
            resultSet.getString("email"), 
            resultSet.getString("address"));
        std.display();
      }
    } catch (SQLException ex) {
      Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    } finally {
      //B3. Close connection
      if(statement != null) {
        try {
          statement.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
      if(conn != null) {
        try {
          conn.close();
        } catch (SQLException ex) {
          Logger.getLogger(Main.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    }
    //Finish Show Students
  }
}


#Student.java


/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package lession5;

import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author teacher
 */
public class Student {
  String rollno, fullname, birthday, gender, email, address;

  public Student() {
  }

  public Student(String rollno, String fullname, String birthday, String gender, String email, String address) {
    this.rollno = rollno;
    this.fullname = fullname;
    this.birthday = birthday;
    this.gender = gender;
    this.email = email;
    this.address = address;
  }

  public String getRollno() {
    return rollno;
  }

  public void setRollno(String rollno) {
    this.rollno = rollno;
  }

  public String getFullname() {
    return fullname;
  }

  public void setFullname(String fullname) {
    this.fullname = fullname;
  }

  public String getBirthday() {
    return birthday;
  }

  public void setBirthday(String birthday) {
    this.birthday = birthday;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Student{" + "rollno=" + rollno + ", fullname=" + fullname + ", birthday=" + birthday + ", gender=" + gender + ", email=" + email + ", address=" + address + '}';
  }
  
  public void display() {
    System.out.println(this);
  }
  
  public void input() {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhap MSV :");
    rollno = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Ho va Ten :");
    fullname = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Ngay Sinh (YYYY-MM-DD) :");
    birthday = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Gioi Tinh :");
    gender = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Email : ");
    email = scan.nextLine();
    System.out.println("Nhap Dia Chi :");
    address = scan.nextLine();
  }
}


Theo dõi cập nhật nội dung học trên Youtube & Facebook


Bình luậnChia sẻ từ lớp học

Phân Loại Bài Viết

Danh Sách Bài Học

Đã sao chép!!!